8
Pesɨn rəha nati pien-pien
Nian Nətɨ Sipsip təmatgəhli rəkɨs nati tatol səpɨn iətəm kəmuvan-ərain nauəuə lan, kəni nagətiən təmɨkə əpəha e negəu e neai o nian əkuəkɨr kəti, təhmen e uan haf auə.* Hab 2:20; Sef 1:7-8; Sek 2:13
Kəni əmeiko iəkafu nagelo mɨn səpɨn u kəutəhtul aupən e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni ilah rəfin kautos təui. Təui mɨn e Baebol, səniəmə nɨlosɨ nati itəhi, mətəu təui əha kəmol e rəhnəpati nati kəti. Mətəu kəruru məmə e negəu e neai kəmol təui e nak.
Kəni agelo kəti mɨn, in tatɨtol pesɨn kəti iətəm kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, kəməmki=pən nati pien-pien lan. Təmɨtol muva məhtul aupən e oltə. Kəməfən nati pien-pien tepət Nati pien-pien təhmen e nɨgipɨsi, kəni kətuvan məmə nəhanɨgəm lan otos nəmiəvɨn u iətəm tətəpien vivi muvən o Uhgɨn. kəm in, məmə otol=pən e nəfakiən mɨn rəha nətəmimi rəha Uhgɨn, kəni məfən ilau kəm Uhgɨn, muvan əpəha e oltə kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, iətəm tətəhtul aupən e jeə rəha kig. Nəhanɨgəm rəha nati pien-pien mɨn, mɨne nəfakiən mɨn rəha nətəmimi rəha Uhgɨn, iətəm agelo tətəmki e nəhlmɨn, kəmotəri məhuvən o Uhgɨn. Kəni əmeiko agelo təmɨtol pesɨn, kəni məmki=pən nɨgəm lan, iətəm tatuəu e oltə, kəni mauvəregɨn pətɨgəm e nəhue nɨftəni. Kəni əmeiko, kaluəluə təmatɨperəh, kəni nəmig təməlauəl.§ Eks 19:16-18
Təui mɨn
Kəni nagelo səpɨn nətəm kautos təui mɨn, kəmotəhtul maru o nahliən təui.
Kəni agelo iətəm tətaupən, təmahli rəhan təui. Kəni əmeiko, nɨpɨspɨsɨ ais mɨne nɨgəm iətəm kəmol fɨləh-fɨləh ilahal nɨrə, kəmauvəregɨn=pən e nəhue nɨftəni. Təmuəu mus nəuvetɨ nɨftəni kətiəh, məpəh əmə nəuvetɨn keiu, konu təmuəu mus nɨgi mɨn nəuvetɨn kətiəh, məpəh əmə nəuvetɨn keiu, kəni təmuəu mus nɨmanuvehli mɨtə tuəu rəfin.
Kəni agelo iətəm tatol keiu lan in təmahli rəhan təui, kəni nati kəti təhmen e nɨtəuət asoli, iətəm tatuəu, kəməraki=pən lan əpəha itəhi. Kəni nəuvetɨ nɨtəhi kətiəh təmol nɨrə, məpəh əmə nəuvetɨn keiu. Kəni təmərəkɨn nati miəgəh mɨn iətəm kautatɨg itəhi nəuvetɨn kətiəh, məpəh əmə nəuvetɨn keiu, kəni mərəkɨn mɨn negəu mɨn nəuvetɨn kətiəh, məpəh əmə nəuvetɨn keiu.
10 Kəni agelo iətəm tatol kɨsɨl lan, təmahli rəhan təui. Kəni məhau asoli kəti təmsɨpəri, matuəu təhmen e nəuanɨsiə. Təmsɨpəri əpəha ilɨs e neai, meiuaiu mɨmərəgrəg mus nəuvetɨ nəhu mɨn mɨne nəhmtɨ nəhu mɨn nəuvetɨn kətiəh, məpəh əmə nəuvetɨn keiu. 11 Məhau u, nərgɨn u Tarfu Tarfu. Kəni əmeiko, nəhu mɨn nəuvetɨn kətiəh kəmotarfu, motarfu, məpəh əmə nəuvetɨn keiu. Kəni nətəmimi tepət nətəm kəmotəmnɨm nəhu arfu, kəmohmɨs.
12 Agelo iətəm tatol kuvət lan, təmahli rəhan təui. Kəni nati kəti təmoh mɨtɨgar, mɨne məuɨg mɨne məhau mɨn, mol nəuvetɨ mɨtɨgar kətiəh təmapinəpu, məpəh əmə nəuvetɨn keiu kətiauəu. Kəni nəuvetɨ məuɨg kətiəh təmapinəpu, məpəh əmə nəuvetɨn keiu kətiauəu, kəni nəuvetɨ məhau mɨn kətiəh kəmohmɨs, kəni nəuvetɨn keiu əmə kautohuəu. E nərauiə, kəni tətərauiə e nəuvetɨn keiu əmə, məpəh kətiəh. Kəni nian lapɨn, tatɨmɨhli e nəuvetɨn keiu əmə, məpəh kətiəh.* Aes 13:10; Mak 13:24
13 Kəni əmeiko iəməsal=pən, kəni mətəu məlɨkɨm kəti tatiuvɨg ilɨs e nəpuə, kəni mətasək əfəməh mətəni məmə, “!Əui! !Əui! !Əui! !Mətəu-inko nagelo kɨsɨl mɨn əha ikɨn okəpanəhlahli mɨn rəhalahal təui rəueiu, mənahlol nərahiən asoli okəpanluva e nətəmimi rəha nəhue nɨftəni!”

*8:1 Hab 2:20; Sef 1:7-8; Sek 2:13

8:2 Təui mɨn e Baebol, səniəmə nɨlosɨ nati itəhi, mətəu təui əha kəmol e rəhnəpati nati kəti. Mətəu kəruru məmə e negəu e neai kəmol təui e nak.

8:3 Nati pien-pien təhmen e nɨgipɨsi, kəni kətuvan məmə nəhanɨgəm lan otos nəmiəvɨn u iətəm tətəpien vivi muvən o Uhgɨn.

§8:5 Eks 19:16-18

*8:12 Aes 13:10; Mak 13:24