16
Məni o nasiruiən e nəfaki mɨn
əpəha Jerusɨləm
Rəueiu iəkəni məni o nasiruiən e nəfaki mɨn əpəha Jerusɨləm. Otol təhmen əmə məmə iəməni mɨne kəm niməfaki mɨn əpəha profens əha Kəlesiə. Rom 15:25-26; 2Kor 8:1-9 E Sante mɨn rəfin, itəmah rəfin kətiəh kətiəh onəkotəkeikei motələhu kalɨn məni nəuvein. Iətəmimi iətəm in tatos məni asoli, otələhu kalɨn tepət, kəni iətəmimi iətəm tatos məni əkəku, otələhu kalɨn nəuan nəuvetɨn əmə. Tol lanəha, nian iəkuvnə, kəni kəsalkut mɨniən o noriaruniən rəfin məni. Kəni otəfu pətɨgəm itəmah nəuvein məmə okotos məni məhuvən. Kəni nian iəkuvnə, iəkətei nauəuə məni pətɨgəm ilah kəm nətəm Jerusɨləm, kəni mahli=pən ilah kotəmki məni məhuvən əpəha ikɨn. Nəmə iəkeruh məmə təuvɨr məmə iəu mɨn iəkuvən, kəni ilah okotohtəu=pa iəu.
Naliuəkiən mɨn rəha nətəmi asoli mɨn nəuvein
Uərisɨg iəmanuvnə məsal=pɨnə e təmah, iəkuvən=pən Masetoniə, mətəu-inu iəkaupən muvən məsal=pən e niməfaki mɨn əpəha ikɨn. Uək 19:21 Kəni nəmə təhro iəkatɨg nəuvetɨn mɨn kitah min itəmah, mə kəmə təhro, kotatɨg əmə motətəuarus nətəpuiən tol naunun. Tol lanəha, nəkotəhrun nasiruiən lak e rəhak naliuəkiən iətəm iətuvən=pən ikɨn. Rom 15:24 Iəsolkeikeiən məmə iəkuvnə meruh itəmah ko miet mɨn uəhai əmə, mətəu iəkolkeikei məmə iəkuvnə kotatɨg nəuvetɨn nəmə Iərmənɨg tegəhan lak. Mətəu iətatɨg əmə Efəsɨs mətəuarus nian rəha Pentekos, lafet rəha Nauəniən Vi, mətəu-inu Uhgɨn təmerəh e suaru asoli ohniəu məmə iəkol uək təuvɨr iətəm otəuə e nəuan tepət, nati əpnapɨn nətəmimi tepət kəutalkut məmə kotaiu-əpəsɨg lak o noliən uək. Uək 19:8-10; 2Kor 2:12
10 Nəmə Timoti tuvnə meruh itəmah, otol təuvɨr kəm in motəfən nɨsiaiən kəm in, sotoliən nati kəti iətəm otol nɨkin tərah o təmah, mətəu-inu in tatol uək rəha Iərmənɨg təhmen əmə lak. 1Kor 4:17 11 Sotoliən məmə itəmah kəti oteh iahu in. Otahli=pa tuva kəni motasiru lan e rəhan naliuəkiən məmə otɨtəlɨg=pa ohniəu. Iətəhtahnin piatah mɨn ilah Timoti məmə okəhuva moteh iəu. 1Tim 4:12
12 Kəni e piatah Apolos, iəmətapuəh əskasɨk məmə in otəkeikei mɨtəu=pən piatah mɨn muvnə meruh itəmah. In təsolkeikei pɨkiən məmə otuvnə əha rəueiu, mətəu in otuvnə e nian iətəm otəhruahru ohni. 1Kor 3:6
13 Onəkəutair, məutəhtul əskasɨk e nəhatətəiən rəhatəmah. Məsotəgɨniən, motol nətəlɨgiən rəhatəmah təskasɨk. 14 Natimnati rəfin agɨn iətəm itəmah nautol, otol e nolkeikeiən.
15 Itəmah nəkotəhrun məmə Stefənəs mɨne rəhan mɨn, ilah kəmotaupən motəni nɨpəhriəniən e Iesu əpəha Akaiə, kəni ilah kəutalkut əskasɨk o nasiruiən e nəfaki mɨn. 1Kor 1:16 Iətəni əskasɨk kəm təmah piak mɨn məmə, 16 otɨsiai ilah motol nəuialah, mɨne nətəmimi rəfin nətəm kautol pɨk uək o niməfaki. 17 Nɨkik təmagiən nian Stefənəs, mɨne Fotunətəs, mɨne Akaekəs kəmhliet pətɨgəm, mətəu-inu nati əpnapɨn itəmah nəkohkə, mətəu nian iəmeruh ilahal, təhmen əmə məmə iəmeruh itəmah. 18 Ilahal kəmləfəri pɨk rəhak nətəlɨgiən təhmen əmə məmə kəmhlol e təmah. Nətəmi kotol lanəha, okəkeikei kɨsiai ilah.
Naunun nəghatiən rəha Pol
19 Niməfaki mɨn u ikɨnu e profens əpəha Esiə kəutəni təuvɨr kəm təmah. Akuilə mɨne Prisilə kuolkeikei pɨk məmə okuəni təuvɨr kəm təmah e nərgɨ Iərmənɨg ilah nəfaki mɨn nətəm kəmotuhapumɨn e nimə rəhalau. Uək 18:2,18,26 20 Piak mɨn rəfin ikɨnu kəutəni təuvɨr kəm təmah. Otəni təuvɨr kəm təmah mɨn təhmen məmə itəmah kətiəh əmə e Krɨsto.
21 Iəu Pol, iatos pen o iətəmi u tatətei nauəuə u, kəni matətei əmə e nəhlmək nəghatiən u rəha nəniən təuvɨr kəm təmah.* E nian əha, nian tepət nətəmimi kotəhmen e Pol kəutəni rəhalah nəghatiən kəm iətəmimi kəti, kəni in tətei rəkɨs. E fes 21 u, Pol aru tatos pen mətətei nəghatiən rəhan.
22 Nəmə iətəmi kəti təsolkeikeiən Iərmənɨg, pəh nalpɨniən rəha Uhgɨn tatuvən ohni.
!Iərmənɨg rəhatɨmah, va-tə! Kəl 1:8-9; Nəh 22:20
23 Pəh Iərmənɨg Iesu təfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah.
24 Iəkahli=pɨnə rəhak nolkeikeiən kəm təmah rəfin e Krɨsto Iesu. Əuəh.

16:1 Rom 15:25-26; 2Kor 8:1-9

16:5 Uək 19:21

16:6 Rom 15:24

16:9 Uək 19:8-10; 2Kor 2:12

16:10 1Kor 4:17

16:11 1Tim 4:12

16:12 1Kor 3:6

16:15 1Kor 1:16

16:19 Uək 18:2,18,26

*16:21 E nian əha, nian tepət nətəmimi kotəhmen e Pol kəutəni rəhalah nəghatiən kəm iətəmimi kəti, kəni in tətei rəkɨs. E fes 21 u, Pol aru tatos pen mətətei nəghatiən rəhan.

16:22 Kəl 1:8-9; Nəh 22:20