10
Iesu təməghati əuhlin
e iətəmi rəha nəsaliən e sipsip
Kəni təni məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm təmah məmə, iətəmi iətəm tatuvən imə e nɨpai rəha sipsip, təsuvən-pəniən e namtɨhluə, mətəu in tətəri kəni matiuvɨgegəu məmə otuvən imə e nɨpai rəha sipsip,* Nɨpai rəha sipsip əha, təhmen e ikɨn kəti iətəm kətəhgi=pən sipsip mɨn ikɨn nian rəfin lapɨn məmə ilah okəutəməhli vivi ikɨn o kuri rarpɨn mɨn mɨne laion mɨn. in iakləh mɨne iohamu itəmi kəti. Jon 10:8,10 Mətəu iətəmimi iətəm tatuvən=pən e namtɨhluə, in iətəm tətəsal o sipsip. E fes mɨn u 1-5, namtɨhluə mɨne iətəmi tətəsal o sipsip, ilau pəti kətuəgətun=pən Iesu, konu nakləh mɨn kautəgətun=pən nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel mɨne məsaiə eiuə mɨn e nian əha. Konu sipsip mɨn kəutəgətun=pən nətəmimi mɨn rəha Uhgɨn. Iətəmimi iətəm tətəhtul e namtɨhluə, nian rəfin in taterəh e doə o suah u, kəni sipsip mɨn kotəhrun nəuian. Nian rəfin in tətauɨn e nərgɨ sipsip mɨn kətiəh kətiəh, kəni in matit ilah mautohiet. Nian in tatit rəhan mɨn sipsip mɨn mautohiet e nɨpai, in tətaupən e lah, kəni sipsip mɨn kautəhuərisɨg lan, mətəu-inu kotəhrun nəuian. Mətəu ilah kəsotohtəu-pəniən iətəmi kəti u iətəm kotəruru, ilah okotəkeikei motagɨm motəpəh, mətəu-inu ilah kotəruru nəuian.”
Iesu təməghati əuhlin lanu, mətəu ilah kotəruru nɨpətɨn məmə tətəni nak.
Iesu in iətəmimi əhruahru rəha nəsaliən e sipsip
Tol lanəha, kəni Iesu təməni=pən mɨn kəm lah məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm təmah məmə, iəu u, Namtɨhluə rəha sipsip mɨn iətəm kautəhuvən=pən ikɨn.§ Jon 1:51; 14:6 Nətəmi mɨn u nətəm kəmotaupən lak, ilah rəfin nətəmimi rəha nakləhiən əmə mɨne nohamuiən itəmi.* Jer 12:1; Esik 34:2 Mətəu sipsip mɨn ko kəsotətəlɨgiən e lah. Iəu u, iəu Namtɨhluə u. Iətəmi tətuva=pa iəu ikɨn, məmə otuvən imə, in otos nəmiəgəhiən. In otuva imə, miet muvən ihluə e iəu, kəni mos nɨmanuvehli əmemtəh təuvɨr. Sam 118:20,22-24 Dut 28:6 10 Mətəu iakləh, in tətuva əmə o nati kətiəh əmə. In tətuva məmə otakləh kəni mohamu itəmi, kəni mərəkɨn-ərəkɨn natimnati rəfin. Mətəu iəu, iəmuva məmə iəkol suaru o nosiən nəmiəgəhiən,§ Jon 1:4; 3:15-16; 5:40; 20:31 kəni nəmiəgəhiən u otol nɨki nətəmimi tagiən vivi.
11 “Iəu u, Iətəmimi rəha Nəsal Viviən Sipsip Mɨn.* Sam 23:1; Aes 40:11; Esik 34; Maeka 5:2,4; Mat 2:6; Mak 6:34; 1Pitə 2:25; 5:2-4; Nəh 7:17; Jon 15:13; 1Jon 3:16 Iətəmi təuvɨr u, iətəm tətəsal vivi o sipsip mɨn, in nɨkin tagiən əmə məmə otəfən nəmiəgəhiən rəhan o sipsip mɨn. Hip 13:20 12 Sipsip mɨn, ilah rəha Iətəmimi rəha Nəsal Viviən e Sipsip Mɨn. Mətəu iətəmimi kəti iətəm kətətəou məmə in otətəsal o sipsip mɨn, in səniəmə iətəmi əhruahru rəha nəsaliən o sipsip. Səniəmə in rəhan əha sipsip mɨn. Kəni nəmə tafu kuri arpɨn kəti tuva məmə otus ilah, kəni in otaiu magɨm məpəh ilah. Kəni kuri arpɨn u, tuvən mus sipsip mɨn nəuvein, kəni məhgi atiti ilah kətiəh kətiəh. 13 Iətəmi tol lanəha, in otagɨm mətəu-inu kətətəou əmə in o nəsaliən o sipsip mɨn, mətəu e nɨkin, in təsəniən nati agɨn e sipsip mɨn.
14-15 “Iəu u inu, iəu Iətəmimi rəha Nəsal Viviən o Sipsip Mɨn. Tatə Uhgɨn in təhrun iəu, kəni iəu iəkəhrun in, Mat 11:27 kəni e noliən əhmen əmə, iəu iəkəhrun rəhak sipsip mɨn, kəni rəhak sipsip mɨn ilah kotəhrun iəu. Iəu nɨkik tagiən əmə, məmə oiəkɨmɨs o nosmiəgəhiən ilah. 16 Rəhak mɨn nəuvein mɨn sipsip əpəha ikɨn, iətəm ilah kəsotatɨgiən e nɨpai u, mətəu iəu iəkəkeikei mit mɨn ilah kəhuva. Ilah mɨn, okəpanotəhrun nətəuiən nəuiak. Kəni sipsip mɨn u ilah rəfin u, okəhuva motuhapumɨn əmə ilah mɨn motol kətiəh. Kəni iətəmimi kətiəh əmə, in otateruh ilah.§ Fes 16 u, in tətɨtəlɨg=pən e fes mɨn 1-5. Ikɨn əha, nɨpai rəha sipsip tətəgətun nətəm Isrel. Iesu tətauɨn e lah məmə rəhan mɨn. Sipsip mɨn iətəm kəutəməhli əhanəh e nɨpai kəha, ilah u, nətəm Isrel nətəm kəutəhatətə e Iesu. Sipsip mɨn iətəm Iesu tətəni məmə ilah kəsotəməhliən e nɨpai u, ilah Nanihluə mɨn. Nian in otauɨn e lah, kəni ilah mɨn okotətəlɨg e nəuian, kəni ilah rəfin okəhuva motol kətiəh, kəni iətəmimi kətiəh əmə, inu Iesu, in otətəsal vivi ilah.* Aes 56:8; Jon 11:52; Uək 10:34,35; Rom 1:16; Efəs 3:6
17 “Rəhak Tatə in tolkeikei pɨk iəu, mətəu-inu nɨkik tagiən əmə məmə iəkəfən rəhak nəmiəgəhiən o nətəmimi, məmə uərisɨg lanko, iəu iəkos mɨn nəmiəgəhiən rəhak. Aes 53:12 18 Iətəmimi kəti tɨkə məmə otos rəkɨs nəmiəgəhiən rəhak, mətəu iəu aru əmə iəkəfən rəhak nəmiəgəhiən mətəu-inu iəu əmə iəkolkeikei lanəha. Iəu aru əmə iətos nepətiən məmə iəkəhlman e rəhak nəmiəgəhiən, kəni iəu aru əmə matos mɨn nepətiən məmə iəkaskəlɨm mɨn rəhak nəmiəgəhiən. Nati u inu, iətəm rəhak Tatə təməni=pa kəm iəu məmə iəkəkeikei mol.” Mat 26:53-54; Fɨl 2:8; Hip 5:8
19 Kəni nətəm Isrel u, ilah kəmotəhapu mɨn ilah mɨn. 20 Ilah tepət kəutəni məmə, “!Suah u narmɨn tərah kəti tətatɨg lan! !Rəhn-kapə tətalməli! ?Təhro itəmah nəutətəlɨg lan?”
21 Mətəu nəuvein mɨn, ilah kəutəni məmə, “Nəghatiən u, səniəmə nəghatiən rəha iətəmi narmɨn tərah tətatɨg lan. ?Nɨkitəmah təhti məmə, narmɨn tərah təhrun nol viviən iətəmi nəhmtɨn təməu, təuvɨr mɨn?”§ Eks 4:11
Nətəmimi kəmotəməki
e Iesu, mətəu-inu in təməni
məmə in Nətɨ Uhgɨn
22 Tɨnuva e nian rəha nətəm Isrel iətəm kautol lafet kəti lan əpəha Jerusɨləm. Nərgɨn u, lafet rəha Nol Viviən Mɨn Nimə Rəha Uhgɨn.* Lafet əha kautol nɨkilah tətəhti nian kəti aupən. Nian kəti, tɨkɨmɨr mɨn rəha Isrel kəməutəluagɨn məhuvən imə e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni mautos nimə kəha. Kəni konu uərisɨg lan, kəni nətəm Isrel kəmotəhtul kəni motəluagɨn ilah rəhalah mɨn tɨkɨmɨr, kəni motəhgi pətɨgəm lah. Kəni konu motafəl vivi mɨn Nimə Rəha Uhgɨn tuva masim mɨn. Lafet əha, kətəni mɨn məmə lafet rəha Lait Mɨn, mətəu-inu nətəmimi kəmotasiəpən e lait mɨn tepət e rəhalah lahuənu mɨn. 23 Inəha e nian rəha nətəpuiən. Kəni Iesu təmətaliuək e fərantə kəti e Nimə Rəha Uhgɨn, nərgɨn u Fərantə Rəha Kig Solomən. 24 Kəni nətəmi asoli rəha nətəm Isrel nəuvein kəməhuva motəhtul, mohtəlau lan. Kəmotəni=pən kəm in məmə, “?Onəhgɨn kəni ik nəmanol itɨmah iəkotəhrun ik? Nəmə ik Krɨsto pəhriən iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, nəkəni=pa vivi kəm tɨmah.” Luk 22:67-71
25 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Iəu iəməni=pɨnə rəkɨs kəm təmah, Jon 8:58 mətəu itəmah nəsotəhatətəiən lak. Nəmtətiən mɨn u iətəm iatol e nərgɨ rəhak Tatə, ilah kautol nəfɨgəmiən e nəghatiən rəhak,§ Jon 5:36; 14:11 26 mətəu itəmah nəsotəhatətəiən lak, mətəu-inko itəmah səniəmə rəhak mɨn sipsip mɨn.* Jon 6:44 27 Rəhak sipsip mɨn ilah kəutətəu nəuiak kəni motəhrun. Iəu iəkəhrun vivi ilah, kəni ilah kəutuərisɨg lak. 28 Kəni iəu iətəfən nəmiəgəhiən itulɨn u naunun tɨkə kəm lah, ilah ko kəsohmɨsiən nian kəti mɨne. Kəni iətəmimi kəti mɨne ko təsiuvi rəkɨsiən ilah e nəhlmək. Jon 6:39; Rom 8:35-39 29 Rəhak Tatə iətəm təməfa ilah kəm iəu, in təsanən tapirəkɨs natimnati mɨn rəfin. Tol lanəha, kəni iətəmi kəti ko təsiuvi rəkɨsiən ilah e nəhlmɨn. Jon 17:2,6,24 30 Itɨmlau rəhak Tatə, itɨmlau kətiəh əmə.”§ Dut 6:4; Jon 17:21-23
31 Kəni nətəm Isrel kəmotəmki mɨn kəpiel apɨn, məmə okotəhti in lan. 32 Mətəu Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Iəu inol rəkɨs nəmtətiən təuvɨr mɨn tepət e nəhmtɨtəmah. Nəmtətiən mɨn əha ilah əha, rəhak Tatə təməfa məmə iəu iəkol. ?Mətəu nəmtətiən əhro u itəmah nəkotəni məmə onəkotəhti iəu ohni e kəpiel apɨn?”
33 Kəni ilah kotəni məmə, “Itɨmah iəsotəniən məmə iəkotəhti ik e kəpiel apɨn o nati apɨspɨs təuvɨr u ik natol. Itɨmah iəkotəni məmə iəkotəhti ik mətəu-inu nətəni rah Uhgɨn. Ik iətəmimi əmə, mətəu ik nətəni məmə ik Uhgɨn.”
34 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Kəmətei=pən aupən, e rəhatəmah əhruahru Lou, məmə Uhgɨn təməni=pən kəm lah məmə, ‘Itəmah uhgɨn mɨn.’* E Sam 82:1-2, Uhgɨn təmol nəghatiən əuhlin kəti məmə, nətəmi asoli mɨn rəha nətəmimi rəhan, ilah kotəhmen e uhgɨn mɨn, mətəu-inu in təmɨtəpɨn ilah məmə ilah okautəhtul o Uhgɨn, kəni motakil rəhan nətəmimi mɨn. Kəmotakil nətəmimi lanəha, kəni tol lanəha, kəni təni e lah məmə, “uhgɨn mɨn.” Mətəu kəsi, məmə ilah kəməsotakiliən suaru əhruahru, kəni Uhgɨn otərəkɨn ilah. Inu e fes u Jon 10:34, Iesu in tatos e nəghatiən u kəmətei aupən e Sam, kəni tətəghati kəm nətəmi asoli mɨn rəueiu. 35 Kəni kitah kotəhrun məmə Nauəuə Rəha Uhgɨn, ko təsəuhliniən, in nɨpəhriəniən əmə. Uhgɨn təməfa nəghatiən rəhan kəm nətəmimi nəuvein. ?Tol lanəha, nəmə Uhgɨn təmətəghati e nətəmi mɨn u, kəni məni ilah məmə uhgɨn mɨn, 36 kəni nəkotəhro məutahi iəu məutəni məmə iəu iətəni rah Uhgɨn mətəu iətəni məmə iəu Nətɨ Uhgɨn? Iəu u inu, iətəm Tatə Uhgɨn in təmələhu=pən iəu məmə rəhan pɨsɨn əmə, kəni mol əpenə-penə iəu, məmə otahli=pa iəu iəkuva e nəhue nɨftəni.
37 “Nəmə iəsoliən nəmtətiən mɨn iətəm rəhak Tatə tatol, kəni sotəhatətəiən lak. 38 Mətəu nəmə iatol nəmtətiən mɨn u rəhak Tatə tatol, kəni nati əpnapɨn məmə itəmah nəsotəhatətəiən e rəhak nəghatiən mɨn, mətəu təuvɨr məmə onəkotəhatətə e nəmtətiən mɨn rəhak. Kəni tol lanəha, itəmah onəmanotəhrun vivi agɨn məmə Tatə Uhgɨn tətatɨg lak, kəni iətatɨg e Tatə Uhgɨn.” Jon 14:10,11,20; 17:21 39 Tol lanəha, e nəghatiən mɨn u, ilah kəmotolkeikei mɨn məmə okotaskəlɨm in, mətəu in təmiet e lah magɨm.
40 In təmohapumɨn=pən mɨn e nəve nəhu Jotən, muvən əpəha Jon təmatol bəptais e nətəmimi ikɨn aupən. Kəni mətatɨg əha ikɨn əha. 41 Kəni nətəmimi tepət kəməhuva ohni, kəni motəni məmə, “Jon təməsoliən nəmtətiən kəti mɨne. Mətəu nəghatiən mɨn iətəm in təmətəni e suah u, ilah rəfin nɨpəhriəniən əmə.” Jon 1:26-27,30,34 42 Kəni ikɨn əha, nətəmimi tepət kəmotəhatətə e Iesu.

*10:1 Nɨpai rəha sipsip əha, təhmen e ikɨn kəti iətəm kətəhgi=pən sipsip mɨn ikɨn nian rəfin lapɨn məmə ilah okəutəməhli vivi ikɨn o kuri rarpɨn mɨn mɨne laion mɨn.

10:1 Jon 10:8,10

10:2 E fes mɨn u 1-5, namtɨhluə mɨne iətəmi tətəsal o sipsip, ilau pəti kətuəgətun=pən Iesu, konu nakləh mɨn kautəgətun=pən nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel mɨne məsaiə eiuə mɨn e nian əha. Konu sipsip mɨn kəutəgətun=pən nətəmimi mɨn rəha Uhgɨn.

§10:7 Jon 1:51; 14:6

*10:8 Jer 12:1; Esik 34:2

10:9 Sam 118:20,22-24

10:9 Dut 28:6

§10:10 Jon 1:4; 3:15-16; 5:40; 20:31

*10:11 Sam 23:1; Aes 40:11; Esik 34; Maeka 5:2,4; Mat 2:6; Mak 6:34; 1Pitə 2:25; 5:2-4; Nəh 7:17; Jon 15:13; 1Jon 3:16

10:11 Hip 13:20

10:14-15 Mat 11:27

§10:16 Fes 16 u, in tətɨtəlɨg=pən e fes mɨn 1-5. Ikɨn əha, nɨpai rəha sipsip tətəgətun nətəm Isrel. Iesu tətauɨn e lah məmə rəhan mɨn. Sipsip mɨn iətəm kəutəməhli əhanəh e nɨpai kəha, ilah u, nətəm Isrel nətəm kəutəhatətə e Iesu. Sipsip mɨn iətəm Iesu tətəni məmə ilah kəsotəməhliən e nɨpai u, ilah Nanihluə mɨn. Nian in otauɨn e lah, kəni ilah mɨn okotətəlɨg e nəuian, kəni ilah rəfin okəhuva motol kətiəh, kəni iətəmimi kətiəh əmə, inu Iesu, in otətəsal vivi ilah.

*10:16 Aes 56:8; Jon 11:52; Uək 10:34,35; Rom 1:16; Efəs 3:6

10:17 Aes 53:12

10:18 Mat 26:53-54; Fɨl 2:8; Hip 5:8

§10:21 Eks 4:11

*10:22 Lafet əha kautol nɨkilah tətəhti nian kəti aupən. Nian kəti, tɨkɨmɨr mɨn rəha Isrel kəməutəluagɨn məhuvən imə e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni mautos nimə kəha. Kəni konu uərisɨg lan, kəni nətəm Isrel kəmotəhtul kəni motəluagɨn ilah rəhalah mɨn tɨkɨmɨr, kəni motəhgi pətɨgəm lah. Kəni konu motafəl vivi mɨn Nimə Rəha Uhgɨn tuva masim mɨn. Lafet əha, kətəni mɨn məmə lafet rəha Lait Mɨn, mətəu-inu nətəmimi kəmotasiəpən e lait mɨn tepət e rəhalah lahuənu mɨn.

10:24 Luk 22:67-71

10:25 Jon 8:58

§10:25 Jon 5:36; 14:11

*10:26 Jon 6:44

10:28 Jon 6:39; Rom 8:35-39

10:29 Jon 17:2,6,24

§10:30 Dut 6:4; Jon 17:21-23

*10:34 E Sam 82:1-2, Uhgɨn təmol nəghatiən əuhlin kəti məmə, nətəmi asoli mɨn rəha nətəmimi rəhan, ilah kotəhmen e uhgɨn mɨn, mətəu-inu in təmɨtəpɨn ilah məmə ilah okautəhtul o Uhgɨn, kəni motakil rəhan nətəmimi mɨn. Kəmotakil nətəmimi lanəha, kəni tol lanəha, kəni təni e lah məmə, “uhgɨn mɨn.” Mətəu kəsi, məmə ilah kəməsotakiliən suaru əhruahru, kəni Uhgɨn otərəkɨn ilah. Inu e fes u Jon 10:34, Iesu in tatos e nəghatiən u kəmətei aupən e Sam, kəni tətəghati kəm nətəmi asoli mɨn rəueiu.

10:38 Jon 14:10,11,20; 17:21

10:41 Jon 1:26-27,30,34