13
Naunun nəghatiən
Təuvɨr məmə nəkotəkeikei mautol nolkeikeiən kəm təmah mɨn təhmen e piatəmah mɨn.* Rom 12:10
Sotaluiən e nehiən iapɨspɨs mɨn nətəm kəutəhuva imatəmah ikɨn. Job 31:32; Mat 25:35; Rom 12:13 !Nəmə təhro ilah nagelo mɨn! Nətəmimi nəuvein nətəm kəmautol lanu, ilah kəmauteruh vivi nətəmimi, məsotəhruniən məmə ilah nagelo mɨn. Jen 18:1-33
Sotaluiən e nətəm kəutatɨg e kaləpus.§ Mat 25:36; Hip 10:34 Nɨkitəmah otatəhti ilah, mətahmə o lah təhmen əmə məmə inu ik mɨn nətatɨg e kaləpus. Otətəu pəti nahməiən e nɨkitəmah, itəmah nətəmi mɨn ko nətəm katol tərah e lah, təhmen əmə məmə inu ik natətəu nahməiən e nɨpətɨm aru.
Pəh nətəmimi rəfin kotɨsiai natɨgiən rəha marɨt, məmə in tasim nian rəfin.* Mal 2:15 Pəh nətəmimi rəfin kotəgɨn o pet rəhalah mɨn, məsotoliən tamɨkmɨk. Uhgɨn otakil iətəm aluə mɨne pətan mɨtə iətəm kətuapɨli pəti, kəni makil mɨn iərman mɨne pətan iətəm kətuapɨli pəti, iərman iətəm tətapɨli ilah pətan u səniəmə rəhan pətan, mɨne pətan iətəm tətapɨli ilau iərman u səniəmə rəhan əhruahru iərman. Dut 22:22
Əhtul=pən isəu o nolkeikeiən rəha məni. 1Tim 3:3 Nɨkim təkeikei magiən əmə o rəham natimnati natos təhmen§ Fɨl 4:11; 1Tim 6:6-8 mətəu-inu Uhgɨn tətəni məmə,
“Ko iəsəpəhiən ik,
məsəhlmaniən lam nian kəti.”* Dut 31:6,8; Jos 1:5
Kəni tol lanəha kitah kotəhrun əsas, kəni mautəni məmə,
“Iərmənɨg in iasiru rəhak,
tol lanəha iəsəgɨniən.
Oiəsəgɨniən e nati kəti iətəm iətəmimi əmə otol kəm iəu.” Sam 118:6,7
Nɨkitəmah otəkeikei matəhti nətəmi asoli mɨn u rəhatəmah Hip 13:17,24; 1Kor 16:16 nətəm kəmotaupən motəgətun itəmah e nəghatiən rəha Uhgɨn. Otətəlɨg-to e natimnati təuvɨr mɨn iətəm təmiet e nəmiəgəhiən rəhalah, kəni motəhatətə e Iərmənɨg təhmen əmə e lah.§ Hip 6:12
Iesu Krɨsto in tatol əmə lankonu lan, nəniuv, mɨne rəueiu, kəni otəpanatɨg əmə lankonu lan, naunun tɨkə.* Sam 102:27; Hip 1:12 Sotoliən məmə nəgətuniən vi pɨsɨn pɨsɨn mɨn tiuvi rəkɨs itəmah e suaru əhruahru. Efəs 4:14 Itəmah otəsal=pən əmə o Uhgɨn, iətəm tətasiru e təmah e nɨkin agiən məmə otol rəhatəmah nətəlɨgiən təskasɨk. Kol 2:7 Təsəuvɨriən məmə kitah okotohtəu=pən nətuakəmiən rəha nauəniən,§ 1Kor 8:8; Hip 9:10 məmə in otol itah kotəskasɨk, mətəu-inu in nɨpəhriəniən, nətuakəmiən əha, ko təsasiruiən e nətəm kautol.
10 Rəhatah oltə tatɨg. Mətəu pris mɨn nətəm kautol uək rəhalah əpəha imə e tapolɨn rəha nəhue nɨftəni u,* Hip 8:5 ilah u, kəsegəhaniən e lah məmə okotun 1Kor 9:13; 10:18 nauəniən Jon 6:48-58 kəti e oltə u rəhatah.§ “Nauəniən” iətəm katol sakrifais lan e “rəhatah oltə” inu Krɨsto pɨsɨn əmə (Jon 6:48-58). Pris mɨn aupən, ilah kəmotəhrun nuniən nəhuvegɨ nati miəgəh mɨn e sakrifais mɨn nəuvein ilah kautol o nəfəniən kəm Uhgɨn. Mətəu kəsegəhaniən e lah o “nuniən” Krɨsto, nɨpətɨn u məmə kəsotosiən ohni.
11 E noliən rəha pris asoli agɨn, nian in tohamu rəkɨs nati miəgəh, kəni matos nɨran kəni muvən əpəha imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, kəni məfən kəm Uhgɨn o nafəl rəkɨsiən təfagə rəha nətəmimi.* Lev 16:15 Mətəu uərisɨg, katɨləfətɨgəm nati miəgəh u əpəha ihluə ikɨn e nima tapolɨn mɨn rəhalah, motuvan əhtuv. Eks 29:14; Lev 4:12,21; 9:11; 16:27 12 E noliən əhmen əmə, Iesu təmiet rəkɨs e taun, Jon 19:17 kəni ikɨn əha in təmətəu nahməiən e nɨpətɨn, kəni mɨmɨs ikɨn əha, məmə nɨran§ Rom 3:25 təhrun nafəl rəkɨsiən təfagə tərah rəha nətəmimi, mol ilah kotəhruahru, motasim, məmə ilah rəha Uhgɨn.* Efəs 5:26
13 Tol lanəha, pəh kitah kotol məmə inu okohiet ihluə imatah ikɨn, motol kətiəh kitah min əpəha ihluə. Luk 9:23 Nɨpətɨ nati u məmə, pəh kotəpəh nɨtəu-pəniən noliən rəha sakrifais rəha nətəm Isrel məmə kitah kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni pəh kəhuvən o Iesu motəhatətə lan motəhatətə məmə nɨmɨsiən rəhan in sakrifais iətəm tatol itah kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Kəni okotəkeikei motəhtul maru məmə nətəmimi okotol naulɨsiən kəm tah, təhmen əmə mə inu, kəmotol lan.§ Hip 11:26 14 E nəhue nɨftəni u, rəhatah kəti lahuənu əhruahru imatah ikɨn tɨkə, iətəm otətatɨg itulɨn.* Hip 12:27 Mətəu kitah kəutəsal maru əhanəh o rəhatah lahuənu əhruahru iətəm kotəhrun məmə otəpanuva. Fɨl 3:20; Hip 11:10; 12:22
15 Tol lanəha, e nasiruiən rəha Iesu, pəh kitah kotəfən sakrifais rəhatah kəm Uhgɨn nian rəfin. 1Pitə 2:5 Sakrifais mɨn u rəhatah, inu, okautəfəri nərgɨ Uhgɨn nian rəfin, məutəni pətɨgəm nərgɨn.§ Sam 50:2-15; Hos 14:2; Aes 57:19
16 Sotaluiən məmə nautol nol əhruiniən təuvɨr mɨne nətuatiən e natimnati rəhatəmah kəm nətəmi mɨn u rəhalah nati kəti tɨkə,* Rom 12:13 mətəu-inu in mɨn təhmen e sakrifais Fɨl 4:18 iətəm nɨki Uhgɨn tagiən ohni. Sam 50:21-15; Hos 14:2
17 Otol nəuia nətəmi asoli mɨn e niməfaki,§ Hip 13:7,24 kəni motatɨg ahgəl ilah. Ilah u, kəutəsal vivi o nəmiəgəhiən rəhatəmah,* Aes 62:6; Uək 20:28 məsotəmeigiən, mətəu-inu ilah kotəhrun məmə okotəkeikei motəni=pən kəm Uhgɨn məmə ilah kəmotol uək u, təhro lanu lan. Itəmah nəkotəkeikei motol nɨkilah tagiən o uək u. Nəmə itəmah nautol nɨkilah təsagiəniən ohni, noliən u ko təsasiru agɨniən e təmah.
18 Otəfaki o tɨmah, 1Təs 5:25 mətəu-inu iəkotəhrun əsas məmə rəhatɨmah noliən in təhruahru əmə, Uək 23:1 kəni iəkotolkeikei agɨn məmə nian rəfin itɨmah iautol noliən təuvɨr əmə. 19 Iəu iəkolkeikei pɨk məmə itəmah onəkotəkeikei motətapuəh o Uhgɨn, məmə iəu iəkəhrun nɨtəlɨg=pa uəhai mɨniən əmə o təmah.
20 Iətəfaki mɨn o təmah mɨn məmə, Uhgɨn otasiru e təmah. Uhgɨn u, in nəukətɨ nəməlinuiən.§ Rom 15:33 Kəni in təmol rəhatah Iərmənɨg Iesu təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən,* Uək 2:24 mətəu-inu nɨran təmaiu o noliən nəniəskasɨkiən itulɨn Jen 17:7,13,19; Aes 55:3; 61:8; Esik 37:26; Mat 26:28 in tətatɨg mətəmiəgəh. Hip 9:20 Iesu əha, in iətəmi təuvɨr mapirəkɨs o neh viviən sipsip mɨn rəhan.§ Jon 10:11 Iətəfaki məmə Uhgɨn u, 21 in otəfɨnə natimnati təuvɨr mɨn rəfin kəm təmah, iətəm otol itəmah nəkotəhmen o noliən nati iətəm in tolkeikei. Kəni iətəfaki məmə, Uhgɨn otol uək e nəmiəgəhiən rəhatah kətiəh kətiəh,* Fɨl 2:13 kəni e nasiruiən rəha Iesu Krɨsto, in otol rəhatah noliən təuvɨr vivi, kəni nɨkin otagiən pɨk ohni. Kəni pəh kotəfəri nərgɨ Krɨsto ilɨs nian rəfin, matuvən matuvən naunun tɨkə. Əuəh. Rom 11:36
22 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nauəuə u rəhak təsəfəməh pɨkiən. Mətəu iəkətapuəh əskasɨk o təmah məmə, otol-to rəhatəmah nətəlɨgiən təfəməh mɨn məmə nəkotətəlɨg e rəhak nəghatiən mɨn iətəm otəfəri nətəlɨgiən rəhatəmah.
23 Iəkolkeikei məmə onəkotəhrun məmə piatah u Timoti, ilah kəmotɨləfətɨgəm e kaləpus. Nəmə in otuva uəhai əmə, kəni itɨmlau min, iəkiauvnə.
24 Itəmah otəni təuvɨr kəm nətəmi asoli mɨn rəhatəmah, mɨne nəfaki mɨn u imatəmah ikɨn. Nətəm Itali kotəni təuvɨr kəm təmah.
25 Pəh Uhgɨn otəfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah rəfin. Əuəh.

*13:1 Rom 12:10

13:2 Job 31:32; Mat 25:35; Rom 12:13

13:2 Jen 18:1-33

§13:3 Mat 25:36; Hip 10:34

*13:4 Mal 2:15

13:4 Dut 22:22

13:5 1Tim 3:3

§13:5 Fɨl 4:11; 1Tim 6:6-8

*13:5 Dut 31:6,8; Jos 1:5

13:6 Sam 118:6,7

13:7 Hip 13:17,24; 1Kor 16:16

§13:7 Hip 6:12

*13:8 Sam 102:27; Hip 1:12

13:9 Efəs 4:14

13:9 Kol 2:7

§13:9 1Kor 8:8; Hip 9:10

*13:10 Hip 8:5

13:10 1Kor 9:13; 10:18

13:10 Jon 6:48-58

§13:10 “Nauəniən” iətəm katol sakrifais lan e “rəhatah oltə” inu Krɨsto pɨsɨn əmə (Jon 6:48-58). Pris mɨn aupən, ilah kəmotəhrun nuniən nəhuvegɨ nati miəgəh mɨn e sakrifais mɨn nəuvein ilah kautol o nəfəniən kəm Uhgɨn. Mətəu kəsegəhaniən e lah o “nuniən” Krɨsto, nɨpətɨn u məmə kəsotosiən ohni.

*13:11 Lev 16:15

13:11 Eks 29:14; Lev 4:12,21; 9:11; 16:27

13:12 Jon 19:17

§13:12 Rom 3:25

*13:12 Efəs 5:26

13:13 Luk 9:23

13:13 Nɨpətɨ nati u məmə, pəh kotəpəh nɨtəu-pəniən noliən rəha sakrifais rəha nətəm Isrel məmə kitah kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni pəh kəhuvən o Iesu motəhatətə lan motəhatətə məmə nɨmɨsiən rəhan in sakrifais iətəm tatol itah kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn.

§13:13 Hip 11:26

*13:14 Hip 12:27

13:14 Fɨl 3:20; Hip 11:10; 12:22

13:15 1Pitə 2:5

§13:15 Sam 50:2-15; Hos 14:2; Aes 57:19

*13:16 Rom 12:13

13:16 Fɨl 4:18

13:16 Sam 50:21-15; Hos 14:2

§13:17 Hip 13:7,24

*13:17 Aes 62:6; Uək 20:28

13:18 1Təs 5:25

13:18 Uək 23:1

§13:20 Rom 15:33

*13:20 Uək 2:24

13:20 Jen 17:7,13,19; Aes 55:3; 61:8; Esik 37:26; Mat 26:28

13:20 Hip 9:20

§13:20 Jon 10:11

*13:21 Fɨl 2:13

13:21 Rom 11:36