21
Jerusɨləm vi
Kəni əmeiko iəkafu neai vi mɨne nəhue nɨftəni vi, mətəu-inu neai əuas mɨne nəhue nɨftəni əuas kɨniakə. Kəni nɨtəhi təmɨkə mɨn. Kəni əmeiko iəkafu taun asim rəha Uhgɨn, inko Jerusɨləm vi, tatsɨ-pəri o Uhgɨn e negəu e neai məteuaiu=pa. Kəmol malə-malə lan təhmen e pətan iətəm kəmol malə-malə kəm in məmə otuvən meh rəhan iərman muol marɨt. Kəni əmeikonu iəkətəu nəuian asoli kəti təmsɨpəri əpəha e jeə rəha kig mətəni məmə, “!Afu-to! Rəueiu əha, Uhgɨn tɨnol lahuənu rəhan ilah nətəmimi. In otətatɨg ilah min, kəni ilah okəhuva rəhan mɨn nətəmimi. Kəni Uhgɨn əhruahru otətatɨg ilah min, kəni in rəhalah Uhgɨn. In otafəl rəkɨs rəfin nəhu nəhmtɨlah. Nɨmɨsiən mɨne nasəkiən mɨne nahməiən mɨn okohkə. Natimnati nuvəh mɨn u, ilah kɨnəhuvən rəkɨs, ko kəsəhuva mɨniən.”
Kig iətəm tətəharəg-pəri e rəhan jeə, təni məmə, “Iatəuhlin natimnati mɨn rəfin kəhuva motuvi.” Kəni məni məmə, “Ətei rəkɨs natimnati mɨn u, mətəu-inu nəghatiən mɨn u, kəhrun narəriən e lah məmə nɨpəhriəniən.”
Kəni matɨg məni=pa mɨn kəm iəu məmə, “Kɨnol naunun e natimnati rəfin. Iəu Nəukətɨn mɨne Naunun.* Nəghatiən əhruahru u rəha Iesu, “Iəu u, Alfə mɨne Omekə.” Alfə ko, in letə tətəhtul aupən e alfəbɨt rəha nəghatiən Kris, kəni Omekə ko, in letə iətəm tatol naunun lan, təhmen e A mɨne Z e Inglɨs. Iəu nətuəuiniən, kəni iəu iatol naunun lan. Nətəmimi nətəm kautəuauə, iəu oiəkəfən nəhu kəm lah, nətəmimi okotəmnɨm məsotosiən nəhmtɨn. Kəni nəhu u tatsɨpən e nəhmtɨ nəhu iətəm tətəri mətəfən nəmiəgəhiən itulɨn. Aes 55:1-2; Jon 4:10; 6:35; 7:37-39 Iətəmimi iətəm otatəhtul iəkɨs mol win e nəluagɨniən rəhan, iəu iəkəfən natimnati iətəm iəməni iəkɨs rəkɨs kəm in. Iəu iəkuva rəhan Uhgɨn, kəni in otuva nətɨk. Mətəu nətəmi kəutəgɨn, nətəmi kəsotəhtul əskasɨkiən e rəhalah nəhatətəiən məutəpəh iəu, nətəmi kotamɨkmɨk, nətəmi kautohamu itəmi, nətəmi kautit oneuən əmə ilah mɨn, nətəmi kautol kləpə, nətəmi kəutəmki nərɨk, nətəmi kəutəfaki kəm narmɨ nati mɨn, mɨne neiuə mɨn rəfin, imalah əhruahru u in nəmnamɨ nɨgəm asoli, tatəpien ikɨn. Nati u, in nəmpə tu nɨmɨsiən.”
Kəni əmeikonu, agelo aupən u kəti tətəghati kəm iəu. In agelo səpɨn mɨn u kəti iətəm kəməutəmki pesɨn ilah səpɨn iətəm kotəriauəh e naunu nalpɨniən ilah səpɨn iətəm Uhgɨn otol kəm nətəmimi. In təmuva məni=pa kəm iəu məmə, “Va-to, pəh iəkəgətun pətan rəha Nətɨ Sipsip kəm ik, iətəm okuol marɨt ilau min.” 10 Kəni nəsanəniən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn təmol kəm iəu, əmeiko agelo tit rəkɨs iəu iəkian əpəha e nɨtəuət asoli kəti, nɨtəuət kəha, in ilɨs ilɨs pəhriən. Kəni in təgətun kəm iəu Taun Asim rəha Uhgɨn u, Jerusɨləm vi, iətəm təmsɨpəri o Uhgɨn əpəha ilɨs e negəu e neai. 11 In təhagəhag e nepətiən rəha Uhgɨn. Tatɨpɨtɨpɨt təhmen e kəpiel təuvɨr kəti u jaspə, iətəm təhlan məhmen e kɨlas. 12 Nɨkalɨn təfəməh məri ilɨs, mɨtəlau e taun, ket lan ilah tueləf. Nagelo mɨn tueləf kautəhtul o ket mɨn u. Kəmətei=pən nərgɨ nəuanɨləuɨs rəha nenətɨ Isrel ilah tueləf e ket mɨn u. 13 Ket kɨsɨl e nɨkalɨn pah ikɨn, ket kɨsɨl mɨn e nɨkalɨn pahav ikɨn, ket kɨsɨl mɨn e nɨkalɨn pesi ikɨn, kəni ket kɨsɨl mɨn e nɨkalɨn pari ikɨn. 14 Nəukətɨ nɨkalɨ taun u kəmotəhtul pəri e kəpiel asoli ilah tueləf. Konu kəmətei rəkɨs=pən nərgɨ tueləf aposɨl rəha Nətɨ Sipsip e kəpiel mɨn u.
15 Agelo iətəm tətəghati kəm iəu, in tatos nati kəti kəmol e aiən u kol, o nosiən mak rəha taun əha, mɨne ket mɨn, mɨne nɨkalɨn rəhan. 16 Taun u, kaugə lan kuvət. Mak rəha nɨkalɨn mɨn rəfin kotəhmen əhmen əmə. Taun əha təfəməh, kəni mak rəha nɨkalɨn mɨn rəfin mɨne nəfəməhiən rəhan, ilah rəfin tueləf-tausɨn (12,000). Nəghatiən əhruahru təni məmə “tueləf-tausɨn (12,000) statiə,” təhmen e tu tausɨn tu-hanrɨt-tuenti kilomitə (2,220 km). Mak əhruahru rəha nəfəməhiən səniəmə nati kəti, mətəu nəmpə u 12,000, nɨpətɨn əha ikɨn. Nətəmimi nəuvein kotəni məmə nəmpə u tətəgətun məmə taun u in iahgin iahgin kəni təuvɨr pɨk agɨn, məhruahru agɨn. Nətəmimi nəuvein kəutəni məmə nəmpə u tətəgətun nətəmimi rəfin agɨn rəha Uhgɨn. 12,000=12×1,000=12×10×10×10. Nəmpə mɨn u 12 mɨne 10, ilau nəmpə kətuəgətun nati təuvɨr əhruahru agɨn kəti. Afin-to Nəh 7:8. 17 Nɨkalɨn u, tɨkɨmkɨm, mak rəhan nəhlmɨn uan-hanrɨt-fote-fo (144).§ Mak u “nəhlmɨn uan-hanrɨt-fote-fo (144)” təhmen e sikɨste-faif mitə (65 m). “Nəhlmɨn,” in mak tətuəuin e nəuanəhlmɨn mətəuarus nɨkɨnəhlmɨn, təhmen e 500 cm. 144=12×12. Nəmpə u 12 tətəgətun nətəmimi rəha Uhgɨn. Kəni mɨne nəmpə u 144 tətəgətun nətəmimi rəfin agɨn rəha Uhgɨn. Agelo əha, təmos mak lan e noliən rəha nətəmimi, nətəm ilah kautos mak lanəha e nati. 18 Nɨkalɨn u, kəmol e kəpiel təuvɨr u jaspə, kəni kəmol taun e aiən u kol, in əmə in əmə. Kəni kol u in təuvɨr, in təhlan məmə kɨlas. 19 Kəpiel mɨn iətəm kəmuvləkɨn nəukətɨ nɨkalɨn lan, kəmol malə-malə e lah e kəpiel təuvɨr mɨn. Kəmotaupən motəlɨn=pən kəpiel təuvɨr mɨn u jaspə; kəni nəmpə tu lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr mɨn u safaia; kəni nəmpə tri lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr mɨn u akat; kəni nəmpə fo lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr mɨn u emɨrəl. 20 Nəmpə faif lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr u oniks; kəni nəmpə sikɨs lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr u kanilian; kəni nəmpə səpɨn lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr u krisolait; kəni nəmpə eit lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr u malakait; nəmpə nain lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr u topəs. Kəni nəmpə ten lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr u kalsetoni; kəni nəmpə lepɨn lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr u takuoes; kəni nəmpə tueləf lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr u ametis.
21 Ket asoli mɨn u kəmol e perəl ilah tueləf. Kəmol ket kətiəh kətiəh e perəl* Perəl u, in kəpiel təuvɨr əpəha e nɨki kəuvɨn kətiəh kətiəh. Kəni suaru mɨn əpəha imə e taun u, kəmol e aiən u kol in əmə in əmə, təhlan vivi, təhmen e kɨlas.
22 Ikɨn əha, iəməsafuiən nimə kəti okətəfaki ikɨn kəm Uhgɨn, mətəu-inu Uhgɨn əmə, iətəm Nahgin Tepət Pɨk Agɨn, mɨne Nətɨ Sipsip, ilau nimə rəha nəfakiən. 23 Kəni ikɨn əha, nɨkitəmi təsəhtiən mɨtɨgar mɨne məuɨg, mətəu-inu nepətiən əhagəhag rəha Uhgɨn in tətasiəgəpɨn rəfin taun u, konu Nətɨ Sipsip kəha, in lait rəhan. Aes 60:19 24 Kəni kəntri mɨn e nəhue nɨftəni okotaliuək e nəhagəhagiən rəhan, kəni iərmənɨg mɨn rəha nəhue nɨftəni okəhuva, kəni motos rəhalah nautə təuvɨr mɨn, məhuva e nɨsiaiən motələhu e taun u. 25 Kəsasisɨgiən e rəhan ket mɨn nian kəti, mətəu-inu lapɨn tɨkə ikɨn əha. 26 Nətəmimi e kəntri pɨsɨn pɨsɨn mɨn e nəhue nɨftəni, okotos nautə təuvɨr mɨn rəhalah, ilah okotəmki məhuva o nɨsiaiiən, motələhu e taun u. 27 Mətəu natimnati mɨn iətəm kotamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn, mɨne nətəmimi nətəm kautol nati iətəm tol naulɨsiən, mɨne nətəm kəuteiuə, nətəmi mɨn u ko ilah kəsəhuvəniən imə e taun asoli u. Nətəmi mɨn əmə ko nətəm kəmətei rəkɨs=pən nərgɨlah e nauəuə rəha nəmiəgəhiən iətəm Nətɨ Sipsip tatos, ilah əmə kəha kotəhrun nuvəniən imə.

*21:6 Nəghatiən əhruahru u rəha Iesu, “Iəu u, Alfə mɨne Omekə.” Alfə ko, in letə tətəhtul aupən e alfəbɨt rəha nəghatiən Kris, kəni Omekə ko, in letə iətəm tatol naunun lan, təhmen e A mɨne Z e Inglɨs.

21:6 Aes 55:1-2; Jon 4:10; 6:35; 7:37-39

21:16 Nəghatiən əhruahru təni məmə “tueləf-tausɨn (12,000) statiə,” təhmen e tu tausɨn tu-hanrɨt-tuenti kilomitə (2,220 km). Mak əhruahru rəha nəfəməhiən səniəmə nati kəti, mətəu nəmpə u 12,000, nɨpətɨn əha ikɨn. Nətəmimi nəuvein kotəni məmə nəmpə u tətəgətun məmə taun u in iahgin iahgin kəni təuvɨr pɨk agɨn, məhruahru agɨn. Nətəmimi nəuvein kəutəni məmə nəmpə u tətəgətun nətəmimi rəfin agɨn rəha Uhgɨn. 12,000=12×1,000=12×10×10×10. Nəmpə mɨn u 12 mɨne 10, ilau nəmpə kətuəgətun nati təuvɨr əhruahru agɨn kəti. Afin-to Nəh 7:8.

§21:17 Mak u “nəhlmɨn uan-hanrɨt-fote-fo (144)” təhmen e sikɨste-faif mitə (65 m). “Nəhlmɨn,” in mak tətuəuin e nəuanəhlmɨn mətəuarus nɨkɨnəhlmɨn, təhmen e 500 cm. 144=12×12. Nəmpə u 12 tətəgətun nətəmimi rəha Uhgɨn. Kəni mɨne nəmpə u 144 tətəgətun nətəmimi rəfin agɨn rəha Uhgɨn.

*21:21 Perəl u, in kəpiel təuvɨr əpəha e nɨki kəuvɨn

21:23 Aes 60:19