6
Noliən rəha kəlkələh mɨn mɨne tatə mɨne mamə
Itəmah kəlkələh mɨn. Otol nəuia tatə mɨn mɨne mamə mɨn rəhatəmah mətəu-inu itəmah rəha Iərmənɨg, kəni noliən u in təhruahru məmə itəmah onəkotol. Kol 3:20 Nəghatiən kəti e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Otəfən nɨsiaiən kəm rəhatəmah tatə mɨne mamə.” Nian Uhgɨn təməni lou u, məfən nəniəskasɨkiən tatɨg lan. Kəni lou u, təmaupən miet e lah iətəm nəniəskasɨkiən tətatɨg e lah.* Uhgɨn təməfən lou tepət, kəni nəuvein nəniəskasɨkiən tɨkə e lah. Mətəu nian təməni lou u, məfən nəniəskasɨkiən tatɨg lan. Uərisɨg e lou u, təməni lou mɨn nəuvein iətəm nəniəskasɨkiən tətatɨg e lah. Mətəu lou u, təmaupən miet e lah iətəm nəniəskasɨkiən tətatɨg e lah. Nəmə nəkotol lou əha, nəniəskasɨkiən əha tətəni lanəha məmə, “natimnati mɨn e nəmiəgəhiən rəhatəmah otaiu təuvɨr, kəni natɨgiən rəhatəmah e nəhue nɨftəni u otəfəməh.” Dut 5:16
Tatə mɨn. Sotoliən təskasɨk e nenətɨtəmah mɨn məmə otol nɨkilah təpəou mahmə, mətəu oteh vivi ilah, motəgəu ilah e noliən rəhalah kəni motəgətun ilah e suaru rəha Iərmənɨg. Sam 78:4; Prov 22:6; Kol 3:21
Noliən rəha slef mɨn mɨne rəhalah iətəmi asoli mɨn
Slef mɨn. Onəkotol nəuia nətəmi asoli mɨn rəhatəmah e nəhue nɨtəni u, onəkotol e nɨsiaiən, mɨne nəgɨniən, kəni onəkotol e nɨkitəmah pəhriəniən təhmen əmə məmə rəhatəmah iətəmi asoli in Krɨsto. Kol 3:22-23; Tait 2:9-10; 1Pitə 2:18 Kəni onəkotol nəuialah, mətəu səniəmə nian əmə iətəm ilah kauteruh itəmah lan məmə nɨkilah otagiən o təmah. Mətəu onəkotol nəuialah təhmen məmə itəmah slef mɨn rəha Krɨsto, kəni mautol noliən mɨn iətəm Uhgɨn tolkeikei e nɨkitəmah pəhriən. Onəkotol rəhatəmah uək e nɨkitəmah rəfin, təhmen=pən əmə Iərmənɨg in rəhatəmah iətəmi asoli, səniəmə iətəmimi kəti əmə in rəhatəmah iətəmi asoli, mətəu-inu nəkotəhrun məmə Iərmənɨg otəfɨnə nətəouiən kəm nətəmimi ərəfin e nati təuvɨr mɨn iətəm kəmotol, nati əpnapɨn nəmə in slef uə in iətəmi əpnapɨn əmə kəti. 2Kor 5:10; Kol 3:24-25
Kəni itəmah nətəmi asoli mɨn. Onəkoteh vivi mɨn əmə rəhatəmah slef mɨn lanəha. Məsotəghati əskasɨkiən kəm lah məmə ilah okotol nəuiatəmah, mətəu-inu nəkotəhrun məmə Iətəmi asoli rəhatəmah min ilah kətiəh əmə əpəha e negəu e neai, kəni in tatol təhmen-əhmen əmə kəm nətəmimi rəfin. Rom 2:11; Kol 4:1
Nuvəniən e natimnati
rəha Uhgɨn o nəluagɨniən
10 Naunun nəghatiən rəhak tol lanu. Otəhtul əskasɨk e Iərmənɨg mɨne rəhan nəsanəniən asoli. 11 Əhuvən e natimnati rəfin rəha Uhgɨn o nəluagɨniən məmə nəkotəhrun nosiən nəhtuliən rəhatəmah nian Setən tatol nəlpəkauiən eiuə o nohiən itəmah. Rom 13:12; 2Kor 10:4 12 Iətəni lanu mətəu kitah kəsotəluagɨniən kitah nətəmimi rəha nɨftəni, mətəu kəutəluagɨn kitah nati pɨsɨn iətəm kəsotafuiən, inəha iərmənɨg mɨn, mɨne nepətiən mɨn, mɨne nati iətəm kotəsanən e nərahiən rəha napinəpuiən rəueiu e nɨftəni, mɨne iərmɨs mɨn mɨne narmɨn mɨn e nɨmagəuagəu. 1Pitə 5:8-9 13 Tol lanəha, əhuvən e natimnati rəfin rəha Uhgɨn o nəluagɨniən məmə nian nərahiən iətəm Setən tatol otuva, nəkotəhrun nəluagɨniən o nərahiən əha, kəni nian nəmotol əpenə-penə rəfin o nəluagɨniən, nəkotəhrun nosiən nəhtuliən rəhatəmah.
14 !Kəni, otol əpenə-penə! Nian nəkotəhtul əskasɨk o nəluagɨniən, rəhatəmah natimnati rəha nəluagɨniən tol lanu:
Otaskəlɨm əskasɨk nəghatiən pəhriən, inu təhmen e kətəuti iətəm nəmotəlis nəlugɨtəmah lan.
Otol noliən rəhatəmah otəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn e nəhatətəiən, inu təhmen e aiən iətəm tatol pəsɨg e mankɨlahatəmi. Aes 11:5; 59:17; 1Təs 5:8
15 Otol rəhatəmah nətəlɨgiən təskasɨk e nanusiən təuvɨr rəha nəməlinuiən, inu təhmen e put əskasɨk iətəm tətasiru e təmah o nəhtul əskasɨkiən. Rom 10:15
16 Kəni mɨne, nati kəti mɨn, otəhatətə əskasɨk e Uhgɨn, inu təhmen e sil u in timpə asoli kəti iətəm təhrun nəuiapɨsiən nɨfagə rəha Setən iətəm tatuəu.
17 Otəni nɨpəhriəniən məmə Uhgɨn təmosmiəgəh itəmah. Inu təhmen məmə natuvən e kəfəfau əskasɨk kəmol e aiən iətəm tətəhtərain rəhn-kapə təmi.
Otəhrun vivi Nauəuə Rəha Uhgɨn, inu təhmen məmə natos e nau rəha nəluagɨniən iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəfɨnə kəm təmah. Hip 4:12
18 Kəni otegəhan=pən məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn otit itəmah e rəhatəmah nəghatiən kəm Uhgɨn e nian rəfin, kəni otəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən e noliən pɨsɨn pɨsɨn mɨn mɨne nətapuəhiən mɨn. Tol lanu, otəsal vivi, kəni motəfaki nian rəfin o iəfaki mɨn rəfin. Luk 18:1; Kol 4:2; 1Təs 5:17
19 Kəni otəfaki mɨn ohniəu məmə nian rəfin iətəghati, kəni Uhgɨn otəfa nəghatiən kəm iəu, məmə iəkəni pətɨgəm e nɨkin əsanən rəfin rəhak nati oneuən rəha nəniən təuvɨr iətəm Uhgɨn təmol əpu kəm tah. Kol 4:3-4; 2Təs 3:1 20 Kəni rəueiu, iəu iəni əhruin rəha Iesu Krɨsto, mətəu iətatɨg əmə e kaləpus kəməlis iəu e sen u aiən, mətəu-inu iətəni pətɨgəm nəniən təuvɨr əha. Iəkəkeikei məni pətɨgəm nəniən təuvɨr əha məsəgɨniən. Kəni otəfaki ohniəu məmə iəkol lanu. 2Kor 5:20; Flm 9
Naunun nəghatiən rəha Pol
21-22 Iəu iəkolkeikei məmə itəmah nəkotətəu nəniən rəhak, kəni tol lanəha, iəkahli=pɨnə Tikikəs tuvnə. In piatah keikei kəti iətəm tətaiu əskasɨk o uək rəha Iərmənɨg ikɨnu. In otəni pətɨgəm nəniən rəhatɨmah kəm təmah məmə iəu iətəhratɨg lanu, kəni nəniən əha otəfəri nətəlɨgiən rəhatəmah. Uək 20:4; Kol 4:7-8; 2Tim 4:12
23 Pəh Uhgɨn Tatə mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto okuəfɨnə nəməlinuiən, mɨne nolkeikeiən, mɨne nəhatətəiən. 24 Pəh Uhgɨn otətuati e nəuvɨriən rəhan kəm nətəmimi rəfin iətəm kotolkeikei rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto e nolkeikeiən iətəm naunun tɨkə.

6:1 Kol 3:20

*6:2 Uhgɨn təməfən lou tepət, kəni nəuvein nəniəskasɨkiən tɨkə e lah. Mətəu nian təməni lou u, məfən nəniəskasɨkiən tatɨg lan. Uərisɨg e lou u, təməni lou mɨn nəuvein iətəm nəniəskasɨkiən tətatɨg e lah. Mətəu lou u, təmaupən miet e lah iətəm nəniəskasɨkiən tətatɨg e lah.

6:3 Dut 5:16

6:4 Sam 78:4; Prov 22:6; Kol 3:21

6:5 Kol 3:22-23; Tait 2:9-10; 1Pitə 2:18

6:8 2Kor 5:10; Kol 3:24-25

6:9 Rom 2:11; Kol 4:1

6:11 Rom 13:12; 2Kor 10:4

6:12 1Pitə 5:8-9

6:14 Aes 11:5; 59:17; 1Təs 5:8

6:15 Rom 10:15

6:17 Hip 4:12

6:18 Luk 18:1; Kol 4:2; 1Təs 5:17

6:19 Kol 4:3-4; 2Təs 3:1

6:20 2Kor 5:20; Flm 9

6:21-22 Uək 20:4; Kol 4:7-8; 2Tim 4:12