2 Korən
Nauəuə iətəm tatol keiu lan iətəm Pol təmətei tuvən kəm nəfaki mɨn ikɨn Korən
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 2 Korən
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm niməfaki rəha Korən, mɨne nəfaki mɨn rəha Akaiə profens rəfin. Korən in əpəha Akaiə profens.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Pol təmətei rəkɨs nauəuə kɨsɨl mahli=pən kəm niməfaki rəha Korən. Inu nauəuə iətəm tatol kuvət lan. Mətəu nauəuə iətəm tatol kətiəh, mɨne nauəuə iətəm tatol kɨsɨl, ilau kəmiakə. Nauəuə iətəm tatol keiu, kətəni məmə 1 Korən, kəni e nauəuə u in təməghati əskasɨk kəm lah məmə okotəgəu əhruahru noliən tərah mɨn rəhalah, kəni in təməgətun mɨn ilah e natimnati pɨsɨn mɨn nəuvein. Ilah tepət e niməfaki kautətəu=pən nətəlɨgiən rəha Pol iətəm təmətei e nauəuə 1 Korən. Mətəu nəuvein əha ikɨn, ilah kəutəni məmə Pol in səniəmə iətəmi asoli, kəni təsəhruahruiən məmə in otəghati lanəha. Kəni ilah kəutəni məmə in tatol uək rəhan o nosiən əmə məni.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol in təmətei nauəuə u mətəgətun məmə in aposɨl kəti, kəni Uhgɨn in təməfən uək u kəm in, kəni təhruahru əmə məmə in otəghati lanəha kəm lah. Kəni in tolkeikei məmə otəniəhu nəgətuniən eiuə mɨn iətəm kəutatɨg Korən.
1
Pol təməni təuvɨr kəm lah
Iəu Pol, iətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn e nəuian məmə iəu aposɨl rəha Krɨsto Iesu, iatətei nauəuə u itɨmlau piatah Timoti. Nauəuə u tatuvnə kəm təmah, niməfaki rəha Uhgɨn əpəha Korən, mɨne nəfaki mɨn ilah rəfin əpəha ikɨn Akaiə. Pəh Uhgɨn Tatə rəhatah mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto, okuəfɨnə nəuvɨriən mɨne nəməlinuiən kəm təmah.
Uhgɨn iətəm tətəfəri nətəlɨgiən rəha nətəmimi
Pəh kotəni-vivi Uhgɨn, u in Uhgɨn mɨne Tatə rəha Iərmənɨg rəhatah Iesu Krɨsto. In Tatə iətəm in nəukətɨ nasəkəhruiniən, kəni in Uhgɨn iətəm nasiruiən rəfin o nəfəriən nətəlɨgiən tatsɨpən ohni. Rom 15:5 In tətəfəri nətəlɨgiən rəhatah e nərahiən rəfin rəhatah məmə kitah kotəhrun nəfəriən nətəlɨgiən rəha nətəmimi e nərahiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kəni kitah kotəfəri nətəlɨgiən rəhalah e noliən rəha nəfəriən nətəlɨgiən iətəm Uhgɨn təmol kəm tah. Təhmen əmə e nahməiən iətəm Krɨsto təmos, təmuva mɨn e nəmiəgəhiən rəhatah. Kəni e noliən əhmen əmə, Krɨsto in suaru məmə nasiruiən o nəfəriən nətəlɨgiən rəhatah təmuva pɨk e nəmiəgəhiən rəhatah, kəni rəueiu nasiruiən rəhatah o nəfəriən nətəlɨgiən tatuvən mɨn o nətəmimi pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Sam 34:19
Nəmə itɨmah iautətəu nahməiən, nahməiən əha tətuva o tɨmah nian iəutəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr, kəni nanusiən təuvɨr əha tətəfəri nətəlɨgiən rəhatəmah mosmiəgəh itəmah. Nəmə Uhgɨn təməfəri nətəlɨgiən rəhatɨmah, tatol məmə itɨmah iəkotəhrun nəfəriən nətəlɨgiən rəhatəmah. Kəni nəuan rəha nəfəriən nətəlɨgiən əha, tətəuə e nəmiəgəhiən rəhatəmah, məmə otətasiru e təmah məmə onəkotəhtul əskasɨk əmə lanko nian nəutatɨg e nahməiən kətiəh əmə iətəm kitah kəutatɨg lan. Itɨmah iəmotələhu=pən əskasɨk rəhatɨmah nətəlɨgiən e Uhgɨn o təmah məmə onəkotəhtul əskasɨk. Tol lanəha mətəu-inu kitah rəfin kəutatɨg e natɨgiən kətiəh əmə məmə, itəmah nəkotətəu nahməiən iətəm iəutatɨg lan. Kəni təhmen əmə məmə Uhgɨn otəfəri nətəlɨgiən rəhatah, kəni in otəfəri mɨn nətəlɨgiən rəhatəmah.
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iəkotolkeikei məmə nəkotəhrun vivi nian əskasɨk mɨn iətəm iəmotatɨg lan e profens ikɨn Esiə. Nərahiən asoli mɨn kəmotəfɨgəm pɨk o tɨmah, tapirəkɨs nəsanəniən rəhatɨmah, təmol nɨkitɨmah təhti məmə no-iəkohmɨs. Uək 19:23; 1Kor 15:32 Nɨpəhriəniən, itɨmah iəmotətəu məmə kəmegəhan rəkɨs e tɨmah məmə iəkohmɨs. Mətəu nian əskasɨk mɨn əha kəməhuva məmə iəsotarəriəiən e tɨmah, mətəu iəutarəriə e Uhgɨn iətəm tatol iətəmi təmɨmɨs təmiəgəh mɨn. 10 In təmosmiəgəh itɨmah e nərahiən asoli əha iətəm təmatuvən o nɨmɨsiən, kəni in otosmiəgəh itɨmah e nərahiən iətəm otəmanuva. Iəmotələhu=pən əskasɨk rəhatɨmah nətəlɨgiən lan məmə in otosmiəgəh mɨn itɨmah. 2Tim 4:18 11 Kəni in otol lanəha nian nəutəfaki o tɨmah məmə, nətəmimi tepət okotəni-vivi Uhgɨn o natimnati təuvɨr iətəm in otol kəm təmah mətəu-inu nətəmimi tepət kəmotəfaki o tɨmah.
Pol təməuhlin rəhan nətəlɨgiən o rəhan naliuəkiən
12 Rəueiu iəkəni nəghatiən u mətagiən əmə lan. Iəkotəhrun vivi e nɨkitɨmah məmə iəsotoliən nati kəti tərah e noliən rəhatɨmah. E noliən mɨn rəfin iətəm iəmotol, itɨmah iəmotohtəu=pən suaru iətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn məmə iəmotəghati əhruahru əmə mautəni tagəhag nəghatiən. Iəmotol noliən əha kəm nətəmi əpnapɨn əmə rəha nəhue nɨftəni, kəni mautol tapirəkɨs kəm təmah. Iəsotəghatiən e nəhruniən əmə rəhatɨmah rəha nəhue nɨftəni, mətəu iəmotarəriə əmə e nəuvɨriən rəha Uhgɨn. 13-14 Iatəni lanəha mətəu-inu, iəsotəteiən nəghatiən kəti iətəm tiəkɨs o təmah o nafiniən, uə nəhruniən nɨpətɨn. Rəueiu, nəkotəhrun nɨpɨlgan nətəlɨgiən rəhatɨmah, mətəu iəkolkeikei pɨk məmə nian kəti onəkotəhrun rəfin. Kəni e noliən əha, nian Iərmənɨg Iesu otuva mɨn, itəmah onəkotagiən o tɨmah təhmen mɨn məmə itɨmah iəutagiən o təmah. 2Kor 5:12; Fɨl 2:16
15-16 Mətəu-inu inəhrun məmə nəkotagiən o tɨmah, aupən ikɨn nɨkik təhti məmə nian iəkuvən Masetoniə, iəkaupən muvnə meruh itəmah, kəni nian iəkɨtəlɨg Masetoniə, iəkuvnə mɨn meruh itəmah. Tol lanəha, nəkotos nəuvɨriən motau keiu. Kəni uərisɨg lanko itəmah mɨn, onəkotasiru lak motahli=pən iəu iəkuvən e nɨtəni Jutiə. 1Kor 16:5-6 17 ?Nɨkitəmah təhti məmə, nian iəmol nətəlɨgiən mɨn əha, mətəu iəmol əpnapɨn əmə? Uə, kəmə təhro nətəlɨgiən rəhak təmsɨpən e noliən rəha nəhue nɨftəni, təhmen e nətəmimi nətəm kəutəni “əuəh” mɨne “kəpə” e nəghatiən kətiəh əmə?
18 Itəmah nəkotəhrun məmə Uhgɨn nian rəfin tatol rəhan nəghatiən, kəni iəu mɨn, rəhak nəghatiən kəm təmah səniəmə, “əuəh” mɨne “kəpə,” 19 mətəu-inu rəhak nəghatiən o Nətɨ Uhgɨn Iesu Krɨsto, iətəm iəmhləni pətɨgəm kəm təmah itɨmahal Sailəs* Nəghatiən Kris tətəni nərgɨn u məmə, “Silfanus” iətəm in nərgɨn əkuəkɨr u “Sailəs.” mɨne Timoti, səniəmə, “əuəh” mɨne “kəpə,” mətəu e Krɨsto, nian rəfin rəhak nəghatiən in “əuəh,” in nɨpəhriəniən. Uək 18:5 20 Tol lanəha mətəu-inu, nəniəskasɨkiən mɨn rəfin iətəm Uhgɨn təmol, ilah rəfin kəutəhuva nɨpəhriəniən e Krɨsto, inu nəghatiən “əuəh” rəha Uhgɨn. Tol lanəha, e Krɨsto, kitah kəutəni “Amen, Əuəh” kəm Uhgɨn, kəni mautəfəri nərgɨn lan. Nəh 3:14 21 Uhgɨn əmə tatol itɨmah iəutəhtul əskasɨk e Krɨsto kitah min itəmah. In təmɨtəpɨn itah, 22 kəni təmol mak e nəmiəgəhiən rəhatah məmə kitah rəhan mɨn, kəni təmələhu=pən rəhan Narmɨn e nɨkitah məmə kitah okotəhrun rəueiu məmə rəhan nəniəskasɨkiən mɨn, ilah rəfin okəhuva nɨpəhriəniən e nəmiəgəhiən rəhatah o nian kəti. 2Kor 5:5; Efəs 1:13-14
23 Uhgɨn əmə təhrun məmə rəhak nəghatiən in nɨpəhriəniən. Iəməsuvaiən Korən, mətəu nəmə iəkuvnə, iəkəkeikei məfɨnə nəghatiən əskasɨk kəm təmah o noliən rəhatəmah, kəni iəməsolkeikeiən məmə iəkol lanəha. 24 Iəsotolkeikeiən məmə iəkotarmənɨg e nəhatətəiən rəhatəmah, kəpə. Mətəu iautol uək kitah min itəmah o nagiəniən rəhatəmah, mətəu-inu itəmah nɨnautəhtul əskasɨk rəkɨs e nəhatətəiən rəhatəmah. 1Pitə 5:3
 

1:3 Rom 15:5

1:5 Sam 34:19

1:8 Uək 19:23; 1Kor 15:32

1:10 2Tim 4:18

1:13-14 2Kor 5:12; Fɨl 2:16

1:15-16 1Kor 16:5-6

*1:19 Nəghatiən Kris tətəni nərgɨn u məmə, “Silfanus” iətəm in nərgɨn əkuəkɨr u “Sailəs.”

1:19 Uək 18:5

1:20 Nəh 3:14

1:22 2Kor 5:5; Efəs 1:13-14

1:24 1Pitə 5:3