5
Noliən rəha nɨsiaiən
o nəghatiən kəm nətəmimi
Sagət əskasɨkiən e nauəhli mɨn, mətəu əghati kəm lah e nɨsiaiən məmə nəkiuvi rəhalah nətəlɨgiən, təhmen əmə məmə ilah rəham tatə əhruahru mɨn. E noliən kətiəh mɨn əmə, ol təhmen əmə kəm nətəm aluə təhmen əmə məmə ilah piam əhruahru mɨn. Əghati mətɨg e nɨsiaiən kəm nɨpətauəhli mɨn təhmen məmə rəham mamə əhruahru mɨn. Rəham nəghatiən mɨne noliən mɨn kəm nɨpətan mɨtə otəkeikei məhruahru agɨn, təhmen məmə ilah nəuvɨnɨm mɨn.
Noliən rəha neruh viviən nɨpətalɨmɨs mɨn
Niməfaki otəkeikei mateh vivi nɨpətalɨmɨs mɨn u kəmɨmɨs ərin ilah, kəni iətəmi kəti tɨkə mə otateruh ilah. Mətəu pətalɨmɨs kəti u nenətɨn mɨn əha ikɨn uə namipɨn mɨn əha ikɨn, ilah okotəkeikei motaupən motəhrun məmə uək rəha nətəm kəutəfaki, ilah okotaupən moteh vivi aru rəhalah mɨn. Noliən u təhmen əmə məmə kəutəfən nɨtai nati kəm mamə mɨne tatə mɨne kəha mɨn, kəni nati u tatol nɨki Uhgɨn tətagiən ohni.
Mətəu pətalɨmɨs iətəm tətatɨg pɨsɨn agɨn əmə, iətəmimi tɨkə o neruhiən, in tətələhu=pən əskasɨk rəhan nuhuiniən tətatɨg e Uhgɨn. Inəha e nian rəfin, lapɨn mɨne e nərauiə, in tətəfaki kəm Uhgɨn məmə otətasiru lan. Pətalɨmɨs tol lanəha, təhruahru agɨn məmə niməfaki otasiru lan. Mətəu pətalɨmɨs u tətətəlɨg pɨk e natimnati rəha nɨftəni o nətəuiən təuvɨr lan, in tətəmiəgəh, mətəu e narmɨn in tɨnɨmɨs rəkɨs. Ik onəkeikei məni=pən nəghatiən mɨn əha kəm niməfaki məmə ilah okotəkeikei motol pəh nətəmimi kəsotəni rahiən ilah. Suah kəti otəkeikei meh vivi rəhan mɨn, kəni maupən meh vivi rəhan əhruahru mɨn. Mətəu nəmə in təsoliən, tətəgətun məmə təməuhlin nəmtahn e noliən rəha nəfakiən, in tərah mapirəkɨs iətəm təsəfakiən.
Nəmə nəkətei=pən nərgɨ pətalɨmɨs kəti e nauəuə rəha nasiruiən məmə niməfaki otasiru lan, rəhan nu in otəkeikei mos sikɨste, pətan u təmətatɨg vivi ilau rəhan u iərman. 10 Kəni in pətauəhli kəti iətəm nətəmimi kautɨsiai in o rəhan noliən təuvɨr mɨne nasiruiən mɨn iətəm in tatol, təhmen məmə in tateh vivi rəhan nəsualkələh; kəni nian iapɨspɨs mɨn okəhuva iman ikɨn, tatol təuvɨr kəm lah; kəni matosiahu aru in mətasiru e nətəm kautəfaki;* Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Kəni təteikuas e nəhlkɨ nətəmimi rəha Uhgɨn.” — Noliən əha tətəgətun məmə in pətan kəti tatosiahu aru in; kəni nɨkin tagiən o nasiruiən e nətəmimi. kəni mətasiru e ianrah; kəni rəhan nətəlɨgiən təskasɨk məmə otol uək mɨn iətəm təuvɨr.
11 Mətəu sətei-pəniən nərgɨ pətalɨmɨs mɨn nətəm kəsotəpətauəhli əhanəhiən e nauəuə rəha nasiruiən, mətəu-inu uərisɨg nəmə nətəlɨgiən rəha nol mɨniən marɨt tɨnuva məskasɨk e nɨkilah e Krɨsto, kəni ilah kotəni məmə okotol mɨn marɨt. 12 Kəni Uhgɨn in otakil mol nalpɨniən kəm lah mətəu-inu kəmotatgəhli rəhalah nonauvɨl iətəm kəmotol kəm in aupən. E nian əha, pətalɨmɨs mɨn nəuvein kəmotos nonauvɨl rəhalah kəm Uhgɨn məmə okəsotoliən marɨt, kəni ilah okol əmə uək rəha niməfaki. Kəni nəmə pətalɨmɨs kəti tolkeikei məmə in otol mɨn marɨt, kəni in otatgəhli rəhan nonauvɨl iətəm təmol kəm Uhgɨn. 13 Kəni nati tərah kəti mɨn, məta ilah kotəlpah kəni motos noliən rəha nuvəniən e nimə mɨn rəfin mautəni nəghatiən iətəm nɨpətɨn tɨkə. Uərisɨg ilah kəhuva motərah pɨk o nosiən musmus e nəghatiən rəha iətəpɨsɨn, kəni ilah kotolkeikei məmə okotəni pɨk nəghatiən rəha nətəpɨsɨn, kəni ilah kəutəni nəghatiən mɨn nəuvein iətəm təsəhmeniən məmə okotəni. 2Təs 3:11 14 Kəni iəu iətəni kəm nɨpətan mɨtə mɨn kəmɨmɨs ərin ilah məmə təuvɨr ilah okotol mɨn marɨt, kəni motos nətɨlah mɨn, kəni moteh vivi ilah. Kəni nəmə kotol lanəha, kəni məsotəfəniən nəua nɨmahan kəm tɨkɨmɨr məmə okotəni rah itah. 1Kor 7:9 15 Mətəu pətalɨmɨs nəuvein kɨnotalelin ilah e suaru təuvɨr kəni mɨnautohtəu=pən Setən.
16 Nɨpətan mɨn u kəutəfaki okotəkeikei mauteruh vivi pətalɨmɨs mɨn rəhalah, məsotəhlman-pəniən e lah kəm niməfaki məmə oteruh ilah. Kəni niməfaki in otateruh əmə pətalɨmɨs mɨn u rəhalah nətəmimi kohkə agɨn məmə okauteruh ilah.
Uək rəha nətəmi asoli rəha niməfaki
17 Eldə mɨn nətəm kəutarmənɨg vivi e uək rəha niməfaki, niməfaki otəkeikei mɨsiai ilah, kəni motətəou ilah. Kəni nəgətun mɨn mɨne nətəm kəutəni pətɨgəm Nauəuə Rəha Uhgɨn, ilah kautəhtul aupən məmə okɨsiai ilah kətəou ilah. 18 Mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Nian nati miəgəh kəti tatol rəham uək, kəni nakəkeikei maugɨn.” Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə, “Nian kau kəti tatol uək rəham tatevɨg-evɨg e nəua wit, kəni nəmə tolkeikei məmə otun kəti, kəni səlis-ərainiən nohlɨn.” Eruh mafin e tiksɨnəri e noliən rəha nətəm Isrel e noliən uək e wit. Pol tətəghati e nati miəgəh, mətəu nɨpəhriəniən, nɨpətɨ nəghatiən tətəghati e nətəmimi. Kəni tətəni mɨn məmə, “Nian iətəmi kəti tatol uək, mətəu okəkeikei kətəou in lan.” Dut 25:4; Mat 10:10; 1Kor 9:9
19 Sətəlɨgiən e nəghatiən rəha iətəmimi kətiəh əmə iətəm tətəni məmə eldə kəti rəha niməfaki təmol noliən tərah, mətəu nəmə iətəmimi keiu uə kɨsɨl kəhləni, kəni nətətəlɨg e rəhalahal nəghatiən. Dut 17:6; 2Kor 13:1
20 Kəni nəmə iətəmi asoli kəti rəha niməfaki tatol nati kəti tərah, kəni nətagət əskasɨk lan e nəhmtɨ nətəmimi rəfin rəha niməfaki, kəni tol lanəha nətəmimi okotəgɨn e noliən nati tərah mɨn. Efəs 5:11
21 E nəhmtɨ Uhgɨn, mɨne Iesu, mɨne nagelo mɨn iətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs ilah, iəu iətəni əskasɨk kəm ik məmə ik onəkəkeikei mətətəu=pən nəghatiən rəhak e noliən iətəm in təhruahru. Ik onəsoliən noliən kəti kəm iətəmi kəti, kəni matɨg mol noliən pɨsɨn mɨn kəm iətəmi kəti mɨn. Mətəu onəkol təhmen-əhmen əmə kəm lah rəfin.
22 Səfəri uəhaiən iətəmi kəti məmə in otos uək kəti rəha niməfaki, inu mə nəkotələhu=pən nəhlmɨtəmah motəfaki lan. Mətəu-inu nəmə in iətəmi kəti iətəm rəhan əha ikɨn noliən tərah, kəni rəhan noliən tərah otatɨg lam, təhmen lanu məmə ik mɨn nəmos rəhan noliən tərah. Mətəu ol əmə rəham nəmiəgəhiən tətəuvɨr vivi mətəhruahru e nian rəfin.
23 Səmnɨm əməiən nəhu. Os wain nəuan nəuvetɨn mol o rəham nɨmɨsiən, pəh otasiru e nərfəm.
24 Nətəmimi nəuvein kitah rəfin kotəhrun məmə ilah nolrah nati, kəni kotəhrun məmə Uhgɨn otol nalpɨniən kəm lah. Mətəu nətəmimi nəuvein mɨn, rəhalah təfagə tərah tətəhluaig əhanəh əha rəueiu, mətəu uərisɨg okəpaneruh.
25 Kəni təhmen-əhmen əmə, nian tepət uək təuvɨr mɨn, kitah kotəhrun əmə. Mətəu nəuvein əha ikɨn iətəm kəutəhluaig əha rəueiu, mətəu nɨpəhriəniən, okəmaneruh ilah.

*5:10 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Kəni təteikuas e nəhlkɨ nətəmimi rəha Uhgɨn.” — Noliən əha tətəgətun məmə in pətan kəti tatosiahu aru in; kəni nɨkin tagiən o nasiruiən e nətəmimi.

5:12 E nian əha, pətalɨmɨs mɨn nəuvein kəmotos nonauvɨl rəhalah kəm Uhgɨn məmə okəsotoliən marɨt, kəni ilah okol əmə uək rəha niməfaki. Kəni nəmə pətalɨmɨs kəti tolkeikei məmə in otol mɨn marɨt, kəni in otatgəhli rəhan nonauvɨl iətəm təmol kəm Uhgɨn.

5:13 2Təs 3:11

5:14 1Kor 7:9

5:18 Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə, “Nian kau kəti tatol uək rəham tatevɨg-evɨg e nəua wit, kəni nəmə tolkeikei məmə otun kəti, kəni səlis-ərainiən nohlɨn.” Eruh mafin e tiksɨnəri e noliən rəha nətəm Isrel e noliən uək e wit. Pol tətəghati e nati miəgəh, mətəu nɨpəhriəniən, nɨpətɨ nəghatiən tətəghati e nətəmimi.

5:18 Dut 25:4; Mat 10:10; 1Kor 9:9

5:19 Dut 17:6; 2Kor 13:1

5:20 Efəs 5:11