8
Kəni Sol in təmatəhtul əmə nɨkin tətagiən məmə ilah kəmotahtɨmu Stipɨn.
Sol təmoh nətəm kəutəfaki
Mətuəuin e nian əha, nərahiən asoli kɨnotol e niməfaki əpəha Jerusɨləm. Kəni ilah kəmohiet Jerusɨləm motagɨm=pən Jutiə mɨne Səmeriə motəpəh pɨsɨn əmə aposɨl mɨn kəutatɨg Jerusɨləm. Nətəmimi nəuvein nətəm kəutəfaki əskasɨk kəməhuva motələs Stipɨn məhuvən mohtənɨm, kəni ilah kəmotasək pɨk ohni. Mətəu Sol təmətuəuin mɨnətərəkɨn-ərəkɨn niməfaki, matuvən e nimə mɨn mətiuvi pətɨgəm nəman mɨne nɨpətan iətəm kəutəfaki, kəni matəmki=pən ilah e kaləpus. Uək 9:1,13; 22:4; 26:9-11
Fɨlɨp təməni pətɨgəm nanusiən təuvɨr əpəha Səmeriə
Kəni nətəm kəutəfaki iətəm kəmohiet Jerusɨləm motagɨm, kəmautəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn ikɨn mɨn rəfin iətəm ilah kəutəhuvən=pən ikɨn. Fɨlɨp təmuvən e taun kəti rəha Səmeriə, kəni mətəni pətɨgəm nanusiən rəha Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa. Nian nɨmənin nətəmimi kəmotətəu Fɨlɨp, kəni motafu nati apɨspɨs mɨn iətəm in tatol, ilah rəfin kəməutətəlɨg vivi lan e nak in tətəni. Nətəmimi tepət narmɨn tərah mɨn kəmohiet e lah. Nian narmɨn tərah mɨn kəmohiet, kəmotasək əfəməh. Kəni nətəmimi tepət iətəm nɨpətɨlah təmɨmɨs, uə nətəm kəsotaliuəkiən, kəmotəuvɨr mɨn. Kəni nətəmimi rəfin e taun əha, ilah rəfin kəmotagiən.
Saimon u təmol natimnati
e nəsanəniən rəha iərmɨs mɨn
Kəni e taun əha, suah kəti nərgɨn u Saimon, in təmatol nati apɨspɨs tepət e nəsanəniən rəha iərmɨs mɨn, kəni nətəmimi rəfin e Səmeriə, narmɨlah təmiuvɨg. Təmol nuvəh nəuvetɨn. In mətəfəri aru əmə in məmə in iətəmi asoli kəti. 10 Kəni nətəmimi rəfin, nətəmi asoli mətəuarus=pa noluək mɨn əmə, kəməutəsal=pən pɨk ohni kəni məutəni məmə, “Suah u in iətəmi kəti u in tatol uək e Nəsanəniən Asoli Rəha Uhgɨn.” 11 Kəməutohtəu=pən in nuvəh nəuvetɨn mətəu-inu narmɨlah tatiuvɨg o natimnati mɨn iətəm in tatol. 12 Mətəu nian nətəmimi kəmotətəu nəghatiən iətəm Fɨlɨp tətəni pətɨgəm e nanusiən təuvɨr rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn mɨne nəghatiən rəha Iesu Krɨsto, kəmotəni nɨpəhriəniən lan, kəni kəmol bəptais e lah, nəman mɨne nɨpətan. 13 E nian əha, suah mɨn u Saimon, təməni nɨpəhriəniən e Iesu, kəni kol bəptais mɨn lan. Kəni in tətɨtəu=pən Fɨlɨp ikɨn mɨn rəfin. Narmɨn təmiuvɨg o nati apɨspɨs mɨn mɨne nəmtətiən mɨn iətəm in tateruh Fɨlɨp tatol.
14 Nian aposɨl mɨn əpəha Jerusɨləm kəmotətəu məmə nətəm Səmeriə kɨnotəhatətə e nəghatiən rəha Uhgɨn, kəni kəmotahli=pən Pitə mɨne Jon məmə okian o lah. 15 Nian ilau kəmian miaiet=pən o lah, muəfaki o lah məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn otəriauəh mətatɨg e lah, 16 mətəu-inu kəmol bəptais əmə e lah e nərgɨ Iərmənɨg Iesu, mətəu Narmɨn Rəha Uhgɨn təsəriauəh əhanəhiən e nəmiəgəhiən rəhalah. 17 Kəni Pitə mɨne Jon kəmuələhu=pən nəhlmɨlau e lah muəfaki e lah, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təməriauəh e lah. Uək 19:6
18 Nian Saimon təmafu məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tatuvən e nəmiəgəhiən rəha nətəmimi nian aposɨl mil kəmuələhu=pən nəhlmɨlau e lah muəfaki e lah, kəni in təfətɨgəm məni məmə otəfən kəm lau, 19 kəni məni=pən kəm lau məmə, “Uəfa mɨn nəsanəniən u kəm iəu məmə nian iəkələhu=pən nəhlmək e nətəmimi, kəni ilah kotəhrun nosiən Narmɨn Rəha Uhgɨn.”
20 Mətəu Pitə təməni=pən kəm in məmə, “!Ik mɨne rəham məni onəkian e nɨgəm asoli! Mətəu-inu nɨkim təhti məmə nəkəhrun nos nəhmtɨ nati u iətəm Uhgɨn tətəfən kəm nətəmimi e məni. 21 Ko ik nəsoliən uək u nəuvetɨn mɨne, mətəu-inu rəham nətəlɨgiən təsəhruahruiən e nəhmtɨ Uhgɨn. 22 Əuhlin ik e rəham noliən tərah mɨn kəni məfaki=pən kəm Iərmənɨg, məta tafəl rəkɨs rəham noliən tərah mɨn iətəm nɨkim tətəhti ilah. 23 Iateruh məmə nian rəfin netetiən təməriauəh e rəham nətəlɨgiən, kəni noliən tərah mɨn kəmotəlis ik tiəkɨs.”
24 Kəni Saimon təməni=pən məmə, “!Əui! Uəfaki=pən kəm Iərmənɨg ohniəu məmə natimnati iətəm itəlau nəmuəni, kəti otəsuvaiən ohniəu.”
25 Kəni nian ilau kəmuəni pətɨgəm rəkɨs nəghatiən rəha Iərmənɨg mɨne natimnati iətəm in təmol, kəni kəmətian Jerusɨləm matuəhtul əgmagɨm e lahuənu mɨn rəha Səmeriə matuəni pətɨgəm mɨn nanusiən təuvɨr rəha Iərmənɨg.
Fɨlɨp təməghati kəm iətəm Itiopiə kəti
26 Kəni agelo kəti rəha Iərmənɨg təməni=pən kəm Fɨlɨp məmə, “Əsəu-pesi muvən e suaru tɨsɨpən Jerusɨləm matuvən Kasa.” (Suaru əha tətəməhli əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn.) 27 Kəni in təmatuvən əmeiko mafu iətəm Itiopiə kəti e suaru. Suah əha in iətəmi asoli kəti rəha kwin rəha nətəm Itiopiə.* Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə in suah kəti iətəm kəmɨtei. E nian əha, nəmə suah kəti tatol uək nian rəfin iuəkɨr o kwin kəti, kəni okɨtei məmə otəsitiən kwin. Kəni in təmətarmənɨg e məni rəha kwin. Suah u təmuvən Jerusɨləm məmə otəfaki, 28 kəni mɨnatɨtəlɨg matuvən iman ikɨn. Kəni in təmətəharəg-pəri e nati kəti kətəni məmə, “kat” iətəm hos tatiuvi. Kəni mətafin nauəuə iətəm iəni kəti rəha Uhgɨn təmətei, nərgɨn u Aiseə. 29 Kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təməni=pən kəm Fɨlɨp məmə, “Uvən maliuək=pən iuəkɨr o kat əha.”
30 Kəni Fɨlɨp təmaiu muvən iuəkɨr ohni, mətəu suah u tətafin nauəuə iətəm iəni Aiseə təmətei. Kəni təmətapuəh ohni məmə, “?Nəkəhrun nɨpətɨ nati u nətafin, uə kəpə?”
31 Kəni suah u təməni=pən kəm Fɨlɨp məmə, “?Iəkəhra məhrun? Mətəu-inu iətəmi kəti tɨkə mə otuhamtei=pa nɨpətɨ nəghatiən u kəm iəu.” Kəni in mətapuəh məmə Fɨlɨp otəri muvən ilau min muəharəg. 32 In təmətafin nəghatiən u e Nauəuə Rəha Uhgɨn, tətəni məmə,
“Kəmit təhmen e sipsip kan məmə okuhamu.
Kəni təhmen e nətɨ sipsip, təsagətiən nian kətətei nɨmeimein,
Kəni in təməpnapɨn əmə, məsəghatiən.
33 Kəmol aulɨs in, kəni nian kəmakil e kot, kəsakil əhruahruiən.
Nian kəmotuhamu, in nəlugɨ iətəmimi əmə kəti, nətɨn tɨkə.” Aes 53:7-8
34 Kəni suah u təmətapuəh o Fɨlɨp məmə, “?Kərmə Aiseə təmətəghati aru lan, uə iətəpɨsɨn kəti?” 35 Kəni Fɨlɨp təmətuəuin e nəghatiən kətiəh əmə iətəm təmafin, mətəni=pən nəniən təuvɨr rəha Iesu.
36 Nian kəmətian e suaru miəuva ikɨn kəti nəhu əha ikɨn, kəni suah u təməni=pən kəm Fɨlɨp məmə, “!Afu-to! Nəhu kəti əpəha. ?Təhro? ?Pəh nəkol bəptais lak lan?” Kəni Fɨlɨp təmegəhan lan. E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən pɨsɨn kəti mɨn əha ikɨn iətəm tatɨlpɨn nəghatiən u mətəni məmə, “37 Kəni Fɨlɨp təməni=pən kəm in məmə, ‘Nəmə nəkəni nɨpəhriəniən e Iesu e nɨkim rəfin, iəkəhrun noliən bəptais lam.’ Kəni təni məmə, ‘Iəu iatəni nɨpəhriəniən e Iesu Krɨsto, məmə in Nətɨ Uhgɨn pəhriən.’ ” Uək 10:47
38 Kəni təməniəhu kat məmə otəhtul, kəni ilau pəti kəmueiuaiu mian e nəhu, kəni Fɨlɨp tol bəptais lan. 39 Nian kəmuəri e nəhu miəuva ilɨs, Narmɨn Rəha Iərmənɨg tələs rəkɨs Fɨlɨp. Kəni suah u təməseruh mɨniən, mətəu təmatɨtəlɨg matuvən iman ikɨn e nagiəniən asoli e nɨkin. 40 Mətəu Fɨlɨp təmafu məmə tətəhtul əpəha e nɨtəni pahav ikɨn əpəha Astot. Kəni in təmatuvən, mətəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Iesu əpəha e taun mɨn rəfin mətəuarus in təmiet=pən əpəha Sisəriə. Uək 21:8

8:3 Uək 9:1,13; 22:4; 26:9-11

8:17 Uək 19:6

*8:27 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə in suah kəti iətəm kəmɨtei. E nian əha, nəmə suah kəti tatol uək nian rəfin iuəkɨr o kwin kəti, kəni okɨtei məmə otəsitiən kwin.

8:33 Aes 53:7-8

8:36 E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən pɨsɨn kəti mɨn əha ikɨn iətəm tatɨlpɨn nəghatiən u mətəni məmə, “37 Kəni Fɨlɨp təməni=pən kəm in məmə, ‘Nəmə nəkəni nɨpəhriəniən e Iesu e nɨkim rəfin, iəkəhrun noliən bəptais lam.’ Kəni təni məmə, ‘Iəu iatəni nɨpəhriəniən e Iesu Krɨsto, məmə in Nətɨ Uhgɨn pəhriən.’ ”

8:36 Uək 10:47

8:40 Uək 21:8