13
Naunun nəghatiən rəha Pol
o nəhgi-pəriən ilah.
Inu rəhak naliuəkiən iətəm tatol kɨsɨl lan o təmah. Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Nian iətəmi kəti tətətu=pən nəghatiən e iətəmi kəti mɨn, iətəmimi keiu uə kɨsɨl okotəkeikei motəni nəghatiən kətiəh, kəni tol lanəha nətəmimi kotəhrun məmə nəghatiən kautətu=pən lan, in nɨpəhriəniən.”* Dut 19:15 Kəmə təhro, Pol tətəni məmə rəhan naliuəkiən kɨsɨl təhmen e nəghatiən rəha iətəmimi keiu uə kɨsɨl. Dut 19:15; Mat 18:16; 1Tim 5:19 Nian iəmuvnə o təmah iətəm tatol keiu lan, iəməni pətɨgəm rəkɨs nəghatiən o nəhgi-pəriən e nətəmimi nətəm kautol təfagə tərah mɨn mɨne itəmah rəfin məmə onəkotəpəh təfagə tərah mɨn. Kəni rəueiu iəkəni mɨn nian iəu əpəha isəu. Nian iəkuvnə mɨn, iəkol nalpɨniən kəm lah nətəm kəsotəpəhiən təfagə tərah. Iatol lanəha mətəu-inu nɨkitəmah təhti məmə rəhak nəsanəniən tɨkə, kəni itəmah nəkotəkeikei motəhrun əsas məmə nian iətəghati, in nəghatiən rəha Krɨsto əmə. In təsəpəouiən o noliən uək itɨmah min, mətəu rəhan nəsanəniən tepət e nɨkitəmah. Nɨpəhriəniən, nian kəmətu-pəri e nɨgi kəluau, rəhan nəsanəniən tɨkə e nɨpətɨn. Mətəu tətəmiəgəh rəueiu e nəsanəniən rəha Uhgɨn. Kəni e noliən əhmen əmə, rəhatɨmah nəsanəniən tɨkə e nɨpətɨtɨmah, mətəu itɨmah iəutəmiəgəh itɨmah Krɨsto e nəsanəniən rəha Uhgɨn, kəni nian iəkəhuvnə motəghati kəm təmah, onəkoteruh nəsanəniən əha. Fɨl 2:7-8
Itəmah aru, otakil vivi nəmiəgəhiən rəhatəmah. ?Nəhatətəiən rəhatəmah in pəhriən, uə kəpə? Itəmah aru, nəkoteruh vivi rəhatəmah noliən. ?Nəkotəhrun uə kəpə, məmə Krɨsto Iesu tətatɨg e nəmiəgəhiən rəhatəmah? !Mətəu nəmə rəhatəmah nəmiəgəhiən təsɨtəu-pəniən noliən rəha nəhatətəiən, kəni Krɨsto təsatɨgiən e nəmiəgəhiən rəhatəmah! 1Kor 11:28 Kəni iəmələhu=pən əskasɨk rəhak nətəlɨgiən məmə nian nauteruh mətɨg nəmiəgəhiən rəhatɨmah, kəni motəhrun məmə itɨmah aposɨl mɨn pəhriən.
Kəni rəueiu, iəutəfaki kəm Uhgɨn məmə itəmah kəti təsoliən nati kəti tərah. Iəsotolkeikeiən lanəha məmə otəgətun məmə rəhatɨmah uək e nɨkitəmah in təuvɨr məhruahru. Mətəu iəkotolkeikei əmə məmə itəmah onautol noliən iətəm təhruahru, nati əpnapɨn nətəmimi nəuvein kautəni məmə uək rəhatɨmah tərah. Tol lanəha mətəu-inu ko itɨmah iəsotoliən nati kəti iətəm tahtɨpəsɨg e nɨpəhriəniən, mətəu iəkotəhrun noliən əmə nati iətəm tətəfəri nɨpəhriəniən. Nɨkitɨmah tagiən nian rəhatɨmah nəsanəniən tɨkə, mətəu itəmah nəkotəsanən. Kəni nəfakiən rəhatɨmah o təmah məmə nəmiəgəhiən rəhatəmah təhmen o nɨtəu-pəniən suaru əhruahru. 10 Nian iəu əpəha isəu o təmah, iəkətei lanəha o nati kəti. Iərmənɨg tɨnəfa rəkɨs nepətiən kəm iəu, mətəu iəsolkeikeiən məmə nian iəkuvnə o təmah, məkeikei məfɨnə təfɨgəm kəm təmah e nepətiən əha. In təməfa nepətiən əha məmə iəkəfəri itəmah, səniəmə məmə iəkərəkɨn itəmah lan. 2Kor 10:8
Naunun nəghatiən
11 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Inu rəhak naunun nəghatiən. Otagiən. Otəuhlin rəhatəmah noliən mɨn. Otətəu rəhak nəghatiən. Əhuva e nətəlɨgiən kətiəh. Otatɨg e nəməlinuiən. Kəni Uhgɨn rəha nolkeikeiən mɨne nəməlinuiən otatɨg itəmah min.
12 Otəni təuvɨr kəm təmah mɨn təhmen məmə itəmah kətiəh əmə e Krɨsto. 13 Nəfaki mɨn rəfin kautəni təuvɨr kəm təmah.
14 Pəh Iərmənɨg Iesu Krɨsto otəfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah rəfin. Kəni pəh Uhgɨn otəfɨnə rəhan nolkeikeiən kəm təmah rəfin. Kəni pəh Narmɨn Rəha Uhgɨn otol nɨkitəmah rəfin tol kətiəh.

*13:1 Dut 19:15 Kəmə təhro, Pol tətəni məmə rəhan naliuəkiən kɨsɨl təhmen e nəghatiən rəha iətəmimi keiu uə kɨsɨl.

13:1 Dut 19:15; Mat 18:16; 1Tim 5:19

13:4 Fɨl 2:7-8

13:5 1Kor 11:28

13:10 2Kor 10:8