9
Iesu təmol vivi
iətəm nɨpətɨn təmɨmɨs
(Mak 2:1-12; Luk 5:17-26)
Kəni Iesu təmuvən e bot muvən e nɨtəni=pən e lek, kəni miet pətɨgəm iman ikɨn, e taun Kapeniəm. Mat 4:13 Kəni nətəmimi nəuvein kəmotələs iətəmimi kəti məhuva ohni. Nɨpətɨn nəuvetɨn təmɨmɨs, kəni tətapɨli e rəhan nɨmahan. Kəni nian Iesu təmeruh rəhalah nəhatətəiən, kəni təməni=pən kəm iətəmimi əha məmə, “Nətɨk, səgɨniən. Rəham noliən tərah mɨn iəmos rəkɨs rəkɨs.”
Kəni nian kəmotətəu nəghatiən əha, nəgətun mɨn nəuvein rəha Lou kotəni=pən kəm lah mɨn məmə, “Nəghatiən əha tərah. Suah kəha tətəghati təhmen məmə in Uhgɨn.”
Mətəu Iesu təhrun nətəlɨgiən rəhalah kəni təməni=pən kəm lah məmə, “?Təhro itəmah nəutos nətəlɨgiən iətəm tərah mɨn lanu lan? Luk 9:47; Jon 2:25 ?In pəhruvən tɨmətɨg məmə oiəkəni, məmə, ‘Iəmafəl rəkɨs rəham noliən tərah mɨn,’ uə ‘Əhtul maliuək’? Kəni rəueiu iəkol nati kəti məmə nəkotəhrun məmə Nətɨ Iətəmimi tatos nepətiən ikɨnu e nəhue nɨftəni məmə otafəl rəkɨs təfagə tərah mɨn.” Kəni in təməni=pən kəm suah kəha tatɨmɨs məmə, “Əhtul mos rəham nɨmahan maliuək matuvən lahuənu.” Jon 17:2 Kəni suah u tatɨmɨs təməhtul maliuək matuvən lahuənu. Kəni nian nɨmənin nətəmimi kəmotafu nati əha, kəni kəmotəgɨn, kəni motəni-vivi nərgɨ Uhgɨn iətəm təməfən nepətiən kəm iətəmimi məmə otol lanəha.
Iesu təmauɨn e Matiu
(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)
Kəni Iesu təmaliuək muvən nəuvetɨn mɨn, mafu suah kəti, nərgɨn u Matiu. In iətəmimi iətəm tatos məni rəha takɨs, kəni tətəharəg ikɨn kətətəou=pən takɨs ikɨn. Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Uərisɨg lak, muva iətəmimi rəhak.” Kəni in təməhtul muərisɨg e Iesu.
10 Kəni Iesu təmuvən mətauən e nimə rəha Matiu, kəni nətəmimi tepət rəha nosiən məni rəha takɨs kəməhuva, kəni nətəmimi tepət nətəm kautol təfagə tərah* Farəsi mɨn, ilah kəmautohtəu=pən vivi agɨn Lou rəfin iətəm Uhgɨn təməfən kəm Mosɨs məmə Mosɨs otəfən kəm nətəm Isrel. Kəni ilah kautohtəu=pən vivi mɨn nəghatiən mɨn iətəm kəmotsɨpən e Lou rəha Mosɨs, mətəu nətəmimi əmə kəmotol, səniəmə Lou əhruahru mɨn rəha Uhgɨn. Kəni Farəsi mɨn, kəutəni məmə nətəmimi rəfin nətəm kəsotohtəu-pəniən lou əlkələh mɨn əha, ilah nol təfagə. kəməhuva, kəni ilah kəməhuva motəharəg motauən ilah Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi. 11 Kəni nian Farəsi mɨn kəmotafu nati əha, kəni kəmotəni=pən kəm nətəmimi rəha Iesu məmə, “?Təhro rəhatəmah iəgətun tətauən pəti ilah nətəm kautos məni rəha takɨs mɨne nətəm kautol təfagə?” Luk 15:2
12 Mətəu Iesu təmətəu rəhalah nəghatiən kəni təməni=pən kəm lah məmə, “Iətəmimi iətəm təsɨmɨsiən təsuvəniən o toktə. Mətəu iətəmi u iətəm tatɨmɨs, in otəkeikei muvən o toktə. 13 Əhuvən moteruh-to kəni motətəlɨg əhruahru lan məmə nɨpətɨ nəghatiən u iətəm Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
‘Nati kəti tatol nɨkik tətagiən, inu məmə onəkotasəkəhruin nətəmimi, mətəu səniəmə rəhatəmah sakrifais mɨn iətəm nautol məutəfa kəm iəu iətəm tatol nɨkik tətagiən.’ Hip 10:8; Hos 6:1-6; Maeka 6:6-8; 1Saml 15:22 Nian Uhgɨn təməni lanəha, nɨpətɨn u məmə in otəpəh sakrifais mɨn mətəu-inu nərahiən tətatɨg e nɨkilah. Uhgɨn təməni məmə ilah kotəkeikei motasəkəhruin nətəmimi.
Iətəni tol lanu lan mətəu iəu iəməsuvaiən məmə iəkauɨn e nətəmimi mɨn u kotəni məmə kɨnotəhruahru rəkɨs. Mətəu iəmuva məmə iəkauɨn e nətəmimi mɨn u kotəhrun əmə məmə ilah kautol noliən tərah mɨn.”
Noliən rəha nəpəhiən nauəniən o Uhgɨn
(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)
14 Kəni nətəmimi rəha Jon Bəptais kəməhuva moteruh Iesu motəni=pən kəm in məmə, “Eruh-to. Itɨmah iəutətuakəm məutəpəh nauəniən məutəfaki kəm Uhgɨn, kəni Farəsi mɨn, ilah mɨn kautol lanəha. ?Mətəu təhro rəham nətəmimi kəsotoliən lanəha?” Luk 18:12
15 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Nian nətəmimi kautol marɨt rəha suah kəti, kəni in tətan e nauəniən rəhan ilah in mɨn nəuvein, nɨkitəmah təhti məmə in mɨn nəuvein okotasək? !Kəpə! Mətəu nian əha ikɨn iətəm tətuva məmə nətəmimi okotələs rəkɨs iətəmimi iətəmi katol nauəniən rəhan. Kəni e nian əha, in mɨn nəuvein kotəhrun nəpəhiən nauəniən.
16 “Kəni iətəmimi kəti tɨkə məmə otos nəuvetɨ napən vi kəti, kəni məhli-ərain=pən e napən əmnəmɨt rəhan iətəm təməhapu, mətəu-inu nəmə tol lanəha, kəni nəuvetɨ napən vi təhrun nauvɨniən məhapuiən napən əmnəmɨt, kəni ikɨn təməhapu ikɨn aupən təhrun nuvaiən mol iahgin pɨk agɨn.
17  “Kəni iətəmimi kəti tɨkə məmə otos wain iətəm kəmol vi, kəni miuvi=pən e pətəl əuas u təskasɨk iətəm kəmol e nɨlosɨ nəni. Nəmə tol lanu lan, kəni nahgi wain otahlɨfu, kəni pətəl otəhapu, kəni wain otauvəregɨn, kəni pətəl otərah. Afin futnot e Luk 5:37. Mətəu wain kəmol vi okəkeikei kiuvi=pən e pətəl iətəm kəmol tɨmətmətɨg, kəni wain mɨne pətəl kətuəməhli vivi.”§ Iesu təməni lanəha məmə in otəgətun ilah e nəgətuniən vi kəti tol pɨsɨn e nəgətuniən rəha Farəsi mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou.
Pətauəhli kəti iətəm tatɨmɨs mɨne pətəkəku kəti
iətəm təmɨmɨs
(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)
18 Nian Iesu tətəni=pən natimnati mɨn əha kəm lah, iətəmi asoli kəti tuva masiəulɨn=pən nəulɨn o Iesu məmə, “Nətɨk pətəkəku təmɨmɨs rəueiu əmə. Mətəu va, mələhu=pən nəhlməm lan, kəni otəmiəgəh mɨn.” 19 Kəni Iesu təməhtul mɨne rəhan mɨn nətəmimi, məhuərisɨg e suah u məhuvən.
20 Kəni əmeiko pətan kəti əha ikɨn iətəm tatos nɨmɨsiən rəhalah nɨpətan nian rəfin əmə, mɨnos nu tueləf.* Lou təməni məmə nɨmɨsiən u təmol pətan əha tamɨkmɨk, kəni nəmə tatek iətəmi kəti, kəni in mɨn otamɨkmɨk. Kəni pətan əha təmsɨpən e nəmtah Iesu ikɨn, kəni meapən mek nɨfɨfɨ napən rəhan, 21 təmol lanəha mətəu-inu tətəni aru əmə kəm in məmə, “Nəmə iəkek əmə nɨfɨfɨ napən rəhan, kəni rəhak nɨmɨsiən otol naunun.” Mat 14:36
22 Kəni Iesu təmeirair meruh pətan əha, kəni məni=pən kəm in məmə, “Nətɨk pətan, səgɨniən. E rəham nəhatətəiən lak, nɨnuva mɨnəuvɨr.” Kəni e nian əha, rəhan nɨmɨsiən təmɨkə.
23 Kəni nian Iesu təmuva miet pətɨgəm=pa e nimə rəha iətəmi asoli əha, kəni təmuvən imə meruh nətəmimi kautahli nau məutani nəpuən lan rəha nɨmɨsiən, kəni nətəmimi kəməutasək pɨk. 24 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Ohiet məhuvən isəu, mətəu-inu pətəkəku u təsɨmɨsiən, mətəu in tətapɨli əmə.” Kəni ilah kəmotaləh əuvsan lan. 25 Mətəu nian nətəmimi kəmohiet məhuvən ihluə, kəni tuvən imə, maskəlɨm nəhlmɨ pətəkəku, kəni pətəkəku u təməhtul. 26 Kəni nanusiən rəha nati u təmaiu mɨtəlau rəfin e nɨtəni əha.
Iesu təmol vivi
iəmnəu tərah mil keiu
27 Kəni nian Iesu təmiet ikɨn əha, mətəu iəmnəu mil tərah keiu kəmuɨtəu=pən in, kəni mətuagət əfəməh məmə, “!Mipɨ Kig Tefɨt, asəkəhruin itɨmlau!” Mat 20:29-34
28 Nian Iesu tɨnuvən əpəha imə, kəni iəmnəu tərah mil kiəuva ohni. Kəni Iesu təməni=pən kəm lau məmə, “?Itəlau nətuəhatətə məmə iəkəhrun nol viviən nəhmtɨtɨmlau, uə kəpə?”
Kəni ilau kuəni=pən məmə, “Əuəh, Iərmənɨg.”
29 Kəni Iesu təmələhu=pən nəhlmɨn e nəhmtɨlau məni=pən məmə, “Uhgɨn otol vivi nəhmtɨtəlau mətəu-inu nəmuəhatətə lan.” 30 Kəni nəhmtɨlau təuvɨr kəni kɨnatueruh nati. Kəni Iesu təməni=pən əskasɨk kəm lau məmə, “Onəsuəni pətɨgəmiən natimnati mɨn u kəm nətəmimi.” Mat 8:4 31 Mətəu ilau kəmiaiet mian, kəni muəni pətɨgəm nanusiən rəha Iesu tuvən mɨtəlau ikɨn mɨn rəfin e nɨtəni u.
Iesu təməhgi pətɨgəm
narmɨn tərah
e iətəm təruru nəghatiən
32 Nian suah mil u kəmiaiet, nətəmimi kotələs iətəmi kəti təruru nəghatiən məhuva o Iesu. Suah kəha in təruru nəghatiən mətəu-inu narmɨn tərah tətatɨg lan. 33 Kəni Iesu təməhgi pətɨgəm narmɨn tərah e suah kəha, kəni tɨnətəghati. Kəni nɨmənin nətəmimi narmɨlah təmiuvɨg pɨk ohni, kəni motəni məmə, “Suah kəti təsehiən nati kəti tol lanu u ikɨnu Isrel nian kəti mɨne.” Mak 2:12
34 Mətəu Farəsi mɨn kəmotəni məmə, “Tatos nəsanəniən o iətəmi asoli rəha narmɨn tərah mɨn məmə otəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn lan.” Mat 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15
Iesu nɨkin təmahmə
pɨk o nətəmimi
35 Kəni Iesu təmaliuək matuvən e taun mɨne lahuənu mɨn rəfin, kəni mətəgətun əpəha e nɨpəgnəua nimə mɨn rəha nuhapumɨniən, mətəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, kəni matol vivi nətəmimi rəfin nətəm kautohmɨs, mɨne nətəmimi rəfin nətəm nɨpətɨlah tərah kautəuvɨr. Mat 4:23; Mak 1:39 36 Nian təmeruh nɨmənin nətəmimi tɨnepət pɨk, kəni nɨkin təmepət pɨk o lah mətəu-inu kɨnotos pɨk nahməiən, kəni motəruru nasiru aruiən e rəhalah nəmiəgəhiən, kɨnotəhmen e sipsip mɨn rəhalah iətəmimi tɨkə o neruh viviən ilah. Nam 27:17; 1King 22:17; Sek 10:2; Mat 14:14; Mak 6:34 37 Kəni Iesu təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “!Oteruh-to! Nauəniən tepət əpəha e nasumiən tɨnɨməhtə, mətəu noluək mɨn təkəku əmə kəutəulək lan. Luk 10:2 38 Otətapuəh o iətəmi asoli rəha nasumiən məmə otahli=pa noluək mɨn tepət məmə okəhuvən motəulək e nasumiən rəhan.”

9:1 Mat 4:13

9:4 Luk 9:47; Jon 2:25

9:6 Jon 17:2

*9:10 Farəsi mɨn, ilah kəmautohtəu=pən vivi agɨn Lou rəfin iətəm Uhgɨn təməfən kəm Mosɨs məmə Mosɨs otəfən kəm nətəm Isrel. Kəni ilah kautohtəu=pən vivi mɨn nəghatiən mɨn iətəm kəmotsɨpən e Lou rəha Mosɨs, mətəu nətəmimi əmə kəmotol, səniəmə Lou əhruahru mɨn rəha Uhgɨn. Kəni Farəsi mɨn, kəutəni məmə nətəmimi rəfin nətəm kəsotohtəu-pəniən lou əlkələh mɨn əha, ilah nol təfagə.

9:11 Luk 15:2

9:13 Hip 10:8; Hos 6:1-6; Maeka 6:6-8; 1Saml 15:22

9:13 Nian Uhgɨn təməni lanəha, nɨpətɨn u məmə in otəpəh sakrifais mɨn mətəu-inu nərahiən tətatɨg e nɨkilah. Uhgɨn təməni məmə ilah kotəkeikei motasəkəhruin nətəmimi.

9:14 Luk 18:12

9:17 Afin futnot e Luk 5:37.

§9:17 Iesu təməni lanəha məmə in otəgətun ilah e nəgətuniən vi kəti tol pɨsɨn e nəgətuniən rəha Farəsi mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou.

*9:20 Lou təməni məmə nɨmɨsiən u təmol pətan əha tamɨkmɨk, kəni nəmə tatek iətəmi kəti, kəni in mɨn otamɨkmɨk.

9:21 Mat 14:36

9:27 Mat 20:29-34

9:30 Mat 8:4

9:33 Mak 2:12

9:34 Mat 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15

9:35 Mat 4:23; Mak 1:39

9:36 Nam 27:17; 1King 22:17; Sek 10:2; Mat 14:14; Mak 6:34

9:37 Luk 10:2