3
Kitah u nenətɨ Uhgɨn mɨn
!Oteh-to! !Nolkeikeiən asoli agɨn Tatə Uhgɨn təmolkeikei itah lan,* Jon 3:16 məmə tətauɨn e tah məmə nenətɨn mɨn! Jon 1:12 Kəni nɨpəhriəniən məmə kitah əha. Nətəmimi rəha nəhue nɨftəni kəsotəhruniən məmə kitah nenətɨn mɨn, Jon 15:21; 16:2,3 mətəu-inu ilah kotəruru Uhgɨn.§ Jon 15:21; 16:2,3 Nɨkik mɨn, kitah nenətɨ Uhgɨn mɨn u rəueiu. Kitah kəsotəhruniən məmə okotəhro lanu motol pɨsɨn nian Krɨsto otɨtəlɨg=pa. Mətəu kitah kotəhrun məmə nian otɨtəlɨg=pa,* Kol 3:4; 1Jon 2:28 kitah okotəhmen lan, Rom 8:29; 2Pitə 1:4 mətəu-inu e nian əha, okoteruh əhruahru məmə in tol lanəha. Jon 17:24; 2Kor 3:18 Kəni iətəmimi iətəm tatuhuin məmə otəhmen e Krɨsto, in otəkeikei mol nəmiəgəhiən rəhan təhlan məuvɨr§ Təhlan məuvɨr, nɨpətɨn u, tətafəl rəkɨs. aru noliən mɨn rəhan,* 2Kor 7:1; 1Jon 1:7; 2Pitə 3:13,14 mətəu-inu Krɨsto in mɨn in təhruahru vivi agɨn.
Iətəmimi iətəm tatol noliən tərah, in tətatgəhli mɨn lou rəha Uhgɨn, mətəu-inu nəghatiən u noliən tərah, nɨpətɨn u, natgəhliən lou rəha Uhgɨn. Kəni itəmah nəkotəhrun məmə Krɨsto təmuva məmə otos rəkɨs rəhatəmah noliən tərah mɨn, 1Jon 3:8 kəni noliən tərah tɨkə lan. 2Kor 5:21 Tol lanəha, nəmə kitah kəutəhtul=pən lan, tol=pən ko kəsotəkeikeiən e noliən tərah mɨn. Mətəu nətəmimi mɨn u nətəm kautəkeikei e noliən tərah mɨn, tol=pən kotəruru agɨn in, məsoteruhiən in.§ 1Jon 3:9; 2:4; 5:18; 3Jon 1:11
Kəlkələh mɨn, sotoliən iətəmi kəti teiuə e təmah e nati u. Iətəmi tatol nati əhruahru, nɨpətɨn u məmə in iətəmi əhruahru təhmen e Krɨsto məmə in iətəmi əhruahru. Mətəu iətəmimi iətəm tatəkeikei əhanəh e noliən tərah mɨn, tətəgətun məmə in rəha Setən, u iətəm təmatol noliən tərah e nətuəuiniən mətəuarus=pa u rəueiu mɨne.* Jon 8:44 Mətəu Nətɨ Uhgɨn təmuva o nərəkɨniən uək mɨn əha rəha Setən. Hip 2:14 Nətəmimi mɨn u nətəm kəmotair vi mɨn məhuva nenətɨ Uhgɨn mɨn, Jon 1:13 ilah ko kəsotəkeikeiən e noliən tərah,§ 1Jon 5:18 mətəu-inu ilah kautos nian mɨtə rəha Uhgɨn. Kəni o nati u, ko ilah kəsotəkeikeiən e noliən tərah, mətəu-inu ilah nenətɨ Uhgɨn mɨn.* Nɨkɨtɨ nati tateviə mətəuə e nəuan. E suaru əhmen əmə, Uhgɨn tatələhu=pən rəhan nian mɨtə e iətəmi kəti, kəni in tateviə təhmen e nɨkɨtɨ nati iətəm kəmərfei e nəmiəgəhiən rəha iətəmimi u, kəni mətəuə e nəuan e noliən mɨn rəha Uhgɨn. Tol lanəha, nətəmimi mɨn u nətəm kəmotair vi mɨn motuva nenətɨ Uhgɨn mɨn, ilah kəsotəkeikeiən e noliən tərah. 10 Tol mə, kotəhrun nəniən məmə pəh mɨn u nenətɨ Uhgɨn, 1Jon 3:1,2; Jon 1:12 kəni pəh mɨn u nenətɨ Setən. 1Jon 3:8 Iətəmimi u iətəm təsol əhruahruiən, kəni in məsolkeikeiən pian kəti,§ 1Jon 2:9; 4:8 in səniəmə nətɨ Uhgɨn kəti.
Kitah kotəkeikei motolkeikei itah mɨn
11 Nəghatiən u inu, nəmotətəu e nətuəuiniən e nanusiən təuvɨr,* 1Jon 2:7 məmə kitah okotəkeikei motolkeikei itah mɨn. Jon 13:34-35; 15:12; 1Jon 4:7,11,21; 2Jon 1:5 12 Sotoliən nɨtai Ken, iətəm in iətəmimi rəha Setən kəni təhuamu pian. Jen 4:8 ?Kəni təmohamu pian o nak? Təmohamu mətəu-inu rəhan noliən mɨn tərah, konu rəha pian, noliən mɨn in təhruahru.§ Prov 29:10 13 Piak mɨn, narmɨtəmah təsiuvɨg pɨkiən nəmə nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u kəutəməki e təmah.* Jon 15:18,19; 17:14 14 Nəmə kitah kotolkeikei piatah mɨn, tətəgətun məmə kitah kinotapirəkɨs rəkɨs nɨmɨsiən, mɨnotevɨg=pən e nəmiəgəhiən. Jon 5:24 Mətəu iətəmi u nolkeikeiən tɨkə lan, in tətatɨg əhanəh e nɨmɨsiən. 1Jon 2:9 15 Iətəmimi u iətəm tətəməki e pian§ 1Jon 2:9 in təhmen e iətəm tətəhuamu iətəmi,* Mat 5:21,22; Jon 8:44 kəni itəmah nəkotəhrun məmə iətəm tətəhuamu itəmi, in təsosiən nəmiəgəhiən itulɨn. Kəl 5:20,21
16 Kitah kotəhrun vivi məmə nolkeikeiən in tol lanu, mətəu-inu Iesu təməfa rəhan nəmiəgəhiən o tah. Jon 10:11 Kəni təhmen əmə lanəha, təuvɨr məmə kitah mɨn kotəfən nəmiəgəhiən rəhatah o piatah mɨn.§ Jon 15:13; 1Təs 2:8 17 ?Nəmə iətəmi kəti rəhan natimnati tepət kəni pian kəti rəhan nati kəti tɨkə, mətəu in təsolkeikeiən məmə təhrun e pian,* Dut 15:7,8; Jem 2:15,16 məsoliən nati agɨn lan, nolkeikeiən rəha Uhgɨn otəhro lanu matɨg e iətəmi u? 1Jon 4:20 18 Nenətɨk mɨn, pəh kitah kəsotəniən nolkeikeiən e nohlɨtah əmə, mətəu okotol əpu nolkeikeiən pəhriən e noliən mɨn rəhatah. Esik 33:31; Rom 12:9 19 Noliən mɨn rəhatah kautəgətun məmə kitah nətəmimi rəha nɨpəhriəniən, kəni tol lanəha, nian okotəhtul e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni kəsotəgɨniən. 20 Kəni nati əpnapɨn nəmə kotətəu=pən e nɨkitah məmə okotos nalpɨniən o natimnati nəuvein, mətəu Uhgɨn in ilɨs tapirəkɨs nɨkitah, kəni in təhrun natimnati rəfin, kəni otəni məmə kitah kotəhruahru uə kəpə.
21 Piak mɨn, nəmə kotətəu=pən e nɨkitah məmə okəsotosiən nalpɨniən, kitah okəsotəgɨniən e nəhmtɨ Uhgɨn,§ Efəs 3:12; 1Jon 5:14 22 kəni motos natimnati rəfin ohni iətəm kəutətapuəh=pən ohni,* Mat 7:7 mətəu inu kitah kautol nəuian Jon 14:15 kəni mautol noliən iətəm in tolkeikei. Hip 13:21 23 Konu nəghatiən u rəhan tətəni məmə kotəkeikei motəhatətə e Nətɨn,§ Jon 6:29 Iesu Krɨsto,* Jon 1:12; 3:18; 20:31 kəni motolkeikei itah mɨn, təhmen məmə inu in təməni kəm tah. Jon 13:34 24 Nətəmimi mɨn u nətəm kautol nəuian, 1Jon 2:3 ilah kautəhtul=pən vivi lan,§ 1Jon 2:6; 4:15 kəni in tətəhtul=pən vivi e lah. Kəni kitah kotəhrun məmə in tətatɨg e nɨkitah, mətəu-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəm in təməfa, in tətəgətun kəm tah.* 1Jon 4:13

*3:1 Jon 3:16

3:1 Jon 1:12

3:1 Jon 15:21; 16:2,3

§3:1 Jon 15:21; 16:2,3

*3:2 Kol 3:4; 1Jon 2:28

3:2 Rom 8:29; 2Pitə 1:4

3:2 Jon 17:24; 2Kor 3:18

§3:3 Təhlan məuvɨr, nɨpətɨn u, tətafəl rəkɨs.

*3:3 2Kor 7:1; 1Jon 1:7; 2Pitə 3:13,14

3:5 1Jon 3:8

3:5 2Kor 5:21

§3:6 1Jon 3:9; 2:4; 5:18; 3Jon 1:11

*3:8 Jon 8:44

3:8 Hip 2:14

3:9 Jon 1:13

§3:9 1Jon 5:18

*3:9 Nɨkɨtɨ nati tateviə mətəuə e nəuan. E suaru əhmen əmə, Uhgɨn tatələhu=pən rəhan nian mɨtə e iətəmi kəti, kəni in tateviə təhmen e nɨkɨtɨ nati iətəm kəmərfei e nəmiəgəhiən rəha iətəmimi u, kəni mətəuə e nəuan e noliən mɨn rəha Uhgɨn. Tol lanəha, nətəmimi mɨn u nətəm kəmotair vi mɨn motuva nenətɨ Uhgɨn mɨn, ilah kəsotəkeikeiən e noliən tərah.

3:10 1Jon 3:1,2; Jon 1:12

3:10 1Jon 3:8

§3:10 1Jon 2:9; 4:8

*3:11 1Jon 2:7

3:11 Jon 13:34-35; 15:12; 1Jon 4:7,11,21; 2Jon 1:5

3:12 Jen 4:8

§3:12 Prov 29:10

*3:13 Jon 15:18,19; 17:14

3:14 Jon 5:24

3:14 1Jon 2:9

§3:15 1Jon 2:9

*3:15 Mat 5:21,22; Jon 8:44

3:15 Kəl 5:20,21

3:16 Jon 10:11

§3:16 Jon 15:13; 1Təs 2:8

*3:17 Dut 15:7,8; Jem 2:15,16

3:17 1Jon 4:20

3:18 Esik 33:31; Rom 12:9

§3:21 Efəs 3:12; 1Jon 5:14

*3:22 Mat 7:7

3:22 Jon 14:15

3:22 Hip 13:21

§3:23 Jon 6:29

*3:23 Jon 1:12; 3:18; 20:31

3:23 Jon 13:34

3:24 1Jon 2:3

§3:24 1Jon 2:6; 4:15

*3:24 1Jon 4:13