10
Nətəmi tueləf rəha Iesu
(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)
Kəni Iesu təmauɨn e nətəmi tueləf rəhan kəhuva kətiəh, kəni məfən nəsanəniən kəm lah məmə ilah kəhuvən motəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e nətəmimi, kəni motəhrun nol viviən nɨmɨsiən mɨn rəfin, mɨne nətəmimi mɨn u nɨpətɨlah təmərah. Mak 6:7; Luk 9:1
Kəni inu nərgɨ nətəmi tueləf rəha Iesu: in aupən Saimon, u nərgɨn kəti mɨn u Pitə; mɨne notəhan Antɨru; mɨne Jemɨs mɨne pian Jon, nətɨ Səpəti mil; mɨne Fɨlɨp mɨne Patolomiu; mɨne Toməs mɨne Matiu, iətəmimi rəha nosiən məni rəha takɨs; mɨne Jemɨs nətɨ Alfiəs; mɨne Tateas;* E nauəuə mil rəha Mak mɨne Luk, kətauɨn pɨsɨn e nərgɨ Tateas məmə Jutəs nətɨ Jemɨs. Mətəu in iətəmi kətiəh əmə. mɨne Saimon u kətauɨn lan məmə Selot; Selot in suah kəti iətəm in tətəhtul əskasɨk o kəntri rəhan. Eruh e tiksɨnəri. mɨne Jutəs Iskariot u təmegəhan=pən e Iesu tuvən e nəhlmɨ rəhan mɨn tɨkɨmɨr. Iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Saimon, ilau u Saimon Pitə mɨne Saimon u kətauɨn lan məmə Selot. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Jemɨs, ilau u Jemɨs nətɨ Səpəti mɨne Jemɨs nətɨ Alfiəs. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Jutəs, inu Jutəs Iskariot mɨne Jutəs nətɨ Jemɨs u kətauɨn pɨsɨn məmə Tateas e nauəuə u rəha Matiu.
Iesu təmahli pətɨgəm
rəhan nətəmimi tueləf
(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)
Kəni nian Iesu təmahli pətɨgəm rəhan nətəmimi tueləf məmə okəhuvən motol rəhan uək, təmaupən məghati kəm lah məmə, “Itəmah onəsəhuvəniən o nətəmi mɨn u səniəmə nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel, kəni məsəhuvəniən e taun kəti rəha nətəm Səmeriə, mətəu onəkəhuvən o nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel nətəm kotəhmen e sipsip mɨn kəutəluei. Jer 50:6 Kəni nian nəkəhuvən, nəkotəkeikei motəni pətɨgəm məmə, ‘Nian iətəm Uhgɨn otarmənɨg e nətəmimi rəfin lan, tɨnuva iuəkɨr.’ Mat 3:2; 4:17; Luk 10:9,11
“Kəni itəmah nəkotəkeikei motol nətəm kautohmɨs kotəuvɨr mɨn. Kəni itəmah nəkotəkeikei motol nətəm kəmohmɨs kotəmiəgəh mɨn. Kəni nətəmimi nətəm leprosi tatol ilah, nəkotəkeikei motol nɨpətɨlah tuva məuvɨr mɨn. Kəni nətəmimi nətəm narmɨn tərah tətatɨg e lah, itəmah nəkotəkeikei motəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn kəhuvən isəu o lah. Kəni nəsanəniən iətəm nəmotos, nəməsotosiən nəhmtɨn. Kəni onəkotəkeikei motol əmə uək, nətəmimi okəsotətəouiən itəmah lan. Nian nəkəhuvən, nəsotosiən məni e rəhatəmah pauɨs. Luk 10:4 10 Kəni məsotəmkiən rəhatəmah kətɨm mɨn. Kəni napən iətəm nautəhuvən lan, in əmə ko, məsotosiən inəuau kəti mɨn. Kəni məsotosiən put, mɨne kasɨkɨn rəhatəmah mɨn. Iətəni lanu lan mətəu-inu təhruahru əmə məmə kətəfən kəm noluək mɨn natimnati iətəm təhruahru o natɨgiən rəhalah. Luk 10:7; 1Kor 9:14
11 “Nian nəkəhuvən e taun kəti uə lahuənu kəti, nəkotəkeikei moteh iətəmimi kəti iətəm nɨkin tagiən məmə nəkəhuvən motatɨg itəmah min, kəni nəutatɨg ikɨn əha mətəuarus=pən nian nəkohiet mɨn. 12 Nian nəkəhuvən motatɨg e nimə kəti, nəkotəkeikei motəghati vivi kəm lah məmə, ‘Nəməlinuiən tətatɨg o təmah.’ Luk 10:5-6 13 Kəni nəmə nətəmimi e nɨpəgnəua nimə u, nɨkilah tagiən məmə okotos itəmah, kəni pəh rəhatəmah nəghatiən rəha nəməlinuiən tətatɨg o lah. Mətəu nəmə nɨkilah təsagiəniən o təmah, nəkotəkeikei motos nəghatiən rəha nəməlinuiən mautəhuvən.
14 “Kəni nəmə nətəmimi nəuvein kəsotolkeikeiən məmə okotit itəmah nəkəhuvən e rəhalah nɨpəgnəua nimə, uə kəsotətəlɨgiən e rəhatəmah nəghatiən, kəni nian nautohiet e nimə rəhalah, uə rəhalah lahuənu, nəkotəkeikei motohrapɨspɨs rəkɨs nɨməulul e nəhlkɨtəmah məmə ilah okotəhrun məmə nəmotəuhlin=pən pəhriən nəmtahtəmah o lah motəpəh agɨn ilah. Luk 10:10-12; Uək 13:51 15 Nɨpəhriəniən iətəni kəm təmah, e nian iətəm Uhgɨn otakil nətəmimi, nalpɨniən rəha nətəmi mɨn əha in otəskasɨk pɨk mapirəkɨs nalpɨniən rəha nətəm kotərah aupən e taun mil əha, Sotəm mɨne Kəmorə.”§ Sotəm mɨne Kəmorə, ilau taun mil aupən ikɨn iətəm təfagə tərah tepət tepət əha ikɨn. Kəni Uhgɨn təmol nalpɨniən kəm lau mahli=pən nɨgəm məmə otus ilau. Mat 11:24; Jaj 7
Nətəmimi okotol tərah kəm nətəmimi rəha Iesu
16 Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni məmə, “Otətəlɨg-to. Iətahli=pən itəmah nautəhuvən təhmen e sipsip mɨn iətəm kəməhuvən e nəlugɨ kuri rarpɨn mɨn. Onəkotəkeikei moteinatɨg vivi təhmen e məlɨkɨm, kəni itəmah motan mətɨg təhmen e mənɨg mak. Luk 10:3; Rom 16:19 17 Onəutətəu vivi itəmah o nətəmimi. Ilah okotələs itəmah məhuvən məmə nəkotəhtul e nəhmtɨ kaunsɨl rəhalah mətəu-inu itəmah nətəmimi rəhak. Kəni okotalis itəmah əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən.
18 “Kəni okoteikəpan itəmah nəkəhuven motəhtul e nəhmtɨ nətəmi asoli mɨn rəha kəpmən mɨn, mɨne kig mɨn məmə onəkotəni pətɨgəm nəghatiən təuvɨr rəhak e nəhmtɨlah, kəni mɨne e nəhmtɨ Nanihluə mɨn. 19 Nian ilah okəhuva motələs itəmah, kəni nɨkitəmah təsəhti pɨkiən məmə onəkəhuvən motəni məmə nak, uə nəkotəhro lanu lan motəghati. Nəsotəgɨniən mətəu-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn, in otəfɨnə nəghatiən iətəm onəkotəni e nian əhruahru əha. 20 Nəsotəgɨniən mətəu-inu səniəmə itəmah onəkotəghati, mətəu Narmɨn Rəha rəhatəmah Tatə Uhgɨn, otəfɨnə nəghatiən kəm təmah məmə nəkotəni pətɨgəm. Mak 13:9-11; Luk 12:11-12; 21:12-15 Jon 14:26
21 “Nətəmimi okotegəhan=pən e pialah əhruahru mɨn kəm rəhalah tɨkɨmɨr mɨn məmə okotohamu ilah, kəni tatə mɨn okotol mɨn lanəha kəm nenətɨlah əhruahru mɨn, kəni kəlkələh mɨn okotəhtul motol noliən əhmen mɨn əmə kəm rəhalah tatə mɨn mɨne mamə mɨn məmə okotohamu ilah. Maeka 7:6; Mat 10:35; Mak 13:12; Luk 21:16 22 Nətəmimi rəfin okotəməki e təmah o nərgək. Mətəu iətəmi otəhtul əskasɨk mətəuarus=pən natimnati mɨn u okotol naunun, kəni Uhgɨn otosmiəgəh. 23 Nian okotol tərah kəm təmah e taun kəti, kəni nəkohiet motagɨm məhuvən e taun pɨsɨn kəti mɨn. Iətəni pəhriən kəm təmah məmə ko nəsəhuvən rəfiniən e taun mɨn rəha Isrel mətəuarus=pən Nətɨ Iətəmimi in otuva mɨn.
24 “Nətəmimi nətəm kətəgətun ilah, ko kəsotapirəkɨsiən rəhalah iəgətun. Kəni noluək mɨn, ko kəsotapirəkɨsiən rəhalah iətəmi asoli. Luk 6:40; Jon 13:16; 15:20 25 Nətəm kətəgətun ilah, kotəkeikei motagiən məmə okəhuva motəhmen e iəgətun rəhalah, kəni noluək mɨn kotəkeikei motagiən məmə okəhuva motəhmen e iətəmi asoli rəhalah. Iəu, iəu iətəmi asoli rəha nimə. Nəmə nətəmimi nəuvein kotəni rah iəu məmə iəu Pielsepul, u nərgɨn kəti rəha Setən, kəni ko təhmen mɨn əmə e noluək mɨn rəha nimə rəhak. Inəha, nətəmimi okotəni rah ilah mɨn tapirəkɨs.” Mat 9:34; 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15
Iətəmimi rəha Iesu
təsəgɨniən e nətəmimi
(Luk 12:2-7)
26 Kəni Iesu təməni məmə, “Tol lanəha, sotəgɨniən e nətəmimi. Natimnati iətəm nətəmimi kautəht-ərain, Uhgɨn otəfətɨgəm ikɨn təhagəhag ikɨn, kəni natimnati iətəm nətəmimi kəutəhluaig lan, Uhgɨn otəfətɨgəm, nətəmimi rəfin okotafu. Mak 4:22; Luk 8:17 27 Natimnati iətəm iətəni kəm təmah əmə əha rəueiu, itəmah onəkotəkeikei motəni pətɨgəm mɨn təhagəhag kəm nətəmimi rəfin. Kəni təhmen əmə, natimnati iətəm iətəni oneuən, itəmah onəkotəkeikei motəni pətɨgəm e nəhmtɨ nətəmimi.
28 “Sotəgɨniən e nətəmimi nətəm kotəhrun nohamuiən nɨpətɨtəmah, mətəu ko kotəruru nohamuiən narmɨtəmah. Mətəu nəkotəgɨn e Uhgɨn iətəm təhrun nərəkɨniən nɨpətɨtəmah mɨne narmɨtəmah e nɨgəm asoli. Rom 8:31; Jem 4:12 29 Oteruh-to. Nɨmənɨg əlkələh mɨn, nətəmimi kautos nəhmtɨlah e məni əkəku əmə. Mətəu nəmə rəhatəmah Tatə Uhgɨn təsegəhaniən e lah, ko kəti təsɨmɨsiən. 30 Kəni Uhgɨn təhrun vivi agɨn itəmah mɨne. Kəni nati əpnapɨn nəuanutəmah ko e rəhn-kapə təmah in səniəmə nati agɨn kəti, mətəu Uhgɨn in tətafin rəfin ilah. 31 !Tol lanəha, sotəgɨniən! Uhgɨn tolkeikei pɨk itəmah tapirəkɨs mənɨg əlkələh mɨn əha. Mat 6:26
32 “Tol lanəha, nəmə iətəmimi otəni pətɨgəm nərgək e nəhmtɨ nətəmimi, kəni iəu mɨn, iəkəni pətɨgəm nərgɨn e nəhmtɨ rəhak Tatə e negəu e neai. 33 Mətəu nəmə iətəmimi otəni pətɨgəm e nəhmtɨ nətəmimi məmə in səniəmə rəhak, kəni iəkəni pətɨgəm e nəhmtɨ rəhak Tatə e negəu e neai məmə in səniəmə rəhak. Luk 12:8-9
34 “Nɨkitəmah təsəhtiən məmə iəmuva məmə iəkələhu nəməlinuiən e nəhue nɨftəni. Iəməsuvaiən məmə iəkələhu nəməlinuiən, mətəu iəmuva məmə iəkol nətəmimi kotərgəhu. 35 Iətəni lanəha mətəu-inu iəmuva məmə iəkol iərman mɨne rəhan tatə okətuərah o lau mɨn, kəni pətan mɨne uhun okətuərah o lau mɨn, 36 kəni iətəmimi otol tɨkɨmɨr ilah aru rəhan mɨn. Maeka 7:6; Luk 12:51-53* Famli nəuvein okotəhapu ilah mɨn mətəu-inu nəuvein e famli mɨn okəhuərisɨg e Iesu, kəni nəuvein e famli əmə əha okotəməki e Iesu.
37 “Kəni iətəmimi iətəm tolkeikei pɨk rəhan tatə mɨne mamə tapirəkɨs iəu, in təsəhmeniən məmə otuva rəhak iətəmimi. Kəni iətəmimi iətəm tolkeikei pɨk nətɨn iərman uə pətan tapirəkɨs iəu, in təsəhmeniən məmə otuva rəhak iətəmimi. Luk 14:26-27 38 Kəni iətəmimi iətəm təsələsiən rəhan nɨgi kəməluau muərisɨg lak, Nɨpətɨ nəghatiən rəha Iesu səniəmə rəhan nətəmimi okotəkeikei mohmɨs e nɨgi kəməluau təhmen əmə lan. Nɨpətɨ nəghatiən u məmə kitah rəfin kətiəh kətiəh kotəkeikei motegəhan lan məmə Uhgɨn otol nəuian e nəmiəgəhiən rəhatah nati əpnapɨn məmə rəhan nətəlɨgiən məmə kəutatɨg e nian iəkɨs mɨn. Nəmə təhro nətəmimi okotol nərahiən kəm tah, nəmə təhro kitah okohmɨs o nərgɨn, uə nəmə təhro nərahiən mɨn əha otəsuvaiən e nəmiəgəhiən rəhatah. Kitah kotəruru, mətəu kotəhtul maru əmə o natɨgiən e nəmiəgəhiən iətəm Uhgɨn tolkeikei. in təsəhmeniən məmə otuva rəhak iətəmimi. 39 Kəni iətəmimi iətəm tatol pɨk uək əmə məmə rəhan nəmiəgəhiən e nəhue nɨftəni u in otəuvɨr, otəmkarəpən e nəmiəgəhiən pəhriən. Mətəu iətəmimi iətəm otɨmɨs o nərgək, in otos nəmiəgəhiən itulɨn. Mat 16:24-25; Mak 8:34-35; Luk 9:23-24; 17:33; Jon 12:25
40 “Kəni iətəmimi iətəm tatos itəmah e nɨkin agiən kəni təhmen əmə məmə tatos iəu e nɨkin agiən. Kəni iətəmimi iətəm tatos iəu e nɨkin agiən, kəni təhmen əmə məmə tatos iətəmi u iətəm təmahli=pa iəu. Mak 9:37; Luk 10:16; Jon 13:20 41 Kəni iətəmimi iətəm təhrun məmə suah kəti in iəni kəti rəha Uhgɨn, kəni tatos e nɨkin agiən, in otos nətəouiən lan, təhmen əmə e iətəm iəni mɨn kautos. Kəni iətəmimi iətəm tatos e nɨkin agiən iətəmi əhruahru, in otos nətəouiən lan, təhmen e iətəmi əhruahru. 42 Kəni nəmə iətəmimi kəti tətəfən nati kəti kəm suah kəti mətəu-inu təhrun məmə in rəhak iətəmimi, nɨpəhriəniən Uhgɨn otətəou in o rəhan noliən təuvɨr u, nati əpnapɨn rəhan nəfəniən in nati əkəku əmə təhmen e nəhu ətəpu nəuan nəuvetɨn əmə, uə rəhak iətəmimi in ləhtəni agɨn.”

10:1 Mak 6:7; Luk 9:1

*10:3 E nauəuə mil rəha Mak mɨne Luk, kətauɨn pɨsɨn e nərgɨ Tateas məmə Jutəs nətɨ Jemɨs. Mətəu in iətəmi kətiəh əmə.

10:4 Selot in suah kəti iətəm in tətəhtul əskasɨk o kəntri rəhan. Eruh e tiksɨnəri.

10:4 Iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Saimon, ilau u Saimon Pitə mɨne Saimon u kətauɨn lan məmə Selot. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Jemɨs, ilau u Jemɨs nətɨ Səpəti mɨne Jemɨs nətɨ Alfiəs. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Jutəs, inu Jutəs Iskariot mɨne Jutəs nətɨ Jemɨs u kətauɨn pɨsɨn məmə Tateas e nauəuə u rəha Matiu.

10:6 Jer 50:6

10:7 Mat 3:2; 4:17; Luk 10:9,11

10:9 Luk 10:4

10:10 Luk 10:7; 1Kor 9:14

10:12 Luk 10:5-6

10:14 Luk 10:10-12; Uək 13:51

§10:15 Sotəm mɨne Kəmorə, ilau taun mil aupən ikɨn iətəm təfagə tərah tepət tepət əha ikɨn. Kəni Uhgɨn təmol nalpɨniən kəm lau mahli=pən nɨgəm məmə otus ilau.

10:15 Mat 11:24; Jaj 7

10:16 Luk 10:3; Rom 16:19

10:20 Mak 13:9-11; Luk 12:11-12; 21:12-15

10:20 Jon 14:26

10:21 Maeka 7:6; Mat 10:35; Mak 13:12; Luk 21:16

10:24 Luk 6:40; Jon 13:16; 15:20

10:25 Mat 9:34; 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15

10:26 Mak 4:22; Luk 8:17

10:28 Rom 8:31; Jem 4:12

10:31 Mat 6:26

10:33 Luk 12:8-9

10:36 Maeka 7:6; Luk 12:51-53

*10:36 Famli nəuvein okotəhapu ilah mɨn mətəu-inu nəuvein e famli mɨn okəhuərisɨg e Iesu, kəni nəuvein e famli əmə əha okotəməki e Iesu.

10:37 Luk 14:26-27

10:38 Nɨpətɨ nəghatiən rəha Iesu səniəmə rəhan nətəmimi okotəkeikei mohmɨs e nɨgi kəməluau təhmen əmə lan. Nɨpətɨ nəghatiən u məmə kitah rəfin kətiəh kətiəh kotəkeikei motegəhan lan məmə Uhgɨn otol nəuian e nəmiəgəhiən rəhatah nati əpnapɨn məmə rəhan nətəlɨgiən məmə kəutatɨg e nian iəkɨs mɨn. Nəmə təhro nətəmimi okotol nərahiən kəm tah, nəmə təhro kitah okohmɨs o nərgɨn, uə nəmə təhro nərahiən mɨn əha otəsuvaiən e nəmiəgəhiən rəhatah. Kitah kotəruru, mətəu kotəhtul maru əmə o natɨgiən e nəmiəgəhiən iətəm Uhgɨn tolkeikei.

10:39 Mat 16:24-25; Mak 8:34-35; Luk 9:23-24; 17:33; Jon 12:25

10:40 Mak 9:37; Luk 10:16; Jon 13:20