Nəhan-əhaniən
Nəhan-əhaniən natimnati kəm Jon
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Nəhan-əhaniən
?Pəh təmətei nauəuə u? Iətəmi kəti nərgɨn u Jon təmətei nauəuə u. Məta suah u inu in aposɨl Jon, uə məta Jon pɨsɨn kəti təmətei. Kəsotəhrun viviən.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? In təmətei nauəuə u tatuvən kəm niməfaki səpɨn, ilah kəutatɨg e nɨtəni mɨn ikɨn Esiə, (rəueiu, kətəni ikɨnu məmə Wes Teki — Western Turkey), mɨne matuvən mɨn kəm niməfaki mɨn ikɨn mɨn rəfin.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Nian u iətəm təmətei nauəuə lan, kəpmən rəha Rom təməni məmə nətəmimi okotəkeikei motəfaki kəm iətəmi asoli rəha kəpmən təhmen əmə məmə in uhgɨn rəhalah. Mətəu nətəmimi rəha niməfaki kəmotəni məmə iətəmimi kətiəh əmə in ilɨs agɨn, iətəmimi u in Iesu Krɨsto. In əmə u, in Iərmənɨg. Kəni kəutəni məmə okəsotəfakiən kəm iətəmi asoli rəha Rom. Tol lanəha, kəpmən rəha Rom tɨnol nərahiən kəm nəfaki mɨn. Kəmotahli=pən Jon tuvən isəu e nɨtəni kəti u, kətəni məmə Patmos, məmə otətatɨg pɨsɨn əmə. Uhgɨn təfən nəməhlairiən təuvɨr agɨn kəti kəm Jon məmə oteruh Iesu Krɨsto əpəha e negəu e neai. Kəni in mafu mɨn natimnati iətəm otəpanuva, təhmen əmə məmə inu: noliən iətəm Uhgɨn otol win e Setən mɨne rəhan mɨn nətəmimi e nəluagɨniən; mɨne noliən rəha Uhgɨn o nakiliən nətəmimi e naunun nian.
?Təmətei nauəuə u o nak? In təmətei nauəuə u məmə otol əpu məmə Iesu Krɨsto in Iərmənɨg, konu məgətun rəhan nəsanəniən. Kəni in tolkeikei məmə otəni kəm nəfaki mɨn məmə okotəhtul əskasɨk nəmə nian iəkɨs mɨn okəhuva, konu ilah okəsotəfakiən kəm iətəmi asoli rəha Rom məmə in Uhgɨn. Otəsuvəhiən konu Setən otol nərahiən kəm nəfaki mɨn mətəu ilah okotəkeikei motəhtul əskasɨk, kəni in tolkeikei məmə otəfəri nətəlɨgiən rəha nəfaki mɨn mɨne nətəmimi u ilah kəutatɨg e nian iəkɨs mɨn u rəueiu. Nian Iesu Krɨsto otɨtəlɨg=pa mɨn, kəni in otəfəri ilah, mol nalpɨniən kəm rəhan tɨkɨmɨr mɨn.
Nəghatiən mɨn mɨne nətəlɨgiən mɨn tepət kəutafin e nauəuə u Nəhan-əhaniən kautsɨpən e nauəuə mɨn u rəha Oltestɨmɨn: Isikiəl, Daniəl, Aiseə, mɨne Jerɨmaiə.
?Okafin əhro nauəuə u? Nauəuə u, in tol pɨsɨn e nauəuə mɨn e Niutestɨmɨn mətəu-inu Iesu təməgətun natimnati tepət e Jon u kotol pɨsɨn agɨn. Tol lanəha, in otəkeikei mos narmɨ nati kəti məghati lan. Nəghatiən mɨn u ilah nɨpətɨlah tatɨg, təhmen e nəghatiən əuhlin. Konu, nian kitah kotafin nauəuə u, koteruh nəghatiən əuhlin mɨn u, təuvɨr məmə kitah kotətəlɨg e nɨpətɨlah mɨn kətiəh kətiəh. Təuvɨr məmə kotafin futnot ko ləhtəni e nɨmalɨ nauəuə o nəhruniən məmə narmɨ nati mɨn nɨpətɨ lah təni məmə nak. Kəni kotəkeikei motaupən motətəlɨg e nɨpətɨ nəghatiən mɨn u Krɨstɨn mɨn e nian əha kəmotəhrun vivi.
Nauəuə u səniəmə in təhmen e suaru kəti uə kalendə, məmə kotəhrun neruhiən məmə nati nak otuva e nu nak, konu nati nak mɨn otuva e nu təm tətuva, mətuva mətəuarus nian Iesu otuva mɨn lan. Mətəu e nauəuə u, kotəhrun neruhiən nəukətɨ nətəlɨgiən asoli tol lanu lan:
• Uhgɨn in ilɨs in tepət pɨk mɨne nəsanəniən rəhan tepət, mɨne rəhan nətəlɨgiən təuvɨr e natimnati mɨn rəfin;
• Setən in tatol nahməiən asoli e nəhue nɨftəni;
• Krɨstɨn mɨn okotəkeikei motəhtul əskasɨk e rəhalah nəhatətəiən məmə okəsotəgɨniən, nati əpnapɨn ilah kəutatɨg e nian rəha nərahiən;
• otəsuvəhiən Uhgɨn otələs iahu Setən kəni məfən nalpɨniən kəm Setən mɨne iərmɨs mɨn rəhan;
• e Nian Uərisɨg, Uhgɨn o tol nalpɨniən kəm nətəmimi mɨn kəsotəhatətəiən e Iesu;
• Iesu Krɨsto otarmənɨg e natimnati mɨn rəfin;
• Iesu otos nətəmimi rəhan məhuvən məutatɨg e neai, ikɨn tətatɨg ikɨn.
1
Nətuəuiniən nəghatiən
Nauəuə u, in tətəghati e natimnati mɨn iətəm Iesu Krɨsto təmol əpu.* “Təmol əpu,” nɨpətɨn u, məmə tətəgətun nati kəti iətəm aupən, nɨpətɨn tətəhluaig. E Bislama, kətəni məmə, “rivilem” uə “soem.” Natimnati mɨn u, Uhgɨn təməfən kəm Iesu, məmə in otəgətun kəm rəhan noluək mɨn natimnati iətəm otəsuvəhiən təkeikei muva. Krɨsto təmahli=pən rəhan kəti agelo tuva, kəni məgətun natimnati mɨn u kəm rəhan ioluək, Jon. Jon təməhtul pətɨgəm o nəni əhruahruiən natimnati rəfin iətəm in təmeruh, kəni mətei rəkɨs ilah e nauəuə u. Natimnati mɨn u iətəm in təmeruh, in nəghatiən rəha Uhgɨn mɨne nəni pətɨgəmiən rəha Iesu Krɨsto. Iətəmi u iətəm tətafin pətɨgəm nəghatiən mɨn u, iətəm Uhgɨn təməfa, in otatɨg e nəuvɨriən pəhriən. Kəni nətəmimi mɨn u nətəm kəutətəu kəni mautos e nɨkilah kəni mautol, okotatɨg mɨn e nəuvɨriən pəhriən, mətəu-inu nian rəha natimnati mɨn u nauəuə u tətəghati e lah, tɨnuva iuəkɨr agɨn.
Jon təmətei nauəuə
kəm niməfaki mɨn ilah səpɨn
Iəu Jon, iətahli=pɨnə nauəuə u tatuvnə kəm niməfaki mɨn ilah səpɨn əpəha e nɨtəni Esiə.
Pəh Uhgɨn u iətəm tətatɨg u rəueiu, təmətatɨg itulɨn, kəni otəpanatɨg itulɨn mɨn, in otəfɨnə rəhan nəuvɨriən mɨne nəməlinuiən kəm təmah. Kəni pəh narmɨn ilah səpɨn Narmɨn ilah səpɨn iətəm kəutatɨg aupən e rəhan tron, (Nəh 3:1; 4:4; 5:6), nəmə təhro in suaru rəha nəniən Narmɨn Rəha Uhgɨn; mətəu nəmə təhro ilah nagelo səpɨn u kotəsanən (Nəh 1:20; 8:2) iətəm kəutatɨg aupən e tron. Nəmpə səpɨn u, kəmeh kau fifti-fo e nauəuə u Nəhan-əhaniən. E Nauəuə Rəha Uhgɨn, nian nəuvein tətəni “ilah səpɨn” mətəu nɨpətɨn məmə ilah rəfin agɨn. iətəm kəutatɨg aupən e jeə rəha kig, ilah mɨn okotol lanko e təmah. Kəni Iesu Krɨsto mɨn, in otəfɨnə mɨn lanko kəm təmah. Krɨsto ko təməhtul pətɨgəm əskasɨk o nɨpəhriəniən, konu inəha, in iətəmimi iətəm in təmaupən məmiəgəh itulɨn e nɨmɨsiən, Kol 1:18; Sam 89:27 kəni in tətarmənɨg e kig mɨn rəha nɨtəni mɨn.§ Sam 89:27; Nəh 17:14; 19:16
Pəh nəni-viviən tuvən o Iesu Krɨsto u, in təmolkeikei itah, kəni nɨran təmaiəh məmə otɨtɨs itah e noliən rəha təfagə tərah. In Kig rəhatah, kəni təmol məmə kitah kotatɨg ahgəl rəhan narmənɨgiən, kəni mol itah kəhuva pris mɨn rəha Uhgɨn rəhan, kautol uək rəha Tatə rəhan. !Pəh nəni-viviən o rəhan nepətiən mɨne nəsanəniən tuvən o Iesu Krɨsto, naunun tɨkə! !Pəh in otarmənɨg itulɨn! Pəh otol lanu lan. Əuəh. Amen.
!Oteruh-to! In tətuva e nəpuə, * Dan 7:13; Uək 1:9 kəni nətəmimi rəfin okotəsal=pən moteruh e nəhmtɨlah əhruahru, kəni nətəmi mɨn aupən u kəmotəni məmə okəu, okoteruh mɨn, kəni nətəmimi e nəuanɨləuɨs mɨn rəfin e nɨtəni mɨn, nɨkilah otahmə, motasək əfəməh mətəu-inu kəmotafu. Sek 12:10
In otəkeikei mol lanu lan. !Əuəh! !Amen!
Iərmənɨg Uhgɨn tətəni məmə, “Iəu Nəukətɨn mɨne Naunun. Nəghatiən əhruahru u rəha Iesu tətəni məmə, “Iəu u, Alfə mɨne Omekə.” Alfə u, in letə tətəhtul aupən e alfəbɨt rəha nəghatiən Kris, kəni Omekə u, in letə iətəm tatol naunun lan, təhmen e A mɨne Z e Inglɨs. Iəu u iətatɨg rəueiu, kəni iəmətatɨg itulɨn, kəni iəpanətatɨg itulɨn mɨn, kəni iəu u, Nahgik Tepət Pɨk Agɨn.”
Jon təmeruh Nətɨ Iətəmimi
Iəu Jon, piatəmah u, iətəm kitah kautos pəti nəhlmɨtah mɨn kətiəh e Iesu o nahməiən, mɨne natɨgiən e narmənɨgiən rəhan, mɨne nəhtul əskasɨkiən e nian rəha nahməiən. Kəməraki=pən lak e nɨtəni u Patmos,§ Nɨtəni u Patmos, in ailən kəti isəu agɨn o ima Jon. mətəu-inu iətəni pətɨgəm nəghatiən mɨn u iətəm Uhgɨn təməfa, kəni mətəhtul pətɨgəm o Iesu. 10 In Nian rəha Iərmənɨg rəhatah,* Nian rəha Iərmənɨg u, in Sante. kəni iəməriauəh e Narmɨn Rəha Uhgɨn, u rəhan nəsanəniən təmol kəm iəu, kəni iəkətəu nəuian asoli kəti e nəmtahk, təhmen əmə e təui, 11 kəni nəuian u tətəni məmə, “Ətei rəkɨs e nauəuə natimnati mɨn rəfin iətəm nateruh, kəni mahli=pən kəm niməfaki səpɨn. Nauəuə mɨn u okəhuvən kəm Efəsɨs, kəni Smanə, kəni Perkaməm, kəni Tuatirə, mɨne Satis, mɨne Fɨlɨtelfiə, mɨne Laotɨsiə.”
12  Kəni əmeiko, iəkeirair məmə iəkeruh-to, məmə pəh tətəghati kəm iəu. Kəni nian iəmeirair, mafu nati kətətu-pəri lait lan, ilah səpɨn, kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, 13 kəni e nəlugɨ nati kətaharu-pəri lait mɨn u lan, mafu suah kəti təhmen e Nətɨ Iətəmimi, Kitah kəuteruh nərgɨn u “Nətɨ Iətəmimi” e nauəuə rəha Daniel (Dan 7:13), mɨne e nauəuə mɨn rəha Matiu, Mak, Luk, Jon, Uək mɨne Ol Sam. rəhan napən təfəməh u təfəməh pəhriən. Kəni kəməlis mankɨlahan e kətəuti, kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip. Napən əha kətəni, in napən rəha pris asoli agɨn. Iesu in rəhatah pris asoli agɨn. 14 Rəhn-kapə mɨne nəuanun təruən təruən təhmen e nəuaui nɨtəhi,§ Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “in təruən təruən təhmen e sno.” * Dan 7:9 kəni nəhmtɨn təhmen e nəmnamɨ nɨgəm. Esik 1:28 15 Nəhlkɨn təhmen e prons, Prons, in aiən kəti, kalə rəhan təhmen e kol. iətəm kəmuvan e nɨgəm məmə otaiəh rəkɨs e namrəiən, mafəl iətəm təuvɨr, kəni uərisɨg ko, kərəpei məmə otəuvɨr mətoraip-oraip. Kəni nəuian iahgin təhmen e nɨtəhi asoli kəti tatɨtəgɨt e nɨmas; 16 In tatos məhau ilah səpɨn e nəhlmɨn maru, konu nau kəti rəha nəluagɨniən in tasɨlə e nɨkalɨn pəti mil,§ Hip 4:12; Jon 12:48 tatsɨpən e nɨpəgnəuan, kəni iətəmi u təhagəhag mətasiə, təhmen e mɨtɨgar əpə e nərauiə.
17 Nian iəmafu iətəmi əha, iəmeiuaiu morin iəu əha e nəhlkɨn, təhmen əmə məmə iəmɨmɨs.* Dan 8:17; 10:15; Mat 17:6 Mətəu in təmea=pa mek iəu e rəhan maru kəni məni məmə, “Səgɨniən. Iəu u, iəu iəmaupən matɨg, kəni iəu matol naunun agɨn. 18 Iəu u, Iətəm Tətəmiəgəh. Sam 42:2 !Iəmɨmɨs aupən, kəni mətəu eruh-to, iatəmiəgəh itulɨn! Kəni iəu iatos ki rəha Nɨmɨsiən mɨne ki rəha Nəuan=pən. “Iəu iatos ki rəha Nɨmɨsiən mɨne ki rəha Nəuan=pən,” nɨpətɨn u məmə iatos nepətiən o nahtɨpəsɨgiən mɨne nerəhiən e ket rəha Ima Nətəm Kəmohmɨs Ikɨn, kəni mol nətəmimi kəmohmɨs ilah kotəmiəgəh mɨn.
19 “Tol lanəha, ətei rəkɨs nati nak iətəm nateruh, inu natimnati mɨn rəha rəueiu, mɨne natimnati nəuvein mɨn iətəm tətuva. 20 Mətəu iəkuahpɨk e nɨpətɨ nati təməhluaig, u məhau mɨn ilah səpɨn iətəm nəmeruh iatos e nəhlmək maru, mɨne nati kətaharu-pəri lait lan, ilah səpɨn, kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip. Məhau mɨn u ilah səpɨn, nɨpətɨn u nagelo mɨn rəha niməfaki səpɨn. Konu nati kətaharu-pəri lait lan, ilah səpɨn, kəmol e kol, nɨpətɨn u, niməfaki mɨn u ilah səpɨn.

*1:1 “Təmol əpu,” nɨpətɨn u, məmə tətəgətun nati kəti iətəm aupən, nɨpətɨn tətəhluaig. E Bislama, kətəni məmə, “rivilem” uə “soem.”

1:4 Narmɨn ilah səpɨn iətəm kəutatɨg aupən e rəhan tron, (Nəh 3:1; 4:4; 5:6), nəmə təhro in suaru rəha nəniən Narmɨn Rəha Uhgɨn; mətəu nəmə təhro ilah nagelo səpɨn u kotəsanən (Nəh 1:20; 8:2) iətəm kəutatɨg aupən e tron. Nəmpə səpɨn u, kəmeh kau fifti-fo e nauəuə u Nəhan-əhaniən. E Nauəuə Rəha Uhgɨn, nian nəuvein tətəni “ilah səpɨn” mətəu nɨpətɨn məmə ilah rəfin agɨn.

1:5 Kol 1:18; Sam 89:27

§1:5 Sam 89:27; Nəh 17:14; 19:16

*1:7 Dan 7:13; Uək 1:9

1:7 Sek 12:10

1:8 Nəghatiən əhruahru u rəha Iesu tətəni məmə, “Iəu u, Alfə mɨne Omekə.” Alfə u, in letə tətəhtul aupən e alfəbɨt rəha nəghatiən Kris, kəni Omekə u, in letə iətəm tatol naunun lan, təhmen e A mɨne Z e Inglɨs.

§1:9 Nɨtəni u Patmos, in ailən kəti isəu agɨn o ima Jon.

*1:10 Nian rəha Iərmənɨg u, in Sante.

1:13 Kitah kəuteruh nərgɨn u “Nətɨ Iətəmimi” e nauəuə rəha Daniel (Dan 7:13), mɨne e nauəuə mɨn rəha Matiu, Mak, Luk, Jon, Uək mɨne Ol Sam.

1:13 Napən əha kətəni, in napən rəha pris asoli agɨn. Iesu in rəhatah pris asoli agɨn.

§1:14 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “in təruən təruən təhmen e sno.”

*1:14 Dan 7:9

1:14 Esik 1:28

1:15 Prons, in aiən kəti, kalə rəhan təhmen e kol.

§1:16 Hip 4:12; Jon 12:48

*1:17 Dan 8:17; 10:15; Mat 17:6

1:18 Sam 42:2

1:18 “Iəu iatos ki rəha Nɨmɨsiən mɨne ki rəha Nəuan=pən,” nɨpətɨn u məmə iatos nepətiən o nahtɨpəsɨgiən mɨne nerəhiən e ket rəha Ima Nətəm Kəmohmɨs Ikɨn, kəni mol nətəmimi kəmohmɨs ilah kotəmiəgəh mɨn.