19
Pol təmuvən mɨn Efəsɨs
Nian Apolos təmətatɨg əhanəh əpəha Korən, taun kəti rəha Akaiə, Pol təmɨtəu suaru kəti əpəha ilɨs ikɨn e nɨtəuət mɨn miet=pa əpəha Efəsɨs. Ikɨn əha təmeruh nətəmimi nəuvein rəha Iesu. 1Kor 3:6 Kəni təmətapuəh o lah məmə, “?Təhro? ?Narmɨn Rəha Uhgɨn tɨnuva məriauəh mətatɨg e təmah nian nəmotəhatətə e Iesu, uə kəpə?”
Kəni kəmotəni=pən kəm in məmə, “Itɨmah iəməsotətəu agɨniən məmə nati kəti mɨn əha ikɨn Narmɨn Rəha Uhgɨn.” Uək 8:16
Kəni Pol təmətapuəh o lah məmə, “?Mətəu kəmol bəptais əhro lanu e təmah?”
Kəni kəmotəni=pən kəm in məmə, “Kəmol bəptais e tɨmah e noliən bəptais iətəm Jon təmatol.”
Kəni Pol təni məmə, “Noliən bəptais iətəm Jon təmatol, katol e nətəmi mɨn u kəutəuhlin ilah e rəhalah noliən tərah mɨn. Mətəu Jon təmətəni pətɨgəm məmə nətəmimi okotəkeikei motəhatətə e iətəmimi iətəm otəpanuərisɨg lan. Suah u in Iesu.” Mat 3:11 Kəni nian nətəmimi kəmotətəu nəghatiən əha, kəni kəmol bəptais e lah e nərgɨ Iərmənɨg Iesu. Kəni nian Pol təmələhu=pən nəhlmɨn e rəhn-kapə lah, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuva məriauəh mətatɨg e lah. Kəni kɨnəutəghati e nəghatiən ikɨ pɨsɨn mɨn, kəni məutəni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfən kəm lah. Uək 8:17; Uək 10:44,46 Kəni nətəmimi mɨn əha, nəman ilah rəfin iuəkɨr e tueləf.
Kəni Pol təmatuvən e nimə rəha nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel e məuɨg kɨsɨl mətəni pətɨgəm əskasɨk nəghatiən e nanusiən təuvɨr rəha Uhgɨn məsəgɨniən. Kəni ilah min ilah, kəmotol nəghatiən tepət mətəu-inu in tolkeikei məmə otiuvi=pa ilah e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Mətəu nətəmimi nəuvein, rəhn-kapə lah tiəkɨs pɨk məmə okotəni nɨpəhriəniən e rəhan nəghatiən. Kəni kəmotəni rah suaru rəha Iərmənɨg rəhatah e nəhmtɨ nətəmimi rəfin. Mətəu e noliən mɨn əha, kəni Pol təmiet e lah kəni mit nətəm kəutəhatətə e Iesu kəhuva məhuərɨsɨg lan. Kəni nian rəfin ilah nətəmimi kəutəghati əpəha e nimə sɨkul asoli kəti u suah kəti, nərgɨn u Tiranəs, təmətəgətun ikɨn aupən. 10 Kəni Pol təmatol uək əha o nu apiəpiə keiu. Mətəu-inu təmatol lanəha, kəni nətəmimi nətəm kəutatɨg ikɨn əha Esiə, nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn, ilah rəfin kəmotətəu nəghatiən rəha Iərmənɨg.
Nenətɨ Skefa mɨn
11 Kəni Uhgɨn təməfən nəsanəniən kəm Pol məmə otol nati apɨspɨs mɨn iətəm tol pɨsɨn agɨn. Uək 14:3 12 Natimnati rəha Pol təhmen e hagkɨsif mɨne napən iətəm təmatuvən lan, nətəmimi kautos məutəhuvən mautek nətəm kəutohmɨs lan. Kəni nɨmɨsiən mɨn kəmotəuvɨr, kəni narmɨn tərah mɨn kəmohiet e lah. Uək 5:15
13 Kəni nətəm Isrel nəuvein kəutəhuvən ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn nəuvein, məutəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e nətəmimi, kəni nətəmimi mɨn əha kəmotalkut məmə okotol nati əha e nərgɨ Iərmənɨg Iesu. Kəni kəmotəni=pən kəm narmɨn tərah mɨn məmə, “E nərgɨ Iesu, iətəm kətiəh əmə iətəm Pol tətəni pətɨgəm, ohiet.”
14 Kəni nətəm kəmautol nati əha, səpɨn əha ikɨn nenətɨ suah kəti, nərgɨn u Skefa, u in pris asoli kəti rəha Isrel.* Nətəmi mɨn u kotəhrun vi Baebol, kotəni məmə Skefa in səniəmə pris əhruahru, mətəu in aru əmə in tatol məmə in pris. 15 Mətəu narmɨn tərah təməni=pən kəm lah məmə, “Iəkəhrun suah u Iesu, kəni məhrun mɨn Pol. ?Mətəu itəmah nɨpəh mɨn u?” 16 Kəni suah u narmɨn tərah tətatɨg lan, təməhtul məhti ilah mərəkɨn ilah, məhapu-əhapu rəhalah napən məpeg rəkɨs, kəni kotaiu piəpiə əmə mətagɨm e rəhan nimə motəmrə-kəmrə. 17 Nian nətəm Isrel əha ikɨn mɨne Nanihluə mɨn kəmotətəu nati əha, kəmotəgɨn pɨk. Kəni nətəmimi kəmotəfəri nərgɨ Iərmənɨg Iesu təri pɨk. Uək 5:11
18 Kəni nətəmimi tepət iətəm kəutəhatətə e Iesu, kəmotəni pətɨgəm kəm nətəmimi nati tərah mɨn iətəm kəmotol. 19 Nəuvein nətəm kəmautol nərɨk, ilah mɨn kəmotəmki nauəuə mɨn rəhalah e nati əha məhuva, motuvan əhtuv e nəhmtɨ nətəmimi. Nian nətəmimi kəmotafin nəhmtɨ nauəuə mɨn əha, təhmen e fifti-miliən vatu E nəghatiən əhruahru rəha Kris, tətəni “fifti-tausɨn koin məni kəmol e sɨlfə.” Kəni koin məni kətiəh təhmen e 1,000 vatu. ilah rəfin. 20 Kəni nəghatiən rəha Iərmənɨg təmaiu iahgin e nəsanəniən asoli rəha Uhgɨn.
Norgəhuiən asoli kəti əpəha nɨtəni Esiə e taun Efəsɨs
21 Kəni uərisɨg e nati əha, Pol tɨnəni e nɨkin məmə otɨtəlɨg=pən əpəha Jerusɨləm, mətəu otuvən=pən Masetoniə mɨne Akaiə ikɨn. Kəni in təni məmə, “Nian iəkuvən rəkɨs Jerusɨləm, iəkəkeikei muvən mɨn Rom.” Uək 23:11; Rom 1:13 22 Kəni in təmahli=pən Timoti mɨne Erastəs iətəm kətuasiru lan, məmə okuaupən mian əpəha Masetoniə. Mətəu in otətatɨg pɨpɨm nəuvetɨn əpəha ikɨn Esiə.
23 Kəni e nian əha, norgəhuiən asoli kəti təməri əpəha Efəsɨs o Suaru Rəha Iərmənɨg. 2Kor 1:8 24 Suah kəti əha ikɨn iətəm tatol natimnati e aiən kətəni məmə sɨlfə, nərgɨn u Temetrius. Ikɨnu nətəmimi tepət kəutəfaki kəm uhgɨn kəti pətan, nərgɨn u Atemis. Kəni Temetrius tatol narmɨ nimə əkəku mɨn e sɨlfə iətəm təhmen e nimə rəha narmɨ nati rəha Atemis. Kəni nətəmimi tepət kautos nəhmtɨn, kəni tatos məni asoli ilah rəhan mɨn nətəmimi u kautol pəti uək.
25 Kəni təmauɨn e rəhan nətəmimi mɨn mɨne nətəpɨsɨn iətəm kautol uək kətiəh əmə məmə okəhuva kətiəh. Kəni təni məmə, “Iəu mɨn, nəkotəhrun rəkɨs məmə kəutos məni asoli e uək u rəhatah. 26 Mətəu itəmah nəmoteruh mɨne motətəu məmə suah u Pol tətərəkɨn nətəmimi tepət kəni kɨnəutohtəu=pən, səniə Efəsɨs əmə, mətəu iuəkɨr ikɨn mɨn rəfin e nɨtəni əha Esiə. In tətəni pətɨgəm məmə uhgɨn mɨn iətəm nətəmimi əmə kəmotol e nəhlmɨ lah, səniəmə uhgɨn mɨn pəhriən. 27 Kəni rəueiu əha, iuəkɨr tɨnətərəkɨn suaru rəhatah o nosiən məni, kəni iuəkɨr mɨn in tatol məmə nətəmimi okoteruh rah nimə rəha Atemis, u iətəm in ilɨs pɨk. Kəni naunun, nəmə təhro nəghatiən rəhan otərəkɨn nərgɨn Atemis iətəm ilɨs pɨk tuva mol nati əpnapɨn əmə lan. Mətəu ikɨnu Esiə mɨne ikɨn mɨn rəfin, nətəmimi kəutəfaki kəm uhgɨn u rəhatah.”
28 Nian kəmotətəu nəghatiən əha, nɨkilah təmahmə pɨk, kəni əmeiko mɨnautagət əfəməh məmə “!Ure e Atemis u Efəsɨs!” 29 Kəni nətəmimi rəfin e taun kɨnotapɨs e nalməliən. Kəni nətəmimi tepət kəməhuva kətiəh məhuvən motaskəlɨm iətəm Masetoniə mil əha iətəm kətualiuək ilahal Pol, nərgɨlau u Kaeəs mɨne Aristakəs. Kəni kəməhuvən pəti motiuvi=pən ilau əpəha ikɨn nian rəfin kəutuhapumɨn asoli ikɨn. Uək 20:4; 27:2; Kol 4:10; Flm 24
30 Kəni Pol tolkeikei məmə otuvən məghati kəm nətəmimi əha, mətəu nətəmi rəha Iesu kəsotegəhaniən. 31 Mɨne nətəmi asoli nəuvein rəha kaunsɨl asoli əpəha Esiə nətəm kotolkeikei Pol, kəmotahli=pən nəghatiən kəm in motəniəhu əskasɨk məmə otəsuvəniən əha nətəmi əha ikɨn.
32 Kəni ikɨn əha, nətəmimi kautol vilɨg vilɨg tepət məutagət əfəməh. Nəuvein kəutəni nati pɨsɨn, kəni nəuvein kəutəni nati pɨsɨn. Mətəu tepət kotəruru agɨn məmə kəməhuva o nati nak. 33 Kəni nətəm Isrel mɨn əha ikɨn kəmotətgi=pən suah kəti nərgɨn u Aleksantə məmə otuvən məhtul aupən e lah. Kəni təməfəri nəhlmɨn məmə kəsotagətiən pəh təni pətɨgəm neruhiən rəhan. 34 Mətəu nian nətəmimi kəmotəhrun məmə in iətəm Isrel kəti, kəmotagət pəti-pəti əfəməh mɨn məmə, “!Ure e Atemis əpəha Efəsɨs! !Ure e Atemis əpəha Efəsɨs!” Kəmotagət əfəməh motos auə keiu.
35 Kəni iətəmi asoli kəti in kəpmən asoli rəha taun Efəsɨs, təməhtul məniəhu ilah məmə, “!Sotagətiən-to!” Kəni məni məmə, “Ei, nətəmimi! Atemis u in uhgɨn rəhatah. Kəni nərgɨn in ilɨs. Kəni nətəmi ikɨn mɨn rəfin kotəhrun məmə in uək rəhatah nətəm Efəsɨs məmə okoteruh vivi niməfaki rəhan, kəni moteh vivi kəpiel asim rəhan iətəm təmsɨpən e neai muva. 36 Kəni suah kəti tɨkə iətəm otəni məmə iəteiuə. Kəni tol lanəha, təuvɨr məmə nətəlɨgiən rəhatəmah teiuaiu. Təsəuvɨriən məmə nəkotalməli lanko.
37 “Nəmotos suah mil u məhuva ikɨnu, mətəu ilau kəsuakləhiən e nati kəti kəni məsuan kəskəsiən e nimə rəha narmɨ nati rəhatah, kəni məsuəghati rahiən e nərgɨ pətan əha, uhgɨn rəhatah. 38 Nəmə Temetrius mɨne rəhan noluək mɨn kauteruh=pən nəghatiən tərah e suah kəti, nian əha ikɨn rəha kot mɨne nətəm rəha kot əha ikɨn. Təuvɨr məmə okəhuvən motəni pətɨgəm nəghatiən tərah mɨn əha iətəm kəmotətəu kəm lah. 39 Mətəu nəmə nati kəti mɨn əha ikɨn iətəm nəkotolkeikei, nəkotos məhuvən e nəharəgiən əhruahru rəhan. Mətəu nəharəgiən u tətəhti lou. 40 Tɨmətɨg əmə məmə okotəfən kitah e kot o noliən u, məmə kəmotərgəhu pɨk u rəueiu. Iuəkɨr kotəməu təpiə əmə ikɨn. ?Kəni ko kəsotəniən nati kəti məmə kəməhuva ikɨnu e nəharəgiən u rəueiu o nak? Mətəu-inu nəharəgiən u, nɨpətɨn tɨkə, kəni təsɨtəu-pəniən lou.” 41 Nian təməni rəkɨs nəghatiən əha, kəni məniəhu nəghatiən mahli=pən ilah məmə okotagɨm mɨn.

19:1 1Kor 3:6

19:2 Uək 8:16

19:4 Mat 3:11

19:6 Uək 8:17; Uək 10:44,46

19:11 Uək 14:3

19:12 Uək 5:15

*19:14 Nətəmi mɨn u kotəhrun vi Baebol, kotəni məmə Skefa in səniəmə pris əhruahru, mətəu in aru əmə in tatol məmə in pris.

19:17 Uək 5:11

19:19 E nəghatiən əhruahru rəha Kris, tətəni “fifti-tausɨn koin məni kəmol e sɨlfə.” Kəni koin məni kətiəh təhmen e 1,000 vatu.

19:21 Uək 23:11; Rom 1:13

19:23 2Kor 1:8

19:29 Uək 20:4; 27:2; Kol 4:10; Flm 24