8
Nauəniən iətəm katol sakrifais lan kəm narmɨ nati mɨn
Kəni rəueiu, iəkəghati e nauəniən mɨn iətəm katol=pən sakrifais lan kəm narmɨ nati mɨn. Kitah kotəhrun nəghatiən rəha nətəmimi nəuvein məmə, “Kitah rəfin kautos nəhruniən.” Mətəu “nəhruniən” in nati kəti iətəm iətəmi kəti tətəfəri ohni, mətəu nolkeikeiən tatuvləkɨn iətəmimi. Uək 15:29 Nəmə iətəmi kəti nɨkin təhti məmə in təhrun pɨk nati, mətəu in təsəhrun əhanəhiən natimnati iətəm in otəkeikei məhrun. Kəl 6:3 Mətəu iətəmimi iətəm tolkeikei Uhgɨn, Uhgɨn təhrun in mɨsiaiən in.
?Kəni tol lanəha, təhro e nauəniən mɨn iətəm katol=pən sakrifais lan kəm narmɨ nati mɨn? Nɨpəhriəniən, kitah kəutəhrun məmə narmɨ nati in nati əpnapɨn əmə kəti e nəhue nɨftəni, kəni uhgɨn əlkələh mɨn kohkə, mətəu Uhgɨn kətiəh əmə. Dut 4:39; 6:4; Kəl 4:8 Kətəni məmə, “uhgɨn əlkələh” mɨn mɨne “iərmənɨg əlkələh” mɨn tepət əha ikɨn, kəni nɨpəhriəniən nətəmimi nəuvein kautəfaki kəm lah. Mətəu nati əpnapɨn nəmə uhgɨn əlkələh mɨn əha ikɨn, əpəha e neai uə əpəha ləhtəni e nəhue nɨftəni, o kitah, Uhgɨn kətiəh əmə pəhriən, Tatə Uhgɨn. Natimnati rəfin təmsɨpən lan, kəni təməfa nəmiəgəhiən kəm tah məmə kitah okotol nəuian. Kəni Iərmənɨg kətiəh əmə, Iesu Krɨsto, kəni Uhgɨn təmol natimnati rəfin agɨn e Krɨsto, kəni e Krɨsto kitah kautəmiəgəh. Efəs 4:5,6
Mətəu səniəmə nətəmimi rəfin kotəhrun nəghatiən u, kəni nətəmimi nəuvein, nɨkilah təhti məmə narmɨ nati kəutəmiəgəh pəhriən kəni ilah nati agɨn mɨn. Aupən, nətəmimi nəuvein kəmotəfaki kəm narmɨ nati mɨn nian rəfin. Kəni tol lanəha, rəueiu, nian kautun nəhuvegɨ nati iətəm kəmol sakrifais lan kəm narmɨ nati, nɨkilah təhti məmə kəutəfaki kəm uhgɨn əlkələh mɨn pəhriən. Kəni ilah kautətəu məmə kautol təfagə tərah mətəu-inu nətəlɨgiən rəhalah təsəskasɨkiən təhmen məmə natimnati mɨn u ilah nati əpnapɨn əmə. Mətəu nauəniən təsoliən itah kəutəhuva iuəkɨr o Uhgɨn. Nəmə kəsotuniən nəhuvegɨ nati əha, uə kotun nəhuvegɨ nati əha, nətəlɨgiən rəha Uhgɨn o tah in təhmen əmə.
Təuvɨr əmə, nəkotəhrun nɨtəu-pəniən suaru iətəm nəkotolkeikei, mətəu nəutətəu itəmah. Sotoliən nati kəti iətəm nəkotolkeikei mətəu nati u otol məmə piatəmah kəti uə nəuvɨnɨtəmah kəti u nətəlɨgiən rəhan təsəskasɨkiən təhmen, otəmei e rəhan nəmiəgəhiən. Rom 14:13-15; Kəl 5:13 10 Iətəni lanu mətəu-inu nəmə iətəmi kəti iətəm nətəlɨgiən rəhan təsəskasɨkiən təhmen, in tateh itəmah nətəm nəutəni məmə nəutos “nəhruniən” əha məmə narmɨ nati mɨn kəsotəmiəgəhiən, kəni nautəhuvən e nimə rəha narmɨ nati mɨn məmə nəutauən, kəni təhro? Tol lanəha rəhatəmah noliən otiuvi=pən rəhan nətəlɨgiən, kəni in mɨn otuvən mun nəhuvegɨ nati iətəm kəmol sakrifais lan kəm narmɨ nati mɨn, kəni in tatol təfagə tərah kəti mətəu-inu nɨkin təhti məmə noliən əha tətəgətun məmə in tətəfaki kəm narmɨ nati matol in tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. 11 Kəni nəhruniən iətəm nɨkitəmah təhti məmə nautos, in tətərəkɨn iətəm nətəlɨgiən rəhan təsəskasɨkiən təhmen. Mətəu in piatah kəti iətəm Krɨsto təmɨmɨs ohni. Rom 14:15,20
12 Nian nautol noliən tərah kəm itəmah kəti e noliən əha, mautərəkɨn nətəlɨgiən rəhan u təsəskasɨkiən təhmen, kəni nautol təfagə tərah e Krɨsto. 13 Tol lanəha, nəmə nati kəti əmə iətəm iatun tol piak tətəmei e rəhan nəmiəgəhiən, kəni təuvɨr məmə iəsun mɨniən nəhuvegɨ nati nian kəti mɨn məmə otəsəmeiən e rəhan nəmiəgəhiən. Rom 14:21

8:1 Uək 15:29

8:2 Kəl 6:3

8:4 Dut 4:39; 6:4; Kəl 4:8

8:6 Efəs 4:5,6

8:9 Rom 14:13-15; Kəl 5:13

8:11 Rom 14:15,20

8:13 Rom 14:21