14
Kig Herot Antipas
təməghati o Iesu
(Mak 6:14-29; Luk 9:7-9)
E nian əha, Kig Herot Antipas* Afin-to “Herot” e tiksɨnəri meruh famli rəha Herot. u tətarmənɨg e nɨtəni Kaləli, təmətəu nanusiən rəha Iesu. Kəni təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi asoli məmə, “Suah u in Jon Bəptais iətəm təməmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Tol lanəha tatos nəsanəniən əha o noliən nati apɨspɨs mɨn.”
Nɨmɨsiən rəha Jon Bəptais
3-4 Herot Antipas təməghati lanəha mətəu-inu in təmohamu rəkɨs Jon Bəptais. Inu nanusiən e nɨmɨsiən rəha Jon Bəptais, tol lanu lan.
Aupən ikɨn, Kig Herot Antipas təmakləh e Herotiəs u pətauəhli rəha pia Herot u, Fɨlɨp Kətiəh. Kəni Jon təməni=pən kəm in məmə, “Təsəhruahruiən məmə nəkos pətan u, mətəu-inu nətatgəhli Lou.” Kəni Herot Antipas təmaskəlɨm Jon o Herotiəs, məlis-ərain, mɨləfən e kaləpus. Lev 18:16; 20:21; Luk 3:19-20 Herot Antipas tolkeikei məmə in otohamu Jon, mətəu təməsoliən mətəu-inu tətəgɨn e nətəmimi. Ilah kautɨsiai Jon məutəni məmə in iəni kəti. Mat 21:26
Mətəu nian kəti, Herot Antipas təmol lafet kəti rəha nian təmair lan, kəni pətan mɨtə, nətɨ Herotiəs, təmol danɨs aupən e nəhmtɨ nətəmimi rəfin. Kəni rəhan noliən danɨs təmol Herot Antipas nɨkin təmuvən pɨk lan, kəni tol lanəha, in təməni əskasɨk mos nonauvɨl məmə in otəfən nati nak iətəm pətan mɨtə əha tolkeikei. Kəni Herotiəs təməghati kəm nətɨn, kəni nətɨn təməni=pən nəghatiən rəha Herotiəs kəm Herot Antipas məmə, “Os rəhn-kapə Jon Bəptais e pɨlet kəti muva u ikɨnu məfa kəm iəu rəueiu.” Kəni kig, nɨkin təpəou. Mətəu təməni=pən kəm rəhan nətəmimi məmə ilah okotol nəuia nətɨ Herotiəs, mətəu-inu o rəhan nonauvɨl mɨne nəniəskasɨkiən iətəm təmol e nəhmtɨ nətəmimi. 10 Kəni təmahli=pən nətəmimi nəuvein kəhuvən e kaləpus, kəni ilah kəmotəuahtuv rəkɨs rəhn-kapə Jon ikɨn əha, 11 motələhu=pən e pɨlet kəti, motos məhuva, motəfən kəm nətɨ Herotiəs, kəni in təməfən kəm rəhan mamə. Herotiəs təmolkeikei məmə kəməfən rəhn-kapə Jon e pɨlet məmə təgətun məmə Jon in təmɨmɨs pəhriən. In tətəgətun mɨn məmə Herotiəs in iərmɨs e pətan. 12 Kəni nətəmimi rəha Jon kəməhuvən motos nɨpətɨn məhuvən mohtənɨm, kəni məhuvən motəni=pən kəm Iesu.
Iesu təmaugɨn
nətəmimi faif-tausɨn
(Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)
13 Nian Iesu təmətəu nanusiən əha, kəni təmuvən e bot kəti muvən əpəha ikɨn nətəmimi kohkə ikɨn. Mətəu nian nɨmənin nətəmimi kəmotəhrun ikɨn təmuvən ikɨn, kəni ilah kəmohiet e rəhalah lahuənu mɨn motaliuək ipari məhuərisɨg e Iesu. 14 Nian Iesu təmuvari, mafu məmə nɨmənin nətəmimi tepət, kəni nɨkin təmepət o lah, molkeikei ilah, kəni mol vivi nɨmɨsiən mɨn rəhalah.
15 Kəni ləhnaiuv iuəkɨr o napinəpuiən, rəhan mɨn nətəmimi kəməhuva ohni mautəni məmə, “Ikɨnu, ikɨn nətəmimi kohkə ikɨn, kəni otəsuvəhiən tapinəpu. Ahli=pən nɨmənin nətəmimi məmə okəhuvən lahuənu mɨn motos nəhmtɨ nɨglah nəuvein nauəniən.”
16 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Kəpə. Otəpəh əmə ilah kautol u ikɨnu, kəni itəmah əmə otaugɨn ilah.”
17 Mətəu kotəni=pən kəm in məmə, “Itɨmah iautos əmə pɨret faif mɨne nəmu keiu.”
18 Kəni təni məmə, “Otos məhuva kəm iəu.” 19 Kəni məni=pən kəm nətəmimi məmə okotəharəg ləhtəni e nɨmanuvehli. Kəni təmos pɨret faif mɨne nəmu keiu əha, məsal-pəri əpəha e neai, məfaki=pən lan, kəni məhapu pɨret. Kəni məfən kəm rəhan mɨn nətəmimi, kəni kotəfən kəm nɨmənin nətəmimi. Mat 15:35-39; Mak 8:6-10 20 Kəni ilah rəfin kəmotauən, nərfɨlah tasisi. Kəni nɨpɨspɨsɨ nauəniən iətəm kəmotəpəh, nətəmimi rəha Iesu kəmotaipei=pən e kətɨm asoli ilah tueləf kotəri vivi. 21 Kəni nətəmimi nətəm kəmotauən, nəman əmə təhmen e faif-tausɨn, mətəu kəsafiniən nɨpətan mɨne kəlkələh mɨn.
Iesu təmaliuək e nəhue nəhu
(Mak 6:45-52; Jon 6:16-21)
22 Kəni Iesu təməni kəm rəhan nətəmimi məmə ilah okəhuvən e bot məhuvən e nəven=pən əpəha e lek, mətəu in otahli=pən nətəmimi kohtəlɨg=pən imalah mɨn ikɨn. 23 Nian tɨnahli=pən rəkɨs nətəmimi, kəni muvən əpəha ilɨs e nɨtəuət kəti in pɨsɨn əmə, məmə otəfaki. Nian tɨnapinəpu, Iesu pɨsɨn əmə əha ikɨn, Luk 6:12; 9:28 24 mətəu bot tɨnuvən rəkɨs e nəlugɨ lek, kəni mɨnətələs pɨkɨn nɨmətagi, kəni peau-peau mɨn kɨnəutoh bot.
25 Kəni lapɨn iuəkɨr o nianiən, Iesu təmaliuək e nəhue nəhu mətuva o lah. 26 Mətəu nian nətəmimi rəha Iesu kəmotafu in tətaliuək e nəhue nəhu, kəni kəmotəgɨn pɨk mautəni məmə, “!Ei, narmɨ iətəmimi kəti!” Kəni kəmotasək əfəməh mətəu-inu kəutəgɨn. Luk 24:37
27 Mətəu uəhai əmə, Iesu təməghati kəm lah məmə, “!Ei, nɨkitəmah təhtul məha-məha. Mə iəu əpə. Sotəgɨniən!”
28 Kəni Pitə təni məmə, “Iərmənɨg, nəmə ik pəhriən, kəni auɨn lak iəkaliuək e nəhue nəhu muvnə.”
29 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Va.”
Kəni Pitə təmeiuaiu e nəhue bot, kəni maliuək e nəhue nəhu matuvən o Iesu. 30 Mətəu nian nɨkin təməhti nɨmətagi asoli, kəni nɨkin təməgɨn pɨk, kəni mɨnətamnɨm mətasək=pən o Iesu mətəni məmə, “!Iərmənɨg, asiru lak!”
31 Kəni rəueiu agɨn Iesu təmeapən maskəlɨm Pitə, kəni məni=pən kəm in məmə, “Ik rəham nəhatətəiən təkəku agɨn. ?Təhro rəham nəhatətəiən təkəku ohniəu?” Mat 8:26; Mak 4:39
32 Kəni nian kəmuəri=pən e bot, kəni nɨmətagi təmeiuaiu. 33 Kəni ilah əha e nəhue bot kəmotəfən nɨsiaiən asoli kəm in mautəni məmə, “Pəhriən, ik Nətɨ Uhgɨn.”
34 Nian kɨnəhuvən e nəve nɨtəni=pən, kəməhuvari=pən e nɨtəni Kenesəret. 35 Kəni nian nətəmimi əha ikɨn əha kinotəhrun Iesu, motahli=pən nəghatiən tuvən mɨtəlau o nətəmimi e lahuənu mɨn rəfin əha ikɨn. Kəni kəmotos rəhalah mɨn nətəmimi nətəm kautohmɨs məhuva o Iesu, 36 kəni kəmotəkeikei o Iesu məmə ilah nətəm kautohmɨs okotek əmə nɨfɨfɨ napən rəhan. Kəni ilah rəfin nətəm kəmotek nɨfɨfɨ napən rəhan, rəhalah nɨmɨsiən təmɨkə, kəni kəmotəuvɨr. Mat 9:20-21; Mak 6:53-56

*14:1 Afin-to “Herot” e tiksɨnəri meruh famli rəha Herot.

14:3-4 Lev 18:16; 20:21; Luk 3:19-20

14:5 Mat 21:26

14:11 Herotiəs təmolkeikei məmə kəməfən rəhn-kapə Jon e pɨlet məmə təgətun məmə Jon in təmɨmɨs pəhriən. In tətəgətun mɨn məmə Herotiəs in iərmɨs e pətan.

14:19 Mat 15:35-39; Mak 8:6-10

14:23 Luk 6:12; 9:28

14:26 Luk 24:37

14:31 Mat 8:26; Mak 4:39

14:36 Mat 9:20-21; Mak 6:53-56