15
Nəghatiən əuhlin
e sipsip iətəm təməluei
(Mat 18:10-14)
E nian əha, nətəmimi tepət nətəmi kautos məni rəha takɨs, mɨne nətəmimi mɨn tepət u iol təfagə tərah mɨn, kəməhuva məmə okotətəlɨg e Iesu.
Kəni Farəsi mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou kəməutəni nɨkalɨ Iesu o nətəm iol təfagə tərah mɨn əha, məutəni məmə, “Suah əha, nɨkin tagiən əmə məmə nol təfagə tərah mɨn kəutəhuva ohni, kəni məutauən pəti.” Luk 5:30
Kəni əmeiko Iesu təməni nəghatiən əuhlin kəti məmə, “Inu nɨpəhriəniən, uə kəpə. Nəmə itəmah kəti rəhan sipsip ilah uan-hanrɨt, kəni kətiəh təluei, kəni tupəh nainti-nain kəutan ikɨn təpiə ikɨn məutauən, kəni muvən məsal e sipsip u təməluei mətəuarus məkeikei meruh. Esik 34:11,16; Luk 19:10 Nian in təmeh, kəni in təməfəri mələs, kəni nɨkin təmagiən. Kəni nian in təmiet=pa lahuənu, in otəkeikei mauɨn e in mɨn nəuvein, mɨne nətəmimi mɨn u kəutatɨg ilah min, kəni məni=pən kəm lah məmə, ‘Əhuva. Pəh kotagiən pəti, mətəu-inu iəmeruh mɨn rəhak sipsip u təməluei.’ ”
Nian Iesu təməni rəkɨs nəghatiən əuhlin u, kəni məni=pən kəm lah məmə, “Kəni iəu iəkəni kəm təmah məmə, əpəha e neai otəhmen əmə lanəha. Nəmə iol təfagə tərah kəti tɨtəlɨg e rəhan nətəlɨgiən muva o Uhgɨn, kəni nagiəniən asoli əpəha ilɨs e negəu e neai o suah u otepət, mapirəkɨs nagiəniən o nətəmimi nainti-nain u nɨkilah təhti məmə kotəhruahru məsotoliən nati kəti tərah iətəm okotəkeikei mohtəlɨg e nətəlɨgiən rəhalah ohni.”* Iesu tətəghati e Farəsi mɨn nətəmi kəutohtəu=pən Lou rəha Mosɨs, kəni ilah kəutəni məmə kotəhruahru, nati əpnapɨn nərahiən tətatɨg e nɨkilah rəfin.
Nəghatiən əuhlin
e məni təmɨkə
Kəni Iesu təmatɨg məghati mɨn məmə, “?Nəmə pətan kəti rəhan məni ten kəmol e sɨlfə, kəni məruru kətiəh, kəni in otol nak? In otasiə, kəni maiəh məsal vi əha imə mətəuarus meruh. Kəni nian in təmeruh məni əha, in otauɨn e in mɨn nəuvein mɨne nətəmimi mɨn u kəutatɨg ilah min, məni məmə, ‘Əhuva pəh kotagiən pəti mətəu-inu iəmeruh rəkɨs rəhak məni əpələ təmɨkə.’ ”
10 Nian Iesu təməni rəkɨs nəghatiən əuhlin u, kəni məni=pən kəm lah məmə, “Iəu iəkolkeikei məmə iəkəni kəm təmah məmə, təhmen əmə mɨn lanəha, nagiəniən asoli e nəhmtɨ nagəlo mɨn əpəha ilɨs e neai, nian iol təfagə tərah kəti tɨtəlɨg e nətəlɨgiən rəhan matuvən o Uhgɨn.”
Nəghatiən əuhlin e nətɨ suah kəti iətəm təməluei
11 Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni məmə, “Suah kəti, nətɨn iərman keiu. 12 Iətəm təkəku lan təni=pən kəm tɨmɨlau, ‘Tatə. Əuəri nautə mɨn rəham, kəni məfa rəhak u rəueiu.’ Kəni tɨmɨlau təuəri rəhan natimnati kəni məfən kəm lau.
13 “Kəni təsuvəhiən, nətɨn iətəm təkəku tos rəhan muvən mətuati lan kəni mos məni lan, kəni miet imalah ikɨn muvən e nɨtəni pɨsɨn kəti mɨn isəu. Kəni mol rəhan məni mərəkɨn-rəkɨn e noliən tərah mɨn əmə. 14 Kəni nian rəhan məni təmɨkə rəfin, nəumɨs asoli təman e nɨtəni əha, kəni nəumɨs tɨnatus suah u, nɨgɨn nauəniən tɨnɨkə. 15 Kəni təmuvən matol uək kəm suah kəti əha ikɨn, kəni suah u təmahli=pən məmə otuvən mətaugɨn rəhan mɨn nɨpɨkəh mɨn. Nian in təmətaugɨn nɨpɨkəh mɨn əha, 16 mətəu nəumɨs natus pɨk kəni əmeiko in tɨnatolkeikei məmə otun nauəniən nɨg pɨkəh mɨn. Mətəu iətəmi tɨkə məmə otəfən nati kəm in.
17 “Kəni əmeiko nətəlɨgiən təuvɨr kəti tɨnuva ohni, kəni tətəlɨg məmə, ‘Kəsi. Rəueiu əha noluək mɨn rəha tatə, nɨglah nauəniən tepət mapirəkɨs agɨn, mətəu iəu əpə iətatɨg u ikɨnu, otəsuvəhiən iəkɨmɨs e nəumɨs. 18 Oiəkəkeikei miet u ikɨnu mɨtəlɨg=pən o rəhak tatə, kəni məni=pən kəm in məmə, “Tatə. Iəu iəmol təfagə tərah e Uhgɨn mɨne ik. Sam 51:4 19 Rəueiu əha iəsəhmeniən məmə onəkauɨn lak məmə nətɨm. Mətəu ol iəu məmə ioluək əmə kəti rəham.” ’ 20 Kəni təməhtul maliuək mɨnatuvən məmə oteh rəhan tatə.
“Mətəu nian təmətuva əhanəh isəu, rəhan tatə təməsal=pən mafu, kəni nɨkin təmepət ohni, kəni maiu muvən mos nəuegɨn magiən ohni.
21 “Kəni nətɨn təni=pən kəm in məmə, ‘Tatə. Iəu iəmol təfagə tərah e Uhgɨn mɨne ik. Rəueiu əha iəsəhmeniən məmə onəkauɨn lak məmə nətɨm.’
22 “Mətəu rəhan tatə taun e rəhan mɨn noluək mɨn məni=pən kəm lah məmə, ‘!Ei! Əhuvən uəhai motos napən u iətəm təuvɨr mapirəkɨs məhuva məhuvən=pən lan kəm in, kəni motos ring motəfən e nəhlmɨn, kəni motos put kəhuva məhuvən=pən e nəhlkɨn, 23 kəni motos kau iətəm tasisi-asisi məuvɨr kəni motoh, pəh kotol pəti nauəniən asoli rəha nətɨk, 24 mətəu-inu nətɨk u, in təhmen əmə məmə təmɨmɨs rəkɨs, mətəu rəueiu in tɨnəmiəgəh mɨn. In təməluei, mətəu ineruh mɨn.’ Kəni əmeiko ilah kɨnautol lafet. Efəs 2:1,5
25 “Kəni e nian əha, nətɨn iətəm tepət in əpəha e nasumiən. Nian təmətuva mɨnuva iuəkɨr o lahuənu, kəni mətəu nətəmimi kautol nəpuən, kəni məutol danɨs. 26 Kəni taun e ioluək kəti tuva tətapuəh lan məmə, ‘?Ei, nati nak əha nətəmimi kautol?’ 27 Kəni təməni=pən kəm in məmə, ‘Piam təmuva, kəni rəham tatə təmoh pɨlɨk iətəm tasisi mətəu-inu piam tɨnɨtəlɨg=pa, kəni in təsanən əmə.’
28 “Kəni nɨkin təmahmə, kəni in təməni məmə, ‘Ko iəsuvəniən imə.’ Mətəu rəhan tatə təmuva ihluə mətəkeikei kəm in məmə otuvən imə. 29 Mətəu təni=pən kəm rəhan tatə məmə, ‘Afu-to. Kəmətuatɨg nu tepət rəkɨs, kəni iatol uək u ikɨnu təhmen=pən əmə məmə rəham kəti ioluək, kəni məsəhtiən nəuiam. ?Mətəu təhro, tatə? Nəməsəfaiən nati əkəku kəti kəm iəu təhmen=pən e nəni, məmə iəkol nauəniən lan itɨmah iəu mɨn nəuvein. 30 Mətəu nətɨm əha iətəm təmərəkɨn rəfin rəham mɨn natimnati o nətəouiən nɨpətan mɨn lan rəha suaru, mətəu nian tɨnɨtəlɨg=pa lahuənu, kəni nəkauɨt moh pɨlɨk u tasisi-asisi matol lafet lan rəhan.’
31 “Mətəu rəhan tatə təni=pən məmə, ‘Nətɨk. Nian rəfin kilau min ik kətuatɨg, kəni natimnati rəfin rəhak in rəham. 32 Mətəu təhruahru əmə məmə okol lafet u motagiən, mətəu-inu piam u təhmen=pən əmə məmə təmɨmɨs rəkɨs, mətəu rəueiu in tɨnəmiəgəh mɨn. In təmɨkə, mətəu rəueiu kɨnoteh mɨn.’ ”

15:2 Luk 5:30

15:4 Esik 34:11,16; Luk 19:10

*15:7 Iesu tətəghati e Farəsi mɨn nətəmi kəutohtəu=pən Lou rəha Mosɨs, kəni ilah kəutəni məmə kotəhruahru, nati əpnapɨn nərahiən tətatɨg e nɨkilah rəfin.

15:18 Sam 51:4

15:24 Efəs 2:1,5