3
Suaru pəhriən o nosiən noliən əhruahru
Rəhak mɨn nətəmimi iətəm iəkolkeikei pɨk, pəh iəkəni nɨpɨlga nəghatiən nəuvetɨn mɨn. Otagiən o Iərmənɨg. Kəni iəkətei mɨn əmə nəghatiən kətiəh iətəm iəmətei kəm təmah aupən, mətəu səniəmə in nati tiəkɨs ohniəu, kəni in otasiru e təmah mahtɨpəsɨg e təmah o nəghatiən eiuə mɨn.
Rəueiu, iətəni kəm təmah məmə, !Onəutətəu itəmah o nətəmi u kəutəni məmə okəkeikei kəhgi=pən suah kəti məmə in otəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn! !Nətəlɨgiən rəhalah tərah! !Ilah kəutuh məutərəkɨn əmə nəman! !Ilah kotəhmen e kuri arpɨn mɨn!* Nətəmimi nəuvein rəha Isrel kəməutəgətun niməfaki məmə okəkeikei kəhgi=pən suah kəti, kəni in təkeikei mɨtəu=pən Lou rəha nətəm Isrel məmə in otəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu Pol təsolkeikeiən ilah mətəu ilah kəuteiuə məutərəkɨn nəhatətəiən rəha niməfaki. Nətəmi mɨn əha kotəhmen e kuri arpɨn mɨn u kautol nərahiən. Mətəu kitah u nenətɨ Uhgɨn pəhriən mɨn iətəm in təmətei rəkɨs noliən tərah mɨn e nɨkitah, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn tatol məmə kitah kotəhrun nəfakiən kəm Uhgɨn e rəhatah nəmiəgəhiən. Kəni kitah okotəfəri pɨk itah o Krɨsto Iesu kəni moutarəriə əmə lan, mətəu səniəmə in nati kəti iətəm kitah aru kəmotol e nɨpətɨtah o nosmiəgəhiən itah. Rom 2:29 Mətəu aupən, rəhak natimnati lanəha iətəm iəmətarəriə lan o nosmiəgəhiən iəu, nətəm Isrel kəmotakil məmə ilah kotəuvɨr agɨn.
Kəni nəmə suah kəti nɨkin təhti məmə təhrun narəriəiən əmə e natimnati tol lanəha, mətəu rəhak natimnati kotol lanəha tapirəkɨs agɨn. Uək 22:3 Tɨpɨk mɨn ilah nətəm Isrel əhruahru, kəni iəmsɨpən e nəuanɨləuɨs rəha Benjəmɨn. Nian iəmos nian eit əhruahru, kəni kəhgi=pən iəu. Lou rəha nətəm Isrel tətəni məmə nian iəpəou iərman tɨnos nian eit əhruahru, kəni okəkeikei kəhgi=pən in. Nəmə kətəni nətəm Isrel əhruahru, mə iəu kəti u! Aupən, iəu Farəsi kəti, kəni iəmatɨtəu=pən vivi Lou. Luk 1:59; Uək 23:6; 2Kor 11:22 Iəmolkeikei pɨk məmə nəfakiən kəm Uhgɨn in təhruahru agɨn, tol lanəha, iəmol nərahiən kəm nətəm kəutəhatətə e Iesu. Mətəu-inu e rəhak nətəlɨgiən, ilah kəmotol nəfakiən kəm Uhgɨn tamɨkmɨk. Aupən Pol nɨkin təhti məmə Iesu Krɨsto in ieiuə kəti, kəni tol lanəha, Pol təmol nərahiən kəm niməfaki. Afin-to Uək 8:3; 22:4; 26:9-11. Kəməseh=paiən nati tərah kəti mɨne e nəmiəgəhiən rəhak mətəu-inu iəmɨtəu=pən rəfin lou mɨn rəha nati Isrel. Uək 8:3
Mətəu natimnati mɨn rəfin əha iətəm iəmətarəriə e lah aupən, kəni nɨkik təhti ilah kotəuvɨr pɨk agɨn, mətəu rəueiu əha iateruh məmə ilah nati əpnapɨn əmə mətəu-inu inəhrun nati iətəm Krɨsto təmol. Mat 13:44-46 Mətəu təsoliən naunun əha ikɨn əha. Kəni rəueiu iətakil məmə natimnati rəfin agɨn, ilah nati əpnapɨn əmə mətəu-inu iateruh nati kəti iətəm in təuvɨr pɨk agɨn, məmə iəkəhrun Krɨsto Iesu, Iərmənɨg rəhak. Iəməpəh rəfin ilah o Iesu. Iətakil ilah təhmen e nɨmənərɨk məmə iəkəhrun vivi Krɨsto, kəni məmə iəkuol kətiəh itɨmlau min. Kəni nəmə iəu aru iətalkut məmə iəkɨtəu=pən Lou, kəni Uhgɨn təseruhiən iəu məmə iəkəhruahru. Mətəu nəmə iətəhatətə əmə e Krɨsto, kəni in təteruh iəu məmə iəkəhruahru. Uhgɨn tatol əmə iəu iətəmi əhruahru e nəhatətiən rəhak. Rom 3:21-22
10 Iəkolkeikei məmə iəkəhrun təhmɨn mɨn Krɨsto, mɨne nəsanəniən iətəm Uhgɨn təmol in təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Kəni iəkolkeikei məmə iəkuva iuəkɨr ohni nian iəkətəu nahməiən təhmen e nahməiən iətəm in təmətəu. Rom 6:3-5; 8:17 Kəni iəkolkeikei məmə iəkuva məhmen lan e nɨmɨsiən rəhan, 11 kəni e suaru əha, iəkəhrun nələhu-pəniən əskasɨk rəhak nətəlɨgiən lan məmə, iəu mɨn, Uhgɨn otol iəkəmiəgəh mɨn.
Pol təmalkut əskasɨk məmə in otəhrun təhmɨn Krɨsto
12 Iəsəniən məmə inos rəkɨs natimnati mɨn əha, kəni məmə e nəmiəgəhiən rəhak əha rəueiu, iəu iəkəhruahru vivi. Kəpə. Mətəu iəmɨtəu mətalkut pɨk məmə iəkos maskəlɨm natimnati mɨn əha rəhak, mətəu-inu Krɨsto Iesu təmɨtəu iəu kəni maskəlɨm tiəkɨs. Mol iəu rəhan, məmə iəkos natimnati mɨn əha. 1Tim 6:12,19 13 Piak mɨn, iəsəniən məmə inos rəkɨs natimnati mɨn əha. Kəpə. Mətəu iəu iəkəhmen e suah kəti tətaiu e naiuiən kəti, kəni nati kətiəh əmə iətəm iətalkut ohni, məmə iəkalu e natimnati e nəmtahk, mətalkut pɨk matos nəmnəhagiən o nati iətəm tətəməhli aupən lak, 14 kəni təhmen e suah kəti iətəm tətaiu məmə otaupən mos nətəouiən, kəni iəu iətaiu o nosiən nəua nalkutiən rəhak. Kəni nəua nalkutiən əha in nəmiəgəhiən vi e Krɨsto Iesu iətəm Uhgɨn təmauɨn lak məmə iəkos. 1Kor 9:24
15 Kəni kitah rəfin nətəm kɨnotəskasɨk rəkɨs e nəmiəgəhiən rəhatah, okotəkeikei motaskəlɨm nətəlɨgiən mɨn əha. Mətəu nəmə itəmah nəuvein nətəlɨgiən rəhatəmah tol pɨsɨn e nati u, pəh Uhgɨn otol tagəhag kəm təmah nətəlɨgiən iətəm təhruahru. 1Kor 2:6 16 Mətəu nati agɨn ko məmə kotohtəu=pən suaru iətəm kɨnotəhrun rəkɨs.
17 Piak mɨn, əhuva kətiəh məutohtəu=pən nɨmei nəhlkək, iətəm iəu inol rəkɨs nəkoteruh, kəni moteruh mətɨg nətəm kəutohtəu=pən nɨmei nəhlkɨtɨmah. 1Kor 4:16 18 Otɨtəu=pən nɨmei nəhlkɨtɨmah mətəu-inu inəni=pɨnə rəkɨs kəm təmah nian tepət, kəni rəueiu nəhu nəhmtək tətaiu ohni məmə, nətəmimi tepət rəhalah naliuəkiən tətəgətun məmə ilah tɨkɨmɨr mɨn rəha nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto məmə in təmɨmɨs e nɨgi kəməluau. 19 Uhgɨn otərəkɨn ilah. Kautətəlɨg pɨk əmə e natimnati mɨn tərah u nɨkilah tolkeikei. Kəni natimnati mɨn əha, in uhgɨn rəhalah, kəni məutəfəri ilah o noliən natimnati iətəmi tol naulɨsiən, kəni motəfəri ilah o natimnati rəha nəhue nɨftəni. Rom 16:18
20 Mətəu kitah nətəmi rəha negəu e neai, kəutəhtahnin Iosmiəgəh iətəm otsɨpən e negəu e neai, u Iərmənɨg Iesu Krɨsto. Efəs 2:6,19 21 Kəni in otəuhlin nɨpətɨtah əpəou rəha nəhue nɨftəni u, kəni mol təhmen e rəha Krɨsto nian təməmiəgəh e nɨmɨsiən. In otol lanəha e nəsanəniən rəhan iətəm otələhu=pən natimnati rəfin e rəhan narmənɨgiən. 1Kor 15:28,42-53
 

*3:2 Nətəmimi nəuvein rəha Isrel kəməutəgətun niməfaki məmə okəkeikei kəhgi=pən suah kəti, kəni in təkeikei mɨtəu=pən Lou rəha nətəm Isrel məmə in otəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu Pol təsolkeikeiən ilah mətəu ilah kəuteiuə məutərəkɨn nəhatətəiən rəha niməfaki. Nətəmi mɨn əha kotəhmen e kuri arpɨn mɨn u kautol nərahiən.

3:3 Rom 2:29

3:4 Uək 22:3

3:5 Lou rəha nətəm Isrel tətəni məmə nian iəpəou iərman tɨnos nian eit əhruahru, kəni okəkeikei kəhgi=pən in.

3:5 Luk 1:59; Uək 23:6; 2Kor 11:22

3:6 Aupən Pol nɨkin təhti məmə Iesu Krɨsto in ieiuə kəti, kəni tol lanəha, Pol təmol nərahiən kəm niməfaki. Afin-to Uək 8:3; 22:4; 26:9-11.

3:6 Uək 8:3

3:7 Mat 13:44-46

3:9 Rom 3:21-22

3:10 Rom 6:3-5; 8:17

3:12 1Tim 6:12,19

3:14 1Kor 9:24

3:15 1Kor 2:6

3:17 1Kor 4:16

3:19 Rom 16:18

3:20 Efəs 2:6,19

3:21 1Kor 15:28,42-53