22
Nəhu miəgəh
Kəni nian agelo təməgətun rəkɨs taun vi kəm iəu, kəni təməgətun mɨn nəhu miəgəh kəm iəu iətəm tətaiu. In təhlan təhlan təhmen e kɨlas. Tatsɨ=pən əpəha e jeə rəha Uhgɨn mɨne Nətɨ Sipsip, maiu matuvən mətələs nəlugɨ suaru asoli rəha taun u. Nɨgi rəha nəmiəgəhiən tətəhtul u e nɨkalkalɨ nəhu u, in tətəuə mətau tueləf e nu mɨn rəfin, e məuɨg mɨn rəfin. Kəni nətəmimi e kəntri mɨn rəfin kautol nɨmalɨn o nol viviən nɨmɨsiən. Nati tɨkə agɨn ikɨn əha iətəm təkeikei mos nalpɨniən rəha Uhgɨn. Kəni jeə rəha Uhgɨn mɨne Nətɨ Sipsip in əha ikɨn əha, kətuarmənɨg ikɨn. Kəni rəhan noluək mɨn okotəfaki kəm in. Ilah okotafu nəhmtɨn,* Mat 5:8; 2Kor 4:6 kəni okətei=pən nərgɨn e nɨpənəgɨlah. Nian lapɨn otɨkə. Nɨkilah otəsəhtiən lait kəti o nasiəpəniən lan, kəni nɨkilah otəsəhtiən mɨn nəhagəhagiən rəha mɨtɨgar, mətəu-inu Iərmənɨg Uhgɨn in lait rəhalah. Ilah okotarmənɨg itulɨn, naunun tɨkə.
Kəni agelo təni=pa kəm iəu məmə, “Nəghatiən mɨn u inu, kəhrun narəriəiən e lah məmə nɨpəhriəniən. Iərmənɨg Uhgɨn təməni=pən kəm rəhan iəni mɨn aupən natimnati mɨn iətəm okəpanəhuva, kəni in təmahli=pən rəhan agelo məmə otəgətun kəm rəhan noluək mɨn natimnati mɨn iətəm otəsuvəhiən təkeikei muva.”
Kəni əmeiko, Iesu təməni məmə, “!Otətəlɨg-to! !Otəsuvəhiən iəkiet pətɨgəm=pɨnə! Nətəmi mɨn u nətəm kəutaskəlɨm mautol nəghatiən iətəm Uhgɨn təməni pətɨgəm aupən e nauəuə u, ilah okotatɨg e nəuvɨriən pəhriən.”
Iəu Jon, iəu u iəmətəu kəni mafu natimnati mɨn u. Kəni nian iəmətəu kəni mafu rəkɨs ilah, kəni iəmɨsin nəulɨk e nəhlkɨ agelo iətəm təmit iəu muvən mətəgətun ilah kəm iəu. Kəni iəmeiuaiu, nɨpənəgək tek nɨftəni, məmə iəkəfaki kəm in. Mətəu in təni=pa kəm iəu məmə, “!Səfakiən kəm iəu! Kilau min ik u ioluək mil əmə rəha Uhgɨn, kitah piam mɨn u iəni mɨn, mɨne nətəmi mɨn u nətəm kəutaskəlɨm nəghatiən mɨn e nauəuə u. !Əfaki əmə kəm Uhgɨn!”
10 Kəni in təməni=pa kəm iəu məmə, “Suvan-ərainiən nati kəti e nauəuə u məmə otaskəlɨm tiəkɨs, mətəu-inu natimnati mɨn u, otəsuvəhiən, kohiet pətɨgəm=pa. 11 Nətəmi kautol nərahiən, pəh ilah kotəkeikei mautol nərahiən. Nətəmi rəhalah nətəlɨgiən tamɨkmɨk, pəh ilah kotəkeikei e nətəlɨgiən amɨkmɨk rəhalah. Mətəu nətəmi kotəuvɨr, pəh ilah kotəkeikei e noliən əhruahru. Kəni pəh nətəmi asim rəha Uhgɨn, okotəhruahru nian rəfin, motəkeikei e nasimiən rəhalah.”
12 Kəni Iesu tatɨg məni mɨn kəm iəu, “!Afu-to! !Otəsuvəhiən iəkuvnə! Kəni iatos rəhak nətəouiən təuvɨr kəni iəkəfən kəm nətəmimi mɨn rəfin u, tɨtəu=pən natimnati mɨn iətəm ilah kəmotol. 13 Iəu Nəukətɨn mɨne Naunun. Nəghatiən əhruahru u rəha Iesu, “Iəu ko, Alfə mɨne Omekə.” Alfə ko, in letə tətəhtul aupən e alfəbɨt rəha nəghatiən Kris, kəni Omekə ko, in letə iətəm tatol naunun lan, təhmen e A mɨne Z e Inglɨs. Iəu iəmaupən matɨg, kəni iəu oiəkol naunun agɨn. Iəu nətuəuiniən, kəni iəu iatol naunun lan.
14 “Nətəmimi nətəm koteikuas e rəhalah napən təruən, ilah okotatɨg e nəuvɨriən pəhriən, məmə inu, okegəhan e nepətiən kəm lah məmə kotun nəua nɨgi rəha nəmiəgəhiən, kəni məhuvən=pən e ket mɨn rəha taun u. 15 Mətəu nətəmimi nəuvein mɨn əha ikɨn nətəm ko kəsəhuvaiən imə. Ilah u, nətəm kotamɨkmɨk, mɨne nətəmi mɨn ko nətəm kautol kləpə mɨne mautəmki nərɨk, mɨne kautit oneuən ilah mɨn, mɨne mautohamu itəmi, məutəfaki kəm narmɨ nati mɨn, mɨne nətəmi rəfin nətəm kotolkeikei neiuəiən.
16 “Iəu Iesu, iəmahli=pɨnə rəhak agelo məmə otəni pətɨgəm natimnati mɨn u kəm niməfaki mɨn. Iəu u, Nəukətɨ Tefɨt, mətəu Nəuanɨləuɨs mɨn rəhan. Iəu iəkəhmen e məhau u fətukai iətəm tətasiə vivi.”
17 Narmɨn Rəha Uhgɨn ilau Pətan rəha Nətɨ Sipsip kətuəni məmə, “!Va!” Kəni pəh nətəmi mɨn u kotətəu, ilah mɨn kotəni məmə, “!Va!” Iətəmimi pəh iətəm tətəuauə, pəh in tuva. Kəni iətəmimi pəh iətəm in tolkeikei, pəh in otəmnɨm nəhu miəgəh kəsosiən nəhmtɨn. Aes 55:1; Jon 7:37
18 Iəu Jon, iətəghati əskasɨk mətəni kəm nətəmimi nətəm kəmotətəu nəghatiən rəha Uhgɨn iətəm tətatɨg e nauəuə u. Nəmə iətəmimi kəti tətu=pən aru nəghatiən kəti rəhan e nauəuə u, Uhgɨn otəfən nalpɨniən mɨn u nauəuə u tətəghati, kəni mɨlpɨn=pən e nalpɨniən rəha iətəmi u. 19 Nəmə iətəmimi kəti tatos rəkɨs nəghatiən nəuvein e nauəuə u, Uhgɨn otos rəkɨs nəuvɨriən mɨn iətəm nauəuə u in tətəghati lan məmə rəha iətəmimi u. Inu, nəua nɨgi rəha nəmiəgəhiən, kəni məsegəhaniən məmə otatɨg e taun asim əha.
20 Iətəmimi iətəm tətəni pətɨgəm natimnati mɨn u, təni məmə, “Əuəh, otəsuvəhiən iəkuvnə.”
!Əuəh! Va-tə Iərmənɨg Iesu.
21 Pəh Uhgɨn tətuati e nəuvɨriən rəha Iərmənɨg Iesu tuvən kəm nətəmimi rəhan. Pəh otol lanəha. Əuəh.

*22:4 Mat 5:8; 2Kor 4:6

22:13 Nəghatiən əhruahru u rəha Iesu, “Iəu ko, Alfə mɨne Omekə.” Alfə ko, in letə tətəhtul aupən e alfəbɨt rəha nəghatiən Kris, kəni Omekə ko, in letə iətəm tatol naunun lan, təhmen e A mɨne Z e Inglɨs.

22:17 Aes 55:1; Jon 7:37