4
Setən təməfən-əfən kəm Iesu
(Mat 4:1-11; Mak 1:12-13)
Narmɨn Rəha Uhgɨn təməriauəh e nəmiəgəhiən rəha Iesu, kəni nian in təmsɨpən e nəhu Jotən, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təməghati=pən e nɨki Iesu məmə in otuvən əpəha təpiə-məpiə ikɨn. Kəni e nian fote, Setən təməfən-əfən kəm Iesu. E nian mɨn rəfin əha, in təsauəniən, kəni e naunun nian mɨn əha, nəumɨs təmus agɨn in. Kəni Setən təni=pən kəm Iesu məmə, “Okəmə ik Nətɨ Uhgɨn, əni=pən kəm kəpiel u məmə otəuhlin mol pɨret lan.” Kəni Iesu təmuhalpɨn nəghatiən rəha Setən məmə, “Kəmətei e Nauəuə Rəha Uhgɨn məmə, ‘Nətəmimi ko kəsotəmiəgəhiən e nauəniən əmə.’ ” Dut 8:3
Kəni Setən təmit Iesu mian əpəha e nɨtəuət əfəməh kəti, kəni məgətun uəhai əmə in e nɨtənimtəni mɨn rəfin, mɨne e nəuvɨriən rəhalah, kəni in təməni=pən kəm in məmə, “Iəu o iəkəfɨnə e nəhlməm narmənɨgiən mɨn mɨne nepətiən mɨn rəfin, mɨne nəmemtəhiən rəhalah, mətəu-inu natimnati rəfin tətatɨg e nəhlmək, kəni iəkəhrun negəhan-pəniən kəm iətəmi-pəh iəkolkeikei məmə iəkəfən kəm in. Mətəu nəmə nəkəfaki=pa kəm iəu, kəni natimnati mɨn rəfin u rəham.”
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, ‘Onəkotəfaki əmə kəm rəhatəmah Iərmənɨg Uhgɨn, kəni in əmə, onautol əmə rəhan nətəlɨgiən.’ ” Dut 6:13
Kəni Setən təmit in mian əpəha Jerusɨləm e nəhue nimə əpəha ilɨs agɨn e Nimə Rəha Uhgɨn. Kəni məni=pən kəm in məmə, “Okəmə ik Nətɨ Uhgɨn, iuvɨg-to u ikɨnu, 10 mətəu-inu kəmətei e Nauəuə Rəha Uhgɨn məmə, ‘In otahli=pa nagelo mɨn rəhan kəhuva motəsal vivi ohnik, 11 kəni ilah okotos əmə ik ilɨs e nəhlmɨlah məmə onəsoriniən nəhlkəm e kəpiel.’ ” Sam 91:11-12
12 Kəni Iesu təmuhalpɨn nəghatiən rəha Setən məmə, “Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni mɨn məmə, ‘Onəsotoliən nəfən-əfəniən kəm rəhatəmah Iərmənɨg Uhgɨn məmə otol nati kəti, məmə nəkoteruh məmə in tətatɨg itəmah min, uə kəpə.’ ” Dut 6:16; 1Kor 10:9
13 Nian Setən təmol naunun e nəfən-əfəniən rəhan, in təmagɨm muvən isəu o Iesu mətəhtahnin mə nian təuvɨr kəti mɨn rəhan otəpanuva mɨn. Hip 2:18; 4:15
Iesu təmətuəuin rəhan uək əpəha Kaləli
(Mat 4:12-17; Mak 1:14-15)
14 Kəni Iesu təmɨtəlɨg=pən nɨtəni Kaləli, kəni nəsanəniən rəha Uhgɨn təməriauəh e nəmiəgəhiən rəhan. Kəni nəghatiən ohni təmɨtəlau-təlau e lahuənu mɨn tepət e nɨtəni əha. 15 Kəni Iesu in təmətəgətun e nimə rəha nuhapumɨniən mɨn, kəni nətəmimi mɨn rəfin kəməutəni-vivi in.
Nətəm Nasərɨt
kəmotəpəh Iesu
(Mat 13:53-58; Mak 6:1-6)
16 Kəni Iesu təmuvən Nasərɨt, ikɨn əha in təmepət ikɨn aupən. Kəni e nian rəha Sapət, in təmuvən e nimə rəha nuhapumɨniən təhmen əmə mə in tatol nian mɨn. Kəni in təməhtul məmə otafin Nauəuə Rəha Uhgɨn. 17 Kəni kəməfən nauəuə iətəm kəmaiu-aiu rəha iəni u Aiseə. Kəni in təmuahru=pən e iətəm Aiseə təmətei tətəni lanəha məmə, 18 “Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg lak mətəu-inu təmɨtəpɨn iəu məmə iəkəni pətɨgəm nəniən təuvɨr kəm nanrah mɨn. Kəni təmahli=pa iəu məmə iəkuvən məni=pən kəm nətəmi kəutatɨg e kaləpus məmə iəkɨtɨs ilah, kəni mahli pətɨgəm ilah, kəni məni=pən kəm nətəmimi mɨn nəhmtɨlah təpɨs məmə okoteruh nati. Kəni təmahli=pa iəu məmə iəkuvən mɨtɨs nɨki nətəmimi, 19 kəni məni pətɨgəm məmə nian tɨnuva rəkɨs məmə Iərmənɨg otəgətun rəhan nəuvɨriən kəni mosmiəgəh nətəmimi.” Aes 61:1,2
20 Nian təmafin rəkɨs nauəuə u, kəni maiu-aiu mɨn məfən nauəuə u kəm iətəm tətələhu nauəuə u, kəni mətəharəg məmə otəgətun nətəmimi. Kəni nəhmtɨ nətəmimi rəfin əha imə təməhtul əmə lan. 21 Kəni in təmətəghati kəm lah mətəni məmə, “Rəueiu u e nian u nəutətəlɨg lan e Nauəuə Rəha Uhgɨn, Uhgɨn tɨnol əpu nəghatiən mɨn əha tɨnuva matol nɨpəhriəniən lan.”
22 Nətəmimi rəfin kəmotəni-vivi in, kəni narmɨlah təmiuvɨg o nəghatiən təuvɨr mɨn in tətəni, kəni məutəni kəm lah mɨn məmə, “?Nətɨ Josɨp u, uə kəpə?” Luk 3:23; Jon 6:42
23 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iəkəhrun məmə onəkotəni=pa nəghatiən əuas u kəm iəu u tətəni məmə, ‘Toktə, ol vivi aru-to nɨpətɨm,’ u nɨpətɨn məmə, ‘Natimnati mɨn əha u kətəni mə nəmol rəkɨs ilah əpəha Kapeniəm, təuvɨr məmə nəkuva mol mɨn ilah u ikɨnu imam ikɨn.’ 24 Pəhriən, iəkəni kəm təmah məmə ko nətəmimi kəsotɨsiaiən iəni kəti iətəm tatsɨpən e lah. Jon 4:44 25 E nian rəha Elaijə, nuhuən təməsəfuviən o nu kɨsɨl mɨne məuɨg sikɨs, nəumɨs təman kəni nauəniən tɨkə. Kəni iətəni pəhriən kəm təmah məmə, e nian əha, pətalɨmɨs mɨn tepət u ikɨnu Isrel, 1King 17:1,7 26 mətəu Uhgɨn təməsahli-pəniən Elaijə məmə otuvən masiru e lah. Kəpə. In təmahli=pən məmə otasiru e pətalɨmɨs kəti əpəha Saedon e taun Sarefat, kəni pətan u in pətan Ianihluə kəti. 1King 17:8-16 27 Kəni e nian rəha iəni Elisa, nətəmimi tepət kəməutatɨg Isrel u kəmautos nɨmɨsiən u leprosi e nɨpətɨ lah, kəni Elisa təməsol viviən kəti mɨne. Mətəu in təmol vi əmə Neman u iətəm Sɨriə, in iətəm Ianihluə kəti.” 2King 5:1-14
28 Kəni e nian nətəmimi u e nimə rəha nuhapumɨniən kəmotətəu nəghatiən əha niəməha təmol pɨk ilah. 29 Kəni kəmotəhtul uəhai əmə motaskəlɨm Iesu, motələs mohiet itaun, məhuvən əpəha e kiəkɨs e nɨkalɨ taun məmə kotəraki pətɨgəm lan. 30 Mətəu Iesu təmaliuək rəkɨs e lah miet e nəlugɨn e lah kəni matuvən.
Iesu təmahli pətɨgəm
narmɨn tərah e iətəmimi kəti
(Mak 1:21-28)
31 Kəni Iesu təmeiuaiu muvən əpəha Kapeniəm, taun kəti mɨn rəha Kaləli. Kəni e nian rəha Sapət in təmətəgətun nətəmimi. 32 Kəni nətəmimi iətəm kəmotətəu rəhan nəghatiən, narmɨlah təmiuvɨg pɨk ohni mətəu-inu rəhan nəghatiən təfɨgəm, nepətiən tatɨg lan. Mat 7:28-29
33 Kəni in əpəha imə e nimə rəha nuhapumɨniən, kəni suah kəti əha ikɨn iətəm narmɨn tərah kəti tətatɨg lan. Kəni in təmagət əfəməh məmə, 34 “!Ei, Iesu iətəm Nasərɨt! ?Təhro? ?Nəmuva məmə nəkol nərahiən kəm tɨmah? Inəhrun rəkɨs ik. Ik Iətəmi Asim rəha Uhgɨn!” 35 Mətəu Iesu təmagət əskasɨk lan məmə, “!Aaah, sagətiən! !Iet magɨm rəkɨs e suah u!” Kəni narmɨn tərah əha təmol suah u tɨsɨpəri morin e nɨftəni e nəlugɨlah, əmeiko magɨm rəkɨs lan, mətəu təməsərəkɨniən suah u.
36 Kəni nətəmimi rəfin ikɨn əha narmɨlah təmiuvɨg kəni məutəni=pən kəm lah mɨn məmə, “Ei! ?Nəghatiən nak u? Suah u, təmagət əskasɨk e narmɨn tərah mɨn e nəghatiən rəha nepətiən mɨne nəsanəniən, kəni ilah kəmohiet e nətəmimi.” 37 Kəni nəniən rəha Iesu təmaiu mɨtəlau e nɨtəni əha.
Iesu təmasiru
e nətəmimi tepət
(Mat 8:14-17; Mak 1:29-34)
38 Iesu təməhtul kəni miet e nimə rəha nuhapumɨniən muvən əpəha e nimə rəha Saimon.* Nian mɨn nəuvein, kətauɨn e Saimon Pitə məmə, “Saimon,” kəni nian nəuvein, kətauɨn lan məmə, “Pitə.” E nian əha, uhu Saimon tatɨmɨs matətəpu-ətəpu pɨk, kəni ilah kəmotəni=pən kəm Iesu məmə oteruh. 39 Kəni Iesu təməhtul=pən iuəkɨr ohni kəni magət əskasɨk e nɨmɨsiən, kəni pətan u təsanən. Əmeiko in təhtul kəni mol nauəniən nɨglah.
40 Nian mɨtɨgar tɨniuvɨg rəkɨs, nətəmimi kəmotos nətəmimi mɨn rəfin u nətəm kautohmɨs e nɨmɨsiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn məhuva o Iesu. Kəni in təmələhu=pən nəhlmɨn e lah kətiəh kətiəh, kəni ilah rəfin kəmotəsanən. Lou kəti rəha nətəm Isrel tətəni məmə iətəmimi ko təsələsiən iətəm tatɨmɨs e nian rəha Sapət. Mətəu nian mɨtɨgar tɨniuvɨg rəkɨs, kəni Sapət tɨnol naunun, kəni nətəmimi kotəhrun nələsiən nətəmimi. 41 Kəni iərmɨs mɨn kəmohiet motagɨm e nətəmimi tepət məutagət əfəməh məmə, “!Ik Nətɨ Uhgɨn!” Mətəu Iesu təmagət əskasɨk e lah mahtɨpəsɨg e lah o nəghatiən mətəu-inu ilah kotəhrun məmə in Krɨsto iətəm Uhgɨn təmahli=pa. Mat 8:29; Mak 3:11-12
42 Kəni kəməni lauɨg lan, Iesu təmiet əha ikɨn əha muvən əpəha ikɨn kəti iətəm nətəmimi kohkə ikɨn. Mətəu nətəmimi kəmotəsal lan, kəni nian kəmoteruh in, ilah kəməhuva ohni məutalkut məmə okotəniəhu məmə in təsagɨmiən məpəh ilah. 43 Mətəu in təməni=pən kəm lah məmə, “Kəpə. Iəu iəkəkeikei muvən lahuənu pɨsɨn mɨn nəuvein, məni pətɨgəm nəniən təuvɨr rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, mətəu-inu Uhgɨn təmahli=pa iəu məmə iəkol lanu.”
44 Kəni in təmatuvən mətan e nɨtəni Jutiə mətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn e nimə rəha nuhapumɨniən mɨn. Mak 1:35-39; Mat 4:23

4:4 Dut 8:3

4:8 Dut 6:13

4:11 Sam 91:11-12

4:12 Dut 6:16; 1Kor 10:9

4:13 Hip 2:18; 4:15

4:19 Aes 61:1,2

4:22 Luk 3:23; Jon 6:42

4:24 Jon 4:44

4:25 1King 17:1,7

4:26 1King 17:8-16

4:27 2King 5:1-14

4:32 Mat 7:28-29

*4:38 Nian mɨn nəuvein, kətauɨn e Saimon Pitə məmə, “Saimon,” kəni nian nəuvein, kətauɨn lan məmə, “Pitə.”

4:40 Lou kəti rəha nətəm Isrel tətəni məmə iətəmimi ko təsələsiən iətəm tatɨmɨs e nian rəha Sapət. Mətəu nian mɨtɨgar tɨniuvɨg rəkɨs, kəni Sapət tɨnol naunun, kəni nətəmimi kotəhrun nələsiən nətəmimi.

4:41 Mat 8:29; Mak 3:11-12

4:44 Mak 1:35-39; Mat 4:23