9
Iesu təmahli pətɨgəm
rəhan nətəmi tueləf
məmə okotəni pətɨgəm
Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn
(Mat 10:5-15; 14:1-2; Mak 6:7-16)
Kəni Iesu təmoriarun rəhan mɨn tueləf nətəmimi, kəni məfən nəsanəniən kəm lah kəni mətegəhan=pən e rəhan nepətiən kəm lah məmə ilah kotəhrun nəhgi pətɨgəmiən narmɨn tərah mɨn, kəni mə ilah okotol vivi nɨmɨsiən mɨn. Kəni Iesu təmahli pətɨgəm ilah məmə okotəni pətɨgəm Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, kəni məmə okotol vivi nətəmimi iətəm kəutohmɨs.
Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, “Nian onəkəhuvən, məsotosiən natimnati nəuvein rəha naliuəkiən rəhatəmah, natimnati iətəm təhmen e kasɨkɨn, uə kətɨm, uə nauəniən, uə məni, kəni məsotosiən napən keiu. Kəni nian itəmah nəkəhuvən e lahuənu kəti məutatɨg e nimə kəti, nimə u inu onəkotatɨg əmə lan mətəuarus nian itəmah onəkohiet lan. Kəni ikɨn pəhruvən onəkəhuvən ikɨn, nəmə nətəmimi nɨkilah təsəgɨniən məmə nəkəhuva motatɨg itəmah milah, kəni onəkotohrapɨspɨs rəkɨs nɨməulul e nəhlkɨ təmah kəni mohiet. Inu nəmtətiən kəti tətəgətun məmə nəkotəpəh ilah, kəni nɨki Uhgɨn tərah o lah.” Luk 10:4-11
Kəni ilah kəmohiet motaliuək mautəhuvən lahuənu mɨn məutanus pətɨgəm nanusiən təuvɨr, kəni ikɨn mɨn rəfin kautəhuvən ikɨn, məutəfaki kəm nətəmimi tepət, kəni kotəmiəgəh.
Kəni Kig Herot Antipas u in iərmənɨg e nɨtəni Kaləli, in təmətəu nanusiən rəha natimnati mɨn u iətəm Iesu tatol ilah. In təmətəlɨg lan muvən, mətəu tɨnəruru əfəməh mətəu-inu nətəmimi nəuvein kəutəni məmə Jon Bəptais tɨnəmiəgəh mɨn, Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19 kəni nətəmimi nəuvein mɨn kəutəni məmə Elaijə tɨnuva mɨn, kəni nətəmimi nəuvein kəutəni məmə in iəni kəti rəha Uhgɨn aupən ikɨn iətəm təməmiəgəh mɨn. Kəni Herot Antipas təməni məmə, “Jon u, iəu iəməuahtuv rəkɨs rəhn-kapə. ?Mətəu iətəmi pəh u iətətəu rəhan nanusiən?” Kəni in mətəsal e Iesu məmə oteruh. Luk 23:8
Iesu təmaugɨn
nətəmimi faif-tausɨn
(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Jon 6:1-14)
10 Kəni aposɨl mɨn rəha Iesu kəmohtəlɨg=pa mɨn ohni, kəni motəni=pən kəm in natimnati rəfin iətəm kəmotol. Kəni in təmit ilah mohiet rəkɨs e nətəmimi, məhuvən əpəha taun pɨsɨn kəti mɨn, nərgɨn u Petsaitə. 11 Mətəu nian nətəmimi kəmotətəu nanusiən məmə Iesu tɨnuva, kəni kəməhuva mautəhuərisɨg e lah. Kəni Iesu nɨkin təmagiən əmə nian təmeruh ilah, kəni in təməgətun ilah e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, kəni mətol vivi nətəmi kautohmɨs kəutəmiəgəh mɨn.
12 Kəni ləhnaiuv iuəkɨr tapinəpu, nətəmi tueləf rəha Iesu kəməhuva ohni məutəni məmə, “Iərmənɨg. Ahli=pən nətəmimi rəfin kautəhuvən əpəha lahuənu mɨn məmə okotəsal ikɨn kəti o napɨliən kəni motəsal e nauəniən kəti kotun mətəu-inu, ikɨnu nətəmimi kohkə ikɨn, in lɨmɨnan.”
13 Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Kəpə, itəmah əmə. Onəkotaugɨn nətəmimi mɨn əha.” Mətəu ilah kəmotəni məmə, “Itɨmah iəutos əmə pɨret faif mɨne nəmu keiu. ?Təhro? ?Nəkolkeikei məmə iəkəhuvən motos nəhmtɨ nauəniən kəti mɨn nɨg nɨmənin nətəmimi mɨn rəfin əha?” 14 Kəmotəghati lanəha mətəu nətəmimi tepət pɨk u kəməhuva ikɨn əha, nəmə kafin nəman əmə, kəni ilah rəfin faif-tausɨn.
Mətəu Iesu təni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Əhuvən motəuəri ilah fifti fifti motəni məmə okotəharəg.” 15 Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmotəuəri ilah mɨn lanəha, kəni nətəmimi rəfin kəmotəharəg.
16 Kəni Iesu təmos pɨret əha faif mɨne nəmu u keiu, məsal-pəri əpəha e neai, kəni məfaki=pən lan, kəni məmkərɨs məfən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə okotəfən kəm nətəmimi. 17 Kəni nətəmimi rəfin kəmotauən məhuvən nərfɨlah tasisi. Kəni kotəpəh nɨpɨspɨsɨ nauəniən, kəni nətəmimi rəha Iesu kəmotaipei=pən e kətɨm asoli ilah tueləf kotəri vivi.
Pitə təməni məmə
Iesu in Krɨsto
(Mat 16:13-20; Mak 8:27–9:1)
18 Kəni nian kəti, Iesu mɨne rəhan mɨn əmə nətəmimi kautatɨg, kəni Iesu tətəfaki kəm Uhgɨn. Kəni in təmətapuəh e lah məmə, “?Nətəmimi kəutəni iəu məmə iəu pəh?” 19 Mətəu kotəni məmə, “Nəuvein kəutəni məmə ik Jon Bəptais. Kəni nəuvein kəutəni məmə ik iəni Elaijə. Kəni nəuvein kəutəni məmə ik iəni kəti rəha Uhgɨn u aupən ikɨn iətəm tɨnəmiəgəh mɨn.” Luk 9:7-8 20 Kəni Iesu təmətapuəh e lah məmə, “?Mətəu itəmah nəkotəni məmə iəu pəh?” Kəni Pitə təni məmə, “Ik Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa.” Jon 6:68-69
21 Mətəu Iesu təməniəhu əskasɨk ilah məmə okəsotəniən nəghatiən mɨn əha kəm nətəmimi. 22 Kəni in təmatɨg məni mɨn kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Nati kəti otəkeikei muva mol nɨpəhriəniən lan, məmə iəu, Nətɨ Iətəmimi, oiəkətəu nahməiən e natimnati tepət. Kəni nətəmi asoli u nəhlin rəha Isrel, mɨne pris asoli mɨn, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou, ilah okotəməki lak, kəni motuhamu iəu, kəni iəkɨmɨs. Mətəu nian tatol kɨsɨl lan, Uhgɨn otol iəkəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən.” Luk 9:44; 18:32-33
23 Kəni Iesu təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Iətəmi u tolkeikei məmə otuva muərisɨg lak, in otəkeikei məpəh natimnati mɨn nɨkin tolkeikei, kəni mələs rəhan nɨgi kəməluau muərisɨg lak, Mat 10:38; Luk 14:27 24 mətəu-inu nəmə iətəmimi tolkeikei məmə otosmiəgəh rəhan nəmiəgəhiən e nɨftəni u, in otəmkarəpən e rəhan nəmiəgəhiən itulɨn. Mətəu iətəmimi u otɨmɨs o nərgək, kəni in otos nəmiəgəhiən itulɨn. Mat 10:39; Mak 8:35; Luk 17:33; Jon 12:25 25 ?Nəmə suah kəti otos rəfin natimnati rəha nɨftəni u, kəni mɨmɨs ohni, in otos nati təuvɨr nak? 26 Okəmə nəkaulɨs o nəniən nərgək mɨne rəhak nəghatiən, kəni Nətɨ Iətəmimi in mɨn otaulɨs mɨn ohnik e nian in otuva e nepətiən əhagəhag mɨne nəsanəniən rəhan, mɨne e nepətiən əhagəhag mɨne nəsanəniən rəha Tatə rəhan mɨne nagelo mɨn asim. Mat 10:33; Luk 12:9 27 Mətəu iətəni nɨpəhriəniən kəm təmah məmə, itəmah nəuvein u nəutəhtul u ikɨnu, onəkoteruh Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn uərisɨg nəpanohmɨs.”
Iesu mɨne Mosɨs mɨne Elaijə
(Mat 17:1-8; Mak 9:2-8)
28 Nian Iesu təməghati rəkɨs, iuəkɨr o nəfakiən kətiəh, kəni Iesu təmit Pitə, mɨne Jon, mɨne Jemɨs kəməhuvən əpəha ilɨs e nɨtəuət məmə in otəfaki. 29 Kəni nian in təmətəfaki, kəni rəhn-kapə təməuhlin muva mol pɨsɨn, kəni napən rəhan təmuva məruən matoraip-oraip. 30 Kəni əmeiko Mosɨs mɨne Elaijə kəmiaiet=pa muəhtul məhləghati ilahal Iesu, 31 Kəni nəhagəhagiən asoli kəti təmasiə mɨtəlau e lau, ilahal kəməhləghati e nɨmɨsiən rəha Iesu əpəha Jerusɨləm iətəm otol nəghatiən rəha iəni mɨn rəha Uhgɨn mə tuva mol nɨpəhriəniən lan.* Nəghatiən Kris əhruahru təni məmə, “kəni kəhləghati e nian in otiet magɨm əpəha Jerusɨləm.” Luk 9:22
32 Mətəu Pitə mɨne suah mil, napɨliən tɨnos rəkɨs ilahal, kəni kəmhlapɨli nəuvetɨn. Mətəu nian kəmhlair, mɨhlafu nəhagəhagiən asoli tɨtəlau e Iesu, kəni kəmhleruh Mosɨs mɨne Elaijə kətuəhtul ilahal Iesu. 2Pitə 1:16-18 33 Kəni nian suah mil kɨnətuagɨm rəkɨs e Iesu, kəni Pitə təməni=pən kəm Iesu məmə, “Iərmənɨg, təuvɨr məmə itɨmahal iəkluva məhlatɨg u ikɨnu. Pəh iəklol nɨmauvluvl kɨsɨl, rəham kəti, rəha Mosɨs kəti, kəni rəha Elaijə kəti.” Mətəu in təmətəghati əpnapɨn əmə, məsəhruniən məmə nəghatiən nak u in tətəni. 34 Mətəu nian təmətəghati əhanəh, kəni nəpuə kəti təmuva məuveg ilahal, nian kəmhleruh nəpuə təməuveg ilahal, kəni kəmhləgɨn pɨk. 35 Kəni ilahal kəhlətəu nəuia suah kəti təmsɨpən e nəpuə, mətəni məmə, “Inu nətɨk iətəm iəu iəmɨtəpɨn. !Əhlətəlɨg vivi lan!” Luk 3:22
36 Nian kɨnotətəu rəkɨs nəuia Uhgɨn təməghati, kəni Pitə mɨne Jon mɨne Jemɨs kəmleruh pɨsɨn əmə Iesu. Kəni e nian mɨn əha, kəsləniən natimnati mɨn əha kəm suah kəti mɨn, kəməsləniən natimnati mɨn u iətəm kəmhleruh.
Iesu təmahli pətɨgəm
narmɨn tərah e suakəku kəti
(Mat 17:14-23; Mak 9:14-32)
37 Kəni kəməni lauɨg lan, nian Iesu mɨne rəhan iətəmi milahal kəmotsɨpəri ilɨs e nɨtəuət moteiuaiu=pa, kəni moteh nətəmimi tepət kəməhuva ohni. 38 Kəni nətəmimi mɨn əha kəti təmauɨn əfəməh e Iesu məmə, “Iəkolkeikei məmə nəkuva masiru e rəhak suakəku iərman, mətəu-inu in nəuan kətiəh əmə. 39 Nian tepət, narmɨn tərah kəti tətuva lan, kəni mol in tətagət pɨk, kəni mol nɨpətɨn tətərəmrumɨn pɨk, nəhun nəuan ruən tatiet, təhmen e nəuaui nɨtəhi. Narmɨn tərah əha tatorin pɨk in, kəni mətaskəlɨm in, kəni məsəpəhiən nian kəti. 40 Kəni iəu iəmətapuəh o rəham mɨn nətəmimi məmə okotəhgi pətɨgəm narmɨn tərah u, mətəu ilah kotəruru nəhgi pətɨgəmiən.”
41 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Itəmah u nətəmi rəueiu mɨne, rəhatəmah nəhatətəiən tɨkə. Kəni rəhatəmah nətəlɨgiən təsəhruahruiən. Kərmə oiəkatɨg kitah min itəmah mətəuarus=pən nian nak nəmanotəhatətə lak. Kəni kərmə onəhgɨn iəpanəmeig e təmah. It nətɨm muva u ikɨnu.”
42 Nian suakəku u təmətuva əhanəh o Iesu, kəni narmɨn tərah tətgəpis təmei morin=pən e nɨftəni, mol nɨpətɨn tərəmrumɨn pɨk. Mətəu Iesu təmagət əskasɨk e narmɨn tərah u, kəni məhgi pətɨgəm narmɨn tərah tiet, kəni mol vi suakəku. Kəni məfən suakəku u kəm rəhan tatə.
43 Kəni ilah rəfin, narmɨlah təmiuvɨg o nəsanəniən asoli rəha Uhgɨn. Mətəu nian nətəmimi narmɨlah təmiuvɨg o natimnati mɨn rəfin u Iesu təmol ilah, kəni in təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, 44 “Otos nəghatiən u teiuaiu mamnɨm e nɨkitəmah kəni məsotaluiən lan. Iəu Nətɨ Iətəmimi, suah kəti otegəhan=pən lak e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhak.” Luk 9:22 45 Mətəu rəhan mɨn nətəmimi kəsotəhruniən nɨpətɨ nəghatiən u mətəu-inu Uhgɨn təməhluaig e nɨpətɨ nəghatiən u məmə ilah okəsotəhruniən, kəni ilah kɨnotəgɨn o nətapuəhiən o nɨpətɨ nəghatiən u o Iesu. Luk 18:34
?Pəh in tepət?
(Mat 18:1-5; Mak 9:33-40)
46 Kəni nətəmimi rəha Iesu kɨnautol nɨkilah mɨn məmə pəh in otepət mapirəkɨs ilah rəfin. Luk 22:24 47 Mətəu Iesu təməhrun rəkɨs nati nɨkilah tətəhti, kəni in təmos suakəku kəti kəni mit muva kəni təhtul e nɨkalɨ lah, 48 kəni məni=pən kəm lah məmə, “Nəmə iətəmi kəti, nɨkin tagiən məmə otos suakəku kəti meruh vivi, kəni in tatol lanəha e nərgək, kəni in təhmen=pən məmə in tatos iəu, mateh vivi iəu. Kəni iətəmi tatos iəu e nɨkin agiən, in tatos Uhgɨn u iətəm təmahli=pa iəu. Nəniən pəhriən u mətəu-inu iətəmi tatosiahu in ləhtəni agɨn, in otuva iətəmi asoli.” Mat 10:40
49 Kəni Jon təməni məmə, “Iərmənɨg. Itɨmah iəmoteruh suah kəti tətəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e nərgəm, kəni iəmotəniəhu məmə otəsoliən lanəha mətəu səniəmə in rəhatah kəti iətəmimi.” 50 Mətəu Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Səniəhuiən mətəu-inu, nəmə suah kəti təsoliən tɨkɨmɨr itəmah min, kəni in tolkeikei itəmah.” Mat 12:30; Luk 11:23
Nətəm Səmeriə nəuvein nɨkilah təməsagiəniən o Iesu
51 Kəni tɨnuva iuəkɨr o nian Uhgɨn otos Iesu lan muvən əpəha e negəu e neai, kəni Iesu tɨnolkeikei məmə otəkeikei muvən Jerusɨləm. 52 Kəni in təmahli=pən nətəmimi nəuvein mə kotos rəhan nəghatiən motaupən məhuvən əpəha lahuənu kəti e nɨtəni Səmeriə məmə okotol əpenə-penə ohni. 53 Mətəu nətəmi ikɨn əha, kəsotolkeikeiən məmə in otuvən matɨg əha imalah ikɨn, mətəu ilah kotəhrun vivi məmə in tatuvən Jerusɨləm. Nətəm Səmeriə kəutəfaki e nɨtəuət Kerasim əpəha Səmeriə. Tol lanəha, ilah kəsotolkeikeiən nətəm Isrel u kautəhuvən=pən əha imalah ikɨn mautəhuvən Jerusɨləm məutəfaki e Nimə Rəha Uhgɨn. 54 Kəni nian rəhan iətəmimi mil, Jemɨs mɨne Jon, ilau kəmueruh nati mɨn u, kəni kəmuəni məmə, “?Iərmənɨg, nəkolkeikei məmə iəkuauɨn e nɨgəm tɨsɨpən əpəha ilɨs e negəu e neai meiuaiu muva mus ilah?” E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, kətɨlpɨn nəghatiən u məmə, “təhmen e Elaijə.” Afin-to e 2King 1:9-16 2King 1:9-16 55 Mətəu Iesu təmeirair mahi ilau. 56 Kəni ko məhuvən mɨn lahuənu pɨsɨn kəti mɨn.
Nətəmimi nəuvein kəmotəni mə okohuərisɨg e Iesu
(Mat 8:19-22)
57 Kəni e nian Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməutaliuək mautəhuvən e suaru, kəni suah kəti təməni=pən kəm in məmə, “Onəkuvən=pən iə ikɨn, iəkɨtəu=pən ik.”
58 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Kuri rarpɨn mɨn, rəhalah nɨpəg tatɨg məmə okotapɨli ikɨn. Kəni mənɨg mɨn, nimaalah tatɨg məmə okotapɨli ikɨn. Mətəu iəu Nətɨ Iətəmimi, nimə rəhak tɨkə o napɨliən.”
59 Kəni Iesu təməni=pən kəm suah kəti mɨn məmə, “Va, kilau min ik, nəkuva ik rəhak iətəmimi.” Mətəu suah u təni=pən məmə, “Iərmənɨg, əui. Oiəkɨtəu=pən ik mətəu pəh iəkuvən pɨpɨm mɨtənɨm rəhak tatə.” 60 Mətəu Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Kəpə, əpəh=pən. Pəh nətəmi kɨnohmɨs rəkɨs e nɨkilah, kohtənɨm aru ilah mɨn. Mətəu ik, uvən məni pətɨgəm Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.”
61 Kəni kəti mɨn təni məmə, “Iərmənɨg, iəkətəu=pɨnə ik muva iətəmimi rəham, mətəu əui, pəh pɨpɨm iəkɨtəlɨg=pən imak ikɨn mauiəhruin rəhak mɨn nətəmimi.” 1King 19:20
62 Mətəu Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Nəmə suah kəti tɨnətuəuin matol uək rəha Uhgɨn, mətəu rəhan nətəlɨgiən tatuvən o natimnati pɨsɨn pɨsɨn mɨn nəuvein, kəni suah u təsəhmen-pəniən məmə Uhgɨn otarmənɨg lan.”

9:5 Luk 10:4-11

9:7 Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19

9:9 Luk 23:8

9:19 Luk 9:7-8

9:20 Jon 6:68-69

9:22 Luk 9:44; 18:32-33

9:23 Mat 10:38; Luk 14:27

9:24 Mat 10:39; Mak 8:35; Luk 17:33; Jon 12:25

9:26 Mat 10:33; Luk 12:9

*9:31 Nəghatiən Kris əhruahru təni məmə, “kəni kəhləghati e nian in otiet magɨm əpəha Jerusɨləm.”

9:31 Luk 9:22

9:32 2Pitə 1:16-18

9:35 Luk 3:22

9:44 Luk 9:22

9:45 Luk 18:34

9:46 Luk 22:24

9:48 Mat 10:40

9:50 Mat 12:30; Luk 11:23

9:53 Nətəm Səmeriə kəutəfaki e nɨtəuət Kerasim əpəha Səmeriə. Tol lanəha, ilah kəsotolkeikeiən nətəm Isrel u kautəhuvən=pən əha imalah ikɨn mautəhuvən Jerusɨləm məutəfaki e Nimə Rəha Uhgɨn.

9:54 E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, kətɨlpɨn nəghatiən u məmə, “təhmen e Elaijə.” Afin-to e 2King 1:9-16

9:54 2King 1:9-16

9:61 1King 19:20