2
Iesu təmol vivi suah kəti nɨpətɨn nəuvetɨn təmɨmɨs
(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)
Nian nəuvein kɨnəhuva rəkɨs mɨnəhuvən, Iesu təmɨtəlɨg=pən mɨn əpəha Kapeniəm, kəni nəghatiən təmaiu muvən kəm nətəmimi mɨn məmə Iesu əpəha e rəhan nimə. Kəni nətəmimi tepət kəməhuva motəriauəh vivi əpəha imə, mɨne ihluə mɨne, kəni nəua nɨmahan kəti tɨkə o iətəmimi kəti mɨn. Kəni Iesu tətəni pətɨgəm rəhan nəghatiən kəm lah.
Kəni nətəmimi kuvət kəmotəlis pialah kəti məhuva o Iesu iətəm nɨpətɨn nəuvetɨn təmɨmɨs mətapɨli-pəri əmə e rəhan nɨmahan. Nian kəməhuva, mətəu nətəmimi nəri əpəha imə, kəni ko kəsəhuvəniən imə moteruh Iesu. Kəni kotələs məhuvən əpəha ilɨs e nəhue nimə motos rəkɨs nəhgɨ nimə nəuvetɨn əhruahru əmə əha Iesu tətəhtul ikɨn imə,* E nian əha, kəmol nəhgɨ nimə e tael. Kəni nətəmimi mɨn u kəmotos rəkɨs tael mɨn nəuvein məmə kotol nɨpəg təhmen e iətəmi u iətəm tatɨmɨs. kəni motəhlman-əhlman e iətəmi u teiuaiu e nɨmahan rəhan muvən iuəkɨr əmə o Iesu. Nian Iesu təmeruh nəhatətəiən rəhalah, kəni təni=pən kəm iətəm tatɨmɨs əha məmə, “Nətɨk, iəu inos rəkɨs rəkɨs noliən tərah rəham.”
Mətəu nəgətun mɨn nəuvein rəha Lou kəutəharəg əpəha imə, kəni nɨkilah təməhti məmə, “?Təhro suah u tətəni rah Uhgɨn? Nəghatiən əha tərah. Uhgɨn əmə təhrun nos rəkɨsiən noliən tərah rəha iətəmimi. !Pəh mɨn təhrun nos rəkɨsiən!”
Kəni rəueiu agɨn mɨn, Iesu təhrun rəhalah nətəlɨgiən, kəni məni məmə, “?Təhro nɨkitəmah tətəhti pɨk natimnati mɨn lanu lan? ?In pəhruvən tɨmətɨg, iətəm inu məmə iəkəni=pən kəm suah u məmə, ‘Inos rəkɨs rəkɨs rəham noliən tərah,’ uə inu tɨmətɨg məmə, ‘Əhtul, mələs rəham nɨmahan matuvən’? 10 Mətəu iəkol nati kəti məmə onəkotəhrun məmə iəu Nətɨ Iətəmimi, iatos nepətiən u ikɨnu e nəhue nɨftəni o nos rəkɨsiən noliən tərah rəha nətəmimi.” Kəni məni=pən kəm suah kəha məmə, 11 “Iətəni=pɨnə kəm ik məmə, əhtul, mələs rəham nɨmahan matuvən imam ikɨn.” 12 Kəni əmeiko suah u təməhtul, mələs rəhan nɨmahan, maliuək matuvən, kəni ilah rəfin kəmoteruh, motauɨt, narmɨlah təmiuvɨg ohni, kəni motəni-vivi Uhgɨn motəni məmə, “Iəsoteh əhanəhiən nati kəti tol lanu lan nian kəti mɨne.”
Iesu təmauɨn e Lifai məmə otuva muərisɨg lan.
(Mat 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Iesu təmuvən mɨn mətaliuək əpəha e nɨkalɨ nəhu Lek Kaləli, kəni nɨmənin nətəmimi kəməhuva ohni, kəni tətəgətun ilah. 14 Kəni təmaliuək matuvən kəni meruh Lifai nətɨ Alfiəs, in iətəmimi rəha nosiən məni rəha takɨs, tətəharəg imə matol uək. Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Ɨtəu=pa iəu, muva rəhak iətəmimi.” Kəni əmeiko təhtul muərisɨg lan.
15 Kəni nian kəti, Iesu təmuvən mətauən əpəha ima Lifai ikɨn ilah nətəmimi rəha nosiən məni rəha takɨs, mɨne nətəmi kətəni məmə nol təfagə tərah nəuvein. Farəsi mɨn, kəutəni e nətəmimi tepət məmə ilah nol təfagə tərah. Nəmə təhro ilah kəsotəfaki viviən, uə nəmə təhro ilah nanihluə mɨn, uə nəmə təhro nətəmimi kəsotolkeikeiən ilah, uə nəmə təhro ilah nɨpətan rəha suaru uə nətəmi rəha nosiən takɨs, uə nəmə təhro ilah kəsotohtəu=pən viviən nɨpɨlga lou əlkələh mɨn e Lou asoli rəha Mosɨs. Məutauən pəti ilah Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi mətəu-inu nətəmimi tepət kotol təfagə tərah lanəha mautəhuərisɨg e Iesu. 16 Iəgətun mɨn nəuvein rəha Lou, ilah Farəsi mɨn. Kəni nəuvein kəmoteh məmə Iesu tətauən pəti əmə ilah nol təfagə mɨn əha, mɨne nətəmimi rəha nosiən məni rəha takɨs, kəni kotətapuəh o nətəmimi rəhan mɨn məmə, “?Təhro Iesu tətauən pəti əmə ilah nətəm kautol lanəha?” Mat 11:19
17 Kəni Iesu təmətəu rəhalah nəghatiən kəni təməni=pən kəm lah məmə, “Nətəmimi mɨn u kəsohmɨs-ohmɨsiən kəsəhuvəniən o toktə, mətəu nətəmimi mɨn u kautohmɨs-ohmɨs, toktə təkeikei muvən meruh ilah. Iəu iəməsuvaiən məmə iəkauɨn e nətəmimi mɨn u kotəni məmə kɨnotəhruahru rəkɨs. Mətəu iəmuva məmə iəkauɨn e nətəmimi mɨn u kotəhrun əmə məmə ilah kautol noliən tərah mɨn.” Farəsi mɨn mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, nɨkilah təhti məmə ilah kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn mətəu-inu kəutohtəu=pən Lou Rəha Mosɨs. Uhgɨn təhrun nɨkilah məhrun məmə ilah nol təfagə pəhriən. Mətəu Iesu təruru nasiruiən e lah mətəu-inu ilah kəsotegəhaniən məmə ilah nol təfagə. Mətəu nətəmimi tepət kəmotəhrun məmə ilah nol təfagə motolkeikei məmə kotəpəh noliən tərah mɨn rəhalah motolkeikei məmə Uhgɨn otafəl rəkɨs təfagə tərah mɨn rəhalah. Iesu təni məmə in təmuva məmə otasiru e lah.
Kotəpəh nauəniən o nəfakiən
(Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Kəni e nian əha, nətəmimi mɨn rəha Jon Bəptais mɨne Farəsi mɨn kəmotəpəh nauəniən məutətuakəm o nəfakiən kəm Uhgɨn. Kəni nətəmimi nəuvein kəməhuva motəni=pən kəm Iesu məmə, “Afu-to, nətəmimi rəha Jon Bəptais mɨnə Farəsi mɨn kəutətuakəm o nəfakiən. ?Mətəu təhro rəham mɨn kəsotoliən lanəha?”
19 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Nian katol lafet lan rəha iətəm tatol marɨt, kəni iərman u otol marɨt tətatɨg əhanəh ilah in mɨn nəuvein mautol lafet, nɨkitəmah təhti məmə otətuakəm məpəh nauəniən? !Kəpə! Nian tətatɨg əhanəhiən ilah min, kəni nɨkilah tətagiən, məutauən əmə. 20 Mətəu nian əpəha ikɨn məmə okəpanələs rəkɨs suah kəha lan, kəni e nian əha in əha, in mɨn nəuvein nɨkilah otahmə ohni, kəni kəpanotətuakəm motəpəh nauəniən lan.”
21 Kəni təmatɨg məni məmə, “Suah kəti mɨn ko təsəhli-pəniən nəuvetɨ napən vi kəti e napən əmnəmɨt iətəm təməhapu. Nəmə otəhli=pən, kəni napən vi u təhrun nəhapu asoliən napən əmnəmɨt u.
22 “Iətəmi kəti mɨn ko təsiuvi-pəniən wain vi kəti e nɨlosɨ nati əuas kəti, mətəu-inu nəmə otiuvi=pən wain vi e nɨlosɨ nəni əuas iətəm təskasɨk, kəni wain otahlɨfu kəni nɨlosɨ nəni əuas u otasisi kəni məhapu, kəni wain mɨne nɨlosɨ nəni u okuərah. Mətəu wain vi okiuvi=pən əmə e nɨlosɨ nəni vi iətəm tɨmətmətɨg.”§ Afin futnot e Luk 5:37
Nətəmimi mɨn rəha Iesu kəmotəhli wit e Sapət
(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 E nian kəti e Sapət, Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməutaliuək məutohapumɨn e nɨki nasumiən rəha wit, kəni nətəmimi mɨn rəha Iesu kəmotəhli wit məmə okotun.
24 Kəni Farəsi mɨn u kəutaskəlɨm əskasɨk Lou rəha Mosɨs kəmotəni=pən kəm Iesu məmə, “!Ei, afu-to! E Sapət, kəsəuləkiən e nasumiən mɨne kəsoliən natimnati mɨn lanəha kotərəkɨn Lou. ?Təhro rəham mɨn nətəmimi kautol lanəha?” Dut 23:25
25-26 Iesu təmuhalpɨn rəhalah nəghatiən məmə, “Nəmə təhro itəmah nəsotafin əhanəhiən nati u Tefɨt təmol aupən nian Apiətə in pris asoli agɨn rəha Uhgɨn. Itəmah nɨnotafin rəkɨs məmə Tefɨt nəumɨs təmus, kəni tuvən əpəha e Nima Tapolɨn rəha Uhgɨn, kəni mələs pɨret asim u pris mɨn əmə kautun, kəni in mələs muva mun ilah in mɨn nəuvein.” 1Saml 21:1-6 Lev 24:5-9
27 Kəni təmatɨg məni=pən mɨn kəm lah məmə, “!Kəməsoliən Sapət məmə in nati fɨgəm kəm nətəmimi, mətəu kəmol Sapət məmə otasiru e lah kotəmeig! Dut 5:14* Farəsi mɨn kəmotol lou əlkələh mɨn tepət tepət rəha Sapət, kəni tiəkɨs məmə nətəmimi okotol rəfin ilah. Inu tatol məmə Sapət in nati fɨgəm. Mətəu nətəlɨgiən rəha Uhgɨn məmə Sapət in nian kəti iətəm nətəmimi okotəmeig magiən lan. 28 Tol lanəha, iəu Nətɨ Iətəmimi iətarmənɨg rəfin e natimnati mɨn, kəni mətarmənɨg mɨn e Sapət.”

*2:4 E nian əha, kəmol nəhgɨ nimə e tael. Kəni nətəmimi mɨn u kəmotos rəkɨs tael mɨn nəuvein məmə kotol nɨpəg təhmen e iətəmi u iətəm tatɨmɨs.

2:15 Farəsi mɨn, kəutəni e nətəmimi tepət məmə ilah nol təfagə tərah. Nəmə təhro ilah kəsotəfaki viviən, uə nəmə təhro ilah nanihluə mɨn, uə nəmə təhro nətəmimi kəsotolkeikeiən ilah, uə nəmə təhro ilah nɨpətan rəha suaru uə nətəmi rəha nosiən takɨs, uə nəmə təhro ilah kəsotohtəu=pən viviən nɨpɨlga lou əlkələh mɨn e Lou asoli rəha Mosɨs.

2:16 Mat 11:19

2:17 Farəsi mɨn mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, nɨkilah təhti məmə ilah kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn mətəu-inu kəutohtəu=pən Lou Rəha Mosɨs. Uhgɨn təhrun nɨkilah məhrun məmə ilah nol təfagə pəhriən. Mətəu Iesu təruru nasiruiən e lah mətəu-inu ilah kəsotegəhaniən məmə ilah nol təfagə. Mətəu nətəmimi tepət kəmotəhrun məmə ilah nol təfagə motolkeikei məmə kotəpəh noliən tərah mɨn rəhalah motolkeikei məmə Uhgɨn otafəl rəkɨs təfagə tərah mɨn rəhalah. Iesu təni məmə in təmuva məmə otasiru e lah.

§2:22 Afin futnot e Luk 5:37

2:24 Dut 23:25

2:25-26 1Saml 21:1-6

2:25-26 Lev 24:5-9

2:27 Dut 5:14

*2:27 Farəsi mɨn kəmotol lou əlkələh mɨn tepət tepət rəha Sapət, kəni tiəkɨs məmə nətəmimi okotol rəfin ilah. Inu tatol məmə Sapət in nati fɨgəm. Mətəu nətəlɨgiən rəha Uhgɨn məmə Sapət in nian kəti iətəm nətəmimi okotəmeig magiən lan.