11
Otɨsɨkəuvɨn iəu təhmen məmə iəu iatɨsɨkəuvɨn Krɨsto. 1Kor 4:16
Noliən rəha nəfakiən
Iətəni-vivi itəmah mətəu-inu nɨkitəmah tətəhti iəu e natimnati rəfin iətəm iəmol kəni məgətun, kəni nəutaskəlɨm nəgətuniən mɨn təhmen əmə məmə iəməgətun itəmah lan.
Mətəu iəkolkeikei məmə itəmah rəfin nəkotəhrun məmə rəhn-kapə pətan in rəhan iərman iətəm tarmənɨg lan, rəhn-kapə nəman rəfin in Krɨsto iətəm tarmənɨg e lah, kəni rəhn-kapə Krɨsto in Uhgɨn iətəm tarmənɨg lan. Jen 3:16; Efəs 5:23 Iərman kəti tatol aulɨs Krɨsto nəmə tətəhtərain rəhn-kapə nian in tətəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən uə tətəni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn təməfən kəm in. Mətəu pətan tatol aulɨs rəhan iərman nəmə təsəhtərainiən rəhn-kapə nian in tətəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən uə tətəni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn təməfən kəm in. Noliən əha təhmen əmə məmə təmaki rəhn-kapə.* Nəmə pətan kəti təmaki rəhn-kapə, in nati kəti rəha naulɨsiən. Nətəmimi nəuvein kəutəni məmə in nəmtətiən kəti məmə katol nalpɨniən kəti kəm in, kəni nətəmimi nəuvein kəutəni məmə in nəmtətiən kəti məmə in pətan rəha nəfəriən. !Nəmə pətan kəti təsolkeikeiən məmə otəhtərain rəhn-kapə lanəha, təuvɨr məmə otətei əmə nəuanun! Mətəu nəmə in tətaulɨs o nəteiən nəuanun, uə nakiən rəhn-kapə, kəni təuvɨr məmə otəhtərain rəhn-kapə. Təuvɨr məmə iərman kəti təsəhtərainiən rəhn-kapə mətəu-inu nian Uhgɨn təmol iətəmimi, iətəmimi təmos narmɨ Uhgɨn, kəni matol pətɨgəm nəuvɨriən rəha Uhgɨn; mətəu pətan tatol pətɨgəm nəuvɨriən rəha iərman rəhan. Jen 1:26-27
Tol lanəha mətəu-inu iərman təsɨsɨpəniən e pətan, mətəu pətan təmsɨpən e iərman, kəni Uhgɨn təməsoliən iərman məmə in iasiru rəha pətan, mətəu təmol pətan məmə in iasiru rəha iərman. Jen 2:18-23 10 Tol lanəha, pətan otəkeikei məhtərain rəhn-kapə iətəm tətəgətun məmə tatɨsiai rəhan iərman mətəu-inu nagelo mɨn kauteruh.
11 Mətəu kitah u kəməhuva kətiəh kitah Iərmənɨg, pətan otəsatɨg aru əməiən e iərman, kəni iərman mɨn otəsatɨg aru əməiən e pətan, 12 mətəu-inu pətan təmsɨpən e iərman, kəni təhmen mɨn əmə, pətan təmələs iərman. Mətəu natimnati rəfin kəutsɨpən e Uhgɨn.
13 Otakil aru nati u. ?Otəhruahru məmə pətan iətəm tətəfaki kəm Uhgɨn təsəhtərainiən rəhn-kapə, uə kəpə? 14 Nətəmimi rəfin kotəhrun məmə iərman iətəm nəuanun təfəməh, tatol aulɨs in. 15 Mətəu nəmə pətan kəti nəuanun təfəməh, nɨkin tagiən lan kəni katɨsiai in lan, mətəu nəuanun əha Uhgɨn təməfən məmə otəhtərain rəhn-kapə. 16 Mətəu nəmə iətəmi kəti tolkeikei məmə otorgəhu o nati əha, kəni iətəni lanəha məmə noliən kəti mɨn tɨkə o nati u, kəni niməfaki pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəfin kautol təhmen-əhmen əmə. Nətəmimi nəuvein kotəni məmə nəniən mɨn u o nəhtərainiən nəuanutəmi mɨne nəuanutəmi u təfəməh okətəkeikei katol rəueiu. Mətəu nəhtərainiən nəuanutəmi mɨne nəpəhiən nəuanutəmi təfəməh, nɨpətɨ lau e nian əha rəha Pol kuol pɨsɨn e nian u rəueiu.
Nauəniən Rəha
Nəmtətiən Rəha Iesu
17 Nəghatiən mɨn iətəm iəkəni kəm təmah əha rəueiu, oiəsəni-viviən itəmah mətəu-inu nəharəg pətiən rəhatəmah təsasiruiən, mətəu tətərəkɨn əmə itəmah. 18 Iəmaupən mətəu məmə nian nəutuhapumɨn itəmah mɨn məmə nəkotəfaki, kəni məutəhapu-əhapu itəmah mɨn. Kəni nɨkik təhti məmə nəghatiən mɨn əha, nəuvein nɨpəhriəniən, 1Kor 1:10-12 19 mətəu-inu nəhapu-əhapuiən mɨn okotəkeikei məhuva məmə okeruh əhruahru məmə pəh tətəfaki pəhriən.
20 !Nian nəutuhapumɨn itəmah mɨn, mautəni məmə nautun Nauəniən Rəha Nəmtətiən Rəha Iesu, mətəu oteruh-to noliən u rəhatəmah! Səniəmə Nauəniən Rəha Nəmtətiən Rəha Iesu, 21 mətəu-inu nian nəutauən, itəmah kətiəh kətiəh kautəkeikei əmə, məsotəhtahniniən ilah mɨn nəuvein. Kəti tɨnapɨs rəkɨs, kəni kəti mɨn nəumɨs tatus əhanəh. 22 ?Rəhatəmah lahuənu tɨkə məmə nəkotaupən motauən ikɨn? ?Uə itəmah nəsotɨsiaiən niməfaki rəha Uhgɨn, kəni mautol aulɨs nanrah mɨn? ?Kəni iəkəni məmə nak kəm təmah? ?Iəkəni-vivi itəmah o noliən əha? !Kəpə, tiəkɨs agɨn!
23 Mətəu-inu iəməgətun rəkɨs itəmah e nəgətuniən mɨn iətəm təmsɨpən o Iərmənɨg. E nian lapɨn əha uərisɨg kegəhan=pən lan e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhan, in təmos pɨret, 24 kəni məni tagkiu kəm Uhgɨn ohni, kəni məhapu, kəni məni məmə, “Inu nɨpətɨk iətəm otɨtəgɨt o təmah. Rəhn-kapə lahuənu otəhapu (mətəu otəsəteiən) pɨret tol nɨpɨspɨsɨn kəni məfən kəm rəhan mɨn famli. Pɨret tətəgətun=pən nɨpətɨ Krɨsto, mətəu səniəmə nɨpətɨn əhruahru pəhriən. Mɨne wain tətəgətun=pən nɨran, mətəu səniəmə nɨran əhruahru pəhriən. Onəkotol lanu lan kəni nɨkitəmah tətəhti iəu.” 25 E noliən əhmen mɨn əmə, nian kɨnotauən rəkɨs, in tos kap wain məni məmə, “Kap wain u tətəgətun=pən nəniəskasɨkiən vi rəha nasiruiən rəha Uhgɨn kəm nətəmimi, kəni nəniəskasɨkiən vi u tətəhtul mətəmiəgəh e nɨrak iətəm otaiu o təmah. Nian rəfin nəkotəmnɨm kap wain u, nɨkitəmah otəhti iəu.” Eks 24:6-8; Hip 8:8-13 26 O nati əha, nian rəfin nəkotun pɨret u, uə nəkotəmnɨm kap u, onəkautəni pətɨgəm nɨmɨsiən rəha Iərmənɨg mətəuarus tɨtəlɨg=pa mɨn. Mat 26:26-29; Mak 14:22-25; Luk 22:14-20
27 Tol lanəha, iətəmimi pəh iətəm tatun pɨret, uə tətəmnɨm kap wain u rəha Iərmənɨg e noliən kəti iətəm təsəhruahruiən, in tatol təfagə o nərəkɨniən nɨpətɨn mɨne nɨra Iərmənɨg. Hip 10:29 28 Iətəmimi otəkeikei maupən makil rəhan nəmiəgəhiən, uərisɨg təpanun pɨret mɨne məmnɨm kap wain, 29 mətəu-inu iətəmimi iətəm tatun mɨne mətəmnɨm, mətəu nɨkin təsəhti viviən pɨret mɨne wain məmə tətəgətun=pən nɨpətɨ Iərmənɨg, nuniən mɨne nəmnɨmiən iətəm in tatol tatiuvi=pa aru əmə nalpɨniən kəm in. 30 Mətəu o nati əha, itəmah tepət nəkotəpəou kəni mautohmɨs, kəni itəmah nəuan nəuvein kɨnohmɨs rəkɨs. 31 Mətəu nəmə kitah kotakil aru noliən mɨn rəhatah, Iərmənɨg təsakiliən itah mol nalpɨniən kəm tah. 32 Nian Iərmənɨg takil itah mol nalpɨniən kəm tah, in tatol məmə kitah okotəhruahru, məmə nian in otakil nətəmimi e nəhue nɨftəni məni nalpɨniən rəhalah məmə okohmɨs, kəni kitah okəsotosiən nalpɨniən əha kitah min ilah. Hip 12:5-6
33 Tol lanəha piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, nian nəkəhuva kətiəh məmə nəkotauən, əutəhtahnin itəmah mɨn. 34 Nəmə iətəmi kəti nəumɨs tus, təuvɨr məmə otauən iman ikɨn lahuənu, məmə nian nəkotuhapumɨn, Uhgɨn otəsəfɨnəiən nalpɨniən kəm təmah o noliən mɨn əha rəhatəmah.
Nian iəkuvnə, oiəkəfɨnə suaru e natimnati pɨsɨn nəuvein mɨn iətəm nəkotətapuəh ohni.

11:1 1Kor 4:16

11:3 Jen 3:16; Efəs 5:23

*11:5 Nəmə pətan kəti təmaki rəhn-kapə, in nati kəti rəha naulɨsiən. Nətəmimi nəuvein kəutəni məmə in nəmtətiən kəti məmə katol nalpɨniən kəti kəm in, kəni nətəmimi nəuvein kəutəni məmə in nəmtətiən kəti məmə in pətan rəha nəfəriən.

11:7 Jen 1:26-27

11:9 Jen 2:18-23

11:16 Nətəmimi nəuvein kotəni məmə nəniən mɨn u o nəhtərainiən nəuanutəmi mɨne nəuanutəmi u təfəməh okətəkeikei katol rəueiu. Mətəu nəhtərainiən nəuanutəmi mɨne nəpəhiən nəuanutəmi təfəməh, nɨpətɨ lau e nian əha rəha Pol kuol pɨsɨn e nian u rəueiu.

11:18 1Kor 1:10-12

11:24 Rəhn-kapə lahuənu otəhapu (mətəu otəsəteiən) pɨret tol nɨpɨspɨsɨn kəni məfən kəm rəhan mɨn famli. Pɨret tətəgətun=pən nɨpətɨ Krɨsto, mətəu səniəmə nɨpətɨn əhruahru pəhriən. Mɨne wain tətəgətun=pən nɨran, mətəu səniəmə nɨran əhruahru pəhriən.

11:25 Eks 24:6-8; Hip 8:8-13

11:26 Mat 26:26-29; Mak 14:22-25; Luk 22:14-20

11:27 Hip 10:29

11:32 Hip 12:5-6