3
Jon Bəptais təməni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn
(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Jon 1:19-28)
Kəni e nian rəha iətəm Rom, nərgɨn u Sisə Taipiriəs, in təmətarmənɨg e nɨtəni mɨn rəfin rəha Rom. Kəni e nian in təmətarmənɨg mətəuarus=pa nu fiftin, kəni nətəmi asoli nəuvein mɨn kəutarmənɨg ləhtəni e Sisə e nɨftəni əlkələh mɨn rəha Rom, inu Herot tətarmənɨg əpəha Kaləli, mɨne pian Fɨlɨp in tətarmənɨg əpəha Ituria mɨne Trakonaetas, mɨne Lisanias tətarmənɨg əpəha Apilin, mɨne Pontiəs Pailət u iətəm Rom in kəpmən rəha Jutiə. Inu e nian əhruahru rəha Anəs mɨne Kaiəfəs ilau pris asoli agɨn mil rəha Isrel.
E nian əha, Jon nətɨ Səkaraea, in tɨnepət rəkɨs, in mətan əpəha təpiə-məpiə ikɨn, kəni Uhgɨn təməfən nəghatiən kəti kəm in. Kəni in təmuvən mətan rəfin əha iuəkɨr o nəhu Jotən mətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn. In mətəni məmə nətəmimi okotəkeikei mohtəlɨg e noliən tərah mɨn rəhalah, kəni məhuvən o Uhgɨn, məmə in otafəl noliən tərah mɨn rəhalah. Kəni nəmtətiən lanko, okol bəptais e lah. Uək 13:24 In təhmen əmə e nəghatiən rəha iəni u Aiseə iətəm təmətei e nauəuə rəhan məmə, “Suah kəti tətauɨn əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn mətəni məmə, ‘itəmah, nəkotol əpenə-penə e suaru rəha Iərmənɨg, kəni mautol rəhan suaru təhruahru. Nɨpəgləuahtəni mɨn otɨrəuei vivi, kəni nɨtəuət mɨn mɨne narɨt mɨn rəfin okosiahu, kəni suaru ekəu-ekəu mɨn okəgəhruahru, kəni suaru u tapəhri-apəhri okol təpiə. Kəni nətəmimi rəfin okoteh suaru rəha Uhgɨn o nosmiəgəhiən nətəmimi.’ ” Aes 40:3-5
Kəni e nian əha, nətəmimi tepət kəməhuva o Jon məmə in otol bəptais e lah, mətəu in təməni=pən kəm lah məmə, “!Itəmah nəkohtəhmen əmə e təgəluə mɨn! !Nɨkitəmah təsəhtiən məmə onəkotagɨm rəkɨs e niəməha mɨne nalpɨniən rəha Uhgɨn iətəm tətuva! Mat 12:34; 23:33 Onəkotəkeikei motol nati kəti pəh kəhrun məmə nɨnotəpəh pəhriən noliən tərah mɨn rəhatəmah kəni məhuva o Uhgɨn. Kəni sotəni aruiən kəm təmah e nəfəriən məmə itəmah nəkotəhruahru mətəu-inu itəmah namipɨ Epraham mɨn. !Kəpə! Inu nati əpnapɨn əmə. Iətəni kəm təmah məmə, Uhgɨn təhrun noliən kəpiel mɨn u kəhuva namipɨ Epraham mɨn. Jon 8:33,39 Kəni rəueiu əha, Uhgɨn tɨnəhtul maru o nətahli-pəniən nɨgi e nəukətɨn. Kəni nəmə nɨgi kəti təsəuəiən e nəuan iətəm təuvɨr, kəni in otəuahli məraki=pən e nɨgəm.” Mat 7:19
10 Kəni nɨmənin nətəmimi kəmotətapuəh o Jon məmə, “?Kəni oiəkotol nak?” 11 Kəni Jon təməni=pən kəm lah məmə, “Okəmə rəham napən keiu, əfən kəti kəm suah kəti u rəhan tɨkə. Nəmə nəgəm nauəniən tatɨg, əfən kəti kəm nətəmimi u nɨglah tɨkə.”
12 Nətəmimi nəuvein rəha nosiən məni rəha takɨs kəməhuva məmə otol bəptais e lah, kəni motətapuəh o Jon məmə, “?Kəni oiəkotol nak?” Luk 7:29 13 Kəni Jon təməni=pən kəm lah məmə, “Sotos əuauiən məni o nətəmimi tapirəkɨs inu təhmen əmə mə onəkotos.”
14 Kəni soldiə mɨn nəuvein kəmotətapuəh mɨn, “Kəni itɨmah? ?Itɨmah o iəkotəhro?” Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, “Sotoliən nəgɨniən kəm nətəmimi məmə, ‘Okəmə nəsotəfaiən məni, kəni iəkotol nahməiən kəm təmah.’ Kəni sotoliən nəgɨniən kəm nətəmimi məmə, ‘Okəmə nəsotəfaiən məni, kəni iəkotəni=pən kəm nətəmi asoli məmə nəmotol nati kəti tərah.’ Nɨkitəmah otəkeikei magiən o nos əhruahruiən nətəouiən rəhatəmah kəni in əmə ko.”
15 Kəni nətəmi u kəməutəhtahnin Krɨsto u Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, nɨkilah təhti məta Jon in Krɨsto. 16 Mətəu Jon təməni=pən kəm lah məmə, “Iatol bəptais e təmah e nəhu, mətəu iətəmi kəti tətuva rəhan nəsanəniən mɨne nepətiən tapirəkɨs iəu. Kəni iəu ləhtəni agɨn, iəsəhmeniən məmə iəkuva iəu iol əhruin kəti rəhan o noliən rəhan uək.* Nəghatiən əhruahru rəha Jon tətəni məmə, “iəsəhmeniən məmə iəkɨtɨs rəkɨs nɨləuɨs e rəhan put.” Uək u, in uək rəha slef. Kəni suah kəha, in otol bəptais e təmah e Narmɨn Rəha Uhgɨn mɨne nɨgəm. Uək 13:25 17 In tətəhtul maru o neruhiən noliən rəha nətəmimi məmə otəuəri ilah, nətəm kotəuvɨr mɨne nətəm kotərah təhmen e iətəm tətasum. Tətələs fok o nafəl rəkɨsiən nɨlosɨ wit məmə otos nɨpətɨn iətəm təuvɨr. Nətəm kotəuvɨr kotəhmen e nɨpətɨ wit, tatos ilah matuvən lahuənu. Mətəu nətəm kotərah kotəhmen e nɨlosɨ wit, təraki=pən e lah e nɨgəm asoli iətəm tatuəu naunun tɨkə.”
18 Kəni Jon təməni pətɨgəm nəniən təuvɨr e nəghatiən tepət məmə otiuvi=pa nətəlɨgiən rəha nətəmimi kəhuvən o Uhgɨn.
Herot təmləfən Jon e kaləpus
19 E nian əha, Herot Antipas təmitirəkɨs Herotiəs inu pətan rəha pian, kəni in təmol natimnati tepət tərah. Kəni noliən mɨn əha, Jon təməni əskasɨk mahi Herot Antipas o noliən tərah mɨn rəhan. Mat 14:3-4; Mak 6:17-18 20 Kəni Herot Antipas təmatɨg mol mɨn noliən tərah kəti mɨn tapirəkɨs, in təmələs Jon muvən mahtɨpəsɨg lan e kaləpus.
Jon təmol bəptais e Iesu
(Mat 3:13-17; Mak 1:9-11)
21 Mətəu nian Jon təməsuvən əhanəhiən e kaləpus, kəni in təmatol bəptais e nətəmimi mɨn, kəni Iesu mɨn təmuva, kəni Jon tol bəptais lan. Kəni nian Iesu təmətəfaki, Uhgɨn təmerəh e neai, 22 kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təmsɨpəri meiuaiu, nɨpətɨn təhmen e mak muva məharəg pəri e Iesu, kəni nəuia Uhgɨn təmsɨpəri e negəu e neai mətəni məmə, “Ik nətɨk keikei, iəkolkeikei pɨk ik, kəni nɨkik tagiən pɨk agɨn ohnik.” Jon 1:32
Kəha tərah mɨn rəha Iesu
(Mat 1:1-17)
23 Nian Iesu təmətuəuin rəhan uək, rəhan nu təhmen=pən e tate.
Nətəmimi nɨkilah təhti məmə in nətɨ Josɨp.
Kəni Josɨp in nətɨ Heli, Luk 4:22; Jon 6:42
24 Heli in nətɨ Matat,
Matat in nətɨ Lifai,
Lifai in nətɨ Melki,
Melki in nətɨ Janae,
Janae in nətɨ Josɨp,
25 Josɨp in nətɨ Matatias,
Matatias in nətɨ Amos,
Amos in nətɨ Neham,
Neham in nətɨ Esli,
Esli in nətɨ Nagae,
26 Nagae in nətɨ Mahat,
Mahat in nətɨ Matatias,
Matatias in nətɨ Semein,
Semein in nətɨ Josek,
Josek in nətɨ Jota,
27 Jota in nətɨ Joanan,
Joanan in nətɨ Resa,
Resa in nətɨ Serupapel,
Serupapel in nətɨ Sealtiel,
Sealtiel in nətɨ Neri,
28 Neri in nətɨ Melki,
Melki in nətɨ Ati,
Ati in nətɨ Kosam,
Kosam in nətɨ Elmatam,
Elmatam in nətɨ Er,
29 Er in nətɨ Josuə,
Josuə in nətɨ Eliesa,
Eliesa in nətɨ Jorim,
Jorim in nətɨ Matat,
Matat in nətɨ Lifai,
30 Lifai in nətɨ Sɨmion,
Sɨmion in nətɨ Juta,
Juta in nətɨ Josɨp,
Josɨp in nətɨ Jonam,
Jonam in nətɨ Eliakim,
31 Eliakim in nətɨ Melea,
Melea in nətɨ Mena,
Mena in nətɨ Matata,
Matata in nətɨ Natan,
Natan in nətɨ Tefɨt,
32 Tefɨt in nətɨ Jese,
Jese in nətɨ Opet,
Opet in nətɨ Poas,
Poas in nətɨ Salmon,
Salmon in nətɨ Nason, Rut 4:17-22
33 Nason in nətɨ Aminatap,
Aminatap in nətɨ Atmin,
Atmin in nətɨ Ani,
Ani in nətɨ Hesron,
Hesron in nətɨ Peres,
Peres in nətɨ Juta,
34 Juta in nətɨ Jekəp,
Jekəp in nətɨ Aisək,
Aisək in nətɨ Epraham,
Epraham in nətɨ Tera,
Tera in nətɨ Nahor,
35 Nahor in nətɨ Seruk,
Seruk in nətɨ Rehu,
Rehu in nətɨ Pelek,
Pelek in nətɨ Eper,
Eper in nətɨ Sela,
36 Sela in nətɨ Kaenan,
Kaenan in nətɨ Apaksat,
Apaksat in nətɨ Sem,
Sem in nətɨ Noa,
Noa in nətɨ Lamek, Jen 11:10-26
37 Lamek in nətɨ Metusela,
Metusela in nətɨ Inok,
Inok in nətɨ Jaret,
Jaret in nətɨ Mahalalel,
Mahalalel in nətɨ Kenan,
38 Kenan in nətɨ Enos,
Enos in nətɨ Set,
Set in nətɨ Atəm,
kəni Atəm in nətɨ Uhgɨn. Kətəni mə Atəm in nətɨ Uhgɨn mətəu-inu, Uhgɨn in təmol Atəm. Jen 4:25-26

3:3 Uək 13:24

3:6 Aes 40:3-5

3:7 Mat 12:34; 23:33

3:8 Jon 8:33,39

3:9 Mat 7:19

3:12 Luk 7:29

*3:16 Nəghatiən əhruahru rəha Jon tətəni məmə, “iəsəhmeniən məmə iəkɨtɨs rəkɨs nɨləuɨs e rəhan put.” Uək u, in uək rəha slef.

3:16 Uək 13:25

3:19 Mat 14:3-4; Mak 6:17-18

3:22 Jon 1:32

3:23 Luk 4:22; Jon 6:42

3:32 Rut 4:17-22

3:36 Jen 11:10-26

3:38 Kətəni mə Atəm in nətɨ Uhgɨn mətəu-inu, Uhgɨn in təmol Atəm.

3:38 Jen 4:25-26