2 Jon
Nauəuə iətəm tatol keiu lan iətəm Jon təmətei
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 2 Jon
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Jon təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm pətan kəti rəha niməfaki. Mətəu nəmə təhro nəghatiən u “pətan,” nɨpətɨn təni məmə niməfaki kəti. Kəni “nenətɨn mɨn,” ilah nətəmimi rəha niməfaki. Jon təmətei nəghatiən mɨn əha, təhmen e nəghatiən kəti tətəhluaig. Təsolkeikeiən məmə otəni pətɨgəm nərgɨn mətəu-inu, kol məta nətəmimi nəuvein kotol noliən tərah e lah.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? E nian əha, nəgətun mɨn tepət kəutaliuək e ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Nətəmimi nətəm kəmotətəu nəghatiən rəhalah kɨnotəfən nauəniən kəm lah. Kəni motəfən ikɨn mɨn rəha napɨliən, kəni məutasiru e lah. Mətəu nəgətun eiuə mɨn kautəhuvən əpnapɨn mɨn o niuvi rəkɨsiən nətəmimi rəha niməfaki məmə okotəpəh nəghatiən pəhriən.
?Təmətei nauəuə u o nak? Nian nəgətun eiuə mɨn kəutəhuva, Jon təni məmə nətəmimi nətəm kəutəhatətə e nəghatiən pəhriən rəha Uhgɨn, okotəkeikei motahtɨpəsɨg e nəgətun eiuə mɨn əha, kəni motəpəh noliən mɨne nəgətuniən rəhalah, kəni məsotasiruiən e lah. Mətəu Jon tolkeikei məmə nətəmimi rəha niməfaki okotəkeikei motolkeikei nətəmimi pəhriən rəha niməfaki. Inu nəlpəkauiən rəha Uhgɨn.
1
Nətuəuiniən
Nauəuə u rəha eldə tatuvən kəm pətan Uhgɨn təmɨtəpɨn* 1Pitə 5:13 mɨne nenətɨn mɨn. Nɨpəhriəniən məmə iəkolkeikei pɨk itəmah. Mətəu səniəmə iəu pɨsɨn əmə iəkolkeikei itəmah, mətəu nətəmimi mɨn rəfin u nətəm kotəhrun mɨn nɨpəhriəniən, Jon 8:32 kotolkeikei itəmah. Kəni iəkotolkeikei itəmah, mətəu-inu o nɨpəhriəniən iətəm tətatɨg e nɨkitah Jon 14:17 kəni otatɨg itulɨn e nɨkitah.
Pəh Tatə Uhgɨn mɨne Nətɨn Iesu Krɨsto okuəfɨnə rəhalau nəuvɨriən, mɨne nasəkəhruiniən, mɨne nəməlinuiən kəm tah nətəm kotohtəu=pən suaru rəha nɨpəhriəniən mɨne nolkeikeiən.
Kitah okotohtəupən nəghatiən pəhriən mɨn
Nɨkik təmagiən asoli nian iəmeruh nenətɨm mɨn nəuvein, kəni meruh məmə kəutaliuək e suaru rəha nɨpəhriəniən,§ 3Jon 1:3,4 təhmen əmə məmə inu, Tatə Uhgɨn təməni kəm tah məmə kotəkeikei motol. Kəni rəueiu əha, nəuvɨnɨk, iəu iəsəteiən nəghatiən vi kəti kəm təmah, mətəu in əmə u kɨnotətəu rəkɨs e nətuəuiniən.* 1Jon 2:7 Kəni iəkətapuəh məmə okotol əmə nolkeikeiən kəm tah mɨn. Kəni nolkeikeiən u, nɨpətɨn u noliən nəuia Uhgɨn. Kəni in tətəni məmə kitah okotəkeikei motohtəu=pən suaru rəha nolkeikeiən, təhmen əmə məmə inu nəmotətəu e nətuəuiniən.
Mətəu-inu nəgətun eiuə mɨn tepət kəutan e nəhue nɨftəni. 1Jon 4:1 Ilah kəsotəhatətəiən məmə Iesu in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, 1Jon 2:22; 4:2,3 in təmuva iətəmimi pəhriən, e nɨpətɨn pəhriən.§ Jon təməni tol lanu mətəu-inu nətəmimi nətəm kəməutohtəu=pən Nostisisɨm, nəgətuniən rəhalah tətəni məmə Iesu, rəhan nɨpətɨn pəhriən tɨkə, mətəu in narmɨn əmə, kəni in təmos narmɨ iətəmimi kəti. Mətəu nɨpəhriəniən, nɨpətɨn əha ikɨn. Nɨpəhriəniən, Iesu Krɨsto in iətəmimi pəhriən, kəni in Uhgɨn pəhriən e nian kətiəh əmə.* Jon 1:14 Iətəmimi tol lanəha in ieiuə kəni in tɨkɨmɨr rəha Krɨsto. 1Jon 2:18 Tol lanəha, autətəu itəmah məmə nəsotəmkarəpəniən e nəua uək asoli rəhatah, pəh itəmah onəkotos nətəouiən rəfin lan. 1Kor 3:8; Hip 10:35,36; 11:26 Nəmə iətəmi tətətu=pən aru əmə nəgətuniən kəti rəhan e nəgətuniən rəha Krɨsto, kəni məsəkeikeiən e nəgətuniən rəha Krɨsto,§ Jon 8:31 noliən rəhan tətəgətun məmə Uhgɨn təsatɨgiən e nɨkin. Mətəu iətəmimi pəh iətəm tətatɨg əskasɨk e nəgətuniən rəha Krɨsto, in tatos Tatə Uhgɨn mɨne Nətɨn ilau pəti e nɨkin.* 1Jon 2:23 10 Nəmə iətəmi kəti tuva ohnik, kəni məsəniən nəgətuniən əhruahru rəha Krɨsto, nəsitiən in muvən imam ikɨn, məsəniən “təuvɨr” kəm in. Rom 16:17 11 Mətəu-inu iətəmi tətəni “təuvɨr” kəm in, tətasiru lan matol suaru o rəhan nəgətuniən tərah. 1Tim 5:22
Naunun nəghatiən
12 Iatos nəghatiən tepət məmə iəkətei kəm təmah, mətəu iəsolkeikeiən məmə iəkətei e nɨma nauəuə mɨne pen. Mətəu nɨkik tətəhti pɨk məmə iəkuva meruh itəmah kəni məghati əhruahru kəm təmah e nəhmtɨtəmah, pəh nagiəniən rəhatah otəriauəh.§ Jon 3:29
13 Nenətɨ piam* Pia pətan əha in niməfaki kəti mɨn, Jon in tətatɨg ikɨn əha. Kəni nenətɨ pian u, ilah nɨmənin rəha niməfaki əha. nətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn, ilah kəutəni təuvɨr kəm ik.

*1:1 1Pitə 5:13

1:1 Jon 8:32

1:2 Jon 14:17

§1:4 3Jon 1:3,4

*1:5 1Jon 2:7

1:7 1Jon 4:1

1:7 1Jon 2:22; 4:2,3

§1:7 Jon təməni tol lanu mətəu-inu nətəmimi nətəm kəməutohtəu=pən Nostisisɨm, nəgətuniən rəhalah tətəni məmə Iesu, rəhan nɨpətɨn pəhriən tɨkə, mətəu in narmɨn əmə, kəni in təmos narmɨ iətəmimi kəti. Mətəu nɨpəhriəniən, nɨpətɨn əha ikɨn. Nɨpəhriəniən, Iesu Krɨsto in iətəmimi pəhriən, kəni in Uhgɨn pəhriən e nian kətiəh əmə.

*1:7 Jon 1:14

1:7 1Jon 2:18

1:8 1Kor 3:8; Hip 10:35,36; 11:26

§1:9 Jon 8:31

*1:9 1Jon 2:23

1:10 Rom 16:17

1:11 1Tim 5:22

§1:12 Jon 3:29

*1:13 Pia pətan əha in niməfaki kəti mɨn, Jon in tətatɨg ikɨn əha. Kəni nenətɨ pian u, ilah nɨmənin rəha niməfaki əha.