6
Təuvɨr məmə kotasiru
e katipə əfɨgəm rəhatah mɨn
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, nəmə itəmah kəti təmei e rəhan nəmiəgəhiən, təuvɨr məmə itəmah ko, Narmɨn Rəha Uhgɨn tatit itəmah, onəkotəkeikei motasiru lan motəgəu əhruahru. Mətəu onəsotagət pɨkiən lan, onəkotəghati mətɨg əmə kəm in, motol məmə nɨkitəmah mɨn tətahmə ohni. Mətəu autətəu mɨn itəmah, məmə nati kətiəh əmə iətəm itəmah onəkotəniəhu itəmi ohni, otəsekəu=pa mɨniən o təmah. Itəmah onəkotasiru lanəha e təmah mɨn. Onəkotəlis pəti nati fɨgəm rəhatəmah mɨn. Nəmə nautol lanəha, kəni itəmah nəkotətəu=pən vivi nati nak iətəm Lou rəha Krɨsto tətəni.
Təsəuvɨriən məmə kitah okotəfəri aru itah. Nəmə iətəmi kəti nɨkin təhti məmə “Iəu, iəu iətəmi agɨn kəti,” iətəmimi u, nɨkin təteiuə lan, mətəu in təruru məseruhiən məmə in nati əpnapɨn əmə. 4-5 Mətəu itəmah onəkotəkeikei moteruh vivi-to natimnati iətəm nautol. Tol lanəha məmə, ko nəsakil aruiən rəham uək mɨne uək rəha iətəmimi kəti mɨn. Mətəu nateruh vivi əmə rəham uək. Mətəu-inu, nətəmimi rəhalah uək mɨn tol pɨsɨn pɨsɨn. Kəni ilah kautos katipə fɨgəm pɨsɨn pɨsɨn mɨn e nəmiəgəhiən rəhalah kətiəh kətiəh. Mətəu təuvɨr məmə nɨkim otagiən o rəham uək, nəmə rəham uək təuvɨr əmə.
Itəmah u, təuvɨr məmə itəmah nəkotətuati e natimnati mɨn nəuvein kəm rəhatəmah nəgətun mɨn, nətəm kəutəgətun itəmah e nəghatiən rəha Uhgɨn.
Əutətəu itəmah, soteiuə aruiən e təmah mɨn məmə itəmah nəkotəhrun noliən nati əpnapɨn kəti iətəm nɨkitəmah tərah aupən tolkeikei. Kəni ko nəsotoliən ialməli e Uhgɨn. Nɨkitəmah təsəhtiən məmə Uhgɨn otəsoliən nalpɨniən kəm təmah. Ik nəmɨsuv nəua nɨgi nak e rəham nasumiən, kəni onəkəhli aru mɨn nəuan, mun. Iətəmimi iətəm tətasum e noliən tərah aupən, iətəm kəmotos motair=pa mautol, təhmen e nəua nɨgi tərah e rəhan nəmiəgəhiən, in otəkeikei məhli nəuan tərah mun, konu nəua nɨgi u, otəuə e nəuan, nɨpətɨn u, Nɨmɨsiən. Mətəu iətəmimi iətəm tətərfei nəua nɨgi təuvɨr, iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn təməfən, Narmɨn Rəha Uhgɨn otol təuə e nəuan təuvɨr kəti, kəni in otəhli. Nərgɨ nəua nɨgi u, in Nəmiəgəhiən Itulɨn iətəm naunun tɨkə.
Sotəpəouiən e noliən iətəm təuvɨr, mətəu-inu kitah okotəhli nəua nɨgi təuvɨr əha, e nian əhruahru rəhan, nəmə kəsotəpəhiən uək. 10 Kəni tol lanəha, nian mɨn rəfin iətəm kotəhrun noliən, pəh kautol təuvɨr kəm nətəmimi rəfin, kəni motatɨg mautol tepət mɨn kəm nətəmi mɨn u kotəhmen e piatah mɨn mɨne nəuvɨnɨtah mɨn e Iesu Krɨsto.
Naunun nəghatiən rəha Pol
11 Oiəkətei rəkɨs naunun nəghatiən rəhak e nauəuə e nəhlmək əmə.* Pol təhrun əmə nəteiən nauəuə, mətəu e nian əha, nətəmimi tepət kəməutos iətəmi kəti mɨn məmə otətətei nəghatiən mɨn rəhalah. Suah kəti təməharəg ilau Pol mətei nəghatiən rəhan. Kəni Pol aru təmətei fes 11 u. Itəmah onəkoteruh məmə letə mɨn rəhak, ilah iahgin mɨn.
12 Nətəm Isrel u kəutəni məmə okəkeikei kəhgi=pən itəmah, ilah kotolkeikei məmə okəutəfəri əmə e nəhmtɨ ilah mɨn nəuvein o nati u. Mətəu ilah kəutəni lanəha o nati kətiəh əmə. Nəmə kəutəni pətɨgəm məmə nɨmɨsiən rəha Krɨsto əmə əpəha e nɨgi kəməluau təhrun nosmiəgəhiən nətəmimi, kəni nətəm Isrel nəuvein mɨn okautol nərahiən kəm lah. 13 Kəni mɨne nati kəti mɨn, nətəmi mɨn əha, kotolkeikei məmə okəhgi=pən itəmah mətəu-inu kəutəfəri əmə məmə okotiuvi kalɨn nətəlɨgiən rəhatəmah lan. Kəni motiuvi kalɨn itəmah, nəkotohtəlɨg məhuvən mɨn e nəhlmɨ Lou rəha nətəm Isrel. Mətəu oteruh-to, ilah mɨn kəsotohtəu=pən viviən natimnati mɨn iətəm Lou tətəni.
14 Mətəu iəu rəhak, iəu iəsəni-vivi aruiən iəu o nati kəti iəu iəmol. Mətəu iəkolkeikei məmə iəkəni-vivi əmə nati nak Iərmənɨg Iesu Krɨsto təmol e nian in təmɨmɨs e nɨgi kəməluau. Nati əha inəha, iəsolkeikei mɨniən nati kəti rəha nəhue nɨftəni u, kəni nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u, kəsotolkeikeiən məmə kotəhrun iəu. 15 Nəmə Uhgɨn otol iətəmi kəti tuva in iətəmimi vi, kəni in otol iətəmi əha təhruahru e nəhmtɨn, nati əpnapɨn nəmə kəməhgi=pən uə kəməsəhgi-pəniən. 16 Kəni rəueiu, iətəfaki o nətəmimi mɨn u kəutohtəu=pən vivi nəghatiən u, ilah nəuanɨləuɨs əhruahru mɨn rəha Uhgɨn. Iətəfaki məmə, pəh nəməlinuiən rəha Uhgɨn mɨne rəhan nasəkəhruiniən otatɨg o lah.
17 Rəhak u naunun nəghatiən. Iəu iəsolkeikeiən məmə iətəmi kəti otəni mɨn nati tərah lak. Mətəu-inkonu iatəmki əhanəh nɨmei nɨməgɨm iətəm kəməhti iəu e kəpiel apɨn kəni kəmalis iəu. Nɨmei nɨməgɨm mɨn u, tətəgətun məmə iəu, slef rəha Iesu.
18 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iətəfaki məmə Iərmənɨg Iesu Krɨsto otəfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah. Əuəh.

*6:11 Pol təhrun əmə nəteiən nauəuə, mətəu e nian əha, nətəmimi tepət kəməutos iətəmi kəti mɨn məmə otətətei nəghatiən mɨn rəhalah. Suah kəti təməharəg ilau Pol mətei nəghatiən rəhan. Kəni Pol aru təmətei fes 11 u.