15
Krɨsto təməmiəgəh mɨn
e nɨmɨsiən
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Iəkolkeikei məmə iəkəni pətɨgəm kəm təmah nanusiən təuvɨr iətəm iəmatəni pətɨgəm kəm təmah aupən, nəmotos e nɨkitəmah, kəni motos rəhatəmah ikɨn nəhtuliən lan. Nəmə nəkotaskəlɨm əskasɨk nanusiən təuvɨr əhruahru iətəm iəu iəməni pətɨgəm kəm təmah, Uhgɨn otosmiəgəh itəmah lan. Mətəu nəmə nəkotəpəh nati əhruahru, motəhatətə e nəghatiən pɨsɨn, kəni nəhatətəiən rəhatəmah in nati əpnapɨn əmə.
Inəni=pɨnə rəkɨs kəm təmah natimnati agɨn mɨn iətəm iəmətəu məmə, Krɨsto təmɨmɨs o rəhatah noliən tərah mɨn təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn təməni rəkɨs mɨne, Aes 53:5-12 kəmɨtənɨm, kəni təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən e nian iətəm tatol kɨsɨl lan təhmen əmə e Nauəuə Rəha Uhgɨn təməni rəkɨs mɨne, Mat 12:40; Uək 2:24-32 kəni təmaupən miet pətɨgəm o Pitə, uərisɨg ko, o rəhan mɨn nətəmimi tueləf rəfin. Mat 28:16-17; Luk 24:34 Uərisɨg lanko, in təmiet pətɨgəm mɨn o piatah mɨn tapirəkɨs faif-hanrɨt e nian kətiəh əmə, u ilah tepət kautəmiəgəh əhanəh, mətəu nəuvein kɨnohmɨs rəkɨs. Kəni uərisɨg, tiet pətɨgəm=pən o pian Jemɨs,* Jemɨs, in pia Iesu, kəni rəueiu in təmuva iətəmi asoli rəha niməfaki əpəha Jerusɨləm. kəni mɨne o aposɨl mɨn rəfin. Nian Pol tətəni “aposɨl mɨn,” nian nəuvein, tətəghati e nətəmimi mɨn tueləf rəha Iesu, kəni nian nəuvein tətəghati e rəhan mɨn nətəmimi tueləf mɨne nəuvein mɨn. Uək 1:3-4 Kəni uərisɨg e lah rəfin, in təmiet pətɨgəm mɨn ohniəu, nati əpnapɨn iəu iəkəhmen e iəpəou iətəm iəmair pahi. Iəmuva məmə iəu aposɨl e suaru pɨsɨn agɨn. Uək 9:3-6
Tol lanəha, iəu ləhtəni agɨn e aposɨl mɨn rəfin, kəni iəsəhmeniən məmə nətəmimi okotauɨn lak məmə iəu aposɨl kəti, mətəu-inu iəu iəmatol nərahiən kəm niməfaki rəha Uhgɨn aupən. Efəs 3:8; 1Tim 1:15 10 Mətəu e nəuvɨriən iətəm Uhgɨn təməfa kəm iəu, iəmuva məhmen lanu rəueiu, kəni nəuvɨriən əha təsuva əpnapɨniən, mətəu nəuan əha ikɨn. !Nɨpəhriəniən, iəmol uək tapirəkɨs rəfin aposɨl mɨn! Mətəu səniəmə e rəhak əmə nəsanəniən, mətəu e nəuvɨriən əmə iətəm Uhgɨn təməfa kəm iəu. 2Kor 11:23 11 Nati əpnapɨn iəu iəməni pətɨgəm, uə ilah kəmotəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr kəm təmah, mətəu nəghatiən u inu iətəm iətəni pətɨgəm, nanusiən təuvɨr iətəm nəmotəni nɨpəhriəniən lan.
Nəmiəgəhiən e nɨmɨsiən rəha nətəm kəmohmɨs
12 Iəmətəu məmə itəmah nəuvein nəutəni məmə nətəm kəmohmɨs ko kəsotəmiəgəh mɨniən. ?Mətəu nəmə kəmətəni pətɨgəm məmə Krɨsto təməmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, kəni təhro itəmah nəuvein nəutəni məmə nətəm kəmohmɨs ko kəsotəmiəgəh mɨniən? 13 Mətəu nəmə nəghatiən rəhatəmah in nɨpəhriəniən, məmə nətəm kəmohmɨs kəsotəmiəgəh mɨniən, kəni ko Iesu mɨn təsəmiəgəhiən e nɨmɨsiən. 14 Kəni nəmə Krɨsto təsəmiəgəhiən e nɨmɨsiən, kəni uək rəhatɨmah o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr, in nati əpnapɨn əmə, təhmen mɨn əmə e nəhatətəiən rəhatəmah.
15 Nati kəti mɨn lanəha, nəmə Krɨsto təsəmiəgəhiən e nɨmɨsiən, itɨmah iəmoteiuə e Uhgɨn mətəu-inu iəmotəni pətɨgəm məmə Uhgɨn təmosmiəgəh Krɨsto e nɨmɨsiən. Mətəu nəmə nətəm kəmohmɨs ko kəsotəmiəgəh mɨniən e nɨmɨsiən, təhmen itəmah nəuvein kəutəni, kəni ko Uhgɨn təməsosmiəgəhiən Krɨsto e nɨmɨsiən! 16 Mətəu-inu nəmə nətəm kəmohmɨs ko kəsotəmiəgəh mɨniən e nɨmɨsiən, kəni ko Krɨsto təsəmiəgəh mɨniən e nɨmɨsiən. 17 Kəni nəmə Krɨsto təsəmiəgəh mɨniən e nɨmɨsiən, kəni nəhatətəiən rəhatəmah nɨpətɨn tɨkə, kəni itəmah nəutatɨg əhanəh e təfagə tərah mɨn. 18 Kəni nətəmimi nətəm kəmotəni nɨpəhriəniən e Krɨsto nətəm kɨnohmɨs rəkɨs, ilah mɨn kəmotəmkarəpən rəkɨs e nəmiəgəhiən itulɨn. 19 !Nəmə kautələhu=pən əskasɨk rəhalah nətəlɨgiən e Krɨsto o nəmiəgəhiən əmə rəha nəhue nɨftəni, kəsi, təuvɨr əmə məmə nətəmimi okotətəu tərah o təmah tapirəkɨs agɨn nətəmimi rəfin mətəu-inu, kəmotəmkakiəh! Kəni rəhatah nosiən nahməiən o Krɨsto otol nati əpnapɨn əmə lan.
20 !Mətəu kəpə! Nɨpəhriəniən məmə Krɨsto təməmiəgəh pəhriən mɨn e nɨmɨsiən. In təmaupən e nətəmimi rəfin nətəm kəmohmɨs kəni məmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, kəni ko təsɨmɨs mɨniən. Krɨsto in təhmen e nəniəskasɨkiən rəha Uhgɨn məmə nətəmimi rəfin okotəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. 21 Otətəlɨg lan. Nɨmɨsiən tɨnuva e nəhue nɨftəni e iətəmimi kəti, kəni tol mɨn əmə lanəha, nəmiəgəh mɨniən e nɨmɨsiən təmuva e iətəmimi kəti. Rom 5:12 22 Tol lanəha, nətəmimi rəfin okohmɨs mətəu-inu kəmotsɨpən e Atəm, kəni təhmen əmə, nətəmimi rəfin nətəm kəməhuva kətiəh ilah Krɨsto okotəmiəgəh mɨn.
23 Mətəu ilah mɨn u, okotəmiəgəh mɨn e nian əhruahru rəhalah. Krɨsto in təmaupən məmiəgəh mɨn, kəni nian in otuva mɨn, rəhan mɨn okotəmiəgəh mɨn. 1Təs 4:16; Nəh 20:5 24 Kəni naunun nian otuva. In otərəkɨn narmənɨgiən mɨn rəfin, mɨne nepətiən mɨn rəfin, mɨne nəsanəniən mɨn rəfin. Uərisɨg lan, in otəhlman=pən e narmənɨgiən rəhan e nəhlmɨ Uhgɨn Tatə.
25 Tol lanəha mətəu-inu, in təkeikei mətarmənɨg mətəuarus məmki=pa rəhan tɨkɨmɨr mɨn mevɨg-ərain e lah e nəhlkɨn. Mat 22:44 26 Naunu rəhan tɨkɨmɨr iətəm otərəkɨn, in ko nɨmɨsiən. Kəni nɨmɨsiən otɨkə mɨn, Nəh 20:14 27 mətəu-inu “tɨnəmki=pa natimnati rəfin mevɨg-ərain lan e nəhlkɨn.” Otətəlɨg-to lan, nian tətəni məmə natimnati rəfin agɨn tɨnatevɨg-ərain e nəhlkɨn, nəkoteruh məmə səniəmə Tatə Uhgɨn mɨn əha ikɨn e nəhlkɨn. In Uhgɨn iətəm təmələhu=pən natimnati rəfin agɨn ləhtəni e nəhlkɨ Krɨsto. Sam 8:6 28 Nian Uhgɨn tɨnol natimnati mɨn əha, kəni Nətɨn aru otuva ləhtəni e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn iətəm təmələhu=pən natimnati rəfin e nəhlkɨn, məmə Uhgɨn əmə otarmənɨg e natimnati rəfin.
29 Otətəlɨg-to lan. ?Təhro e nətəmimi nətəm katol bəptais e lah o nətəm kɨnohmɨs rəkɨs? ?Nəmə nətəm kəmohmɨs kəsotəmiəgəh mɨniən nian kəti, kəni təhro katol bəptais e nətəmimi o lah?§ Pol təsəni əhruahruiən məmə in tolkeikei məmə nətəmimi okotol bəptais e lah o nətəmimi nətəm kɨnohmɨs rəkɨs, mətəu təməni əmə məmə nətəmimi nəuvein kəmautol lanəha. Kəni kitah u rəueiu, tiəkɨs o nəhruniən nɨpətɨ nəghatiən u. 30 ?Kəni təhmen əmə e tɨmah, təhro iautələs pɨkɨn nian əskasɨk mɨn e nəmiəgəhiən rəhatɨmah nian rəfin? Rom 8:36 31 !Iatos nonauvɨl, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, məmə nətəmimi kotalkut məmə okotohamu iəu e nian tepət! Nəkotəhrun məmə inu nɨpəhriəniən təhmen əmə məmə iətasiru o nəhatətəiən rəhatəmah e Krɨsto Iesu Iərmənɨg rəhatah. 32 ?Nəmə iəməluagɨn kəm nati miəgəh mɨn iətəm kauton iətəmi əpəha Efəsɨs* Pol tətəghati e tɨkɨmɨr mɨn rəhan əpəha Efəsɨs, mətəu səniəmə nati miəgəh mɨn pəhriən. o nətəlɨgiən rəha nətəmimi əmə, iəmol win e nak? Nəmə nətəm kəmohmɨs kəsotəmiəgəh mɨniən, pəh kotol əmə təhmen e nəghatiən u iətəm tətəni məmə,
“Pəh kotauən motəmnɨm,
mətəu-inu olauɨg kohmɨs.” Aes 22:13
33 Sotoliən nətəmimi koteiuə e təmah. Inu nɨpəhriəniən iətəm iətəmi kəti təməni, “Nian nətəmimi rəhalah noliən təuvɨr kəutan ilah nətəm kotərah, nətəm kotərah kəutərəkɨn noliən təuvɨr rəhalah.” 34 Ohtəlɨg=pa mɨn motos əhruahru mɨn nətəlɨgiən rəhatəmah iətəm təhruahru, kəni motəhlman e təfagə tərah mɨn, mətəu-inu itəmah nəuvein kotəruru əhanəh Uhgɨn, kəni inu nati kəti rəha naulɨsiən.
Nɨpətɨ iətəm təmɨmɨs tətəmiəgəh mɨn
35 Mətəu nəmə nətəmimi nəuvein kotətapuəh məmə, “?Nətəm kəmohmɨs okotəmiəgəh əhro lanu? ?Okotos nɨpətɨ nak məhuva?” 36 !Nəghatiən əha talməli! Nati u təhmen e nɨkɨtɨ nati iətəm kotəhrun rəkɨs. Nɨkɨtɨ nati iətəm nəmərfei, otəkeikei maupən mɨmɨs, uərisɨg təpanəmiəgəh. Jon 12:24 37 Nian nəkərfei nɨkɨtɨ nati, nəsərfeiən nəukətɨn iətəm otuva, mətəu nɨkɨtɨ nati əmə, nəmə nɨkɨtɨ wit uə nati pɨsɨn kəti. 38 Mətəu Uhgɨn tol tateviə e nəukətɨn iətəm in tolkeikei, kəni nɨkɨtɨ nati rəfin, in əmə tətəfa nɨpətɨlah. 39 Nɨpətɨlah rəfin kəsotəhmen-əhmeniən. Nɨpətɨ iətəmimi tol pɨsɨn e rəha nati miəgəh mɨn, mɨne mənɨg mɨn, mɨne nəmu itəhi. 40 Əpəha e neai, natimnati əha ikɨn, kəni e nəhue nɨftəni natimnati mɨn əha ikɨn tol pɨsɨn. Nian koteruh nati əpəha ilɨs e neai məmə in təuvɨr, rəhan nəuvɨriən in tol pɨsɨn e nəuvɨriən rəha nati əpəha ləhtəni e nəhue nɨftəni. 41 Kəni nəhagəhagiən rəha mɨtɨgar tol pɨsɨn e nɨmɨhliən rəha məuɨg mɨne nasiəiən rəha məhau mɨn. Kəni nasiəiən rəha məhau mɨn nəuvein, kotol pɨsɨn e rəha nəuvein mɨn.
42 Kəni təhmen əmə e nɨpətɨ nətəm kəmohmɨs nətəm kautəmiəgəh mɨn. Nɨpətɨn iətəm kəmɨtənɨm otəmnəmɨt, mətəu nian otəmiəgəh mɨn, otəsəmnəmɨt mɨniən. 43 Nian katɨtənɨm, in nati kəti iətəm nətəmimi kəsotolkeikeiən, mətəu nian otəmiəgəh mɨn, in nati kəti iətəm nətəmimi okoteruh rəha nəuvɨriən. Nian katɨtənɨm, nəsanəniən rəhan tɨkə, mətəu nian otəmiəgəh mɨn, təsanən. Fɨl 3:20-21 44 Nian katɨtənɨm nɨpətɨtah, in nati rəha nəhue nɨftəni, mətəu nian otəmiəgəh mɨn, in nati rəha negəu e neai.
Nəmə nɨpətɨn əha ikɨn rəha nəhue nɨftəni, rəha negəu e neai mɨn əha ikɨn. 45 Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Iətəmi təmaupən agɨn, Atəm təmos nɨpətɨn miəgəh.” Jen 2:7 Kəni naunun Atəm, inu Krɨsto, təmuva narmɨn u tətəfa nəmiəgəhiən. 46 Nati rəha narmɨn təməsaupəniən muva, mətəu nati rəha nəhue nɨftəni, uərisɨg lan nati rəha narmɨn təpanuva. 47 Iətəm təmaupən agɨn, kəmol e nɨməulul rəha nɨftəni, mətəu iətəm təmuərisɨg u Krɨsto, təmsɨpən e negəu e neai. 48 Nətəmimi rəfin e nəhue nɨftəni, nɨpətɨlah təhmen e nɨpətɨ Atəm, mətəu nətəmimi nətəm okəhuvən e negəu e neai nɨpətɨlah otəhmen e nɨpətɨ Krɨsto, u təmsɨpən ikɨn. 49 Rəueiu kitah kotəhmen e Atəm u rəha nəhue nɨftəni, kəni tol lanəha, nian kəti okotəhmen e Krɨsto u rəha negəu e neai.
50 Iətəni pətɨgəm kəm təmah, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn məmə, nɨpətɨn mɨne nɨra iətəmimi təruru nuvəniən e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, kəni təhmen əmə, nati iətəm otəmnəmɨt otəsosiən nati iətəm tətatɨg itulɨn. 51 Otətəlɨg-to, kəni oiəkəni nati oneuən məmə, səniəmə kitah rəfin okohmɨs, mətəu Uhgɨn otol nɨpətɨtah rəfin okotəuiək vivi, 1Təs 4:15-17 52 in otol uəhai əmə təhmen e noraipiən, nian naunu təui rəha Uhgɨn otasək. Mətəu-inu təui otasək, kəni nətəm kəmohmɨs okotəmiəgəh mɨn məsohmɨs mɨniən, nɨpətɨlah otəuiək. Kəni kitah u kəutəmiəgəh e nian əha, Uhgɨn otol nɨpətɨtah mɨn təuiək vivi. Mat 24:31 53 Tol lanəha mətəu-inu, nati iətəm otəmnəmɨt, inəha nɨpətɨtəmi, otəkeikei muvən e nati iətəm otəsəmnəmɨtiən, kəni nɨpətɨtəmi iətəm otɨmɨs otəkeikei muvən e nati iətəm otəsɨmɨsiən mətatɨg itulɨn. 2Kor 5:4 54 Nian nati u tuva mol nɨpəhriəniən lan, kəni nəghatiən iətəm iəni Aiseə kəmətei otuva nɨpəhriəniən, tətəni məmə,
“Nəluagɨniən tɨnol naunun. Uhgɨn təmol win agɨn. Nɨmɨsiən tɨnɨkə.” Aes 25:8
55 “!Ei! !Nɨmɨsiən! ?Onəkəhro lanu lan mol win e tɨmah?
!Ei! !Nɨmɨsiən! ?Onəkəhro lanu lan mus itɨmah?” Hos 13:14
56 Rəueiu, təfagə tərah in təhmen e nati kəti tatus iətəmi kəni mətuva in nɨmɨsiən, kəni Lou tatol təfagə tərah nəsanəniən rəhan tatepət. Rom 7:13 57 !Mətəu pəh kotəni-vivi Uhgɨn! Tatol məmə e Iərmənɨg Iesu Krɨsto, kitah kautol win.
58 Tol lanəha, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, otəhtul əskasɨk. Sotegəhaniən məmə nati kəti təlauəl e təmah. Nian rəfin, otol uək rəha Iərmənɨg e nɨkitəmah rəfin, mətəu-inu nəkotəhrun məmə uək rəha Iərmənɨg iətəm nautol, səniəmə nati əpnapɨn əmə mətəu in nati agɨn.

15:3 Aes 53:5-12

15:4 Mat 12:40; Uək 2:24-32

15:5 Mat 28:16-17; Luk 24:34

*15:7 Jemɨs, in pia Iesu, kəni rəueiu in təmuva iətəmi asoli rəha niməfaki əpəha Jerusɨləm.

15:7 Nian Pol tətəni “aposɨl mɨn,” nian nəuvein, tətəghati e nətəmimi mɨn tueləf rəha Iesu, kəni nian nəuvein tətəghati e rəhan mɨn nətəmimi tueləf mɨne nəuvein mɨn.

15:7 Uək 1:3-4

15:8 Uək 9:3-6

15:9 Efəs 3:8; 1Tim 1:15

15:10 2Kor 11:23

15:20 Krɨsto in təhmen e nəniəskasɨkiən rəha Uhgɨn məmə nətəmimi rəfin okotəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən.

15:21 Rom 5:12

15:23 1Təs 4:16; Nəh 20:5

15:25 Mat 22:44

15:26 Nəh 20:14

15:27 Sam 8:6

§15:29 Pol təsəni əhruahruiən məmə in tolkeikei məmə nətəmimi okotol bəptais e lah o nətəmimi nətəm kɨnohmɨs rəkɨs, mətəu təməni əmə məmə nətəmimi nəuvein kəmautol lanəha. Kəni kitah u rəueiu, tiəkɨs o nəhruniən nɨpətɨ nəghatiən u.

15:30 Rom 8:36

*15:32 Pol tətəghati e tɨkɨmɨr mɨn rəhan əpəha Efəsɨs, mətəu səniəmə nati miəgəh mɨn pəhriən.

15:32 Aes 22:13

15:36 Jon 12:24

15:43 Fɨl 3:20-21

15:45 Jen 2:7

15:51 1Təs 4:15-17

15:52 Mat 24:31

15:53 2Kor 5:4

15:54 Aes 25:8

15:55 Hos 13:14

15:56 Rom 7:13