6
Nətɨ Sipsip təmatgəhli nati iətəm kəmuvan-ərain
e nauəuə iətəm kəmaiu-aiu lan
Kəni iəmeruh Nətɨ Sipsip nian in təmatgəhli rəkɨs nati kəti iətəm kəmuvan-ərain e nauəuə kəmaiu-aiu lan. Kəni əmeiko, nati kəutəmiəgəh u kəti ilah kuvət tagət əfəməh e nəuian kəti təhmen e kaluəluə, məmə, “!Va-to!” Iəkəsal-pəri mafu əhos kəruən kəti. Iətəm tətasuə lan tatələs nɨfagə, kəni kəməfəfau=pən e hat rəha nɨsiaiən kəm in, təhmen e hat rəha iətəm tɨnol win rəkɨs e nəluagɨniən. In təmaiu matuvən təhmen e iətəm təmol win e nəluagɨniən, kəni matuvən mɨn məmə otol mɨn win.
Nian Nətɨ Sipsip təmatgəhli rəkɨs nati tatol keiu lan, iətəm kəmuvan-ərain nauəuə lan, kəni iəmətəu nati miəgəh u iətəm tatol keiu lan təni məmə, “!Va-to!” Kəni əhos pɨsɨn kəti mɨn iətəm tərəuvarəuv təhmen e nɨrə, təmaiu muva. Iətəmi tətasuə lan, kəməfən nisə asoli rəha nəluagɨniən kəm in. Kəni Uhgɨn təmegəhan=pən e nepətiən məmə otos rəkɨs nəməlinuiən iətəm tətatɨg e nəhue nɨftəni, məmə nətəmimi kəutəluagɨn əmə mautohamu ohamu ilah mɨn ikɨn mɨn rəfin.
Kəni nian Nətɨ Sipsip təmatgəhli rəkɨs nati tatol kɨsɨl lan, kəni iəkətəu nati miəgəh iətəm tatol kɨsɨl lan, təni məmə, “!Va-to!” Kəni iəkəsal-pəri mafu əhos kapɨn kəti. Iətəm tətasuə lan tətələs skel* E nian rəha nəumɨs, kəni nətəmimi kotakil natimnati o nəuəriən nauəniən. kəti. Konu iəmətəu nəuian kəti tatsɨ=pən e nəlugɨn e nati kəutəmiəgəh mɨn ilah kuvət, mətəni məmə, “Uvən, kəmegəhan lam məmə nəkəhrun nosiən nəumɨs e nɨtəni mɨn, kəni ilah okotəkeikei motərəkɨn məni asoli o nosiən nauəniən nəuan nəuvetɨn əmə. Mətəu onəsərəkɨniən nəukətɨ nɨgi olif mɨn iətəm katol oiel e nəuan, kəni nəsərəkɨniən nəukətɨ nɨləuɨs u krep iətəm katol wain lan.”
Nian Nətɨ Sipsip təmatgəhli rəkɨs nati tatol kuvət lan, iətəm kəmuvan-ərain nauəuə lan, kəni iəkətəu nati miəgəh iətəm tatol kuvət lan, tətəni məmə, “!Va-to!” !Kəni iəkəsal-pəri mafu əhos kəhmtau kəti! Iətəm tətasuə lan, nərgɨn u Nɨmɨsiən, ilau iətəmimi kəti, nərgɨn u, Nəuanpən tatuərisɨg lan mətian. Kəmuos nepətiən məmə okohamu nətəmimi e nau mɨne nəumɨs mɨne nɨmɨsiən mɨne nati miəgəh arpɨn mɨn. Kəmuos nepətiən lanəha, təhmen e nəven nəhue nɨftəni kətiəh, muəpəh əmə nəuvetɨn kɨsɨl.
Kəni nian Nətɨ Sipsip təmatgəhli rəkɨs nati tatol faif iətəm kəmuvan-ərain nauəuə lan, iəkəsal=pən əpəha e nəve oltə, Oltə u, in tepɨl kəti tətəhtul əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni katol sakrifais mɨn ikɨn. Kəni nətəmi mɨn u, nəmə təhro ilah kotəhmen əhruahru e sakrifais kəti iətəm tatuvən o Uhgɨn. ləhtəni ikɨn, mafu nətəm kəmohamu ilah mətəu-inu ilah kəmotəhtul əskasɨk o nəni pətɨgəmiən nəghatiən rəha Uhgɨn. 10 Ilah kəutauɨn əfəməh mautəni=pən kəm Uhgɨn məmə, “Ik nəkarmənɨg e natimnati rəfin, ik nəkasim, kəni ik nɨpəhriəniən. ?O nəhgɨn mɨne kəni ik onəkələhu nəghatiən məmə nətəmimi rəha nəhue nɨftəni kəmotol tərah, kəni mol nalpɨniən kəm lah o nati iətəm kəmotol e tɨmah? ?Onəhgɨn nəkalpɨn nɨtai nɨratɨmah e nətəmi mɨn əha?”
11 Kəmotəni lanəha, kəni kəməfən napən ruən kəm lah rəfin. Mətəu kəməni=pən kəm lah məmə okotəmeig mɨn nəuan nəuvetɨn əmə mətəuarus nəmpə apiəpiə rəha pialah mɨn mɨne nəuvɨnɨlah mɨn, otuva pɨpɨm məhmen. Pialah mɨn mɨne nəuvɨnɨlah mɨn u, nətəmimi mɨn rəha Iesu, nətəm okəpanohamu ilah o rəhalah nəhatətəiən.
12 Kəni nian Nətɨ Sipsip təmatgəhli rəkɨs nati tatol sikɨs iətəm kəmuvan-ərain nauəuə lan, kəni əmeiko, nəmig asoli kəti təməlauəl. Mɨtɨgar təmapinəpu agɨn, kəni məuɨg təmərarəuv agɨn təhmen e nɨrə. Joel 2:31; Uək 2:20 13 Kəni məhau mɨn əpəha ilɨs e neai kəmotəmei=pən e nəhue nɨftəni, təhmen e nəua nɨgi iətəm nɨmətagi asoli təmarɨgrɨg e nəuan pɨkɨs tɨmərəgrəg. 14 Kəni neai təmɨkə təhmen e napən kəmaiu-aiu kələs kagɨm.§ Aes 34:4 Kəni nɨtəuət mɨn mɨne nɨftəni mɨn kəmotagɨm e nɨmeilah mɨn.
15 Kəni nətəmimi rəfin agɨn, inu kig mɨn rəha nəhue nɨftəni mɨne iərmənɨg mɨn, nətəmi asoli mɨn rəha soldiə mɨn, nətəmi rəhalah nautə tepət, mɨne nətəmi kautos nepətiən, mɨne slef mɨn rəfin, mɨne nətəmi səniəmə slef mɨn, ilah rəfin kəmotəhluaig e nɨpəg kəpiel asoli mɨn, mɨne nɨkalɨ kəpiel asoli mɨn, mɨne nɨkalɨ kəpiel mɨn əpəha e nɨkalkalɨ nɨtəuət asoli mɨn.* Aes 2:10,19-22 16 Kəni ilah kəmotasək əfəməh=pən o nɨtəuət mɨn mɨne kəpiel asoli mɨn məmə, “Okotəmei, motoh-ərain itɨmah, motəhluaig e tɨmah o nəhmtɨ kig u iətəm tətəharəg-pəri e rəhan jeə, mɨne o niəməha rəha Nətɨ Sipsip, Hos 10:8 17 mətəu-inu nian asoli kəgɨn agɨn lan rəha niəməha rəhalau tɨnuva. ?Kəni pəh u in təhrun nəhtuliən?” Joel 2:11; Mal 3:2

*6:5 E nian rəha nəumɨs, kəni nətəmimi kotakil natimnati o nəuəriən nauəniən.

6:9 Oltə u, in tepɨl kəti tətəhtul əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni katol sakrifais mɨn ikɨn. Kəni nətəmi mɨn u, nəmə təhro ilah kotəhmen əhruahru e sakrifais kəti iətəm tatuvən o Uhgɨn.

6:12 Joel 2:31; Uək 2:20

§6:14 Aes 34:4

*6:15 Aes 2:10,19-22

6:16 Hos 10:8

6:17 Joel 2:11; Mal 3:2