13
Iesu təni məmə
Nimə Rəha Uhgɨn otəmei
(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)
Nian Iesu təmatiet e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni rəhan kəti nətəmi tueləf təməni=pən ohni məmə, “!Iəgətun, afu-to kəpiel asoli mɨn mɨne nimə mɨn kotəuvɨr!”* Inəha Nimə Rəha Uhgɨn ikɨn, kəmol nimə mɨn e kəpiel asoli mɨn. Nəuvein rəhalah nəfɨgəmiən təhmen e fote-faif-tausɨn kilo.
Kəni mətəu Iesu təni məmə, “Itəmah nauteh natimnati mɨn əha, mətəu nian otətuva iətəm nimə mɨn əha, nətəmimi okotoharəg-rəg kəpiel mɨn e lah. Ko kəpiel kəti təsəməhliən e nɨmein.” Luk 19:44
Nahməiən asoli otuva
(Mat 24:3-14; Luk 21:7-19)
Uərisɨg lan, Iesu təmuvən mətəharəg əpəha e Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif ikɨn kəhrun neruhiən Nimə Rəha Uhgɨn e nɨtəni=pən. Kəni Jemɨs, Jon, Pitə mɨne Antɨru kəməhuva ohni ilah pɨsɨn əmə. Kəni kəmotətapuəh ohni məmə, “?Əni-to məmə natimnati mɨn əha okəhuva nəhgɨn? ?Kəni nəmtətiən əhro u otol pəh iəkotəhrun məmə tɨnol nian əhruahru əha rəueiu rəha natimnati mɨn əha?”
Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Onəutətəu vivi itəmah o nətəmimi, məsotegəhaniən məmə koteiuə e təmah. Kəni mətəu nətəmimi tepət okəpanəhuva e nərgək, kəti otəni məmə in Məsaiə, kəti otəni məmə in, kəni moteiuə e nətəmimi tepət.
“Kəni nəmə nəkotətəu məmə nətəmimi nəuvein kəutəməu əpəha iuəkɨr o təmah, kəni motətəu mɨn nəuvein mɨn əpəha isəu kautoh ilah mɨn, mətəu nəgənməpɨtəmah otəsəgɨniən. Natimnati mɨn əha okotaupən məhuva pəhriən, mətəu səniəmə naunun nian əha tɨnətuva. Nɨtəni asoli mɨn okotəluagɨn, kəni kəntri mɨn okotoh mɨn ilah mɨn, kəni nəmig asoli otəlauəl ikɨn mɨn rəfin, kəni nəumɨs asoli otus nətəmimi; mətəu natimnati mɨn əha nətuəuiniən əmə rəha nahməiən iətəm otəmanuva, kotəhmen əmə e pətan iətəm təmol nərfɨn, kəni mɨnətuəuin mətətəu nahməiən məmə otəsuvəhiən temək.
“Onəutətəu vi itəmah. Okələs itəmah kan nəkotəhtul e nəhmtɨ kaunsɨl, kəni okoh itəmah əpəha imə e nimə rəha nuhapumɨniən mɨn, kəni onəkotəhtul aupən e kig mɨn mətəu-inu rəhak mɨn u nətəmimi itəmah. Kəni onəkotəni pətɨgəm iəu kəm lah. Mat 10:17-20 10 Mətəu okaupən kəni pətɨgəm Nanusiən Təuvɨr kəm nətəmimi ikɨn mɨn rəfin ko, kəni naunun nian təmanuva.
11 “Nəmə kəhuva motələs itəmah kətan məmə onəkotəhtul e kaunsɨl, kəni nɨkitəmah təsəhti pɨkiən məmə onəkotəni nak. E nian əhruahru əha, onəkotəni pətɨgəm əmə nəghatiən u Uhgɨn otəfɨnə kəm təmah, mətəu-inu nəghatiən u onəkotəni, səniəmə rəhatəmah nəghatiən, mətəu rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn otəfɨnə. Luk 12:11-12
12 “Nətəmimi okotegəhan=pən e pialah əhruahru mɨn kəm rəhalah tɨkɨmɨr mɨn məmə okotohamu ilah, kəni tatə mɨn okotol mɨn lanəha kəm nenətɨlah əhruahru mɨn, kəni kəlkələh mɨn okotəhtul motol noliən əhmen mɨn əmə kəm rəhalah tatə mɨne mamə mɨn məmə okotohamu ilah. Mat 10:21 13 Nətəmimi rəfin okotəməki e təmah o nərgək. Mətəu iətəmi otəhtul əskasɨk mətəuarus=pən natimnati mɨn əha okotol naunun, kəni Uhgɨn otosmiəgəh.” Mat 10:22; Jon 15:21
Nahməiən asoli əpəha Jerusɨləm
(Mat 24:15-28; Luk 21:20-24)
14 “Nian əha, onəkoteruh ‘nati iətəm Uhgɨn tətəməki lan əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni nati u tatol Nimə Rəha Uhgɨn təsasimiən.’ (Iətəmi tətafin nəghatiən u, in otəkeikei məsal lan məhrun nɨpətɨn.) Kəni e nian əha, nətəm Jutiə okotəkeikei motaiu motagɨm=pən e nɨtəuət mɨn. Dan 9:27; 11:31; 12:11 15 Iətəmi tətəmeig ihluə e rəhan nimə ko təsuvən mɨniən e nɨpəgnəua nimə məmki rəhan natimnati. Otaiu əmə magɨm. Luk 17:31 16 Nəmə iətəmi tətasum, kəni ko təsuvəniən lahuənu o rəhan napən mos. Otaiu əmə magɨm.
17 “!Kəsi! Nahməiən asoli o nɨpətan nətəm kəmotol nərfɨlah mɨne nɨpətan kəutəfən nah kəm nəpəou mɨn. E nian əha okotos pɨk nahməiən. Luk 23:29 18 Otəfaki əsanən kəm Uhgɨn məmə natimnati mɨn əha okəsəhuvaiən e nian rəha nətəpuiən, inəha nian rəha nɨmətagi asoli mɨne nuhuən mɨne, 19 mətəu-inu e nian əha, nahməiən asoli kəseruh əhanəhiən kəti mɨne tol lanəha e nian Uhgɨn təmətuəuin mol natimnati mətəuarus=pa u rəueiu mɨne. Kəni okəseruh mɨniən nahməiən asoli kəti tol mɨn lanəha. Dan 12:1; Nəh 7:14 20 Mətəu Uhgɨn təmətei əkuəkɨr nian əha. Nəmə təməsətei əkuəkɨriən, kəni ko iətəmi kəti təsəmiəgəhiən. In təmətei əkuəkɨr rəkɨs nian əha o rəhan mɨn nətəmimi nətəm tɨnɨtəpɨn rəkɨs ilah məmə rəhan mɨn.
21 “E nian əha, nəmə iətəmi kəti otəni məmə, ‘!Afu-to Məsaiə əpəha!’ uə ‘!Afu-to in əpə!’ mətəu onəsotəhatətəiən lan. 22 Onəsotəhatətəiən lan mətəu-inu, Məsaiə eiuə nəuvein, mɨne iəni eiuə mɨn, ilah okəhuva motol nəmtətiən mɨn mɨne nati apɨspɨs mɨn. Nəmə ilah kotəhrun noliən, okotalkut məmə okotiuvi rəkɨs nətəmimi mɨn u nətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs ilah. Nəh 13:13 23 !O natimnati mɨn əha, onəkotətəu! Mətəu iəmaupən rəkɨs məni pətɨgəm rəfin natimnati mɨn əha kəm təmah.”
Nian rəha
Nətɨ Iətəmimi otuva
(Mat 24:29-31; Luk 21:25-28)
24 “Kəni e nian nahməiən asoli əha otɨkə,
‘kəni mɨtɨgar otəpɨs,
kəni məuɨg otəsasiəiən,
25 kəni məhau mɨn e neai okotəmei
kəni natimnati asoli mɨn ikɨn e neai okotəlauəl.’ Aes 13:10; 34:4; Joel 2:10
26 Kəni nətəmimi okotafu iəu Nətɨ Iətəmimi oiəkuva e nəpuə e rəhak nəsanəniən mɨne nepətiən əhagəhag asoli rəhak iətəm otasiəgəpɨn rəfin iəu. Afin-tu Dan 7:13 Nəh 1:7 27 Kəni e nian əha, iəkahli=pən nagelo mɨn rəhak kəhuvən motəmki nətəmi mɨn u Uhgɨn təmɨtəpɨn ilah məhuva motoriarun əmə ilah kətiəh. Nagelo mɨn okəhuvən e nətəni mɨn rəfin agɨn e nəhue nɨftəni məmə okotəmki ilah. Mat 13:41
Kəruru nian iətəm
Nətɨ Iətəmimi otuva lan
(Mat 24:32-36; Luk 21:29-33)
28 “Nɨkitəmah otəkeikei mətəhti nɨgi u fik. Nian əhruahru iətəm nəhlmɨn mɨn kɨnəutətuəuin mauteviə, kəni nɨmalɨn mɨn kɨnəutapɨlpɨl, itəmah nəkotəhrun məmə nian əha inəha iətəm nəkotasum lan rəhatəmah. 29 Kəni e noliən əhmen mɨn əmə, nian nəkoteruh məmə natimnati mɨn u kɨnəutəhuva, kəni nəkotəhrun əmə məmə otəsuvəhiən agɨn iəkuva mɨn.
30 “Iatəni pəhriən kəm təmah məmə nətəmimi nətəm kəutatɨg u rəueiu, ko kəsohmɨs rəfiniən mətəuarus natimnati mɨn əha okəhuva motol nɨpəhriəniən lan. Woning u e japtə 13 kəməhuva pəhriən təhmen e nu fote nian Iesu təmɨmɨs rəkɨs nian nətəm Isrel kəmotəməu ilah nətəm Rom. Kəni Rom təmos rəhan soldiə mɨn tepət tepət məhuva motoh rəhalah kəntri. (Mətəu nətəm kəutəfaki, ilah kəmotəhrun woning rəha Iesu e fes 14-16 kəni ilah kotagɨm.) Mətəu nəghatiən rəha Iesu tətəghati mɨn o Naunun Nian mɨn u kəmanəhuva. 31 Neai mɨne nɨftəni okiakə, mətəu nəghatiən mɨn rəhak ko kəsohkəiən. 32 Iətəmi kəti təsəhruniən nian uə auə əhruahru rəha natimnati mɨn əha. Nagelo mɨn əpəha e neai kotəruru, kəni iəu mɨn Nətɨ Iətəmimi iəkəruru. Mətəu Tatə Uhgɨn əmə in təhrun nian əhruahru əha.
Itəmah onəkotətəu vivi itəmah
(Mat 24:42-44)
33 “Onəutətəu vivi itəmah məutair, mətəu-inu itəmah nəkotəruru nian əha rəhak oiəkuva lan məmə otuva nəhgɨn. 34 Otəhmen e iətəmi asoli kəti tatuvən məmə otaliuək əpəha ikɨ pɨsɨn kəti, kəni məlɨn rəhan mɨn noluək məmə okəutatɨg o rəhan mɨn natimnati, kəni məfən rəhalah mɨn uək kətiəh kətiəh. Kəni məni=pən kəm iətəmi e namtɨhluə məmə otətair.
35 “Kəni itəmah onəutatɨg məutair məutəsal mətəu-inu itəmah nəkotəruru nian iətəmi asoli rəha nimə u otuva lan. Kəruru məmə otuva ləhnaiuv, uə o lapɨn, uə o fətukai tɨnətəri, uə mɨtɨgar tɨnətəri. Luk 12:38 36 Kəruru, kəmə təhro otuva ueiuəhai əmə. !Təsəuvɨriən məmə nəkotapɨli nian in otuva! 37 !Mətəu nəghatiən mɨn u iətəm iətəni=pɨnə kəm təmah, iətəni mɨn kəm nətəmimi mɨn rəfin məmə okəutair məutəsal!”

*13:1 Inəha Nimə Rəha Uhgɨn ikɨn, kəmol nimə mɨn e kəpiel asoli mɨn. Nəuvein rəhalah nəfɨgəmiən təhmen e fote-faif-tausɨn kilo.

13:2 Luk 19:44

13:9 Mat 10:17-20

13:11 Luk 12:11-12

13:12 Mat 10:21

13:13 Mat 10:22; Jon 15:21

13:14 Dan 9:27; 11:31; 12:11

13:15 Luk 17:31

13:17 Luk 23:29

13:19 Dan 12:1; Nəh 7:14

13:22 Nəh 13:13

13:25 Aes 13:10; 34:4; Joel 2:10

13:26 Afin-tu Dan 7:13

13:26 Nəh 1:7

13:27 Mat 13:41

13:30 Woning u e japtə 13 kəməhuva pəhriən təhmen e nu fote nian Iesu təmɨmɨs rəkɨs nian nətəm Isrel kəmotəməu ilah nətəm Rom. Kəni Rom təmos rəhan soldiə mɨn tepət tepət məhuva motoh rəhalah kəntri. (Mətəu nətəm kəutəfaki, ilah kəmotəhrun woning rəha Iesu e fes 14-16 kəni ilah kotagɨm.) Mətəu nəghatiən rəha Iesu tətəghati mɨn o Naunun Nian mɨn u kəmanəhuva.

13:35 Luk 12:38