4
Nəfakiən e negəu e neai
!Uərisɨg e natimnati mɨn u, iəməsal=pən əha, kəni mafu doə kəti təmerəh=pən əpəha e neai! Kəni nəuian kətiəh əmə iətəm iəmətəu aupən, inko iətəm in iahgin iahgin təhmen əmə e təui, tɨnatəghati mɨn kəm iəu, kəni tətəni=pa məmə, “Əri-to muva ikɨnu, iəkəgətun ik e natimnati mɨn u, iətəm okəpanol.”
E nian kətiəh əmə, nəsanəniən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn təmol kəm iəu, kəni iəkəsal=pən əpəha aupən mafu kig, tətəharəg-pəri e rəhan jeə, mətarmənɨg e negəu e neai.* Esik 1:26-28 Kəni iətəmi tətəharəg ikɨn əha, iəmeruh in təuvɨr matəlu, mətoraip-oraip, təhmen e kəpiel təuvɨr keiu nərgɨlau ko jaspə mɨne kanilian. Kəni mərai-mərai kəti təmuvən mɨtəlau e jeə rəhan, kəni mərai-mərai əha tətasiə təhagəhag təhmen e kəpiel təuvɨr kəti u, emɨrəl. Jaspə nəmə təhro in kəpiel əmehmtə, kəni kanilian nəmə təhro in kəpiel ərarəuv. Emɨrəl mɨn əha, kəpiel əmehmtə mɨn. Kitah kotəruru əhruahru kalə rəhalah iətəm in tətəni, mətəu nati nak iətəm Jon təmeruh, inko, kalə təuvɨr mɨn, kotəuvɨr, mautoraip-oraip. Kəni mɨtəlau e jeə asoli rəha kig əha, jeə nəuvein mɨn ilah tuenti-fo, kautəhtul, kəni nətəmi asoli mɨn nətəm kəmotəhuitən, ilah tuenti-fo, kəutəharəg-pəri e jeə. Kəməhuvən e napən ruən, kəni motəfəfau e hat mɨn rəha nɨsiaiən, iətəm kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip. Kəni ikɨn əha, jeə rəha kig tətatɨg ikɨn, tətoraip, kəni kaluəluə tɨtatɨperəh matiet ikɨn. Aupən e jeə rəha kig, nəuanɨsiə ilah səpɨn kautohuəu. Inəha, narmɨn rəha Uhgɨn ilah səpɨn. Afin-to futnot e Nəh 1:4. Kəni ikɨn əha aupən e jeə rəha kig, nati kəti mɨn əha ikɨn təhmen e nɨtəhi, mətəu təhmen e kɨlas, iətəm tatəlu, mətoraip-oraip.
E nəlugɨn ikɨn əha, kəni tɨtəlau e jeə rəha kig u, nati nəuvein əha ikɨn, ilah kuvət, iətəm kautəmiəgəh, kautəhtul. Kəni nəhmtɨlah tepət tepət, tatəpeir=pən əmə e nərfɨlah mɨne nəmtahlah mɨne. In aupən, təhmen e laion, kəni iətəm tol keiu lan, təhmen e kau iərman nahgin tepət, kəni iətəm tatol kɨsɨl lan, rəhn-kapə təhmen e iətəmimi, kəni iətəm tatol kuvət lan, təhmen e məlɨkɨm iətəm tatiuvɨg. Nati mɨn əha iətəm kautəmiəgəh, ilah kuvət, mətəu nɨməlməlɨlah kətiəh kətiəh ilah sikɨs, kəni nəhmtɨlah tɨrəuei əpnapɨn əmə ilah, muvən əpəha e nəve nɨməlməlɨlah ləhtəni ikɨn mɨne. Nian rəfin ilah kəutani nəpuən lapɨn mɨne lənian, məsotəmeigiən, kəutani məmə:
“!Iərmənɨg Uhgɨn Nahgin Tepət Pɨk Agɨn
in tasim, tasim, tasim pɨk agɨn,
iətəm in tətatɨg rəueiu,
təmətatɨg itulɨn,
otəpanatɨg itulɨn!”§ Eks 3:14
Kəni nati mɨn kəha u kəutəmiəgəh, kautəni nɨpəhriəniən e nepətiən rəha Uhgɨn, kəni mautəfən nɨsiaiən kəm in, kəni mautəni tagkiu kəm kig iətəm tətəharəg-pəri e rəhan jeə, mətarmənɨg, mətatɨg itulɨn, naunun tɨkə. 10 Kəni nian nati mɨn kəha u kəutəmiəgəh kautol lanəha, kəni nətəmi asoli nətəm kəmotəhuitən, ilah tuenti-fo, koteiuaiu mautɨsin nəulɨlah kəm in, iətəm tətəharəg-pəri e rəhan jeə, mətarmənɨg, kəni mautəfaki kəm in iətəm tətatɨg itulɨn, naunun tɨkə. Ilah kəutɨsin nəulɨlah kəm in, kəni nɨpənəgɨlah təou nɨftəni, kəni ilah kautəpeg rəkɨs rəhalah kəfəfau mɨn rəha nɨsiaiən, kəni mautəlɨn aupən e rəhan jeə, kəni mautəni məmə,
11 “Rəhatɨmah Iərmənɨg Uhgɨn,
Ik nəkəhruahru, məhmen agɨn məmə onəkos nəni-viviən rəfin,
mɨne nɨsiaiən rəfin,
mɨne nəsanəniən rəfin,
mətəu-inu ik nəmol natimnati rəfin.
Ik nəmol ilah mətəu-inu ik nəmolkeikei məmə ilah okotatɨg.
Kəni mətəu-inu ik nəmolkeikei lanəha lan, ilah kəutatɨg əhanəh.”

*4:2 Esik 1:26-28

4:3 Jaspə nəmə təhro in kəpiel əmehmtə, kəni kanilian nəmə təhro in kəpiel ərarəuv. Emɨrəl mɨn əha, kəpiel əmehmtə mɨn. Kitah kotəruru əhruahru kalə rəhalah iətəm in tətəni, mətəu nati nak iətəm Jon təmeruh, inko, kalə təuvɨr mɨn, kotəuvɨr, mautoraip-oraip.

4:5 Afin-to futnot e Nəh 1:4.

§4:8 Eks 3:14