Efəsɨs
Nauəuə iətəm Pol təmətei tuvən kəm nəfaki mɨn ikɨn Efəsɨs
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Efəsɨs
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei nauəuə u tatuvən kəm niməfaki əpəha Efəsɨs, kəni molkeikei məmə ilah okotafin kəni motahli=pən tuvən kəm niməfaki pɨsɨn pɨsɨn mɨn iuəkɨr.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Pol təmətuəuin niməfaki əpəha Efəsɨs, kəni mətatɨg ilah min ilah o nu kɨsɨl. Kəni in tolkeikei pɨk ilah, kəni ilah kotolkeikei pɨk in. Efəsɨs in taun asoli kəti e nɨtəni asoli u Esiə, kəni in ikɨn təuvɨr kəti məmə Pol otəni pətɨgəm nəghatiən ikɨn rəha Uhgɨn.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol tolkeikei məmə otəfəri nətəlɨgiən rəhalah. In tolkeikei məmə otəni pətɨgəm noliən əhruahru, mɨne uək rəha niməfaki, kəni nəghatiən u tatuvən kəm niməfaki e ikɨn mɨn rəfin.
1
Iəu Pol, u iəu aposɨl kəti rəha Krɨsto Iesu, iətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs məmə iəu rəhan aposɨl. Iətəni təuvɨr kəm təmah rəfin nəfaki mɨn əpəha Efəsɨs iətəm nautaskəlɨm əskasɨk nəhatətəiən rəhatəmah e Krɨsto Iesu. Uək 18:19-21; 19:1
Pəh Uhgɨn u Tatə rəhatah, mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto, okuətuati e nəuvɨriən mɨne nəməlinuiən kəm təmah.
Nəuvɨriən iətəm Uhgɨn təməfən e Krɨsto
Nəni-viviən tatuvən o Uhgɨn u Tatə rəha Iərmənɨg Iesu Krɨsto rəhatah. E Krɨsto, in təmətuati e narmɨtah nəuvɨriən rəfin əha iətəm təmsɨpən e negəu e neai. Efəs 2:6 Tol lanu, mətəu-inu nian Uhgɨn təməsol əhanəhiən neai mɨne nɨftəni, mətəu in təmɨtəpɨn itah məmə kəhuva kətiəh kitah Krɨsto, kəni məmə e nəhmtɨn, kitah kotəhruahru kəni kəseh-pəniən noliən tərah kəti e kitah. Jon 15:16 Mətəu-inu Uhgɨn tolkeikei pɨk itah, uərisɨg in təmol natimnati, mətəu in təmɨtəpɨn rəkɨs itah məmə okəhuva nenətɨn mɨn e Iesu Krɨsto. Nati əha tatɨtəu=pən əmə nəuian mɨne nati nak iətəm in tolkeikei. Jon 1:12 Təmol lanəha məmə kitah okotəni-vivi Uhgɨn o rəhan nəuvɨriən iətəm in təuvɨr tapirəkɨs, nəuvɨriən əha iətəm təmətuati əpnapɨn əmə kəm tah e Nətɨn iətəm in tolkeikei pɨk. Mətəu-inu nɨra Krɨsto təmaiu, kitah kəməhuva kətiəh lan, kəni Uhgɨn təmɨtɨs itah e rəhatah noliən tərah mɨn, inəha təmafəl rəkɨs noliən tərah mɨn rəhatah. !Nɨpəhriəniən, nəuvɨriən rəha Uhgɨn in iahgin tapirəkɨs! Efəs 2:7; Kol 1:14 Kəni təməfa nəuvɨriən əha iətəm təfɨgəm mapirəkɨs.
E neinatɨgiən mɨne nəhruniən mɨn rəfin rəhan, nɨkin tagiən məmə təmol əpu kəm tah nati oneuən e nəlpəkauiən e rəhan nəghatiən, iətəm in otol e Krɨsto. Rom 16:25 10 Kəni inu nətəlɨgiən rəha nəlpəkauiən inəha. O nian kəti, e nian əhruahru rəhan, in otəhlman e natimnati rəfin e neai mɨne nɨftəni okəhuva məutatɨg ahgəl e narmənɨgiən rəha Krɨsto. Kol 1:16,20
11 Uhgɨn tatol natimnati rəfin tətuva təhmen əmə məmə inu təməni tol lanəha. Aupən aupən agɨn in təmɨtəpɨn itah məmə okəhuva rəhan mɨn nian təmiuvi=pa itah kəhuva motol kətiəh kitah Krɨsto. Rom 8:28-29 12 Təmol lanəha məmə itɨmah nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel u iəmotaupən motəhatətə e Krɨsto, itɨmah iəkotol məmə nətəmimi okotləfəri nərgɨ Uhgɨn iətəm nəsanəniən asoli rəha nəhagəhagiən tətatɨg lan.
13 Kəni itəmah Nanihluə* Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. mɨn, nəməhuva kətiəh itəmah Krɨsto nian itəmah mɨn nəmotətəu nəghatiən pəhriən, nanusiən rəha nosmiəgəhiən. Nəmotəhatətə lan, kəni Uhgɨn təfɨnə Narmɨn Rəhan kəm təmah təhmen e nəmtətiən kəti məmə itəmah rəhan mɨn. 14 Mətəu-inu kitah kəmotos Narmɨn Rəha Uhgɨn, kəni kitah kotəhrun vivi məmə Uhgɨn otəfa natimnati təuvɨr mɨn kəm tah iətəm in təməniəkɨs məmə in otol. Kitah okotos natimnati mɨn əha nian Uhgɨn otɨtɨs itah u rəhan mɨn. Inu otol məmə nətəmimi okotəni-vivi Uhgɨn mətəu-inu in ilɨs tapirəkɨs. 2Kor 1:22
Nəni-viviən mɨne nəfakiən rəha Pol
15-16 Mətəu-inu o natimnati mɨn u, iətəfaki o təmah nian rəfin mətəuarus=pa u rəueiu, kəni iatəni tagkiu kəm Uhgɨn o təmah nian rəfin. Noliən əha iəmətuəuin nian iəmətəu nanusiən e rəhatəmah nəhatətəiən e Iərmənɨg Iesu, mɨne rəhatəmah nolkeikeiən o nətəm kəutəfaki mɨn rəfin. 17 Iətəfaki o təmah kəm Uhgɨn iətəm in Uhgɨn rəha Iərmənɨg Iesu Krɨsto rəhatah, kəni in Tatə iətəm kətəni-vivi katɨsiai pɨk agɨn. Iətəfaki məmə in otəfɨnə narmɨn rəha neinatɨgiən mɨne nəhruniən məmə nəkotəhrun vivi in təhmɨn mɨn. Kol 1:9
18 Kəni iətəfaki mɨn məmə in oterəh e rəhatəmah nətəlɨgiən məmə onəkotəhrun nati nak nəmotələhu=pən əskasɨk rəhatəmah nətəlɨgiən lan, itəmah nətəm Uhgɨn təmauɨn e təmah. Kəni iətəfaki mɨn məmə onəkotəhrun məmə Uhgɨn otəfɨnə nati təuvɨr tapirəkɨs kəm təmah u nəutəhatətə e Krɨsto. Nati təuvɨr u tətəghati e nəmiəgəhiən itulɨn itəmah Uhgɨn əpəha e negəu e neai.
19 Kəni iətəfaki mɨn məmə onəkotəhrun nəsanəniən rəhan məmə in iahgin pɨk agɨn, kəni nəsanəniən əha tatol uək e nəmiəgəhiən rəhatah nətəm kəutəni nɨpəhriən e Iesu. Kol 1:11 Kəni nəsanəniən əha in təhmen əmə e rəhan nəsanəniən asoli 20 iətəm təmol Iesu təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, kəni təmol məmə in təmuva mətəharəg e nɨkalɨ Uhgɨn maru e negəu e neai, ikɨn ima nəsanəniən mɨne nɨsiaiən. Sam 110:1; 2Kor 13:4; Kol 2:12 21 Kəni Iesu in ilɨs e nətəmi asoli mɨn mɨne nepətiən mɨn rəfin, mɨne narmənɨgiən mɨn rəfin, mɨne nəsanəniən mɨn rəfin, mɨne nərgɨn mɨn rəfin, e nian u rəueiu, mɨne e nian iətəm otəpanuva. Kol 1:16; 2:10 22 Kəni Uhgɨn təmələhu=pən natimnati rəfin agɨn kəutatɨg ahgəl narmənɨgiən rəhan, kəni mol in tuva rəhn-kapə natimnati rəfin, kəni inu otasiru e niməfaki. Sam 8:6 23 Kəni niməfaki in nɨpətɨ Iesu, kəni nəlpəkauiən rəha Uhgɨn e Krɨsto tətuva nɨpəhriəniən e niməfaki, kəni e noliən mɨn əmə əha, nəlpəkauiən rəha Uhgɨn o natimnati rəfin tətuva pəhriən e Krɨsto. Rom 12:5; Efəs 4:10,15; Kol 1:18

1:1 Uək 18:19-21; 19:1

1:3 Efəs 2:6

1:4 Jon 15:16

1:5 Jon 1:12

1:7 Efəs 2:7; Kol 1:14

1:9 Rom 16:25

1:10 Kol 1:16,20

1:11 Rom 8:28-29

*1:13 Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.

1:14 2Kor 1:22

1:17 Kol 1:9

1:18 Nati təuvɨr u tətəghati e nəmiəgəhiən itulɨn itəmah Uhgɨn əpəha e negəu e neai.

1:19 Kol 1:11

1:20 Sam 110:1; 2Kor 13:4; Kol 2:12

1:21 Kol 1:16; 2:10

1:22 Sam 8:6

1:23 Rom 12:5; Efəs 4:10,15; Kol 1:18