Fɨlɨpai
Nauəuə iətəm Pol təmətei tuvən kəm nəfaki mɨn ikɨn Fɨlɨpai
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Fɨlɨpai
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm niməfaki əpəha Fɨlɨpai.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Nətəm Isrel, kəməhgi=pən ilah, mətəu Nanihluə* Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. mɨn tepət, kəməsəhgi-pəniən ilah. Pol in təmem niməfaki əpəha Fɨlɨpai e rəhan naliuəkiən iətəm tatol keiu lan. Əpəha e niməfaki əpəha Fɨlɨpai, nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn kəutəfaki pəti, nati əpnapɨn Nanihluə mɨn tepət, kəməsəhgi-pəniən ilah. Mətəu e nian əha, nəgətun eiuə mɨn nəuvein kəməhuva motəni məmə okəkeikei kəhgi=pən ilah, kəni nəmə kəsotoliən, Uhgɨn otəsosmiəgəhiən ilah.
?Təmətei nauəuə u o nak? 1. Nian Pol təmətatɨg e kaləpus əpəha Rom, nətəmimi rəha niməfaki əpəha Fɨlɨpai, kəmotahli=pən Epafrotaetəs məmə otəmki məni nəuvein muvən kəm in. Niməfaki əha inəha, əpəha Fɨlɨpai in təmaupən mahli=pən məni kəm Pol. Pol təmətei nauəuə u məmə otəni tagkiu o niməfaki əpəha Fɨlɨpai o natimnati iətəm kəmotahli=pən kəm in. 2. E nauəuə u, Pol təmahtɨpəsɨg e nəgətun eiuə mɨn u kəutəni məmə Nanihluə mɨn okəkeikei kəhgi=pən ilah məmə Uhgɨn təhrun nosmiəgəhiən ilah. 3. Pol tolkeikei məmə otəfəri nətəlɨgiən rəhalah, kəni məni=pən kəm lah məmə suaru kətiəh əmə məmə okotagiən lan. Iesu Krɨsto pɨsɨn əmə təhrun noliən nɨkilah tagiən, nati əpnapɨn məmə kəutatɨg e nian təuvɨr uə nian iəkɨs mɨn.
1
Pol təməni təuvɨr kəm lah
Iəu Pol, mɨne Timoti, slef mil rəha Krɨsto Iesu, iəutəni təuvɨr kəm təmah rəfin nətəm kəutəfaki kəm Krɨsto Iesu əpəha Fɨlɨpai, mɨne nətəmi asoli rəha niməfaki, mɨne dikon mɨn.
Pəh Uhgɨn u Tatə rəhatah, mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto, otətuati e nəuvɨriən mɨne nəməlinuiən kəm təmah.
Pol təməfaki o nətəm Fɨlɨpai
Iəkolkeikei məmə iəkəni kəm təmah məmə nian mɨn rəfin iətəm nɨkik tətəhti itəmah, iətəni kəm rəhak Uhgɨn məmə nɨkik tagiən o təmah. Kəni nian rəfin e rəhak rəfin nəfakiən o təmah rəfin, iətəfaki əmə e nagiəniən, mətəu inko rəhatəmah nasiruiən lak e uək rəha nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr, e nətuəuiniən, nian nəmotəhatətə e nanusiən təuvɨr, mətəuarus=pa u rəueiu. Tol lanəha iəkəhrun vivi məmə Uhgɨn iətəm təmətuəuin uək təuvɨr e nəmiəgəhiən rəhatəmah, in otəkeikei matol lanəha, kəni otəpanol naunun lan e nian Krɨsto Iesu otɨtəlɨg=pa mɨn. 1Kor 1:8
Nian rəfin, iəkolkeikei pɨk itəmah, kəni iəkəkeikei mətəu nagiəniən lanu mətəu-inko Uhgɨn təməfa rəhan nəuvɨriən nian təməfa uək u kəm tah. E nian iəmətatɨg e kaləpus, mɨne nian iəmətan əmə mətəhtul pətɨgəm o nanusiən təuvɨr məmə in nɨpəhriəniən, mətəu itəmah nəmotasiru lak. Uhgɨn təhrun məmə iətəni pəhriən məmə iəkolkeikei məmə iəkeruh itəmah, mətəu-inu iəkolkeikei pɨk itəmah təhmen əmə məmə Iesu Krɨsto tolkeikei itəmah.
Kəni inu rəhak nəfakiən məmə rəhatəmah nolkeikeiən oteviə təhmɨn mɨn e nəhruniən nati mɨne neinatɨgiən rəfin 10 məmə itəmah onəkotəhrun neruhiən nati nak u in təuvɨr pɨk agɨn, kəni məmə onəkotəhruahru vivi, kəseruh-pəniən nati tərah kəti e təmah rəueiu mətəuarus nian iətəm Krɨsto otuva mɨn lan. 11 Pəh rəhatəmah nəmiəgəhiən otəuə e nəuan nəuvɨriən mɨne nəhruahruiən iətəm Iesu Krɨsto tatol e nəmiəgəhiən rəhatəmah, o nəni-viviən mɨne nəfəriən nərgɨ Uhgɨn.
Nian Pol əpəha e kaləpus, nətəmimi kəmotətəu nanusiən təuvɨr
12 Iəu mɨn nəuvein, iəkolkeikei məmə onəkotəhrun məmə nati əpnapɨn nahməiən u kəmol lak, mətəu təmasiru pɨk o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr kəm nətəmimi tepət, 13 mətəu-inu tol lanəha, soldiə mɨn iətəm kautol kat o nimə rəha Sisə, mɨne nətəmi pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət, kɨnotəhrun rəkɨs məmə iəu iətatɨg e kaləpus mətəu iəu ioluək rəha Krɨsto. Uək 28:30 14 Kəni rəhak natɨgiən e kaləpus təmol məmə iəkəfaki mɨn iuəkɨr ilah rəfin kəmotəhatətə əskasɨk təhmɨn mɨn e Iərmənɨg, kəni matol nətəlɨgiən rəhalah təskasɨk o nəni pətɨgəmiən nəghatiən rəha Uhgɨn məsotəgɨniən.
15 Nɨpəhriəniən, nəuvein kəmotəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto mətəu-inu kəutetet iəu kəni motolkeikei məmə okotepət lak. Mətəu nəuvein kəutəni pətɨgəm əmə nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto e nətəlɨgiən əhruahru. 16 Nətəmi mɨn u nətəlɨgiən rəhalah təhruahru əmə, ilah kəutəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr mətəu-inu kotolkeikei iəu, kəni motəhrun məmə Uhgɨn təmələhu=pən iəu ikɨnu e kaləpus məmə iatəhtul pətɨgəm o nanusiən təuvɨr məmə in nɨpəhriəniən. 17 Mətəu nəuvein iətəm kautetet iəu, kəsotəni pətɨgəmiən Krɨsto e nɨkilah pəhriən, mətəu kautol əmə mətəu-inu kotolkeikei məmə okəfəri aru ilah, kəni nɨkilah təhti məmə okotol nərahiən kəm iəu rəueiu, nian iətatɨg e kaləpus. 18 Mətəu nati əha, in nati əpnapɨn əmə. Nəmə kautol e nɨkilah pəhriən uə kəpə, mətəu nati asoli məmə kəutəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto, kəni inu tatol nɨkik tətagiən.
19 Pəhriən, kəni nɨkik otagiən mɨn mətəu iəkəhrun məmə e nəua nəfakiən rəhatəmah, mɨne nasiruiən rəha Narmɨn rəha Iesu Krɨsto, in otəmiəgəh iəu e nərahiən u, 2Kor 1:11 20 təhmen əmə məmə iəkəhrun vivi kəni matələhu=pən rəhak nətəlɨgiən məmə Uhgɨn otəsegəhaniən məmə oiəkol nati kəti iətəm otol aulɨs iəu e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni iəkəhrun mə iəu oiəsəgɨniən o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto. Mətəu rəueiu mɨne nian mɨn rəfin, nɨkik təskasɨk məmə, nəmə iatəmiəgəh uə iəkɨmɨs, mətəu iatɨsiai Krɨsto e nəmiəgəhiən rəhak.
21 Tol lanəha mətəu-inu nəmiəgəhiən rəhak in Krɨsto əmə, kəni nəmə iəkɨmɨs, in nati təuvɨr tapirəkɨs. Kəl 2:20 22 Okəmə iətəmiəgəh əhanəh, in təuvɨr o noliən uək nəuvetɨn mɨn rəha Uhgɨn e nəhue nɨtəni. ?Kəni iəkɨtəpɨn iətəm pəhruvən? !Iəkəruru! 23 Rəueiu əha suaru keiu kətuəməhli aupən lak, mətəu iəkolkeikei ilau pəti. Iəkolkeikei pɨk məmə iəkəpəh natɨgiən u ikɨnu muvən meruh Krɨsto iətəm in təuvɨr agɨn mapirəkɨs natɨgiən u ikɨnu. 2Kor 5:8 24 Kəni iəkafu məmə iəkəkeikei matəmiəgəh e nəhue nɨtəni u o nasiruiən e təmah. 25 Kəni mətəu-inu iəkəhrun məmə inu in nɨpəhriəniən, kəni iəkəhrun məmə oiəkəmiəgəh o nasiruiən e təmah məmə nəhatətəiən rəhatəmah oteviə, kəni onəkotagiən e nəhatətəiən rəhatəmah. 26 Kəni e noliən əha, nian iəkuva mɨn meruh itəmah, nɨkitəmah otagiən nəkotəni-vivi Krɨsto Iesu, mətəu-inu iəu iəmɨtəlɨg=pa mɨn o təmah.
Nəhtuliən əskasɨk
27 Kəni nati asoli, itəmah onəkotəkeikei motol məmə noliən mɨn rəfin e nəmiəgəhiən rəhatəmah okotəfən nɨsiaiən kəm nanusiən təuvɨr rəha Iesu Krɨsto. Kəni nati əpnapɨn nəmə iəkuvnə uə iəsuvnəiən, pəh oiəkətəu məmə nəutalkut əskasɨk e nətəlɨgiən kətiəh əmə, kəni məmə itəmah rəfin, itəmah nəutalkut e nətəlɨgiən kətiəh əmə o nəhtul əskasɨkiən o nanusiən təuvɨr, Efəs 4:1; 1Təs 2:12 28 kəni məmə nəsotəgɨniən e rəhatəmah mɨn tɨkɨmɨr. Inu nəmtətiən pəhriən kəti o lah məmə Uhgɨn otərəkɨn ilah, mətəu in otosmiəgəh itəmah. Uhgɨn otol natimnati mɨn əha rəfin. 29 Otol lanəha mətəu-inu in təmegəhan məmə onəkotəhatətə e Krɨsto, kəni nati kəti mɨn, məmə onəkotos mɨn nahməiən ohni. 30 Kitah rəfin, nərahiən əhmen əmə tatos itah, iətəm itəmah nəmoteruh e rəhak nəmiəgəhiən aupən, kəni rəueiu nəutətəu məmə iətatɨg əhanəh lan.

*^ Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.

1:6 1Kor 1:8

1:13 Uək 28:30

1:19 2Kor 1:11

1:21 Kəl 2:20

1:23 2Kor 5:8

1:27 Efəs 4:1; 1Təs 2:12