2
Mətəu-inu o nəghatiən mɨn əha, otəraki e noliən mɨn u kohiet rəkɨs e rəhatəmah nəmiəgəhiən: noliən rəfin rəha nəməkiən e nətəmimi kəni matol nərahiən kəm lah; noliən rəfin rəha neiuəiən; noliən rəha nətəm kəutəni pɨk nati, mətəu kəsotoliən; noliən rəha netetiən; noliən rəfin rəha nəni rahiən nətəmimi. Efəs 4:22; Jem 1:21 2-3 Itəmah nəmotəhrun rəkɨs məmə Iərmənɨg təmol təuvɨr kəm təmah. Təhmen=pən məmə nəmotun askəuvɨn nəua nɨgi iətəm tətəhiən. Sam 34:8 Kəni rəueiu nəkotəkeikei məhuva motəhmen e iəpəou mətmətɨg mɨn u kəutasək o nəmahiən. Itəmah nəkotəkeikei motolkeikei pɨk nauəniən mɨne nəmnɨmiən iətəm təhruahru məuvɨr məmə nəkotaugɨn nɨkitəmah lan. Kəni natimnati mɨn əha okotol nəkotepət e rəhatəmah nəmiəgəhiən iətəm Uhgɨn təmosmiəgəh itəmah lan.
Kəpiel miəgəh
e Nimə Rəha Uhgɨn
Uhgɨn tolkeikei məmə otuvləkɨn rəhan kəti nimə e tah nətəmimi. Kəni təmɨtəpɨn Kəpiel kəti iətəm nətəmimi kəmotəpəh, mətəu in kəpiel keikei tətəmiəgəh məmə Uhgɨn otətuəuin nimə lan. Kəni nian nəkəhuva o kəpiel u Krɨsto e suaru rəha nəhatətəiən, itəmah mɨn, nəkotəhmen e kəpiel miəgəh mɨn iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos itəmah matuvləkɨn Nimə lan Rəha Uhgɨn. Kəni itəmah pris asim mɨn, nətəm nautəfən sakrifais mɨn kəm Uhgɨn iətəm nɨkin tətagiən ohni mətəu-inu o natimnati iətəm Iesu Krɨsto təmol. Rom 12:1; Efəs 2:21-22; Nəh 1:6 Təhmen=pən e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni lanu məmə,
“Oteruh-to. Iətələhu kəpiel əpəha Jerusɨləm,* Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Saion,” nərgɨn kəti mɨn rəha Jerusɨləm.
inu kəpiel keikei pɨk agɨn iətəm iəu iəmɨtəpɨn,
kəpiel u in rəha nətuəuiniən nimə,
kəni iətəmimi iətəm otəhatətə lan,
in otəsaulɨsiən.” Aes 28:16; Efəs 2:20
Kəpiel u in nati keikei o təmah nətəm nəutəhatətə lan. Mətəu o nətəmimi mɨn nətəm kəsotəhatətəiən lan, kəpiel u in təhmen=pən e nəghatiən u e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə,
“Kəpiel u iətəm nətəmimi rəha nuvləkɨniən nimə kəmotəraki lan,
mətəu Uhgɨn təmol tuva kəpiel rəha nətuəuiniən nimə,” Sam 118:22
kəni Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Kəpiel u tatol nətəmimi kautələs pɨkiən,
kəni in kəpiel iətəm tatol məmə nətəmimi kəutapitətəl lan mautəmei.” Aes 8:14
Ilah kəutələs pɨkɨn kəpiel u mətəu-inu kautəhti nəuia nəghatiən, kəni inu nəlpəkauiən iətəm Uhgɨn təmol o lah.
Mətəu Uhgɨn tɨnɨtəpɨn rəkɨs itəmah məmə rəhan mɨn, kəni itəmah pris mɨn rəha Kig, kəni itəmah nətəmi asim mɨn nətəm Uhgɨn tətarmənɨg e təmah, kəni itəmah nəuanɨləuɨs mɨn kəti iətəm Uhgɨn təmaskəlɨm məni məmə rəhan. In təmol itəmah lanəha məmə nəkotəhrun nəni pətɨgəmiən nəni-viviən iətəm tətəfəri in o rəhan nəuvɨriən mɨne natimnati iətəm in təmol. In təmauɨn rəkɨs e təmah məmə onəkohiet e napinəpuiən məmə nəkəhuvən e nəhagəhagiən təuvɨr rəhan. Dut 7:6; 14:2; Aes 9:2; Uək 26:18; Efəs 5:8 10 Aupən rəkɨs, itəmah nətəmimi əpnapɨn mɨn əmə, mətəu rəueiu, itəmah nauənɨləuɨs mɨn rəha Uhgɨn. Aupən ikɨn, nəməsotəhruniən nasəkəhruiniən rəha Uhgɨn, mətəu rəueiu, nəkotəhrun nasəkəhruiniən rəha Uhgɨn.
11 Rəhak mɨn nətəmimi, nɨkitəmah otəkeikei mətəhti məmə nəhue nɨftəni u səniəmə imatah əhruahru ikɨn. Kitah kotəhmen e iapɨspɨs mɨn mɨne Nanihluə Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. mɨn ikɨnu. Tol lanəha, iətəni əskasɨk kəm təmah məmə nəkotəhtul əskasɨk isəu o noliən tərah mɨn iətəm nətəlɨgiən rəhatəmah tolkeikei. Nətəlɨgiən mɨn əha, ilah tɨkɨmɨr mɨn rəhatəmah kəni kəutəluagɨn e nɨkitəmah. Kəl 5:17,24 12 Nian rəfin kitah kəutatɨg e nəlugɨn e nətəmimi nətəm rəhalah nəhatətəiən tɨkə. Kəni nəmiəgəhiən rəhatəmah in otəkeikei məhruahru vivi agɨn məmə nati əpnapɨn ilah okotətu=pɨnə nəghatiən tərah e təmah, mətəu okoteruh noliən təuvɨr mɨn rəhatəmah, kəni ilah okotəfən nɨsiaiən kəm Uhgɨn e nian in otuva mɨn makil nətəmimi lan. Mat 5:16
Nɨsiaiən nətəmi asoli
13 Kitah nətəmimi rəha Iərmənɨg, kəni kotolkeikei məmə okotɨsiai nərgɨn. Tol lanəha, nəkotol nəuia nətəmi asoli mɨn rəfin nətəm nətəmimi kəutəfəri ilah məmə okotarmənɨg. Iətəghati e nətəmi asoli təhmen e kig, iətəm in iətəmi asoli agɨn, Tait 3:1 14 uə təhmen e rəhan nətəmi asoli mɨn iətəm tətahli pətɨgəm ilah o noliən rəhan uək. Ilah okəhuvən motələhu nalpɨniən kəm nətəmimi nətəm kəutəhti lou rəhalah, kəni məutəni-vivi nətəm kautol noliən təuvɨr. 15 Nautol lanəha mətəu-inu Uhgɨn tolkeikei məmə rəhatəmah noliən təuvɨr mɨn okotəniəhu nəghatiən alməli mɨn rəha nətəmimi mɨn u rəhalah nəhruniən tɨkə kəni tətəni rah itəmah. E nian rəha Pitə, nətəmimi nəuvein kəmotəməki nətəm kəutəfaki motətu=pən nəghatiən mɨn e lah məmə ilah kəmautol nati pɨsɨn pɨsɨn mɨn iətəm kəməutatgəhli e lou. 1Pitə 3:16 16 Itəmah səniəmə slef mɨn rəha təfagə tərah mɨn, mətəu-inu Uhgɨn təmɨtɨs rəkɨs itəmah. Tol lanəha, otətəu=pən noliən rəha iətəmi kəti lanəha. Mətəu sotəniən məmə, “Uhgɨn təmɨtɨs rəkɨs iəu, kəni tol lanəha, iəkəhrun noliən nati nak iətəm iəkolkeikei, nati əpnapɨn in təfagə tərah.” Kəpə. Itəmah slef mɨn rəha Uhgɨn, kəni tol lanəha, otətəu=pən noliən mɨn iətəm kotəhruahru. 17 Otəfən nɨsiaiən iətəm təhruahru kəm nətəmimi rəfin. Otolkeikei nəfaki mɨn, inu nətəmimi mɨn rəha Uhgɨn, kəni onəkotəgɨn motɨsiai Uhgɨn, kəni otɨsiai kig. Rom 12:10
18 Itəmah slef mɨn, onəkotəkeikei motol nəuia rəhatəmah nətəmi asoli mɨn, kəni motəfən nɨsiaiən kəm lah. Nəkotol lanəha kəm lah rəfin, nətəm kautol tɨmətɨg kəni motəuvɨr o təmah, mɨne nətəmi mɨn u kautol noliən əskasɨk mɨn kəm təmah. Efəs 6:5 19 Nəmə təhro nautol əmə nati əhruahru mɨn əmə, mətəu rəhatəmah nətəmi asoli mɨn kautol tərah e təmah kəni nəutətəu tərah lan. Uhgɨn otəni-vivi itəmah nəmə nəutos əmə nian iəkɨs mɨn əha kəutəhuva mautohmɨs əmə e nɨkitəmah mətəu-inu nəutəsal=pən əmə o Uhgɨn. 20 Mətəu kəsəniən məmə itəmah nətəm nəkotəuvɨr nəmə nautol noliən tərah kəti, kəni nətəmi asoli kautoh itəmah ohni, kəni nəsotaiuiən motagɨm. Nalpɨniən u, in rəhatəmah aru əmə. Mətəu Uhgɨn otəni-vivi itəmah nəmə nautos nahməiən mətəu-inu nautol nati təuvɨr əmə, kəni məsotagɨmiən. 1Pitə 3:14,17 21 Uhgɨn təmauɨn e təmah məmə nautol noliən təuvɨr u, mətəu-inu Krɨsto təmos nahməiən o təmah. In təmaupən məgətun noliən əhruahru əha məmə itəmah nəkotohtəu=pən əmə nɨmei nəhlkɨn. Mat 16:24; Jon 13:15 22 Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“In təməsoliən təfagə tərah kəti,
kəni in təməsəniən nəghatiən eiuə mɨn nian kəti mɨne.” Aes 53:9; Jon 8:46; 2Kor 5:21; 1Jon 3:5
23 Nian nətəmimi kəmotəghati rah lan, mətəu in təməsahiən ilah. Nian in təmətəu nahməiən e nɨpətɨn, mətəu in təməsəniən məmə in otalpɨn nɨtai nərahiən. Mətəu in təmələhu=pən natimnati rəfin e nəhlmɨ Uhgɨn iətəm nian rəfin rəhan nakiliən in təhruahru əmə. Aes 53:7; 1Pitə 3:9 24 Nian Iesu təməhkul e nɨgi kəməluau, kəni təmos nalpɨniən rəha təfagə tərah mɨn rəfin rəhatah e nɨpətɨn. In təmɨmɨs məmə təfagə tərah mɨn okohmɨs e nəmiəgəhiən rəhatah, kəni kitah okotəmiəgəh məmə okotohtəu=pən suaru rəha nəhruahruiən. Təmosmiəgəh itah e nahməiən rəha nɨməgɨm e nɨpətɨn. Aes 53:5-6; Rom 6:11 25 Aupən, itəmah nəkotəhmen e sipsip mɨn iətəm kəmotəluei. Mətəu rəueiu, nəmotəuhlin itəmah məhuva o Iətəm Tateh Vivi Sipsip, inu Iətəm Tateh Vivi nəmiəgəhiən rəhatəmah. Esik 34:5-6; Mat 9:36; Jon 10:14; Hip 13:20-21

2:1 Efəs 4:22; Jem 1:21

2:2-3 Sam 34:8

2:5 Rom 12:1; Efəs 2:21-22; Nəh 1:6

*2:6 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Saion,” nərgɨn kəti mɨn rəha Jerusɨləm.

2:6 Aes 28:16; Efəs 2:20

2:7 Sam 118:22

2:8 Aes 8:14

2:9 Dut 7:6; 14:2; Aes 9:2; Uək 26:18; Efəs 5:8

2:11 Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.

2:11 Kəl 5:17,24

2:12 Mat 5:16

2:13 Tait 3:1

2:15 E nian rəha Pitə, nətəmimi nəuvein kəmotəməki nətəm kəutəfaki motətu=pən nəghatiən mɨn e lah məmə ilah kəmautol nati pɨsɨn pɨsɨn mɨn iətəm kəməutatgəhli e lou.

2:15 1Pitə 3:16

2:17 Rom 12:10

2:18 Efəs 6:5

2:20 1Pitə 3:14,17

2:21 Mat 16:24; Jon 13:15

2:22 Aes 53:9; Jon 8:46; 2Kor 5:21; 1Jon 3:5

2:23 Aes 53:7; 1Pitə 3:9

2:24 Aes 53:5-6; Rom 6:11

2:25 Esik 34:5-6; Mat 9:36; Jon 10:14; Hip 13:20-21