3
Iesu təmol vivi
nəhlmɨ suah kəti təməpaiu
(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)
E Sapət kəti mɨn, Iesu təmɨtəlɨg=pən mɨn əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən kəni meruh suah kəti nəhlmɨn təmɨmɨs, təsuahruiən lan. Nian Iesu təmuvən imə, kəni nətəmimi nəuvein kəmauteruh vivi məmə otol vivi iətəmi u e Sapət, uə kəpə. Nəmə in tatol, kəni okotəni məmə in tətərəkɨn Lou rəha Sapət. Kəni Iesu təməni=pən kəm suah u məmə, “Əhtul muva u aupən,” kəni təhtul muvən əpəha aupən.
Kəni Iesu təmahi ilah məmə, “Iəkolkeikei məmə iəkətapuəh nati kəti o təmah. ?Təhro? ?E nian rəha Sapət, noliən nak in təhruahru e Lou məmə okol, kəhrun noliən nati təuvɨr uə kəhrun noliən nati tərah? ?Okosmiəgəh iətəmi, uə okuhamu itəmi?” Mətəu kotəpnapɨn əmə. Luk 14:3
Kəni Iesu təməsal=pən meruh ilah, kəni niəməha tol, kəni nɨkin tahmə o lah mətəu-inu rəhn-kapə lah tiəkɨs pɨk. Kəni məni=pən kəm suah u məmə, “Uahru-to e nəhlməm.” Kəni suah u təmuahru e nəhlmɨn, əmeiko nəhlmɨn təuvɨr. Kəni Farəsi mɨn əha kəmohiet motaiu əhruahru əmə məhuvən moteruh rəhalah tɨkɨmɨr mɨn e pati rəha Herot, motol məhuva əmə kətiəh motəsal e suaru məmə okotələs Iesu motohamu. Mat 22:15-16
Nɨmənin nətəmimi kəmautəhuərisɨg e Iesu
Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəmohiet moteiuaiu məhuvən əpəha e nəhu Lek Kaləli. Nɨmənin nətəmimi kəmautəhuərisɨg e lah. Nətəmimi mɨn u nəuvein kəmotsɨpən e lahuənu rəhalah e nɨtəni Kaləli, nəuvein kotsɨpən əpəha e lahuənu əlkələh mɨn e nɨtəni əpəha Jutiə; nəuvein kotsɨpən Jerusɨləm. Nəuvein mɨn kəmotsɨpən e nəuvetɨn mɨn əpəha nɨtəni Itumiə mɨne nəve nəhu Jotən e nɨtəni=pən matuvən. Nəuvein mɨn kəmotsɨpən pahav əpəha ikɨn mɨn e taun mil u Taea mɨne Saedon. Nətəmimi mɨn u kɨnotətəu rəkɨs natimnati mɨn u Iesu tatol ilah, kəni kəməhuva məmə okoteruh.
Kəni nɨmənin nətəmimi kəməhuva pɨk, kəni Iesu təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə okotol əpenə-penə e bot kəti məmə otuvən məharəg lan, məmə nɨmənin nətəmimi okəsotəhgi-əhgi pɨkiən in. 10 Mətəu-inu tɨnol vivi rəkɨs nətəmimi tepət, kəni nətəmimi mɨn u kautohmɨs əhanəh kəutəhgi-əhgi ilah mɨn məmə okəhuva iuəkɨr motek Iesu. Mat 14:36 11 Kəni nian nətəmimi nətəm narmɨn tərah mɨn kəutatɨg e lah kəmotafu Iesu, kəmotaiu aupən lan motəmei=pən ohni motagət əfəməh məmə, “Ik Nətɨ Uhgɨn!” Luk 4:41 12 Mətəu Iesu təməniəhu əskasɨk narmɨn tərah mɨn u məmə kəsotəni pətɨgəmiən in kəm nətəmimi. Mak 1:34
Iesu təmauɨn e rəhan nətəmimi ilah tueləf məmə okəhuərisɨg lan.
(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)
13 Kəni Iesu mɨne kəməhuvən əpəha e nəhue nɨtəuət, kəni tətauɨn e nətəmimi nəuvein əmə okəhuva ohni. 14 Nian kəməhuvən, kəni təmɨtəpɨn rəkɨs ilah tueləf kəni məfəri ilah məmə aposɨl mɨn. In təməni mɨn məmə nətəmimi mɨn əha, ilah əha okotaliuək ilah min, kəni in otahli rəkɨs ilah kəhuvən motəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr kəm nətəmimi əpəha ikɨn mɨn, 15 kəni okotos nepətiən mɨne nəsanəniən o nəhgi pətɨgəmiən narmɨn tərah mɨn e nətəmimi.
16 Nətəmi mɨn u ilah u təmɨtəpɨn ilah, ilah u, Saimon u Iesu təmauɨn=pən mɨn nərgɨn kəti mɨn məmə Pitə, Jon 1:42 17 mɨne Jemɨs mɨne pian Jon nətɨ Səpəti mil u Iesu təməfən mɨn nərgɨlau notəhan məmə, “Poanejes,” nɨpətɨ nəghatiən əha təni məmə nətɨ kaluəluə mil, mətəu-inu niəməha tatol uəhai ilau. Luk 9:54 18-19 Kəni mɨne Antɨru, Fɨlɨp, Patolomiu, Matiu, Toməs, Jemɨs u nətɨ Alfiəs, Taitəs, Saimon u kətauɨn lan məmə, Selot,* Selot in suah kəti iətəm in tətəhtul əskasɨk o kəntri rəhan. Afin-to e tiksɨnəri. mɨne Jutəs Iskariot u otegəhan=pən e Iesu e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn. Nətəmi mɨn əha ilah kəha tueləf, Iesu təməfəri ilah. Iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Saimon, ilau u Saimon Pitə mɨne Saimon u kətauɨn lan məmə Selot. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Jemɨs, ilau u Jemɨs nətɨ Səpəti mɨne Jemɨs nətɨ Alfiəs. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Jutəs, inu Jutəs Iskariot mɨne Jutəs nətɨ Jemɨs u kətauɨn pɨsɨn məmə Tateas e nauəuə rəha Matiu.
Iesu mɨne Pielsepul
(Mat 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)
20 Uərisɨg, təmɨtəlɨg=pən mɨn lahuənu, kəni nɨmənin nətəmimi kəməhuva mɨn ohni, kəni Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kɨnotəruru nəmeigiən mɨne nauəniən mɨne. 21 Nian rəhan mamə mɨne kəmotətəu nəghatiən u kətəni e Iesu, kəni məhuva məmə okotit rəkɨs o nətəmimi, mətəu-inu nətəmimi nəuvein kəutəni məmə Iesu in nətalməli.
22 Nəgətun mɨn nəuvein rəha Lou kəmotsɨpən əpəha Jerusɨləm məhuva kəni motəni məmə Pielsepul (nərgɨn kəti mɨn rəha Setən), u in iətəmi asoli rəha narmɨn tərah mɨn, in tətatɨg e Iesu, kəni motəni məmə in tətəfən nəsanəniən kəm Iesu məmə otəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e nətəmimi. Mat 9:34; 10:25
23 Kəni Iesu təmauɨn e lah kəhuva iuəkɨr ohni kəni məni nəghatiən əuhlin kəti kəm lah, məmə, “?Nɨkitəmah tətəhti məmə ko Setən təhgi pətɨgəm aru Setən? !Kəpə! 24 Nəmə nətəmimi e kəntri kəti kəutəhapu ilah mɨn, kəni okotərəkɨn rəhalah kəntri, kəni narmənɨgiən rəhan otəmei mɨkə. 25 Kəni təhmen=pən əmə, e lahuənu kəti, nəmə nətəmimi lan kəutəhapu ilah mɨn, kəni okotərəkɨn agɨn lahuənu u. 26 Kəni nəmə Setən tətəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn rəhan e nətəmimi, kəni tatol aru əmə tɨkɨmɨr kəm in. ?Kəni otəhro lanu, rəhan narmənɨgiən otəhtul? Uək rəhan otəmei mɨkə.
27 “Kəni ko iakləh kəti təsuvən əpnapɨniən e nimə rəha iətəmi kətəgɨn lan kəti, mə takləh e natimnati rəhan, mətəu otəkeikei məlis e nɨləuɨs, mələhu, kəni ko məpanuvən makləh e rəhan natimnati.
28 “Iətəni pəhriən kəm təmah məmə təfagə tərah rəfin rəha nətəmimi, mɨne nəghatiən tərah mɨn iətəm ilah kautəni, Uhgɨn təhrun nos rəkɨsiən. 29 Mətəu iətəmi tətəni rah Narmɨn Rəha Uhgɨn, ko Uhgɨn təsos rəkɨsiən rəhan təfagə tərah. Təfagə tərah əha otətatɨg kətiəh lan mətatɨg, ko təsɨkəiən.” “Təfagə tərah əha otətatɨg iəkɨs lan, ko təsɨkəiən.” Təfagə tərah u təsəghatiən o noliən rəha nətəmimi nəuvein o nəniən nərgɨ Iesu nian niəməha tatol ilah. Uhgɨn təhrun nafəl rəkɨsiən təfagə tərah u nəmə ilah kəutəni noliən tərah rəhalah məutətapuəh o Uhgɨn məmə in otafəl rəkɨs. Təfagə tərah u tətəghati e suah kəti iətəm tətəuhlin nəmtahn e Iesu Krɨsto məsolkeikeiən məmə nɨmɨsiən rəhan e nɨgi kəməluau otafəl rəkɨs təfagə tərah mɨn rəhan. Inəha, suah u təsəhatətəiən e Iesu Krɨsto. 30 Iesu təməni lanəha mətəu-inu kəmotaupən motəni məmə narmɨn tərah kəti tətatɨg lan.
Mamə rəha Iesu
mɨne pian mɨn
(Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)
31 Kəni e nian əha, mamə rəha Iesu mɨne pian mɨn kəməhuva, kəni mautəhtul əmə əpəha ihluə kəni motahli=pən nəghatiən o Iesu məmə tuva-to meh ilah. Mak 6:3; Jon 2:12; Uək 1:14 32 Kəni nɨmənin nətəmimi kəmotəharəg kan kekəu e Iesu, kəni motəni=pən kəm Iesu məmə, “Ei, mamə rəham mɨne piam mɨn əpəha ihluə, kotolkeikei məmə okoteh-to ik.”
33 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Pəh u rəhak mamə mɨne piak mɨn?” 34 Kəni məsal=pən meruh rəfin ilah kəni məni məmə, “Oteruh-to. Itəmah u piak mɨn mɨne rəhak mamə əhruahru mɨn. 35 Nətəmimi mɨn u kautol nəuia Uhgɨn, ilah u piak mɨn, mɨne rəhak kakə mɨn, mɨne rəhak mamə.”

3:4 Luk 14:3

3:6 Mat 22:15-16

3:10 Mat 14:36

3:11 Luk 4:41

3:12 Mak 1:34

3:16 Jon 1:42

3:17 Luk 9:54

*3:18-19 Selot in suah kəti iətəm in tətəhtul əskasɨk o kəntri rəhan. Afin-to e tiksɨnəri.

3:18-19 Iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Saimon, ilau u Saimon Pitə mɨne Saimon u kətauɨn lan məmə Selot. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Jemɨs, ilau u Jemɨs nətɨ Səpəti mɨne Jemɨs nətɨ Alfiəs. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Jutəs, inu Jutəs Iskariot mɨne Jutəs nətɨ Jemɨs u kətauɨn pɨsɨn məmə Tateas e nauəuə rəha Matiu.

3:22 Mat 9:34; 10:25

3:29 “Təfagə tərah əha otətatɨg iəkɨs lan, ko təsɨkəiən.” Təfagə tərah u təsəghatiən o noliən rəha nətəmimi nəuvein o nəniən nərgɨ Iesu nian niəməha tatol ilah. Uhgɨn təhrun nafəl rəkɨsiən təfagə tərah u nəmə ilah kəutəni noliən tərah rəhalah məutətapuəh o Uhgɨn məmə in otafəl rəkɨs. Təfagə tərah u tətəghati e suah kəti iətəm tətəuhlin nəmtahn e Iesu Krɨsto məsolkeikeiən məmə nɨmɨsiən rəhan e nɨgi kəməluau otafəl rəkɨs təfagə tərah mɨn rəhan. Inəha, suah u təsəhatətəiən e Iesu Krɨsto.

3:31 Mak 6:3; Jon 2:12; Uək 1:14