2
Nətəmi asoli kəmotəsal e Iesu
Iesu təmair əpəha nɨtəni Jutiə e taun Petlehem e nian Kig Herot Asoli in təmətarmənɨg lan. Kəni uərisɨg lan, nətəmi asoli mɨn nəuvein kəmotsɨpari isəu məhuva Jerusɨləm. Koteinatɨg vivi e nəniən nɨpətɨ məhau mɨn. Kəni məhuva motətapuəh məmə, “?Suakəku u in iə, iətəm təmair məmə in kig rəha nətəm Isrel? Iəmoteh rəhan məhau təməri əpəha pari, kəni iəkəhuva məmə iəkotəfən nɨsiaiən kəm in.” Nam 24:17
Nian Kig Herot Asoli təmətəu nəghatiən əha, ilah nətəm Jerusɨləm nɨkilah rəfin təmərah.* Herot nɨkin təmauɨt məgɨn mətəu təmətəu məmə kig kəti mɨn tɨnair. Kəhrun nəniən məmə “nɨki Jerusɨləm rəfin təmauɨt,” nɨpətɨn u məmə nətəmi asoli mɨn rəha Herot kəmotəgɨn. Uə məta nətəmimi mɨn rəfin nəuvein kəmotəhrun məmə nəmə kig kəti mɨn təri, kəni okəkeikei kol nəluagɨniən kəti kəm nətəm Rom, mətəu-inu Rom in təmətarmənɨg e Isrel e nian əha. Kəni tuhapumɨn pris asoli mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou rəha nəfakiən rəha nətəm Isrel, kəni mətapuəh o lah məmə, “?Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni rəkɨs məmə otahli=pa, in otair iə?” Kəni kəmotəni=pən kəm in məmə, “In otair əpəha taun Petlehem e nɨtəni rəha Jutiə. Mətəu-inu iəni kəti rəha Uhgɨn aupən, təmətei tol lanu lan məmə, ‘Ik Petlehem əpəha e nɨtəni Juta, Aupən ikɨn, nətəmimi rəha Isrel kəmotatɨg e profens tepət, kəni nɨtəni Juta in təhmen e profens kəti rəha Isrel. Mətəu kəməhuva slef mɨn rəha Asiria mɨnəhuvən ikɨn əha, kəni uərisɨg lan, kəməhuva slef mɨn rəha Papilon məhuvən məutatɨg ikɨn. Nian nətəm Isrel kəmohtəlɨg=pa Isrel, mətəu kəməhuvən ikɨn kətiəh əmə, iuəkɨr o Jerusɨləm. Kətauɨn ikɨn əha məmə Jutiə. ko kəsəniən məmə ik nati əpnapɨn e nətəmi asoli mɨn əpəha ikɨn Juta, mətəu-inu iətəmi asoli kəti otsɨpən lam, kəni in otateh vivi rəhak mɨn nətəm Isrel təhmen=pən e iətəmi tətəsal vivi o rəhan mɨn sipsip mɨn.’ ” Maeka 5:2; Jon 7:42
Kəni Kig Herot Asoli təmauɨn e nətəmi mɨn u koteinatɨg vivi e nəniən nɨpətɨ məhau mɨn kəhuva tuhapumɨn oneuən ilah, mətapuəh o lah məmə məhau əha təməri əhruahru e nian nak, kəni kəmotəni=pən nian rəha məhau kəm in. Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, “Əhuvən Petlehem motəsal vivi e suakəku. Nian onəkoteruh, kəni nəkotos nəghatiən lan məhuva məmə iəu mɨn iəkuvən məfən mɨn nɨsiaiən kəm in.”
9-10 Nian kəmotətəu nəghatiən əha, kəmohiet məhuvən, kəni moteh məhau əpələ iətəm kəmoteh əpəha pari, kəni nɨkilah təmagiən təmagiən ohni. Kəni məhau u təmaupən e lah muvən məhtul əhruahru əha suakəku əpələ tətapɨli ikɨn. 11 Kəni kəməhuvən əha imə, moteh suakəku ilau rəhan mamə Meri. Kəni kəmotasiəulɨn mautəfən nɨsiaiən kəm suakəku əha. Kəni kəmotiəlgi nautə e rəhalah kətɨm mɨn iətəm nəhmtɨlah tiəkɨs, motəfən kəm in. Kəmotəfən aiən u kol toraip-oraip, mɨne nati kəti mɨn iətəm nəmiəvɨn təuvɨr nian kuvan e nɨgəm, nərgɨn u frankɨnsens, mɨne fomat iətəm nəmiəvɨn təuvɨr, nərgɨn u mɨr. Sam 72:10-15; Aes 60:6
12 Kəni Uhgɨn təməniəhu ilah e nəməhlairiən məmə okəsohtəlɨg-pəniən o Kig Herot Asoli. Kəni inəha ilah kəmotauvlək e Kig Herot məhuvən=pən e suaru pɨsɨn mautəhuvən imalah ikɨn.
Josɨp mɨne Meri kəmuos Iesu mɨhlagɨm mɨhluvən Ijɨp
13 Nian nətəm koteinatɨg vivi mɨn u kəmohiet rəkɨs mɨnautəhuvən, kəni agelo kəti rəha Uhgɨn təmuva miet pətɨgəm o Josɨp e nəməhlairiən mətəni=pən kəm in məmə, “Əhtul uəhai, mələs suakəku ilau rəhan məmə, onəklagɨm mɨhluvən əpəha Ijɨp. Kəni onəklatɨg əha ikɨn mɨlətəuarus=pən iəu əmə iəkəni=pɨnə mɨn kəm ik məmə onəklɨtəlɨg=pa mɨn, mətəu-inu otəsuvəhiən, Kig Herot Asoli otəsal e suakəku u məmə otohamu.”
14 Kəni əmeiko e nian əmə əha lapɨn, Josɨp təməhtul mələs suakəku ilau rəhan məmə mɨhlagɨm mɨhluvən əpəha Ijɨp. 15 Kəni kəməhlatɨg e nɨtəni əha mɨlətəuarus Kig Herot Asoli tɨmɨs. Nati u tɨnuva məmə otol nɨpəhriəniən e nəghatiən iətəm Iərmənɨg təməni rəkɨs aupən e nəghatiən rəha iəni kəti tətəni lanu lan məmə, “Iəmauɨn e nətɨk iərman məmə otiet rəkɨs Ijɨp.” Hos 11:1
Soldiə mɨn rəha Kig Herot Asoli kəmotohamu nəpəou mɨn nəman
16 Kəni e nian Kig Herot Asoli təməhrun məmə nətəm koteinatɨg vivi e məhau mɨn kəməsotoliən nəuian motauvlək e suaru pɨsɨn motagɨm, kəni nɨkin təmahmə pɨk agɨn. Kəni in təmahli=pən rəhan mɨn soldiə mɨn məmə okəhuvən Petlehem mɨne ikɨn mɨn rəfin tɨtəlau lan, məmə okotəsal e nəpəou mɨn nəman rəhalah nu təsapirəkɨsiən nu keiu, kəni okotohamu rəfin ilah. In təmɨtəpɨn nu keiu lanəha mətəu-inu nɨkin təməhti məmə nian əhruahru əha iətəm nətəm koteinatɨg kəmoteh məhau lan.
17 Natimnati mɨn u təmol nəghatiən u tuva mol nɨpəhriəniən lan iətəm iəni Jerɨmaiə təməni rəkɨs aupən ikɨn məmə, 18 “Nətəm Ramə kəmotətəu pətan kəti tətasək mətasək mətəu-inu tətətəu tərah agɨn. Pətan əha in Reijel, in tətasək o nenətɨn mɨn. Kəni məsolkeikeiən məmə iətəmi kəti otuva məghati məfəri mɨn rəhan nətəlɨgiən mətəu-inu nenətɨn mɨn kɨnohmɨs rəfin.” Jer 31:15 E fes u, nərgɨn u Reijel, tətəhtul o mamə mɨn rəfin rəha Isrel.
Josɨp mɨne Meri mɨne suakəku kəmhliet Ijɨp mɨhlɨtəlɨgpən Nasərɨt
19 Uərisɨg e nian Kig Herot Asoli təmɨmɨs, mətəu Josɨp mɨne Meri mɨne suakəku kəhlatɨg əhanəh əpəha Ijɨp, kəni agelo kəti rəha Uhgɨn təmuva o Josɨp e nəməhlairiən kəti mətəni=pən kəm in məmə, 20 “Josɨp. Əhtul mələs suakəku mɨne rəhan mamə kəni mɨhlɨtəlɨg=pən e nɨtəni Isrel, mətəu-inu nətəmi mɨn u kəmotolkeikei məmə okotohamu suakəku, ilah kɨnohmɨs rəkɨs.” 21 Kəni Josɨp təməhtul mələs suakəku əha mɨne rəhan mamə, kəni mɨhlɨtəlɨg=pən mɨn e nɨtəni əha Isrel.
22 Mətəu nian Josɨp təmətəu məmə Akeleas təmos nɨmei rəhan tatə Kig Herot Asoli mətarmənɨg e Jutiə, kəni in təməgɨn e nɨtəlɨg-pəniən Jutiə. Kəni Uhgɨn təməghati kəm Josɨp e nəməhlairiən kəti mɨn məmə in otəsuvəniən Jutiə, kəni təmiet muvən ikɨn pɨsɨn e nɨtəni asoli Kaləli. 23 Kəni kəmhluvən məhlatɨg e nɨtəni əha Kaləli e taun u Nasərɨt. Nati u tɨnuva məmə otol nəghatiən rəha iəni mɨn rəha Uhgɨn aupən otuva mol nɨpəhriəniən. Ilah kəmotəni=pən məmə, “Okotəni məmə in iətəm Nasərɨt.” Aes 11:1; 53:2; Luk 2:39; Jon 1:45

2:2 Nam 24:17

*2:3 Herot nɨkin təmauɨt məgɨn mətəu təmətəu məmə kig kəti mɨn tɨnair. Kəhrun nəniən məmə “nɨki Jerusɨləm rəfin təmauɨt,” nɨpətɨn u məmə nətəmi asoli mɨn rəha Herot kəmotəgɨn. Uə məta nətəmimi mɨn rəfin nəuvein kəmotəhrun məmə nəmə kig kəti mɨn təri, kəni okəkeikei kol nəluagɨniən kəti kəm nətəm Rom, mətəu-inu Rom in təmətarmənɨg e Isrel e nian əha.

2:6 Aupən ikɨn, nətəmimi rəha Isrel kəmotatɨg e profens tepət, kəni nɨtəni Juta in təhmen e profens kəti rəha Isrel. Mətəu kəməhuva slef mɨn rəha Asiria mɨnəhuvən ikɨn əha, kəni uərisɨg lan, kəməhuva slef mɨn rəha Papilon məhuvən məutatɨg ikɨn. Nian nətəm Isrel kəmohtəlɨg=pa Isrel, mətəu kəməhuvən ikɨn kətiəh əmə, iuəkɨr o Jerusɨləm. Kətauɨn ikɨn əha məmə Jutiə.

2:6 Maeka 5:2; Jon 7:42

2:11 Sam 72:10-15; Aes 60:6

2:15 Hos 11:1

2:18 Jer 31:15

2:18 E fes u, nərgɨn u Reijel, tətəhtul o mamə mɨn rəfin rəha Isrel.

2:23 Aes 11:1; 53:2; Luk 2:39; Jon 1:45