18
Pol təmuvən Korən
Uərisɨg e natimnati mɨn əha, Pol təmiet əha Atens, muvən e taun pɨsɨn kəti mɨn, nərgɨn u Korən. Taun mil əha kətuatɨg e nɨtəni Akaiə. Ikɨn əha, təmeruh suah kəti, in iətəm Isrel, nərgɨn u Akuilə. Təmair əpəha Pontəs, mətəu təmuvən mətatɨg əpəha Itali e taun asoli əha Rom. Uərisɨg, kəni iətəm Rom əha, Klotiəs iətəm tətarmənɨg e ikɨn mɨn rəfin rəha Rom, təmol lou kəti məmə nətəm Isrel mɨn əha ikɨn okotəkeikei mohiet Rom. Kəni Akuilə mɨne rəhan pətan Prisilə kəmiaiet miəuva muatɨg əpəha Korən. Kəməsuatɨgiən təfəməh kəni Pol tiet=pa, meruh Akuilə. Kəni Pol təmuvən imalau ikɨn. Rom 16:3 Uək rəhan rəha nosiən məni təhmen əmə e uək rəhalau. Ilahal nətəmi rəha nəhliən nima tapolɨn. Kəni təmatɨg ilahal min ilau, kəni mahlol pəti uək. Uək 20:34 Kəni e nian rəfin e Sapət, nian rəha nəfakiən, Pol mɨne nətəm Isrel mɨne nətəm Kris kautol nəghatiən tepət əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel, mətəu-inu Pol tolkeikei məmə otiuvi=pa ilah məmə okotəni nɨpəhriəniən e Iesu.
Kəni Sailəs mɨne Timoti kəmiaiet Masetoniə, kəni nian kəmiaiet=pa ikɨn əha, Pol təməpəh uək rəha nəhliən tapolɨn, kəni mətəni pətɨgəm əmə nian rəfin nanusiən təuvɨr kəm nətəm Isrel əha ikɨn məmə Iesu in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa. Uək 17:14-15 Mətəu ilah kəmotəməki, kəni məutahi. Kəni Pol təmorin-orin rəhan sot asoli e nəhmtɨlah. In nəmtətiən kəti məmə in otəpəh ilah. Kəni məni məmə, “Nəmə nəutatɨg e nərahiən lan nian Uhgɨn otakil nətəmimi e Naunun Nian, mətəu rəhatəmah aru, mətəu iəmətəni rəkɨs mətəu-inu itəmah nəutəpəh. Tətuəuin əha rəueiu, iəkuvən məni pətɨgəm nanusiən təuvɨr kəm Nanihluə mɨn.” Uək 13:46,51; Uək 20:26 Kəni in təmiet e lah muvən mətatɨg e nimə rəha Ianihluə kəti mətəu tatɨtəu=pən nəfakiən rəha nətəm Isrel, nərgɨn u Titiəs Jastəs. Rəhan nimə in e nɨkalɨ nimə rəha nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel. Kəni Krɨspəs u in tətarmənɨg e nimə əha, in mɨne rəhan mɨn, ilah kəmotəhatətə e Iərmənɨg. Kəni nətəm Korən tepət mɨn kəmotətəu nəghatiən rəha Pol, kəni kəmotəhatətə e Iesu, kəni kol bəptais e lah.
Kəni nian kəti lapɨn, Pol təmeruh nati kəti təhmen e nəməhlairiən. E nəməhlairiən əha, Iərmənɨg təməghati kəm in məmə, “Səgɨniən. Uvən məni pətɨgəm rəhak nəghatiən məsəmeigiən, 10 mətəu-inu kilau min ik. Nətəmimi ko kəsotərəkɨniən ik, mətəu-inu nətəmimi tepət e taun əha, ilah rəhak nətəmimi mɨn.” Jos 1:9; Aes 41:10 11 Kəni Pol təmatɨg ikɨn əha o nu kətiəh kəni məuɨg sikɨs, mətəgətun nətəmimi e nəghatiən rəha Uhgɨn.
Nətəm Isrel kəmotləfən Pol e kot
12 Kəni nian Kalio in kəpmən rəha nətəm Akaiə, kəni nətəm Isrel kəməhuva pəti kəni motaskəlɨm Pol motələs məhuvən e kot. 13 Kəni motəni məmə, “Suah u tətalkut məmə otiuvi=pən nətəmimi məmə okotəfaki kəm Uhgɨn e noliən kəti iətəm təsəhmeniən e Lou.”
14 Kəni Pol təməhtul məmə otəghati, mətəu Kalio təməni=pən kəm lah məmə, “Nətəm Isrel. Otətəlɨg-to. Okəmə nati u in nati kəti təsəhruahruiən, uə təsɨtəu-pəniən lou, itəmah nɨnotəhrun rəkɨs məmə iəkəkeikei mətəu nəghatiən rəhatəmah. 15 Mətəu, nəghatiən u in nənikilɨniən əmə kəti rəhatəmah e nərgɨn mɨn mɨne natimnati mɨn rəha Lou rəhatəmah, kəni tətatɨg əmə e təmah məmə onəkotəni motələhu vivi. Ko iəu iəsakiliən nati tol lanəha e kot.” 16 Kəni in mahli pətɨgəm ilah e kot. 17 Kəni nian kəməhuvən ihluə, əmeiko kəni motaskəlɨm Sostənes u iətəmi asoli rəha nimə rəha nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel. Kəni motoh əpəha e namtɨhluə e nimə rəha kot. Mətəu Kalio təməsolkeikeiən məmə otol nati kəti məmə otəniəhu ilah.
Pol təmɨtəlɨg Antiok əpəha Sɨriə
18 Pol təmatɨg nian tepət əpəha Korən ilah piatah mɨn. Kəni uərisɨg təpəh ilah muvən Kegkriə.* Kegkriə in pasis rəha Korən. Aupən Pol təmol nəniəskasɨkiən kəti kəm Uhgɨn, kəni ikɨn əha in təmətei nəuanun matol naunun nəniəskasɨkiən lan rəhan. Kəni in təmos mɨn negəu kəti ikɨn əha mɨtəlɨg=pa Sɨriə. Kəni Prisilə mɨne Akuilə kəmuɨtəu=pən in. Nam 6:18; Uək 21:24 19-21 Nian kəməhuva e taun əha Efəsɨs, ilahal kɨhluvari. Kəni Pol təmuvən əpəha imə e nimə rəha nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel, kəni məutəni nəghatiən tepət. Ilah kəmotətapuəh ohni məmə otatɨg nəuvetɨn ilah min ilah. Mətəu in təni məmə, “Ei kəsi, kəpə. Ko iəsatɨgiən.” Mətəu nian in təmiet məni=pən kəm lah məmə, “Nəmə Uhgɨn tolkeikei məmə iəkuva mɨn, kəni iəpanuva mɨn meruh itəmah.” Kəni in təmos negəu kəti miet Efəsɨs, mətəu təməpəh Akuilə mɨne Prisilə kətuatɨg ikɨn əha.
22 Nian Pol təmuva e taun əha Sisəriə, kəni muvari. Kəni maliuək muvən məmə oteruh nətəmi rəha niməfaki əpəha Jerusɨləm. Kəni uərisɨg, tɨtəlɨg=pa mɨn əpəha Antiok. 23 Təmatɨg nəuvetɨn ikɨn əha, kəni miet mɨn maliuək muvən=pən əpəha Kəlesiə mɨne Fritiə ikɨn matem əskasɨk nətəmi rəha Iesu.
Apolos təmuvən Efəsɨs mɨne Korən
24 Kəni suah kəti təmuva əpəha Efəsɨs, in iətəm Isrel kəti, nərgɨn u Apolos. In təmair əpəha Aleksantriə, kəni in iətəm təuvɨr kəti rəha nəghatiən, kəni məhrun vivi mɨn nəghatiən mɨn e Nauəuə Rəha Uhgɨn. 25 Kəməgətun rəkɨs in e suaru rəha Iərmənɨg. Kəni nian rəfin nɨgəm tatuəu e nɨkin o nəni pətɨgəmiən nəghatiən rəha Uhgɨn. Kəni nəghatiən rəhan e Iesu in təhruahru məuvɨr. Mətəu nati kətiəh əmə, in təhrun əmə noliən bəptais u Jon təmatol aupən. 26 Kəni in təmətəni əskasɨk nəghatiən rəha Uhgɨn əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel. Nian Prisilə mɨne Akuilə kəmuətəu in, kəmiet mɨhluvən əpəha e rəhalau nimə, kəni muəni pətɨgəm vivi kəm in suaru rəha Uhgɨn, kəni təmətəlɨg vivi.
27 Kəni nian Apolos tolkeikei məmə otuvən əpəha Akaiə, kəni piatah mɨn əpəha Efəsɨs kəmotasiru lan motətei nauəuə kəti tuvən kəm nətəmi rəha Iesu əpəha Akaiə, məutətapuəh o lah məmə kotəhrun nosiən Apolos məhuvən əpəha imalah ikɨn. Ilah mɨn əha, kəmotaupən rəkɨs motəhatətə e Iesu e nəuvɨriən rəha Uhgɨn. Kəni Apolos təmiet=pən Korən ikɨn Akaiə masiru e lah lanəha mətəu-inu in iətəm təuvɨr kəti rəha nəghatiən. 28 Kəni mətəni pətɨgəm vivi e Nauəuə Rəha Uhgɨn məmə Iesu in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa. Kəni e nəhmtɨ nətəmimi, təmoh rəkɨs nəghatiən rəha nətəm Isrel. Uək 9:22

18:2 Rom 16:3

18:3 Uək 20:34

18:5 Uək 17:14-15

18:6 Uək 13:46,51; Uək 20:26

18:10 Jos 1:9; Aes 41:10

*18:18 Kegkriə in pasis rəha Korən.

18:18 Nam 6:18; Uək 21:24

18:28 Uək 9:22