8
Iesu təmol vivi iətəmi kəti təmos nɨmɨsiən u leprosi
(Mak 1:40-45; Luk 5:12-16)
Nian Iesu təmeiuaiu=pa e nɨtəuət, nətəmimi tepət kəmohtəu=pən. Kəni suah kəti nɨmɨsiən u leprosi * E Nauəuə Rəha Uhgɨn, nəghatiən u “leprosi” tətəghati e nɨmɨsiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha nɨlosɨtəmi. Nɨmɨsiən mɨn u tətərəkɨn nɨlosɨtəmi, kəni Lou rəha Mosɨs tətəni məmə iətəmi kəti iətəm təmos nɨmɨsiən lanəha, in tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. Afin Lev 13-14. təmol təmuva ohni, masiəulɨn=pən o Iesu, kəni məni məmə, “Iərmənɨg, nəmə nəkolkeikei, kəni nəkəhrun nol viviən iəu kəni mafəl rəkɨs namɨkmɨkiən lak.”
Kəni Iesu təmuahru e nəhlmɨn mələhu=pən lan, məni məmə, “Əuəh. Iəkolkeikei. !Əuvɨr-tə!” Kəni rəueiu agɨn mɨn, nɨmɨsiən u leprosi təmɨkə lan. Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Səni pətɨgəmiən natimnati mɨn u kəm nətəmimi, mətəu uvən əmə meruh pris kəti pəh in teruh məmə nɨpətɨm tɨnəuvɨr lankonu lan, kəni əfən kəm in nati u iətəm Lou rəha Mosɨs təməni o iətəmi kəti iətəm rəhan leprosi tɨnɨkə, kəni nətəmimi okotəhrun məmə nɨpəhriəniən nɨnəuvɨr, kəni rəham namɨkmɨkiən tɨnɨkə.” Lev 14:1-32; Mat 9:30; Luk 17:14
Nəhatətəiən rəha iətəmi asoli kəti rəha soldiə mɨn
(Luk 7:1-10)
Kəni Iesu təmuvən miet pətɨgəm əpəha e taun Kapeniəm, kəni iətəmi asoli kəti rəha soldiə mɨn rəha nətəm Rom təmuva meruh Iesu, kəni mətasək=pən ohni mətəni məmə, “Iərmənɨg, rəhak ioluək tatɨmɨs, kəni mətapɨli əpəha e nimə rəhak, nɨpətɨn rəfin təmɨmɨs, kəni tətətəu tərah pɨk.” Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Oiəkuvnə mol in təuvɨr mɨn.”
Kəni iətəmi asoli rəha soldiə mɨn təməni=pən kəm in məmə, “Iərmənɨg, iəu iətəmi kəti iətəm iəsəhruahruiən, kəni iəsəhmeniən məmə ik onəkuva e rəhak nɨpəgnəua nimə. Əni əmə nəghatiən kəti, kəni iəkəhrun məmə in otətəu təuvɨr mɨn. Iəkəhrun məmə ik natos narmənɨgiən məmə nɨmɨsiən otəkeikei mol nəuiam. Iəkəhrun mətəu-inu iəu mɨn, rəhak nətəmi asoli mɨn kəutarmənɨg lak, kəni iatol nəuialah. Kəni soldiə mɨn nəuvein əha ikɨn nətəm iəu iətarmənɨg e lah. Nəmə iəkəni kəm kəti məmə, ‘Uvən,’ kəni tuvən. Kəni nəmə iəkəni kəm kəti məmə, ‘Va,’ kəni tuva. Kəni nəmə iəkəni kəm rəhak slef məmə, ‘Ol nati u,’ kəni tol nati əha.”
10 Nian Iesu təmətəu nəghatiən əha, kəni narmɨn təmiuvɨg pɨk ohni, mətəu-inu nati əpnapɨn səniəmə in iətəm Isrel, mətəu rəhan nəhatətəiən təskasɨk e Uhgɨn. Kəni təməni=pən kəm nətəmimi nətəm kautəhuərisɨg lan məmə, “Nɨpəhriəniən iətəni kəm təmah məmə, iətəmi u səniəmə iətəm Isrel, mətəu in rəhan nəhatətəiən e Uhgɨn in təskasɨk. Kəni nati əpnapɨn nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel, mətəu iəsehiən ilah kəti iətəm rəhan nəhatətəiən təskasɨk təhmen=pən lan. 11 Iatəni kəm təmah məmə nətəmimi tepət okotsɨpən e nɨkalɨn mɨn rəfin rəha nəhue nɨftəni, məhuva motauən kətiəh e tepɨl ilah Epraham, mɨne Aisək, mɨne Jekəp əpəha e narmənɨgiən əpəha e negəu e neai. Luk 13:29 12 Mətəu itəmah nəuanɨləuɨs rəha Isrel tepət nətəm Uhgɨn təmaupən mɨtəpɨn itəmah məmə in otarmənɨg e təmah, in otəraki=pən e təmah ihluə e napinəpuiən, kəni ikɨn əha, nətəmimi okotasək kəni motətəu tərah, kəni mautɨgət-ərain nəhluvlah mɨn.” Mat 22:13; 25:30; Luk 13:28
13 Kəni Iesu təməni=pən kəm iətəmi asoli rəha soldiə mɨn məmə, “Atuvən. Rəham ioluək otəuvɨr tol əmə məmə inu mɨne nəməhatətə məmə Uhgɨn otol lanko.” Kəni e nian əhruahru əha, nɨpətɨ ioluək rəha iətəmi asoli rəha soldiə mɨn təmuva məuvɨr mɨn.
Iesu təmol nɨmɨsiən tepət kotəuvɨr mɨn
(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)
14 Kəni təmuvən e nimə rəha Pitə, kəni muvən imə meruh uhu Pitə tətətəpu ətəpu mətapɨli. 15 Kəni təmuahru e nəhlmɨn mek nəhlmɨ pətauəhli u, kəni nətəpu ətəpuiən tɨkə rəkɨs lan magɨm, kəni təhtul. Kəni mɨnatol nauəniən nɨg Iesu.
16 Tɨnapinəpu mɨtɨgar tɨnatiuvɨg, nətəmimi kəmotos nətəmimi tepət nətəm narmɨn tərah tətatɨg e lah məhuva o Iesu, kəni Iesu təməhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e nəghatiən əmə rəhan, kəni mol vivi nətəmimi rəfin nətəm kautohmɨs. 17 Natimnati mɨn əha təmol lanəha məmə otol nəghatiən rəha iəni Aiseə tuva mol nɨpəhriəniən lan, iətəm təməni aupən ikɨn məmə,
“In təmos rəkɨs nɨmɨsiən mɨn rəhatah,
kəni mol nɨpətɨtah mɨn u kəutahmə, kotəuvɨr.” Aes 53:4
Iətəmimi keiu kəmuəkeikei məmə okiauərisɨg e Iesu
(Luk 9:57-62)
18 Kəni nian Iesu təməsal=pən meruh nɨmənin nətəmimi kautəhuərisɨg məhuva mohtəlau lan, kəni təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə okəhuvən e nɨkalɨ lek e nɨtəni=pən. 19 Kəni iəgətun kəti rəha Lou təmuva məni=pən kəm in məmə, “Iəgətun. Onəkuvən=pən iə ikɨn, iəkɨtəu=pən ik.”
20 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Kuri rarpɨn mɨn, rəhalah nɨpəg tatɨg məmə okotapɨli ikɨn. Kəni mənɨg mɨn, nimaalah tatɨg məmə okotapɨli ikɨn. Mətəu iəu Nətɨ Iətəmimi, Nian Iesu təməni nərgɨn u “Nətɨ Iətəmimi,” tətəghati aru lan. Nərgɨn u təmiet e Nauəuə rəha Daniel mɨne nauəuə pɨsɨn pɨsɨn mɨn e Oltestɨmɨn. Kəni nɨpətɨn təni məmə iətəmi kəti iətəm təmsɨpən e Uhgɨn kəni matos nepətiən rəha Uhgɨn. nimə rəhak tɨkə o napɨliən.” 2Kor 8:9
21 Kəni iətəmimi kəti mɨn rəha Iesu təmuva məni=pən kəm in məmə, “Iərmənɨg. Oiəkɨtəu=pən ik mətəu, pəh iəkuvən pɨpɨm mɨtənɨm rəhak tatə.”
22 Mətəu Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Ɨtəu=pa iəu. Nətəmimi nətəm kəsotoliən nəuia Uhgɨn, təhmen əmə məmə ilah kɨnohmɨs rəkɨs e nɨkilah. Pəh ilah okəhuvən mohtənɨm rəhalah nətəmimi nətəm kəmohmɨs.”
Iesu təməniəhu nɨmətagi asoli
e nəhu Lek Kaləli
(Mak 4:35-41; Luk 8:22-25)
23 Kəni Iesu təmuvən e bot, kəni rəhan mɨn nətəmimi kəhuvən ilah min. 24 Kəni təsuvəhiən, nɨmətagi asoli kəti təhtul kəni mɨnol peau-peau asoli mɨn e lek, kəni nəhu tətəri=pən e bot, iuəkɨr əmə bot tətamnɨm, mətəu Iesu tətapɨli. Sam 4:8 25 Kəni kəməhuvən motəhgi-pəri Iesu motəni=pən məmə, “!Iərmənɨg! !Osmiəgəh itah! !Otəsuvəhiən kotamnɨm!”
26 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Təhro nəutəgɨn pɨk? Rəhatəmah nəhatətəiən təkəku agɨn.” Kəni təməhtul məniəhu nɨmətagi mɨne peau-peau asoli mɨn. Kəni nɨmətagi təmeiuaiu, kəni mol nəməlinuiən asoli. Mat 14:31; Sam 89:9 27 Kəni nətəmimi rəha Iesu narmɨlah təmiuvɨg pɨk mautəni məmə, “!Ei! ?Iətəmimi nak u? Nati əpnapɨn nɨmətagi mɨne nəhu, mətəu ilau kəmuol nəuian.”
Iesu təməhgi pətɨgəm narmɨn
tərah e iətəmimi keiu
(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)
28 Kəni nian Iesu təmuva miet=pa e nɨtəni=pən e lek, ikɨn Katara, kəni iətəmimi keiu narmɨn tərah mɨn kəutatɨg e lau kəmiaiet pətɨgəm=pa məmə okueruh Iesu. Ilau kəmiasɨpən e nɨpəg kəpiel mɨn, ikɨn katɨtənɨm nətəmimi ikɨn. Ilau kuəsanən matuoh nətəmimi, kəni nətəmimi kəutəgɨn e nuvən-pəniən ikɨn. 29 Kəni əmeiko narmɨn tərah mɨn u kəutatɨg e lau kəmotagət əfəməh motəni məmə, “!Ik Nətɨ Uhgɨn! ?Nəmuva məmə nəkəhro itɨmah? ?Nəmuva məmə nəkol uəhai əmə nalpɨniən kəm tɨmah iətəm təsol əhanəhiən nian əhruahru rəhan?” Mak 1:24; Luk 4:41
30 Iuəkɨr əmə o lah, pɨkəh mɨn tepət əha ikɨn kəutauən, 31 kəni narmɨn tərah mɨn kotasək=pən o Iesu motəni məmə, “Nəmə nəkəhgi pətɨgəm itɨmah, ahli=pən itɨmah iəkəhuvən e pɨkəh mɨn əha.”
32 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Əhuvən.” Kəni narmɨn tərah mɨn kəmohiet e lau, motaiu məhuvən e pɨkəh mɨn. Kəni pɨkəh mɨn ilah rəfin kəmotaiu məuteiuaiu e nɨpatu, kəni motiuvɨg=pən e nəhu motamnɨm. 33 Kəni nətəmimi nətəm kəutaugɨn pɨkəh mɨn, kəmotagɨm məhuvən e taun motəni pətɨgəm natimnati rəfin, mɨne natimnati iətəm Iesu təmol e suah mil u narmɨn tərah mɨn kəutatɨg e lau. 34 Kəni əmeiko nətəmimi rəfin rəha taun kəməhuva məmə okotafu Iesu. Kəni nian kəmoteruh in, kəni kəməutəkeikei əskasɨk kəm in məmə otəkeikei miet əha ikɨn əha.

*8:2 E Nauəuə Rəha Uhgɨn, nəghatiən u “leprosi” tətəghati e nɨmɨsiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha nɨlosɨtəmi. Nɨmɨsiən mɨn u tətərəkɨn nɨlosɨtəmi, kəni Lou rəha Mosɨs tətəni məmə iətəmi kəti iətəm təmos nɨmɨsiən lanəha, in tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. Afin Lev 13-14.

8:4 Lev 14:1-32; Mat 9:30; Luk 17:14

8:11 Luk 13:29

8:12 Mat 22:13; 25:30; Luk 13:28

8:17 Aes 53:4

8:20 Nian Iesu təməni nərgɨn u “Nətɨ Iətəmimi,” tətəghati aru lan. Nərgɨn u təmiet e Nauəuə rəha Daniel mɨne nauəuə pɨsɨn pɨsɨn mɨn e Oltestɨmɨn. Kəni nɨpətɨn təni məmə iətəmi kəti iətəm təmsɨpən e Uhgɨn kəni matos nepətiən rəha Uhgɨn.

8:20 2Kor 8:9

8:24 Sam 4:8

8:26 Mat 14:31; Sam 89:9

8:29 Mak 1:24; Luk 4:41