17
Əutətəu itəmah
(Mat 18:6-7,21-22; Mak 9:42)
Kəni Iesu təməni kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Pəhriən, natimnati mɨn u kautiuvi=pən iətəmi tətəmei=pən e təfagə tərah, okəhuva. !Mətəu nərahiən asoli o iətəmi əha u tətəfən-əfən kəm nətəmimi, uə in suaru rəha nəfən-əfəniən! Mətəu nəmə iətəmi kəti tiuvi=pən rəhak kəti iətəmimi u təhmen e suakəku, məmə otol təfagə tərah, kəni suah kəha, Uhgɨn otol nalpɨniən asoli kəm in. Kəni nalpɨniən əha otəskasɨk tapirəkɨs nəmə katu=pən kəpiel kəti e nentəui, kəni kəraki=pən əpəha itəhi lokamnɨm. Kəni tol lanəha, əutətəu mauteruh vi rəhatəmah nəmiəgəhiən.
“Nəmə piam tatol təfagə tərah kəm ik, kəni əni=pən rəhan noliən tərah e nəhmtɨn, kəni nəmə tətəuhlin rəhan nətəlɨgiən, kəni alu e rəhan noliən tərah məsosiən tatɨg e nɨkim. Mat 18:15 Kəni nati əpnapɨn nəmə in tatol təfagə tərah lam mau səpɨn e nian kətiəh, kəni muva mau səpɨn, kəni məni=pən kəm ik məmə, ‘Kəsi, iəmol təfagə tərah lam. Iatɨtəlɨg e nətəlɨgiən rəhak kəni mətəpəh təfagə tərah,’ kəni ik onəkəkeikei məsalpɨniən malu e rəhan noliən rah mɨn, kəni məsosiən tatɨg e nɨkim.”* Nɨpətɨ nəghatiən əha təsəniən məmə kitah okotalu e təfagə tərah rəha iətəmi kəti mau səpɨn əmə, mətəu okotəkeikei motalu lanu naunun tɨkə.
Kəni aposɨl mɨn kəmotətapuəh o iərmənɨg məmə, “Ol rəhatɨmah nəhatətəiən təskasɨk təhmɨn.”
Kəni Iərmənɨg təməni məmə, “Nati əpnapɨn nəmə rəhatəmah nəhatətəiən natiəkəku agɨn pau təhmen e nɨpɨspɨsɨ nɨpəkɨl, kəni nəkotəhrun nəniən kəm nɨgi u nokɨn təfəməh məmə, ‘Euvi aru ik, kəni muvən miuvɨg=pən itəhi,’ kəni nɨgi u otol nəuiatəmah. E nəghatiən əhruahru rəha Iesu, in tətəghati e nɨkɨtɨ mastət u in natiəkəku agɨn, mɨne nɨgi kəti nəukətɨn təmeviə agɨn, nərgɨn u fik-malperi. Mat 17:20; 21:21
“Otəni-to. ?Nəmə iətəmi kəti rəhan ioluək tətasum, uə in tateh rəhan mɨn sipsip mɨn, nian in tuva lahuənu, nɨkitəmah təhti məmə, iətəmi asoli otəni=pən kəm in məmə, ‘!Ei! Va uəhai məharəg mun nauəniən əha’? !Kəpə! In otəni=pən kəm rəhan ioluək məmə, ‘Uvən mol nəgək nauəniən, kəni ko muvən muvən e rəham napən təuvɨr, kəni məfa nəgək nauəniən mɨne nɨmək nəmnɨmiən. Nian nəkol rəfin rəham uək, ko nəkəhrun nuniən nauəniən kəni mɨne nəmnɨmiən.’ ?Kəni nɨkitəmah təhti məmə iətəmi asoli, in otəni-vivi rəhan ioluək o uək asoli rəhan iətəm in otəkeikei mol? !Kəpə! 10 Kəni itəmah ko, nəkotəhmen əmə e noluək mɨn rəha Uhgɨn. Nian nəmotol rəkɨs natimnati rəfin iətəm Uhgɨn təməni məmə onəkotəkeikei motol, onəkotəni məmə, ‘Itɨmah noluək mɨn əmə. Noliən rəhatəmah təsəhmeniən o nəni-viviən. Itɨmah iəmotol əmə uək u itɨmah oiəkotəkeikei mautol.’ ”
Iesu təmol vivi nətəmi ten iətəm leprosi təmol ilah
11 Nian Iesu təmətaliuək matuvən Jerusɨləm, in təmətaliuək matuvən=pən e nəlugɨ nɨtəni mil u Səmeriə mɨne Kaləli. 12 Kəni nian in təmiet=pən lahuənu kəti, nətəmimi ten iətəm nɨmɨsiən u leprosi təmol ilah kəməhuva motəhtul isəu nəuvetɨn, 13 kəni motauɨn lan məmə, “!Iesu, Iətəmi asoli, asiru e tɨmah!” Lev 13:45-46
14 Kəni nian in təmeh ilah, təni məmə, “Onəkəhuvən o pris məmə in oteh nɨpətɨtəmah.” Nian nɨmɨsiən leprosi təmol suah kəti, Lou tətəni məmə in tamɨkmɨk. Nian nɨmɨsiən təmɨkə, in otəkeikei muvən meruh pris kəti məmə in otəni pətɨgəm kəm nətəmimi rəfin məmə nɨmɨsiən təmɨkə mɨne namɨkmɨkiən təmɨkə. Nian Iesu təməni kəm lah məmə okəhuvən moteruh pris kəti, in təhmen məmə in təməni məmə in otol vivi ilah. Lev 14:2-3; Mat 8:3-4 Kəni nian ilah kəmautaliuək əhanəh e suaru, kəni motəuvɨr, nɨmɨsiən təmɨkə.
15 Kəni ilah kəti təmeruh məmə leprosi rəhan tɨnɨkə, kəni in təməlali mɨtəlɨg=pən o Iesu, mətəni əfəməh məmə, “!Iatəni-vivi Uhgɨn! !Iatəni-vivi Uhgɨn!” 16 Kəni in təmeiuaiu e nəhlkɨ Iesu mɨsin nəulɨn nɨpənəgɨn tatek nɨftəni, kəni mətəni kəm Iesu məmə nɨkin tətagiən məmə in təmol vivi rəhan nɨmɨsiən. Kəni suah u in iətəm Səmeriə. 17 Kəni Iesu təməni məmə, “?Iəmol vivi nətəmi ten kəni mos rəkɨs rəhalah nɨmɨsiən, uə kəpə? ?Mətəu nain mɨn, ilah iə? 18 ?Suah u in iapɨspɨs əmə, mətəu in pɨsɨn əmə təmɨtəlɨg=pa mətəni-vivi Uhgɨn?” 19 Kəni Iesu təməni kəm suah u məmə, “Əhtul maliuək matuvən. Rəham nəhatətəiən təmol vivi ik.”
Nuvaiən rəha
Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn
(Mat 24:23-28,36-41)
20 Nian kəti, Farəsi mɨn kəmotətapuəh o Iesu məmə, “?Onəhgɨn Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn otuva?” Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, “Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn otəsuvaiən məmə nətəmimi okoteruh e nəhmtɨ lah. 21 Kəni iətəmimi tɨkə mə otəni məmə, ‘Əsal=pa meh, in uəha,’ uə ‘!Əsal=pən meh, in əpəha!’ mətəu-inu Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn tɨnuva rəkɨs mətatɨg e nɨkitəmah.”
22 Kəni Iesu təni kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Nian mɨn kəutəhuva iətəm itəmah onəkotolkeikei məmə onəkoteh nian mɨn rəha Nətɨ Iətəmimi, mətəu ko nəsotehiən. 23 Kəni nətəmimi okotəni kəm təmah məmə, ‘!Əsal=pa, in uəha!’ uə ‘!Əsal=pən, in əpəha!’ Mətəu onəsəhuvəniən motohtəu=pən ilah, Mak 13:21; Luk 21:8 24 mətəu-inu e nian iəu Nətɨ Iətəmimi oiəkuva lan, in otəhmen e noraipiən iətəm tətoraip kəni mətasiəgəpɨn neai e nɨkalɨn kəti mətəuarus=pən nɨkalɨn kəti mɨn, kəni nətəmimi rəfin okoteruh motəhrun. 25 Mətəu aupən, iəu iəkəkeikei mətəu naməhiən tepət, kəni nətəmi kəutatɨg rəueiu, ilah okotəuhlin nəmtahlah mətəpəh iəu.
26 “E nian iəu, Nətɨ Iətəmimi, iəkuva lan, otəhmen=pən əmə e nian rəha Noa aupən, iətəm nətəmimi kəmotol natimnati mɨn məsotəhruniən məmə Uhgɨn otol nati kəti lan məsotol əpenə-penəiən. 27 E nian əha, nətəmimi kəməutauən, məutəmnɨm, mautol marɨt, inəha natimnati mɨn rəfin kəmautol e nəmiəgəhiən rəhalah, motətəuarus=pa nian iətəm Noa tɨnuvən e nɨpəgnəua negəu asoli rəhan. Kəni nuhuən təməfuv naruəh asoli təmuva kəni maiu melərmin rəfin nətəmimi iətəm kəməsəhuvəniən e negəu.
28 “In təhmen=pən əmə e nian rəha suah kəha Lot. Nətəmimi kəmotauən, məutəmnɨm, məutos nəhmtɨ natimnati mɨn, məutasum, mautuvləkɨn nimə mɨn, inəha natimnati rəfin kəmautol e nəmiəgəhiən rəhalah. Jen 18:20; 19:25 29 Mətəu e nian iətəm Lot təmiet lan e taun əha Sotəm, kəni nɨgəm mɨne kəpiel mɨn kəmohuəu mautsɨpəri e neai motohamu ilah rəfin əpəha e taun.
30 “Kəni otəhmen əmə e nian iəu Nətɨ Iətəmimi oiəkuva mɨn lan kəni, Uhgɨn otol əpu iəu kəm nətəmimi. 31 E nian əha, nəmə suah kəti tətəharəg ihluə e rəhan nimə, pəh in tagɨm məsuvən mɨniən imə məmə in otos rəhan natimnati, kəni nəmə suah kəti in əpəha e nasumiən, pəh in otagɨm məsuva mɨniən lahuənu. Mat 24:17-18 32 !Onəsotaluiən e pətauəhli rəha Lot! Jen 19:26 33 In təmolkeikei məmə otaskəlɨm rəhan nəmiəgəhiən e nəhue nɨftəni u məsɨtəupaiən iəu, in otəsosiən nəmiəgəhiən itulɨn. Mətəu iətəmimi u tətəpəh natimnati rəha nəmiəgəhiən e nəhue nɨftəni u, kəni mətətəu=pa iəu, in otos nəmiəgəhiən itulɨn. Luk 9:24 34 Iətəni kəm təmah məmə, e nian əha lapɨn, iətəmimi keiu okətuapɨli e pet kətiəh, kəni okos rəkɨs kəti, kəpəh kəti. 35-36 Pətan keiu kətuəharəg pəti matuol nauəniən, kəni okos kətiəh, kəpəh kəti.”§ E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, kəmɨlpɨn nəghatiən mɨn u rəha fes 36: Iətəmi keiu okətuasum, kəni okos rəkɨs kəti, kəpəh kəti.
37 Kəni rəhan noluək mɨn kəmotəni=pən kəm in məmə, “?Iərmənɨg, onəkuva iə?”
Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, “Onəkotəhrun əmə. Təhmen e nian nati miəgəh kəti təmɨmɨs mətəməhli, kəni kuveriə mɨn koteiuaiu mauton pəti.”* Nɨpətɨ nəghatiən u məmə, e nian Iesu in otuva lan, nətəmimi rəfin okoteruh.

17:3 Mat 18:15

*17:4 Nɨpətɨ nəghatiən əha təsəniən məmə kitah okotalu e təfagə tərah rəha iətəmi kəti mau səpɨn əmə, mətəu okotəkeikei motalu lanu naunun tɨkə.

17:6 E nəghatiən əhruahru rəha Iesu, in tətəghati e nɨkɨtɨ mastət u in natiəkəku agɨn, mɨne nɨgi kəti nəukətɨn təmeviə agɨn, nərgɨn u fik-malperi.

17:6 Mat 17:20; 21:21

17:13 Lev 13:45-46

17:14 Nian nɨmɨsiən leprosi təmol suah kəti, Lou tətəni məmə in tamɨkmɨk. Nian nɨmɨsiən təmɨkə, in otəkeikei muvən meruh pris kəti məmə in otəni pətɨgəm kəm nətəmimi rəfin məmə nɨmɨsiən təmɨkə mɨne namɨkmɨkiən təmɨkə. Nian Iesu təməni kəm lah məmə okəhuvən moteruh pris kəti, in təhmen məmə in təməni məmə in otol vivi ilah.

17:14 Lev 14:2-3; Mat 8:3-4

17:23 Mak 13:21; Luk 21:8

17:28 Jen 18:20; 19:25

17:31 Mat 24:17-18

17:32 Jen 19:26

17:33 Luk 9:24

§17:35-36 E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, kəmɨlpɨn nəghatiən mɨn u rəha fes 36: Iətəmi keiu okətuasum, kəni okos rəkɨs kəti, kəpəh kəti.

*17:37 Nɨpətɨ nəghatiən u məmə, e nian Iesu in otuva lan, nətəmimi rəfin okoteruh.