7
144,000 kəmol mak e lah
məmə rəha Uhgɨn
Kəni əmeiko iəkafu agelo kuvət kəutəhtul=pən e kaugə ilah kuvət e nəhue nɨftəni. Kəmotəmkərain rəfin nɨmətagi kuvət e kaugə kuvət rəha nəhue nɨftəni, məmə nɨmətagi otɨkə e nəhue nɨftəni, mɨne nɨtəhi, mɨne nɨgi mɨn.* Nɨmətagi kuvət əha, ilah nɨmətagi rəha nərəkɨniən təhmen əmə e inəha e Dan 7:2 mɨne Jer 49:36-38. Kəməfən nəsanəniən kəm lah o nərəkɨniən nɨftəni mɨne nɨtəhi. Kəni iəkəsal=pən mafu agelo kəti mɨn tatsɨ-pah, tatələs nati kəti iətəm Uhgɨn u iətəm tətəmiəgəh, otos o noliən mak rəhan lan. Kəni in tətəghati əfəməh=pən kəm nagelo mɨn u kuvət, məmə, “!Otəpəh pɨpɨm! Sotəhlmaniən e nɨmətagi məmə otəsərəkɨniən nəhue nɨftəni mɨne nɨtəhi mɨne nɨgi mɨn, pəh iəkotol=pən pɨpɨm mak rəha Uhgɨn rəhatah e nɨpənəgɨ noluək mɨn rəhan.” 2Kor 1:22; Efəs 1:13
4-8 Kəni iəmətəu nəmpə rəha nətəm kəmotos mak u rəha Uhgɨn. Nətəmimi 144,000 kəmohiet rəkɨs e nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel, ilah kəmotos mak əha: 144,000=12×12×1000. Nəmpə u 12 tətəgətun nətəmimi rəha Uhgɨn, təhmen e nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel e Oltestɨmɨn, mɨne 12 aposɨl mɨn e Niutestɨmɨn. 1,000=10×10×10. Kəni nəmpə u 10 tətəgətun nətəlɨgiən u “təməhmen vivi.” Kəni ko tol lanu məmə 144,000 tətəgətun “nətəmimi mɨn rəfin rəha Uhgɨn.”
rəha Juta 12,000
rəha Rupɨn 12,000
rəha Kat 12,000
rəha Aser 12,000
rəha Naptali 12,000
rəha Mənase 12,000
rəha Sɨmion 12,000
rəha Lifai 12,000
rəha Isəkar 12,000
rəha Sepulun 12,000
rəha Josɨp 12,000
rəha Benjəmɨn 12,000
Nɨmənin nətəmimi nətəm kəməhuvən e napən ruən
Uərisɨg e natimnati mɨn u, iəməsal=pən əpəha aupən, mafu nɨmənin nətəmimi tepət tepət, ko kəruru nafiniən.§ Jen 15:5 Ilah kautsɨ=pən e nɨtəni mɨn rəfin, mɨne nəuanɨləuɨs mɨn rəfin, mɨne nəghatiən mɨn rəfin, kəni nɨlosɨlah tol pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Ilah kautəhtul aupən e jeə rəha kig, mɨne Nətɨ Sipsip. Ilah kautəhuvən e napən ruən mɨn, kəni mautos nɨmalɨ nəmɨl e nəhlmɨlah. 10 Kəni mautagət əfəməh mautəni məmə,
“Uhgɨn rəhatah iətəm tətəharəg-pəri e rəhan jeə, mətarmənɨg, ilau Nətɨ Sipsip, ilau əha kəmuol suaru o nosmiəgəhiən itah.”
11 Nagelo mɨn rəfin ilah kautəhtul motɨtəlau e jeə rəha kig, kəni mɨtəlau mɨn e nətəmi asoli mɨn nətəm kəmotos nəhuitən, mɨne nati kəutəmiəgəh mɨn u, ilah kuvət. Ilah mautɨsin=pən nəulɨlah aupən e jeə rəha kig, moteiuaiu, nɨpənəgɨlah tatek nɨftəni, kəni məutəfaki kəm Uhgɨn, 12 mautəni məmə:
“!Əuəh! !Amen! !Nɨpəhriəniən! Rəhatah Uhgɨn təuvɨr pɨk, mətəhagəhag vivi.
!In teinatɨg teinatɨg, təsanən, nahgin tepət!
!Pəh kotəni-vivi in, motɨsiai in, kəni motəni tagkiu kəm in mautəhuvən mautəhuvən naunun tɨkə! !Əuəh!”
13 Kəni əmeiko, nətəmi asoli nətəm kəmotos nəhuitən mɨn u kəti tətapuəh ohniəu məmə, “?Pəh mɨn əha kautəhuvən e napən ruən? ?Kəni ilah kəmotsɨ=pən iə?”
14 Kəni iəkuhalpɨn məmə, “Iətəmi asoli. Ik əmə nəkəhrun.”
Kəni in təni məmə, “Nətəmi mɨn əha, ilah kəha kəmohiet rəkɨs e nahməiən asoli; ilah kəmoteikuas e rəhalah napən kəni motol təruən e nɨra Nətɨ Sipsip. 15 Kəni tol lanəha,
ilah kautəhtul aupən e nəhmtɨ Uhgɨn, iətəm tətəharəg mətarmənɨg,
kəni mautəfaki kəm in e nərauiə mɨne lapɨn e Rəhan Nimə;
kəni kig u Uhgɨn iətəm tətəharəg-pəri e jeə,
in otahgəl kəm lah mɨn nian rəfin.
16 Ilah, ko nəumɨs təsus mɨniən ilah,
kəni ko kəsotəuauə mɨniən.
Kəni nərauiə təsəhgi mɨniən ilah,
nəpiapeiən asoli rəha mɨtɨgar otəsəhgi mɨniən ilah,
17 mətəu-inu, Nətɨ Sipsip iətəm tətəharəg e nəlugɨn e jeə rəha kig,
in otateh ilah təhmen e iətəmimi rəha nehiən sipsip.
In otit ilah, matuvən o nəhmtɨ nəhu miəgəh,* Sam 23:2; Aes 49:9-10; Jon 4:10; 7:37-38; Nəh 22:1,17
kəni Uhgɨn otafəl rəfin nəhu nəhmtɨlah.”

*7:1 Nɨmətagi kuvət əha, ilah nɨmətagi rəha nərəkɨniən təhmen əmə e inəha e Dan 7:2 mɨne Jer 49:36-38.

7:3 2Kor 1:22; Efəs 1:13

7:4-8 144,000=12×12×1000. Nəmpə u 12 tətəgətun nətəmimi rəha Uhgɨn, təhmen e nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel e Oltestɨmɨn, mɨne 12 aposɨl mɨn e Niutestɨmɨn. 1,000=10×10×10. Kəni nəmpə u 10 tətəgətun nətəlɨgiən u “təməhmen vivi.” Kəni ko tol lanu məmə 144,000 tətəgətun “nətəmimi mɨn rəfin rəha Uhgɨn.”

§7:9 Jen 15:5

*7:17 Sam 23:2; Aes 49:9-10; Jon 4:10; 7:37-38; Nəh 22:1,17