10
Sakrifais rəha Iesu, təmol nian kətiəh əmə, kəni in tɨnəhmen
Natimnati mɨn rəha Lou, ilah kotəhmen e narmɨ nati* Kol 2:17; Hip 8:5 iətəm otəsuvəhiən kəhuva, mətəu ilah səniəmə nɨpətɨ nati. E nu kətiəh kətiəh mɨn rəfin pris mɨn kotəkeikei mautol əmə sakrifais lanko. Mətəu nati əpnapɨn məmə ilah kautol sakrifais, mətəu Lou in təruru noliən nəfaki mɨn nətəm kəhuva o Uhgɨn kotəhruahru e nəhmtɨn, mətəu-inu ilah narmɨ sakrifais agɨn əmə, mətəu ilah səniəmə nɨpətɨ nati. Nəmə sakrifais mɨn ilah kotəhmen, motəhrun noliən nətəmimi kotəhruahru. Kəni nəfaki mɨn kotəhrun nələhuiən motəpəh noliən rəha sakrifais, mətəu-inko nɨkilah tɨnəruən rəkɨs mau kətiəh əmə təhmen. Kəni nəmə tɨnafəl rəkɨs nɨkilah lanəha, kəni ilah kəsotətəu mɨniən tərah o rəhalah noliən tərah. Mətəu, kəpə, ilah kautətəu əhanəh tərah. Tol lanəha, e nu mɨn rəfin, ilah kautol pau sakrifais, mətəu nati u tatol əmə məmə ilah ko kəsotaluiən e noliən tərah mɨn rəhalah, mətəu-inu nɨra nəni mɨne kau in təruru agɨn nos rəkɨsiən təfagə tərah. Hip 9:12-14
Tol lanəha, nian Krɨsto tuva e nəhue nɨftəni, in təməni=pən kəm Uhgɨn məmə,
“Ik nəkəpəh sakrifais mɨn mɨne natimnati mɨn kəutəfɨnə kəm ik.
Mətəu ik nəmol=pən nɨpətɨk kəti məmə iəkuvən lan.” Hip 2:14; Sam 40:6-8
Kəmotuvan əhtuv natimnati e oltə təhmen e nəfakiən rəhalah otuvnə ohnik,
kəni mautol sakrifais o nafəl rəkɨsiən təfagə.
Mətəu nati əpnapɨn kautol lanəha,
mətəu kəsotoliən məmə nɨkim tagiən o lah.
Kəni iəu iətəni məmə,
“Kəmətei nəghatiən kəti tətatɨg e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəghati lak məmə,
‘Uhgɨn, iəu u, iəmuva o noliən rəham nətəlɨgiən.’ ”§ Mat 26:39
E nəghatiən u aupən ikɨn, Krɨsto təmaupən məni məmə,
“Ik nəkəpəh sakrifais mɨn
mɨne natimnati mɨn iətəm kautəfɨnə kəm ik,
mɨne natimnati mɨn iətəm katuvan əhtuv e oltə,
mɨne sakrifais mɨn iətəm katol o nafəl rəkɨsiən təfagə.
Natimnati mɨn u, ik nəkəpəh,
kəni kəsoliən məmə nɨkim tagiən o lah,”
(nati əpnapɨn məmə ilah kautohtəu=pən suaru iətəm Lou təməni.) Kəni uərisɨg, Krɨsto tətəni mɨn məmə, “Iəu u, iəmuva məmə iəkol nətəlɨgiən rəham.” E nəghatiən u rəhan, in tatoh rəkɨs nəniəskasɨkiən əuas rəha nasiruiən, məmə in otələhu nəniəskasɨkiən vi rəha nasiruiən kəti. 10 Kəni Iesu Krɨsto təmol nətəlɨgiən rəha Uhgɨn tol lanu. In təmol sakrifais aru e nɨpətɨn,* Hip 2:14 mau kətiəh əmə, Hip 7:27 məmə otol kitah kotasim, kitah u rəhan mɨn nətəmimi. Hip 10:14; Efəs 5:26
11 Nian rəfin, pris mɨn ilah kautəhtul mautol uək rəha nəfakiən, mautol sakrifais, mautol nati kətiəh əmə nian rəfin, o nafəl rəkɨsiən noliən tərah. Mətəu sakrifais mɨn u, ilah kəsotəhmen agɨniən o nos rəkɨsiən təfagə tərah nian kəti. 12 Mətəu pris u rəhatah, tɨnol rəkɨs rəhan sakrifais mau kətiəh əmə, kəni sakrifais əha in təhmen məuaou o nafəl rəkɨsiən noliən tərah rəha nətəmimi tatuvən matuvən naunun tɨkə. Kəni nian tɨnələhu rəkɨs lanəha rəhan sakrifais, kəni in tɨnətəharəg§ Pris mɨn, ilah kautəhtul əmə nian ilah kɨnotol rəkɨs sakrifais mɨn rəhalah, mətəu-inko rəhalah sakrifais mɨn ko təsoliən naunun nian kəti. Mətəu Iesu in təməharəg, mətəu-inu in, rəhan sakrifais, tatol nian kətiəh əmə o nafəliən rəhatah noliən tərah mɨn. Rəhan sakrifais in təhmen agɨn mapirəkɨs. Kəni Iesu tətəharəg itulɨn. Eruh mɨn-to Hip 1:3; 7:26-27; 9:12; 9:25-26; 10:11-14. e nəhlmɨ Uhgɨn maru, ikɨn ima nepətiən mɨne nɨsiaiən. 13 Kəni ikɨn əha, in tətəhtahnin əmə məmə Uhgɨn otol rəhan tɨkɨmɨr mɨn kotəhmen e napən iətəm tətafəl nəhlkɨn lan,* Afin-to futnot e Hip 1:13 14 mətəu-inu e noliən sakrifais mau kətiəh əmə əha, Krɨsto təmol məmə rəhan nətəmimi nətəm Uhgɨn təmələhu məmə rəhan, ilah mɨn u kɨnotəhruahru e nəhmtɨn, matuvən matuvən, naunun tɨkə.
15 Kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn, in mɨn tətəni-vivi natimnati mɨn u kəm tah. In təməni məmə,
16 “Iərmənɨg tətəni məmə,
‘Nian iətəm otəpanuva,
oiəkol nəniəskasɨkiən vi rəha nasiruiən kəm rəhak nətəmimi tol lanu lan.
Iəu oiəkəfən lou mɨn rəhak e nɨkilah,
kəni oiəkətei rəkɨs=pən e nətəlɨgiən rəhalah.’ ” Jer 31:33; Hip 8:10
17 Kəni in tətəni mɨn məmə,
“Iəu oiəkalu e rəhalah noliən tərah mɨn,
kəni nɨkik otəsəhti mɨniən noliən mɨn rəhalah nətəm kəutatgəhli Lou.” Jer 31:34; Hip 8:11
18 Nian Uhgɨn tətafəl rəkɨs noliən tərah mɨn rəha iətəmi kəti, kəni tol məmə ko təsəhmeniən, məmə in otol mɨn sakrifais tuvən kəm Uhgɨn ohni.
Pəh kotəhtul əskasɨk
e rəhatah nəhatətəiən
19 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Tol lanəha, kəni nɨra Iesu təmol məmə kitah kotəhrun nuvəniən imə Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, kəni məsotəgɨniən. 20 Rəueiu əha, Iesu in təmətei suaru vi kəti, iətəm tətəmiəgəh. In təməhapu napən iətəm tətəhkulpəsɨg Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, tətəgətun=pən nɨpətɨn. Kəni mol suaru vi u rəhatah məmə kitah kotəhrun nuvən-pəniən ikɨn, məhuvən o Uhgɨn.§ Lev 16:2; Mat 27:51; Efəs 2:18; Hip 9:8 21 Kəni pris asoli agɨn rəhatah, in iətəmi asoli iətəm tətarmənɨg* Sek 6:13 e nimə rəha Uhgɨn, inu rəhan nətəmimi. Hip 3:6
22 Tol lanu, pəh kəhuvən iuəkɨr e nəhmtɨ Uhgɨn, Hip 7:19; Efəs 3:12 e nɨkitah iətəm təriauəh e nəhatətəiən pəhriən. Mətəu-inu Krɨsto təmol=pən nɨran e nɨkitah məmə kitah okotasim.§ Esik 36:25; Hip 9:14; 12:24 Kəni in təməueiu rəkɨs nɨpətɨtah e nəhu əhlan, in əmə in əmə.* 1Pitə 3:21 23 Kitah kotəni məmə kəmotələhu=pən nətəlɨgiən rəhatah e Krɨsto. Tol lanəha, pəh kotəhtul məha-məha lan, məsotəlauəl-auəliən, mətəu-inu kitah kotəhrun nahgəliən e rəhan nəghatiən mɨn iətəm təməni əskasɨk rəkɨs kəm tah. 24 Pəh kotəhgi-pəri nətəlɨgiən rəhatah mɨn, məmə kitah okotolkeikei kitah mɨn, kəni mautol təuvɨr agɨn kəm tah mɨn tatuvən təhmɨn mɨn lanəha. 25 Təsəuvɨriən məmə okotəhlman e noliən rəha nuhapumɨniən kitah mɨn. Nətəmimi nəuvein ilah kautol lanəha, mətəu pəh kitah kautem məha-məha itah mɨn nian rəfin. Hip 3:13 Kəni rəueiu koteruh məmə nian rəha nuvaiən rəha Iesu tətuva iuəkɨr, təuvɨr məmə kitah kautəkeikei e nem əskasɨkiən itah mɨn, mautol tətəri təhmɨn mɨn.
26 Təuvɨr məmə kautem əskasɨk itah mɨn lanəha, mətəu-inu nəmə kitah kɨnotəhrun rəkɨs pau nɨpəhriəniən, mətəu kitah kautohtəpɨn suaru pɨsɨn mautəkeikei e noliən tərah, kəni tatol məmə sakrifais kəti mɨn tɨkə agɨn o nos rəkɨsiən təfagə tərah rəhatah. Hip 6:4-8; 2Pitə 2:20-21 27 Kəni nəmə sakrifais kəti mɨn tɨkə məmə otos rəkɨs təfagə tərah rəhatah lanəha, kəni nati kətiəh əmə əha ikɨn tətatɨg. Inko, kitah kautəgɨn, məutərəmrumɨn, mətəu-inko kitah kotəhrun vivi məmə kitah kautəhtahnin əmə nalpɨniən əskasɨk, mɨne nɨgəm asoli rəha niəməha rəha Uhgɨn iətəm otəkeikei mus rəhan tɨkɨmɨr mɨn.§ 2Təs 1:7-9; Hip 12:29
28 E Lou əuas rəha Mosɨs aupən, nəmə iətəmi kəti tatol nati əpnapɨn e Lou matgəhli, kəni iətəmi keiu uə kɨsɨl okləni pətɨgəm in, kəni iətəmi u təkeikei mɨmɨs. Ko kəsəgɨniən ohni.* Dut 17:6,7 29 ?Mətəu təhro e iətəmimi u iətəm tatevɨg-ərain Nətɨ Uhgɨn? Hip 6:6 Uhgɨn təmol nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən kəm tah, kəni nɨra Krɨsto təmol nəniəskasɨkiən u tətatɨg mətəmiəgəh. Mat 26:28 Nɨran əmə u, təhrun noliən iətəmimi tasim, kəni in iətəmimi rəha Uhgɨn.§ Nəh 1:5 ?Mətəu təhro e iətəmimi iətəm tateh əpnapɨn nɨrə u, məmə in səniəmə nati asim kəti? ?Narmɨn Rəha Uhgɨn in tətəuəri nəuvɨriən rəhan kəm nətəmimi, mətəu təhro e iətəmimi iətəm tətərəkɨn əfəməh Narmɨn əha, mətəu mətəuhlin=pən nəmtahn lan məpəh nəuvɨriən rəhan? Iətəmi u, təhruahru agɨn əmə məmə nalpɨniən rəhan in otəskasɨk mapirəkɨs nalpɨniən rəha iətəm tətatgəhli Lou rəha Mosɨs.* Nəmə nətəmimi nəuvein u kəmotəhatətə rəkɨs e Iesu, konu motatɨg mohtəlɨg=pən mɨn e noliən aupən mautol noliən tərah, ilah kautol noliən tərah e fes u tətəghati lan. 30 Mətəu-inu kitah kɨnotəhrun rəkɨs Uhgɨn u iətəm təməni məmə,
“Nalpɨniən nɨtai nati, inu uək əmə rəhak.
Kəni iəu oiəkalpɨn nɨtai noliən rəhalah təhmen əhmen əmə.” Dut 32:35
Kəni in təməni məmə,
“Iərmənɨg in otakil noliən rəha nətəmimi rəhan.” Dut 32:36; Sam 135:14
31 Uhgɨn u iətəm tətəmiəgəh mətəsanən agɨn, tətatɨg mətatɨg. Kəni nəmə kitah kotatɨg əhanəh e təfagə tərah, kəni in otələs itah e nəhlmɨn mol nalpɨniən kəm tah. Nati u in nati kəti məmə okəgɨn pəhriən lan.
32 Təuvɨr məmə nɨkitəmah təhti nian u aupən, nian nəhagəhagiən təmətasiəgəpɨn itəmah aupən. E nian u, itəmah nəmotatɨg e nəluagɨniən asoli e nəmiəgəhiən, kəni in nian iəkɨs kəti, iətəm nəmotatɨg e nahməiən asoli.§ Fɨl 1:29,30 Mətəu itəmah nəmautəhtul əskasɨk. 33 Nian nəuvein nətəmimi kəutəni rah itəmah e nəhmtɨ nətəmimi,* 1Pitə 4:14 kəni mautol mɨn natimnati tərah mɨn nəuvein e təmah. Nian nəuvein, itəmah nəmotos mautəhtul=pən o nətəmi mɨn ko nətəm katol tərah e lah lanəha. 34 Itəmah nəmotos mautəhtul=pən o lah lanəha, kəni nian kəməhuvən e kaləpus, kəni itəmah nəmotasiru e lah motətəu tərah o lah e nian iəkɨs mɨn rəhalah. Hip 13:3 Kəni nian nətəmimi kəmotakləh e natimnati mɨn rəhatəmah, kəni itəmah nɨkitəmah təmagiən əmə, 1Pitə 4:13 mətəu-inu itəmah nəmotəhrun rəkɨs məmə rəhatəmah natimnati nəuvein əha ikɨn kəutatɨg e neai, iətəm kotəuvɨr motapirəkɨs. Kəni natimnati mɨn u, ko kəsohkəiən nian kəti.§ Hip 11:16; 1Pitə 1:4,5
35 Inəha, in nətəouiən asoli rəhatəmah iətəm Uhgɨn otəpanəfɨnə kəm təmah. Kəni mətəu-inko o nati təuvɨr mɨn əha iətəm kautəməhli aupən e təmah, təsəuvɨriən məmə onəkotəmkarəpən e nəhatətəiən əskasɨk rəhatəmah. 36 Itəmah nəkotəkeikei motol rəhatəmah nətəlɨgiən təfəməh,* Rom 5:3,4; Hip 12:1; Jem 1:3,4,12; 5:11 məmə nəkotol natimnati iətəm Uhgɨn tolkeikei. Kəni itəmah onəpanotos natimnati mɨn iətəm in təməni əskasɨk məmə otəfɨnə kəm təmah. Hip 6:15; 9:15 37 Mətəu tol lanu lan, inko Uhgɨn təməni mɨne məmə,
“Otəsuvəhiən, kəni iətəmi u iətəm tətuva,
in otiet pətɨgəm=pa, otəsan təlɨg-təlɨgiən. Nəh 22:20
38 Mətəu rəhak iətəmimi iətəm təhruahru e nəhmtək,
in otətəkeikei e rəhan nəhatətəiən.§ Hab 2:3-4; Rom 1:17; Kəl 3:11
Mətəu nəmə iəkeruh məmə təpəh iəu,
mɨnətan təlɨg-təlɨg,
kəni nɨkik otəsagiəniən ohni.”
39 Mətəu kitah u, kəsotoliən lanəha. Kitah ko kəsotan təlɨg-təlɨgiən məmə Uhgɨn otərəkɨn itah. Kəpə. Kitah nətəmimi rəha nəhatətəiən e Uhgɨn, məmə kitah kautos nəmiəgəhiən.

*10:1 Kol 2:17; Hip 8:5

10:4 Hip 9:12-14

10:5 Hip 2:14; Sam 40:6-8

§10:7 Mat 26:39

*10:10 Hip 2:14

10:10 Hip 7:27

10:10 Hip 10:14; Efəs 5:26

§10:12 Pris mɨn, ilah kautəhtul əmə nian ilah kɨnotol rəkɨs sakrifais mɨn rəhalah, mətəu-inko rəhalah sakrifais mɨn ko təsoliən naunun nian kəti. Mətəu Iesu in təməharəg, mətəu-inu in, rəhan sakrifais, tatol nian kətiəh əmə o nafəliən rəhatah noliən tərah mɨn. Rəhan sakrifais in təhmen agɨn mapirəkɨs. Kəni Iesu tətəharəg itulɨn. Eruh mɨn-to Hip 1:3; 7:26-27; 9:12; 9:25-26; 10:11-14.

*10:13 Afin-to futnot e Hip 1:13

10:16 Jer 31:33; Hip 8:10

10:17 Jer 31:34; Hip 8:11

§10:20 Lev 16:2; Mat 27:51; Efəs 2:18; Hip 9:8

*10:21 Sek 6:13

10:21 Hip 3:6

10:22 Hip 7:19; Efəs 3:12

§10:22 Esik 36:25; Hip 9:14; 12:24

*10:22 1Pitə 3:21

10:25 Hip 3:13

10:26 Hip 6:4-8; 2Pitə 2:20-21

§10:27 2Təs 1:7-9; Hip 12:29

*10:28 Dut 17:6,7

10:29 Hip 6:6

10:29 Mat 26:28

§10:29 Nəh 1:5

*10:29 Nəmə nətəmimi nəuvein u kəmotəhatətə rəkɨs e Iesu, konu motatɨg mohtəlɨg=pən mɨn e noliən aupən mautol noliən tərah, ilah kautol noliən tərah e fes u tətəghati lan.

10:30 Dut 32:35

10:30 Dut 32:36; Sam 135:14

§10:32 Fɨl 1:29,30

*10:33 1Pitə 4:14

10:34 Hip 13:3

10:34 1Pitə 4:13

§10:34 Hip 11:16; 1Pitə 1:4,5

*10:36 Rom 5:3,4; Hip 12:1; Jem 1:3,4,12; 5:11

10:36 Hip 6:15; 9:15

10:37 Nəh 22:20

§10:38 Hab 2:3-4; Rom 1:17; Kəl 3:11