6
Nəsanəniən rəha təfagə tərah ko təsəlis-ərainiən itah
?Kəni tol lanəha o nati əha, kitah okotəhrəni? Nətəmimi nəuvein okotəni məmə, “Təuvɨr məmə okotəkeikei əmə e noliən təfagə tərah mətəu-inu Uhgɨn otəfa rəhan nəuvɨriən tepət mɨn kəm tah lan.” ?Mətəu kitah okotəni nəghatiən təhmen e nati u?* Inu in nati asoli kəti u nətəm Isrel kəsotolkeikeiən e nəghatiən rəha Pol. In tətəni məmə Uhgɨn in tatosmiəgəh iətəmimi e nolkeikeiən rəhan, mətəu səniəmə e natimnati təuvɨr mɨn nətəmimi kautol. Ilah kəutəni məmə nəmə tol lanəha, kəni nətəmimi okotol əpnapɨn əmə təfagə tərah mɨn! Konu, ilah kəutəni məmə nətəlɨgiən rəha Pol təsəhruahruiən. !Kəpə, təsəhruahruiən! Nian təfagə tərah tətalkut məmə otiuvi=pən itah tərah ikɨn, kəni nɨkitah təkeikei məhti məmə, təhmen əmə məmə kəmohmɨs rəkɨs lan e təfagə tərah, kəni ko kəsotoliən nəuian rəueiu. Nəkotəhrun uə kəpə məmə, kəmol bəptais e tah, kəni bəptais əha tətəgətun məmə kitah kəməhuva kətiəh kitah Krɨsto. Kəni nian Krɨsto təmɨmɨs, təhmen əmə məmə kitah kəmohmɨs kitah min, u nɨpətɨn təni məmə nəmiəgəhiən rəhatah e noliən təfagə tərah, in təmɨmɨs. Kəl 3:27 Tol lanəha, nian kəmol bəptais e tah, in təhmen məmə kəmohmɨs, kəni kɨtənɨm itah kitah Krɨsto. Kəni Uhgɨn Tatə təmosmiəgəh Krɨsto e nɨmɨsiən e nəsanəniən asoli rəhan. Kəni təhmen-əhmen əmə məmə Krɨsto təmiəgəh mɨn, kitah kotəhrun nɨtəu-pəniən suaru rəha nəmiəgəhiən vi.
Tol lanəha mətəu-inu, kəməhuva kətiəh kitah min e nɨmɨsiən rəhan, kəni okəhuva mɨn kətiəh kitah min e noliən iətəm Uhgɨn təmosmiəgəh in lan e nɨmɨsiən. Kitah kotəhrun məmə nian kəməhti=pən Krɨsto e nɨgi kəməluau, kəməhti=pən ilah rəhatah nəmiəgəhiən rəha noliən əuas mɨn məmə, otərəkɨn noliən əuas rəhatah iətəm tolkeikei pɨk təfagə tərah, rəhatah nəmiəgəhiən rəha noliən əuas əha təmɨmɨs. Kəni təmol məmə təfagə tərah otəsarmənɨg mɨniən e tah, Kəl 5:24 mətəu-inu iətəmimi iətəm təmɨmɨs, nəsanəniən rəha təfagə tərah təsarmənɨg mɨniən lan.
Mətəu-inu kəmohmɨs kitah Krɨsto, kəni tol lanəha, kotəhatətə məmə okotəmiəgəh kitah min rəueiu, mɨne nian iətəm təpanuva. Kotəhatətə lanəha mətəu-inu kotəhrun məmə Uhgɨn təmosmiəgəh Krɨsto e nɨmɨsiən, kəni tol lanəha ko təsɨmɨs mɨniən. Nɨmɨsiən təsarmənɨg mɨniən lan. 10 In təmɨmɨs mau kətiəh əmə, kəni e nɨmɨsiən rəhan təmos rəkɨs nəsanəniən rəfin rəha təfagə tərah. Mətəu tətəmiəgəh rəueiu, kəni e nəmiəgəhiən rəhan, in təməmiəgəh məmə otəfəri nərgɨ Uhgɨn.
11 Kəni e noliən əhmen əmə əha, nɨkitəmah təkeikei məhti itəmah məmə nəmohmɨs e təfagə tərah. Təfagə tərah, rəhan nəsanəniən tɨkə o niuvi-pəniən itəmah. Mətəu e nəmiəgəhiən rəhatəmah əha rəueiu, nɨkitəmah təkeikei məhti itəmah məmə nəutəmiəgəh e Uhgɨn mɨne noliən vi mətəu-inu nəmautol kətiəh itəmah Krɨsto Iesu, kəni noliən vi əha otləfəri nərgɨ Uhgɨn. 2Kor 5:15; Kəl 2:19
12 Tol lanəha, sotegəhaniən məmə təfagə tərah tətarmənɨg e nɨpətɨtəmah u nautos rəueiu iətəm otəpanɨmɨs nian kəti. Sotegəhaniən məmə onautol nəuia nətəlɨgiən tərah rəha nɨpətɨtəmah. Jen 4:7 13 Kəni sotegəhan mɨniən e nɨpətɨtəmah mɨn məmə nautol təfagə tərah lan. Mətəu otegəhan=pən e nəmiəgəhiən rəhatəmah rəfin kəm Uhgɨn, mətəu-inu itəmah nətəmimi nətəm Uhgɨn təməmkirəkɨs itəmah e nɨmɨsiən məmki=pən itəmah e nəmiəgəhiən. Kəni otegəhan e nɨpətɨtəmah mɨn məmə okotol noliən mɨn iətəm kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Rom 12:1 14 Tol lanəha mətəu-inu, təfagə tərah otəsarmənɨgiən e təmah mətəu-inu, nəsotatɨg ahgəliən Lou iətəm təsasiruiən e təmah məmə nəsotoliən təfagə tərah. Mətəu nəutatɨg ahgəl nəuvɨriən iətəm Uhgɨn tətətuati lan kəm təmah, kəni e nəuvɨriən əha, in otasiru e təmah məmə nəsotoliən təfagə tərah. 1Jon 3:6
Iol əhruin mɨn rəha noliən əhruahru
15 ?Kəni rəueiu iətəni mɨn məmə, kitah okotəhrəni? Nəmə iətəmi kəti otəni məmə, pəh okotol təfagə tərah mətəu-inu, Lou təsarmənɨgiən e tah, mətəu nəuvɨriən əmə rəha Uhgɨn iətəm tətətuati lan kəm tah tətarmənɨg e tah. !Kəpə, təsəhruahruiən! Afin-to e futnot e Rom 6:1. 16 Nəkotəhrun uə kəpə məmə, nian nəutegəhan=pən e təmah kəm iətəmi kəti məmə nautol nəuian, kəni itəmah rəhan nol əhruin mɨn, kəni itəmah nol əhruin mɨn rəha iətəmi u nautol nəuian. Suaru keiu o nɨtəu-pəniən. E suaru kəti, nəutəhuva motəhmen e nol əhruin mɨn rəha təfagə tərah, kəni suaru u tatuvən o nɨmɨsiən. Kəni e suaru kəti mɨn, nəutəhuva motəhmen e nol əhruin mɨn rəha noliən nəuia Uhgɨn, kəni suaru u tatuvən o nəhruahruiən e nəhmtɨ Uhgɨn. Jon 8:34; 2Pitə 2:19
17 Kitah kəutəni-vivi Uhgɨn məmə nati əpnapɨn aupən nəmautol motəhmen e nol əhruin mɨn rəha təfagə tərah, mətəu uərisɨg, nəmotəuhlin itəmah məmə onəkotol e nɨkitəmah rəfin nəgətuniən iətəm iəmətəgətun itəmah lan. 18 Uhgɨn təmɨtɨs itəmah e təfagə tərah, kəni təfagə tərah, rəhan nəsanəniən tɨkə o narmənɨgiən e təmah. Kəni nəməhuva motəhmen e nol əhruin mɨn rəha noliən mɨn iətəm kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn.
19 Iətəghati e nətəlɨgiən mɨn iətəm nətəmimi kotəhrun, inu iol əhruin mɨne iətəmi asoli, mətəu-inu nətəlɨgiən rəhatəmah təsəhmeniən o nəhruniən natimnati rəha Uhgɨn. Aupən ikɨn, nəmotegəhan e nɨpətɨtəmah məmə ilah iol əhruin rəha noliən mɨn iətəm tatol naulɨsiən əmə, mɨne iol əhruin rəha nərahiən iətəm tətəri tepət. Mətəu rəueiu otegəhan=pən e lah məmə ilah iol əhruin rəha noliən iətəm kotəhruahru, kəni nəkəhuva nətəmimi nətəm Uhgɨn təmələhu kalɨn rəkɨs məmə rəhan mɨn.
20 Nian itəmah nəmautol iol əhruin rəha təfagə tərah, noliən iətəm təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn təsarmənɨgiən e təmah. 21 ?Nəuan nəuvɨriən nak nəmotos e nəmiəgəhiən rəhatəmah e noliən tərah mɨn iətəm nəutaulɨs ohni əha rəueiu? !Nəuan noliən tərah mɨn əha, in nɨmɨsiən əmə! 22 Mətəu rəueiu, Uhgɨn təmɨtɨs itəmah e təfagə tərah, kəni nəməhuva iol əhruin mɨn rəhan, kəni nəuan nəuvɨriən iətəm nəutəhli, tatit itəmah məmə nəkəhuva nətəmimi rəha Uhgɨn e nɨkitəmah rəfin. Kəni uərisɨg lan, onautos nəmiəgəhiən itulɨn. 23 Tol lanəha, mətəu-inu nətəouiən rəha təfagə tərah in nɨmɨsiən, mətəu neaniən rəha Uhgɨn in nəmiəgəhiən itulɨn e Krɨsto Iesu rəhatah Iərmənɨg, kəni Uhgɨn tətean ərəfin nəmiəgəhiən itulɨn u e nɨkin agiən. Rom 5:12,15

*6:1 Inu in nati asoli kəti u nətəm Isrel kəsotolkeikeiən e nəghatiən rəha Pol. In tətəni məmə Uhgɨn in tatosmiəgəh iətəmimi e nolkeikeiən rəhan, mətəu səniəmə e natimnati təuvɨr mɨn nətəmimi kautol. Ilah kəutəni məmə nəmə tol lanəha, kəni nətəmimi okotol əpnapɨn əmə təfagə tərah mɨn! Konu, ilah kəutəni məmə nətəlɨgiən rəha Pol təsəhruahruiən.

6:3 Kəl 3:27

6:6 Kəl 5:24

6:11 2Kor 5:15; Kəl 2:19

6:12 Jen 4:7

6:13 Rom 12:1

6:14 1Jon 3:6

6:15 Afin-to e futnot e Rom 6:1.

6:16 Jon 8:34; 2Pitə 2:19

6:23 Rom 5:12,15