10
?Təuvɨr məmə nɨpətan mɨne nəman okotəpəh ilah mɨn,
uə kəpə?
(Mat 19:1-12; Luk 16:18)
Kəni Iesu təmiet ikɨn əha kəni muvən miet=pən əpəha e nɨtəni əpəha Jutiə e nəven nɨtəni=pən e nəhu Jotən. Kəni nɨmənin nətəmimi kəmotuhapumɨn=pən mɨn ilah mɨn ohni, kəni tətəgətun ilah məmə inu tətəgətun ilah mɨne nian mɨn.
Kəni Farəsi nəuvein kəməhuva moteiuə əmə motətapuəh ohni məmə, “?Təhro? ?Rəhatah Lou tətegəhan məmə iərman təhrun nəpəhiən rəhan pətan mol difos lan, uə kəpə?”
Mətəu Iesu təmətapuəh o lah məmə, “?Lou nak u Mosɨs təmələhu aupən kəm təmah?”
Kəni mətəu kotəni məmə, “Mosɨs təmegəhan lan məmə nəmə iərman tətəpəh rəhan pətan, kəni təkeikei mətei nauəuə kəti məfən kəm rəhan pətan məmə in tɨnəpəh mɨnol difos lan, kəni ko mənahli pətɨgəm.” Dut 24:1-4; Mat 5:31
Mətəu Iesu təni məmə, “Mosɨs təmətei lou ko mətəu-inu rəhn-kapə təmah tiəkɨs pɨk. Mətəu e nətuəuiniən, Uhgɨn təmol natimnati, kəni mol iərman mɨne pətan. Jen 1:27; 5:2 O nati əha in əha, iərman otəpanəpəh rəhan tatə mɨne mamə, kəni mətuatɨg ilau rəhan pətan. Kəni ilau okiəuva nɨpətɨlau kətiəh. Kəni rəueiu, ilau səniəmə keiu, mətəu kətiəh əmə. Jen 2:24; Efəs 5:31-33 Uhgɨn tɨnɨlpɨn ilau kɨniəuva mɨnuol kətiəh, kəni o nati əha, pəh iətəmimi kəti ko təsətahtuviən rəhalau natɨgiən.”
10 Kəni Iesu mɨne rəhan nətəmimi kəməhuvən əpəha imə, kəni rəhan mɨn nətəmimi kotətapuəh ohni o nati u. 11 Kəni təməni=pən kəm lah məmə, “Iətəmi tatol tifos mətəpəh rəhan pətan kəni matit mɨn in pɨsɨn kəti, in tatol təfagə tərah e rəhan əhruahru pətan. Mat 5:32 12 Kəni təhmen mɨn əmə, nəmə pətan kəti tətəpəh rəhan iərman kəni matɨtəu=pən in pɨsɨn kəti, in mɨn tatol təfagə tərah e rəhan əhruahru iərman.”
Iesu təməfaki o kəlkələh mɨn
(Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)
13 Kəni nətəmimi nəuvein kəmotəmki kəlkələh mɨn məhuva o Iesu məmə otələhu=pən nəhlmɨn e lah məfən nəuvɨriən rəha Uhgɨn kəm lah. Mətəu rəhan mɨn nətəmimi kəmautəniəhu ilah.
14 Mətəu nian Iesu təmeruh, kəni niəməha tol, mətahi ilah məmə, “Pəh kəlkələh mɨn okəhuva ohniəu. Sotəniəhuiən kəlkələh mɨn u, mətəu-inu nətəmimi mɨn u nɨkilah təhmen əmə e nɨki kəlkələh mɨn, ilah u Uhgɨn tətarmənɨg e lah. 15 Iatəni pəhriən kəm təmah məmə, nəmə iətəmi kəti təsolkeikeiən məmə oteiuaiu məhmen e kəlkələh mɨn u kəti mupəh Uhgɨn tarmənɨg lan, ko in təsatɨg ahgəliən Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.” Mat 18:3 16 Kəni mos kəlkələh mɨn e nəhlmɨn, kəni mələhu=pən nəhlmɨn e lah məmə, “Pəh Uhgɨn otəfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah.”
Suah kəti rəhan nautə tepət
(Mat 19:16-22; Luk 18:18-23)
17 Nian Iesu tɨnətaliuək matuvən, kəni suah kəti təmaiu muva mɨsin=pən nəulɨn ohni məmə, “Iəgətun təuvɨr, oiəkəkeikei mol nak u məmə iəkos nəmiəgəhiən itulɨn?”
18 Mətəu Iesu təni məmə, “?Təhro nətəni məmə iəu iətəmi təuvɨr? Uhgɨn pɨsɨn əmə u in təuvɨr, iətəmi kəti mɨn tɨkə məmə in təuvɨr. 19 Ik nɨnəhrun rəkɨs lou mɨn rəha Mosɨs məmə onəsohamuiən iətəmi, məsakləhiən, məseiuəiən, məsakləhiən e pətan, onəkəkeikei mɨsiai rəham tatə mɨne mamə.” Eks 20:12-17; Dut 5:16-20
20 Mətəu suah u təni məmə, “Iəgətun, lou mɨn u, iatol rəfin ilah nian iəmatəkəku mətəuarus=pa u rəueiu mɨne.”
21 Kəni Iesu təməsal=pən əhruahru meh suah u molkeikei pɨk, kəni məni məmə, “Nati kəti mɨn əmə əha ikɨn onəkol. Uvən mol nətəmimi kotos nəhmtɨ rəham nautə rəfin agɨn, kəni məfən məni lan kəm nanrah mɨn, kəni ik onəkos nəuvɨriən tepət əpəha e negəu e neai. Kəni muva, muərisɨg lak, mol məmə rəhak iətəmimi.”
22 Kəni nian suah u təmətəu nəghatiən u, kəni nəhmtɨn təməpəou, kəni nɨkin təməpəou pɨk ohni, matuvən mətəu-inu rəhan nautə tepət.
Tiəkɨs o iətəmi rəhan
nautə tepət məmə otuvən
ima Uhgɨn
(Mat 19:23-30; Luk 18:24-30)
23 Kəni Iesu təməsal=pən meruh nətəmi mɨn əha ikɨn, kəni məni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “!Nəman! Tiəkɨs pəhriən o nətəm rəhalah nautə tepət məmə okəhuvən motatɨg ahgəl e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.”
24 Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmotauɨt pɨk o nəghatiən rəhan, mətəu Iesu təməni mɨn məmə, “Nenətɨk mɨn, tiəkɨs pəhriən məmə iətəmi kəti otuvən matɨg ahgəl e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. 25 Tiəkɨs o kaməl* Kaməl in nati miəgəh kəti iətəm in iahgin tapirəkɨs hos mɨne kau. Afin-to e tiksɨnəri. asoli məmə otuvən=pən e nɨpəg nitɨl, mətəu tiəkɨs pɨk agɨn o iətəm rəhan nautə tepət məmə otuvən matɨg ahgəl e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.”
26 Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmotauɨt pɨk ohni motəni məmə, “?Ei, mətəu pəh təhrun nosiən nəmiəgəhiən itulɨn?” Narmɨlah təmiuvɨg pɨk, mətəu-inu nɨkilah təhti məmə ilah u nətəm rəhalah nautə tepət, konu Uhgɨn tolkeikei pɨk agɨn ilah, mətəu-inu in tətasiru e lah e nautə rəhalah.
27 Kəni Iesu təməsal=pən meruh ilah, kəni məni məmə, “Nak u, ko iətəmimi təsoliən. Mətəu Uhgɨn, in təhrun noliən natimnati rəfin.”
28 Mətəu Pitə təni məmə, “Itɨmah iəmotəpəh rəfin rəhatɨmah natimnati məmə oiəkohuərisɨg lam.”
29 Mətəu Iesu təni məmə, “Iətəni pəhriən, iətəmimi iətəm otəpəh rəhan nimə, uə pian mɨn, uə kakə mɨn, uə mamə, uə tatə, uə kəlkələh mɨn, uə rəhan nɨftəni ohniəu mɨne Nanusiən Təuvɨr, 30 e nəmiəgəhiən rəha nəhue nɨftəni u, in otos nɨtailah uan-hanrɨt, inu nimə mɨn, mɨne pian mɨn, mɨne kakə mɨn, mɨne mamə mɨn, mɨne kəlkələh mɨn, mɨne nɨftəni mɨn — kəni in otos mɨn nərahiən mɨn iətəm nətəmimi okotol kəm in. Kəni e nəmiəgəhiən vi iətəm otəpanuva, in otos nəmiəgəhiən itulɨn. 31 Mətəu nətəmimi tepət u kautaupən u rəueiu, okəpanəhuərisɨg, kəni nətəmi u kautəhuərisɨg u rəueiu okəpanotaupən.” Mat 20:16; Luk 13:30
Iesu təməni mɨn məmə otəpanɨmɨs
(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)
32 Kəni Iesu mɨne kəmotaliuək e suaru məutəri=pən əpəha Jerusɨləm, kəni Iesu təmətaupən e rəhan mɨn nətəmimi, əmeiko narmɨlah təmiuvɨg pɨk ohni, kəni nətəmi kəmautəhuərisɨg e lah kəmotəgɨn. Kəni Iesu tit rəkɨs rəhan mɨn nətəmi tueləf məhuvən, kəni mətəni=pən nati nak iətəm okəpanol lan, 33 məni məmə, “Otətəlɨg vivi-to lak. Rəueiu kɨnautəri mɨnautəhuvən əpəha Jerusɨləm, kəni okegəhan=pən lak iəu Nətɨ Iətəmimi e nəhlmɨ pris asoli mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou. Kəni okotəni məmə oiəkɨmɨs, kəni okotəhlman=pən lak e nəhlmɨ Nanihluə mɨn. 34 Kəni okotəuvsan lak, kəni motagəh iəu, motalis iəu, kəni motohamu iəu. Mətəu e nian tatol kɨsɨl lan u, iəpanəmiəgəh mɨn.” Mak 8:31; 9:31
Jemɨs mɨne Jon kəmuətapuəh məmə Iesu otol nati kəti
kəm lau
(Mat 20:20-23)
35 Kəni Jemɨs mɨne Jon, nətɨ Səpəti mil, kəmiəuva o Iesu, kəni muəni=pən ohni məmə, “Iəgətun, iəkuolkeikei nati kəti məmə onəkol kəm tɨmlau.”
36 Kəni Iesu təni məmə, “?Nəkuolkeikei nak məmə iəkol kəm təlau?”
37 Mətəu kuəmə, “O nian nəkuva məmə onəkarmənɨg e nəhagəhagiən rəha nəsanəniən rəham, kəni iəkuolkeikei məmə onəkegəhan e tɨmlau kəti təharəg e nəhlməm maru kəni kəti təharəg e nəhlməm məuɨl, ikɨn mil ko ima nəsanəniən mɨne nɨsiaiən ikɨn.”
38 Kəni Iesu təməni=pən kəm lau məmə, “Itəlau nəkuəruru nati nətuəni. ?Təhro? ?Itəlau, nɨkitəlau təhti məmə nəkuəhmen o nəmnɨmiən e kap rəha nahməiən iəu oiəkəmnɨm lan? ?Kəni muəhmen mɨn məmə okol bəptais e təlau e nahməiən məmə inu okol lak?” Mak 14:36; Luk 12:50
39 Kəni kuəmə, “!Əuəh, iəkuəhmen lan!” Mətəu Iesu təni məmə, “Pəhriən, onəkuəkeikei nəmnɨmiən e kap iəu iəkəmnɨm lan. Kəni okol bəptais e təlau e bəptais iətəm okol bəptais lak lan. Uək 12:2; Nəh 1:9 40 Mətəu o nəharəgiən e nəhlmək maru mɨne məuɨl, səniəmə rəhak məmə iəkəni. Ikɨn mil əha, ilau rəha nətəmimi u iətəm Uhgɨn təmol əpenə-penə o lah.”
Iətəmi iətəm otepət
e nətəmimi
(Mat 20:24-28)
41 Uərisɨg lan, rəhan nətəmi ten kəmotətəu nəghatiən u, kəni niəməha təmol ilah o Jemɨs mɨne Jon. 42 Kəni Iesu təmauɨn e rəhan mɨn nətəmimi kəhuva, kəni təni=pən kəm lah məmə, “Itəmah nəkotəhrun məmə nətəmimi mɨn u kotəni məmə okotepət e Nanihluə mɨn, kautəfəri aru ilah, kəni nətəmi asoli rəhalah kautol nalkutiən asoli kəm rəhalah mɨn nətəmimi. Luk 22:25-26
43 “Mətəu itəmah onəsotoliən lanəha. Nəmə itəmah kəti tolkeikei məmə in otepət e təmah, in otəkeikei muva məmə in ioluək əmə kəti rəhatəmah. Mat 23:11; Mak 9:35 44 Kəni nəmə itəmah kəti tolkeikei məmə in otit itəmah, kəni in otəkeikei muva məmə in iol əhruin kəti rəhatəmah. 45 Kəni iəu mɨn, Nətɨ Iətəmimi, iəməsuvaiən məmə nətəmimi okotol uək kəm iəu, mətəu iəmuva məmə iəkol uək kəm nətəmimi kəni məfən rəhak nəmiəgəhiən məmə iəkɨtɨs ilah e rəhalah noliən tərah mɨn.”
Iesu təmol vivi nəhmtɨ Patimiəs
(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)
46 Kəni Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi, kəməhuva əpəha Jeriko. Kəni nian kɨnohiet mautəhuvən, kəni nətəmimi tepət kəməhuərisɨg e lah. Kəni suah kəti nəhmtɨn tərah, tətəharəg e nɨkalɨ suaru, nərgɨn u Patimiəs nətɨ Timiəs. Nian rəfin təteasiə e məni o nətəmimi. 47 Nian təmətəu məmə Iesu iətəm Nasərɨt tətaliuək e suaru mətuva, kəni təmagət əfəməh məmə, “!Əui, Iesu Mipɨ Tefɨt, asəkəhruin iəu masiru lak!”
48 Kəni nətəmimi nəuvein kotearəg lan motəni məmə, “!Ei, sagətiən!” motəni pau mətəu in təməha magət əfəməh pɨk mɨn məmə, “!Mipɨ Tefɨt, asəkəhruin iəu masiru lak!”
49 Kəni Iesu təhtul kəni məni məmə, “Otauɨn-pən-to e suah u məmə tuva.” Kəni motəni=pən kəm in məmə, “Ei, agiən, məhtul, mətəu-inu Iesu tətauɨn lam.”
50 Kəni suah u təməraki e rəhan kot, miuvɨg-pəri məhtul muvən o Iesu. 51 Kəni Iesu tətapuəh ohni məmə, “?Nəkolkeikei nak?” Mətəu təni məmə, “Iəgətun, iəkolkeikei məmə nəkol vivi nəhmtək pəh iəkeh nati.”
52 Kəni Iesu təni məmə, “Atuvən. Rəham nəhatətəiən tɨnol vivi ik.” Kəni rəueiu agɨn mɨn nəhmtɨn təməuvɨr, tɨnateh nati. Kəni mɨnatɨtəu=pən Iesu məutan. Mak 5:34

10:4 Dut 24:1-4; Mat 5:31

10:6 Jen 1:27; 5:2

10:8 Jen 2:24; Efəs 5:31-33

10:11 Mat 5:32

10:15 Mat 18:3

10:19 Eks 20:12-17; Dut 5:16-20

*10:25 Kaməl in nati miəgəh kəti iətəm in iahgin tapirəkɨs hos mɨne kau. Afin-to e tiksɨnəri.

10:26 Narmɨlah təmiuvɨg pɨk, mətəu-inu nɨkilah təhti məmə ilah u nətəm rəhalah nautə tepət, konu Uhgɨn tolkeikei pɨk agɨn ilah, mətəu-inu in tətasiru e lah e nautə rəhalah.

10:31 Mat 20:16; Luk 13:30

10:34 Mak 8:31; 9:31

10:38 Mak 14:36; Luk 12:50

10:39 Uək 12:2; Nəh 1:9

10:42 Luk 22:25-26

10:43 Mat 23:11; Mak 9:35

10:52 Mak 5:34