5
Nətɨ sipsip təmuahru
e nauəuə iətəm kəmaiu-aiu
Kəni əmeiko, iəmafu kig tətəharəg-pəri e rəhan jeə, kəni matos nauəuə kəti e nəhlmɨn maru iətəm kəmaiu-aiu, kəni nauəuə ko kəmətei=pən nati e nɨkalɨn pəti mil, kəni kəmaiu-aiu kuvan-ərain kau səpɨn məmə otaskəlɨm tiəkɨs.* E nian əha, nauəuə rəfin kəmaiu-aiu. Kotos mapepe əfəməh kəti kəni kaiu-aiu. Kəni nəmə iətəmi asoli kəti tolkeikei məmə nətəmimi əpnapɨn əmə okəsotafiniən, kəni in tuvan-ərain=pən nati kəti e nɨfɨfɨn, məmə taskəlɨm tiəkɨs mapepe. Kəni iəmeruh agelo əsanən kəti tətagət əfəməh mətəni pətɨgəm məmə, “?Pəh u in təhmen məhruahru məmə otoh rəkɨs nati iətəm kəmuvan-ərain e nauəuə u lan, kəni migaru lan?” Mətəu iətəmimi kəti tɨkə u ilɨs e negəu e neai, uə ləhtəni e nəhue nɨftəni, uə nɨki nɨftəni, kəti ko in təsəhruahruiən o nigaruiən e nauəuə u, mafin. Kəni iəmətasək mətasək, mətəu-inu kəsehiən iətəmimi kəti iətəm təhmen məhruahru o nigaruiən e nauəuə u mafin. Kəni eldə asoli mɨn u kəti iəhuitən təni=pa kəm iəu məmə, “!Sasəkiən! Məsal=pən-to meruh, Laion rəha Nəuanɨləuɨs rəha Juta, Jen 49:9-10 in nəukətɨ Tefɨt, Aes 11:1 in tɨnol win rəkɨs e nəluagɨniən rəhan. Tol lanəha, in təhruahru agɨn o nigaruiən e nauəuə kəha, kəni meatuv rəkɨs nati əha ilah səpɨn iətəm kəmuvan-ərain lan.”
Kəni əmeiko iəkafu Nətɨ Sipsip, tətəhtul əpəha e nəlugɨn e jeə rəha kig mɨne nati kuvət u kəutəmiəgəh mɨne nətəmi asoli mɨn nətəm kəmotəhuitən. Nətɨ Sipsip u, nəkafu məmə kəmohamu rəkɨs. Kəni rəhnəpati ilah səpɨn,§ Afin-to futnot e Nəh 1:4 kəni nəhmtɨn ilah səpɨn mɨn, ilah kəha, kəutəhtul o narmɨn rəha Uhgɨn ilah səpɨn iətəm təmahli pətɨgəm ilah kəhuvən e nəhue nɨftəni. Nətɨ Sipsip əha, təmuvən meapən mos rəkɨs nauəuə u e rəhn maru kig iətəm tətəharəg-pəri e rəhan jeə. Kəni nian in tɨnaskəlɨm nauəuə kəha, kəni nati mɨn əha u kəutəmiəgəh ilah kuvət, mɨne nətəmi asoli nətəm kəmotos nəhuitən ilah tuenti-fo, ilah kəutasiəulɨn nəulɨlah o Nətɨ Sipsip, moteiuaiu, nɨpənəgɨlah tatek nɨftəni. Ilah rəfin kautos hap* “Hap,” in nati kəti katoh tətani nəpuən, təhmen e kitar. mɨn mɨne pesɨn mɨn iətəm kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, təriauəh e nati pien-pien mɨn iətəm nəmiəvɨn təuvɨr. Kəni nati pien-pien u, in təhmen e nəfakiən mɨn rəha nətəmimi rəha Uhgɨn. Sam 141:2
Kəni nati mɨn kəha kautəmiəgəh ilah kuvət mɨne nətəmi asoli nətəm kəmotəhuitən, kəmautani nəpuən vi kəti məmə,
“Ik nəkəhruahru, məhmen agɨn o nələsiən nauəuə u,
kəni meatuv rəkɨs nati mɨn iətəm kəmuvan-ərain lan,
mətəu-inu kəmohamu ik,
kəni məmos nəhmtɨ nətəmimi e nɨram
məmə ilah rəha Uhgɨn.
Kəni ilah kəmotsɨ=pən e nəuanɨləuɨs mɨn rəfin,
mɨne nəghatiən mɨn rəfin,
mɨne nɨtəni mɨne rəfin,
mɨne nətəmi nɨlosɨlah tol pɨsɨn pɨsɨn mɨn,
10 kəni nəmol ilah kotatɨg ahgəl rəhan narmənɨgiən,
kəni ilah rəham pris mɨn,
kautol uək rəha Uhgɨn rəhatɨmah.
Ilah okotarmənɨg e nəhue nɨtəni.”
11 Kəni iəkəsal-pen mɨn mafu, kəni mətəu mɨn nəuia nagelo mɨn tepət tepət, ko kəruru nafiniən. Kəmotəhtul, motɨtəlau e jeə rəha kig, mɨne nati mɨn iətəm kəutəmiəgəh, mɨne nətəmi asoli mɨn nətəm kəmotəhuitən. 12 Kəni ilah kəutani əfəməh nəpuən məmə:
“!Nətɨ Sipsip iətəm kəmohamu,
in təhruahru məhmen agɨn məmə kotəni-vivi in,
mətəu-inu tatos rəfin nəsanəniən,
mɨne nautə, mɨne neinatɨgiən,
mɨne nahgin, mɨne nepətiən əhagəhag!
!Təuvɨr agɨn məmə kautɨsiai in!”
13 Kəni iəmətəu mɨn natimnati rəfin iətəm Uhgɨn təmol e negəu e neai, mɨne nəhue nɨftəni, mɨne Ima Nətəm Kəmohmɨs Ikɨn, mɨne e nɨki nɨtəhi, mɨne natimnati mɨn rəfin iətəm kautatɨg e lah, ilah rəfin kautəni məmə:
“Pəh nəni-viviən mɨne nɨsiaiən tatuvən o kig iətəm tətəharəg-pəri e rəhan jeə mɨne Nətɨ Sipsip,
mətəu-inu in tatos nepətiən əhagəhag mɨne narmənɨgiən.
!Pəh nəni-viviən mɨne nɨsiaiən tuvən o lau,
kəni tatuvən, matuvən, matuvən, naunun tɨkə!”
14 Kəni nati mɨn kəha ilah kuvət u kəutəmiəgəh, kotəni məmə, “!Əuəh!” kəni nətəmi asoli mɨn nətəm kəmotəhuitən kotɨsin nəulɨlah ohni, məuteiuaiu, nɨpənəgɨlah tatek nɨftəni, məutəfaki kəm in.

*5:1 E nian əha, nauəuə rəfin kəmaiu-aiu. Kotos mapepe əfəməh kəti kəni kaiu-aiu. Kəni nəmə iətəmi asoli kəti tolkeikei məmə nətəmimi əpnapɨn əmə okəsotafiniən, kəni in tuvan-ərain=pən nati kəti e nɨfɨfɨn, məmə taskəlɨm tiəkɨs mapepe.

5:5 Jen 49:9-10

5:5 Aes 11:1

§5:6 Afin-to futnot e Nəh 1:4

*5:8 “Hap,” in nati kəti katoh tətani nəpuən, təhmen e kitar.

5:8 Sam 141:2