16
Nəghatiən rəha iətəmi asoli iətəm tatol noliən ekəu-ekəu
Kəni Iesu təməni kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Suah kəti rəhan nautə tepət, kəni in təmos suah kəti tuva in iətəmi asoli rəha noluək mɨn. Kəni rəhan mɨn nəuvein noluək mɨn kəməhuva motəni=pən nərahiən rəha iətəmi asoli əha kəm iərmənɨg, motəni məmə, ‘Ei, suah kəha tətərəkɨn rəham natimnati.’ Kəni təmauɨn e suah kəha məmə tuva təghati kəm in məmə, ‘?Ei, nəghatiən nak u iətətəu kətəni lam? Iəkolkeikei məmə nəkos rəfin nəghatiən mɨn rəha uək rəham muva, mətəu rəueiu əha iəkahli pətɨgəm ik e uək.’
“Kəni iətəmi asoli əha təmuvən nɨkin təhti məmə, ‘Kəsi. Rəhak iərmənɨg təni məmə otəraki lak e rəhak uək əha rəueiu. ?Kəni oiəkəhro əha rəueiu? Iəu iəsəhmeniən məmə o iəkuvən mətu nɨftəni o nosiən məni, kəni iəu iəkɨsiai neasiəiən o məni. !Əuəh! Rəueiu əha inəhrun nati oiəkol pəh nətəmimi okotol iəu iəkuvən imalah ikɨn kəni ko moteh vivi iəu nəmə rəhak iərmənɨg otəraki lak e rəhak uək.’
“Kəni ko in təmauɨn rəfin e nətəmimi nətəmi kəmotos məni o iərmənɨg kəhuva kətiəh kətiəh. Kəni in təməni=pən kəm iətəm təmaupən muva məmə, ‘?Ik nəmos nak?’ Kəni suah kəha təni məmə, ‘Iəmos dɨrəm rəha oiel rəha nauəhiən ilah uan-hanrɨt.’* Dɨrəm e oiel kətiəh təhmen e tate o fote litə. Kəni iətəmimi asoli təməni=pən kəm in məmə, ‘Inu mə nauəuə rəha kauɨn rəham. Əharəg uəhai, kəni mətei fifti dɨrəm əmə e rəham nauəuə.’
“Kəni ko məni=pən kəm suah kəti mɨn məmə, ‘?Ik nəmos nak?’ Mətəu in təni məmə, ‘Iəmos uan tausɨn pak wit.’ Kəni iətəmi asoli təni məmə, ‘Os nauəuə rəha kauɨn rəham, kəni mətei=pən əmə eit-hanrɨt pak wit.’
“Kəni ko, iərmənɨg rəha iətəmi asoli əha iətəm in təmol tərah lan, təməni-vivi in o rəhan neiuəiən məmə in oteh vivi aru in.
“Nati u tətəgətun məmə nətəmimi rəha nɨftəni, ilah kotəhrun vivi noliən mɨn rəha nɨftəni nian ilah kəutəghati kəm lah mɨn, tapirəkɨs nətəmimi rəha nəhagəhagiən. Nɨpətɨ nəghatiən rəha Iesu məmə nətəmimi rəha nəhagəhagiən kəsotoliən natimnati iətəm Uhgɨn in tolkeikei məmə otəhtul aupən e rəhalah nəmiəgəhiən. Nɨkilah təsəhti pɨkiən nətəlɨgiən rəha Uhgɨn.
“Kəni iətəni kəm təmah məmə, onəkotasiru vivi e nətəmimi e məni rəha nɨftəni məmə ilah okəhuva rəhatəmah niəli mɨn. Kəni nian məni rəha nɨftəni u otɨkə, kəni Uhgɨn otos itəmah muvən əpəha e negəu e neai iətəm ko təsɨkəiən.
10 “Nəmə suah kəti in tətəsal vivi o nati əkəku kəti, kəni in otəhrun nəsaliən o nati asoli. Kəni nəmə suah kəti in tatol noliən tərah e nati əkəku kəti, kəni in otol noliən tərah e nati asoli. Luk 19:17-26 11 ?Kəni tol lanəha, nəmə itəmah nəsotəsal viviən o məni rəha nɨftəni u, kəni pəh otegəhan e təmah məmə nəkotos nati iətəm təuvɨr pəhriən, u natimnati rəha Uhgɨn? 12 Kəni nəmə itəmah nəsotəsal viviən e natimnati rəha suah kəti mɨn, kəni nɨki təmah təsəhtiən məmə okəfɨnə mɨn kəm təmah məmə rəhatəmah əhruahru natimnati mətəu-inu, kateruh məmə ko nəsotəsal viviən mɨn natimnati mɨn əha.
13 “Ko iətəmimi kəti təsuvaiən məmə in ioluək rəha iətəmi asoli mil keiu. Nəmə tol lanəha, in otolkeikei kəti matol nəuian, kəni məməki e kəti kəni məsoliən nəuian. Kəni ko nəsoliən ioluək rəha Uhgɨn mɨne məni e nian kətiəh.” Mat 6:24
14 Farəsi mɨn kotolkeikei pɨk məni, kəni nian kəmotətəu nəghatiən mɨn u, kəni kəmotaləh əuvsan e Iesu. 15 Mətəu in təməni kəm lah məmə, “Itəmah nautol noliən mɨn məmə nətəmimi kotəni məmə itəmah nəkotəhruahru. Mətəu Uhgɨn təhrun nɨkitəmah məmə nəkotərah. Iətəni lanu mətəu-inu nati nak u nətəmimi kəutos məmə in nati agɨn, mətəu e nəhmtɨ Uhgɨn in nati əpnapɨn əmə.” Mat 23:28; Luk 18:9-14
16 Kəni in təmətəkeikei mətəni məmə, “Kəmətəni pətɨgəm Lou mɨne nəghatiən rəha iəni mɨn rəha Uhgɨn mətəuarus=pa Jon Bəptais, kəni ko uərisɨg lan, kətəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, kəni nətəmimi rəfin kəutalkut pɨk məmə okəhuvən motatɨg lan. Mat 11:12-13 17 Mətəu kəsəniən məmə uək rəha Lou mɨne nəsanəniən rəhan, təmol naunun. Nəghatiən rəfin rəhan kəutatɨg, iətəm tepət mɨn mətəuarus=pən iətəm təkəku agɨn. Lou otətatɨg mapirəkɨs neai mɨne nɨftəni. Mat 5:18
18 “Kəni təhmen=pən əmə lanəha: nəmə iətəmi kəti tatol tifos mətəpəh rəhan pətan, kəni matit pətan pɨsɨn kəti mɨn mətuatɨg, in tatol təfagə tərah. Kəni nəmə iətəmi kəti tatit pətan kəti iətəm rəhan iərman təməpəh kəni ilau mətuatɨg, in tatol təfagə tərah mətəu-inu in tətakləh e pətan rəha iətəmi pɨsɨn kəti.” Mat 19:1-12; Mak 10:1-12
Nəghatiən rəha Lasɨrɨs mɨne iətəmi kəti rəhan nautə tepət
19 Kəni Iesu təməni məmə, “Iətəmi kəti rəhan nautə tepət, kəni in tatuvən e napən təuvɨr kəmoh e al u nəugɨ naris in nəhmtɨn tiəkɨs, kəni nian rəfin in tatun əmə nauəniən təuvɨr mɨn. 20 Kəni ianrah kəti, nərgɨn u Lasɨrɨs, nɨməgɨm təmol rəfin nɨpətɨn mɨn. Kəni kəmələs kan əpəha e namtɨhluə rəha suah u. 21 In tolkeikei pɨk məmə otatun nɨpɨspɨsɨ nauəniən mɨn u kəutəmei e tepɨl rəha iətəmi asoli əha. Kəni nati tərah mɨn kəti, kuri mɨn kəutəhuva məutəpah-əpah nɨməgɨm mɨn rəhan.
22 “Kəni ianrah əha təmɨmɨs, kəni nagelo mɨn kəmotos in məhuvən əpəha e nɨkalɨ Epraham, ima nəuvɨriən ikɨn. Kəni iətəmi u rəhan nautə tepət, in mɨn təmɨmɨs kəni kɨtənɨm. 23 Kəni in təmuvən əpəha e nɨgəm asoli, kəni tətətəu naməhiən asoli, kəni nian təməsal-pəri, mafu Epraham əpəha isəu. Kəni Lasɨrɨs əpəha e nɨkalɨn. 24 Kəni təmauɨn əfəməh məmə, ‘!Əui, Tatə Epraham! Asiru lak. Əni=pən kəm Lasɨrɨs məmə otəfən nəuan nəhlmɨn e nəhu kəni mos muva mek namɨk lan məmə otətəpu, mətəu iətətəu nahməiən asoli e nɨgəm u ikɨnu rəueiu.’
25 “Mətəu Epraham təni məmə, ‘Nətɨk, nɨkim təhti-to rəham nəmiəgəhiən aupən. Ik nəmatos natimnati təuvɨr mɨn rəham tepət, mətəu Lasɨrɨs təmatətəu nahməiən tepət e nɨpətɨn. Mətəu rəueiu əha, in tətətəu təuvɨr u ikɨnu, kəni ik nətətəu nahməiən tepət e nɨpətɨm. 26 Kəni nati kəti mɨn. E nəlugɨn e tah, nɨmɨl asoli tətəuəri itah, ik ko, kəni itɨmah u. Nəmə itɨmah kəti tolkeikei məmə otuvnə meh ik, mətəu ko təsuvəniən. Kəni nəmə itəmah kəti tolkeikei məmə otuva meh itɨmah mətəu ko təsuvaiən.’
27 “Kəni iətəm rəhan nautə tepət təməni məmə, ‘Tatə. Əui, kəsi. Ahli=pən Lasɨrɨs tuvən e nimə rəha tatə rəhak, 28 mətəu-inu piak faif əha ikɨn. Təuvɨr məmə in otuvən məghati mem əskasɨk ilah məmə okotətəu ilah məmə okəsəhuvaiən u ikɨnu iətəm iətətəu nahməiən asoli agɨn ikɨn,’
29 “Mətəu Epraham təni məmə, ‘Kəpə. Nəghatiən rəha Mosɨs mɨne iəni mɨn rəha Uhgɨn tətatɨg. Pəh piam mɨn okotətəu nəghatiən mɨn əha.’
30 “Kəni iətəmi rəhan nautə tepət təməni məmə, ‘Kəpə, Tatə Epraham. Təsəhmeniən. Mətəu nəmə iətəmi kəti otəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən otuvən məghati kəm lah, kəni nɨpəhriəniən, ilah okotəuhlin rəhalah nətəlɨgiən kəni motəpəh təfagə tərah mɨn rəhalah.’
31 “Kəni Epraham təni məmə, ‘Nəmə kəsotətəlɨgiən e nəghatiən rəha Mosɨs mɨne iəni mɨn rəha Uhgɨn, kəni nati əpnapɨn nəmə iətəmi kəti təmiəgəh pau e nɨmɨsiən kəni muvən məghati kəm lah, mətəu ko kəsotəniən nɨpəhriəniən lan.’ ”

*16:6 Dɨrəm e oiel kətiəh təhmen e tate o fote litə.

16:8 Nɨpətɨ nəghatiən rəha Iesu məmə nətəmimi rəha nəhagəhagiən kəsotoliən natimnati iətəm Uhgɨn in tolkeikei məmə otəhtul aupən e rəhalah nəmiəgəhiən. Nɨkilah təsəhti pɨkiən nətəlɨgiən rəha Uhgɨn.

16:10 Luk 19:17-26

16:13 Mat 6:24

16:15 Mat 23:28; Luk 18:9-14

16:16 Mat 11:12-13

16:17 Mat 5:18

16:18 Mat 19:1-12; Mak 10:1-12