26
Pol təməghati
e nəhmtɨ Kig Akripə
Kəni Kig Akripə təni=pən kəm Pol məmə, “Ik nəkəhrun nəniən nəuvetɨn nəghatiən əha iətəm kətəni lam.” Kəni Pol təməfəri nəhlmɨn e noliən rəha iətəm tətəghati, kəni muhalpɨn rəhalah nəghatiən məni məmə, “Kig Akripə. Nɨkik tagiən pɨk agɨn rəueiu məmə iəkəhtul e nəhmtəm, kəni məni pətɨgəm rəfin nəniən mɨn u nətəm Isrel kəutətu=pa lak. Nɨkik tagiən mətəu-inu ik nəkəhrun vivi noliən mɨn e kastɨm rəha nətəm Isrel e natimnati mɨn iətəm ilah kəutəghati pɨk ohni. Kəni onəkətəlɨg mətɨg-to e rəhak nəghatiən.
“Nətəm Isrel rəfin kotəhrun natimnati rəfin e rəhak nəmiəgəhiən məmə təhro lanu e rəhak natɨgiən, nian iəmatəkəku e nətuəuiniən imak ikɨn e rəhak nɨftəni, mətəuarus=pa uərisɨg iəkuvən Jerusɨləm. Nətəmi mɨn əha kotəhrun iəu nuvəh rəkɨs, kəni nəmə nɨkilah tagiən, kotəhrun nəniən məmə iəu Farəsi kəti nian iəmatəkəku rəkɨs mətəuarus=pa u rəueiu. Kəni nətəmi mɨn əha Farəsi mɨn, ilah kəutohtəu=pən vivi agɨn Lou rəha nəfakiən rəha nətəm Isrel, mapirəkɨs nətəmimi mɨn rəfin. Fɨl 3:5-6 Kəni rəueiu u, iatəhtul ikɨnu məmə ik onəkakil rəhak nəghatiən mɨn mətəu-inu iəu iatələhu=pən rəhak nətəlɨgiən e nəniəskasɨkiən iətəm Uhgɨn təmol aupən ilah tɨpɨtɨmah mɨn.* Pol nɨkin təhti məmə nɨpətɨ nəniəskasɨkiən məmə Uhgɨn otol nətəmimi kotəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Afin e Uək Mɨn 26:8; 23:6; 24:15. Nəniəskasɨkiən u kətiəh əmə u rəhatɨmah tueləf nəuanɨləuɨs mɨn kəmautəfaki kəm Uhgɨn lapɨn mɨne e nərauiə məmə okotos. Kig Akripə, nətəm Isrel mɨn u kəutəni=pɨnə nəghatiən mɨn əha lak nati əpnapɨn iəu mɨn, iətələhu=pən nətəlɨgiən rəhak e nəniəskasɨkiən u. Uək 23:6; 28:20 ?Təhro tiəkɨs pɨk o təmah o nəniən nɨpəhriəniən məmə Uhgɨn təhrun noliən iətəm təmɨmɨs təmiəgəh mɨn?
“Aupən, iəu aru nɨkik təməhti məmə iəkəkeikei mol natimnati tepət pəh mərəkɨn nərgɨ suah kəha Iesu, iətəm Nasərɨt. Uək 8:3 10 Nati əha inəha iəmatol əpəha Jerusɨləm. Pris asoli mɨn kəmotegəhan lak kəni motəfa nepətiən. Kəni iəməmki=pən nətəmimi tepət rəha Iesu e kaləpus. Kəni nian kəmakil ilah e kot, iəu mɨn iəməfən rəhak nətəlɨgiən məmə okohamu ilah. 11 Nian tepət iətuvən e nimə mɨn rəha nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel matol nalpɨniən kəm lah matol məmə ilah okotəni rah Iesu. Nɨkik təmətahmə pɨk mətəməki e lah, kəni mətəgəu rəkɨs ilah nian rəfin. Kəni kotagɨm məhuvən e taun isəu mɨn ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn, mətəu iəmətəgəu rəkɨs ilah.”
Pol təməni pətɨgəm rəhan nuvaiən o Iesu
(Uək 9:1-19; 22:6-16)
12 Kəni Pol təmətəkeikei mətəni məmə, “Nian kəti iəmatuvən əpəha Təmaskɨs məmə iəkol nati əha. Pris asoli mɨn kəmotegəhan lak, kəni motəni əskasɨk kəm iəu məmə iəkəkeikei mol, kəni motahli=pən iəu e nərgɨlah. 13 Kig Akripə, e nəlugɨ nian, iəmatuvən e suaru, kəni mafu nəhagəhagiən kəti təmsɨpən e neai muva masiəgəpɨn iəu mɨne nətəm kautəhuərisɨg lak. Nəhagəhagiən əha, tatuəu tapirəkɨs mɨtɨgar. 14 Kəni itɨmah rəfin iəmotəmei pətɨgəm e nɨftəni, kəni iəu iəmətəu nəuia iətəmi təmsɨpəri e neai mətəghati kəm iəu e nəghatiən Isrel məmə, ‘!Sol! !Sol! ?Təhro natol tərah pɨk kəm iəu lanu? Noliən əha in tətərəkɨn aru əmə ik. Ik nəkəhmen e kau iətəm kəməu e nɨgi kəmsɨplan tasɨlə, nian tətatu e nəhlkɨn, kəni nɨgi təməha mətəu, kəni matol naməhiən asoli aru əmə kəm in.’
15 “Kəni iəkətapuəh ohni məmə, ‘?Mətəu Iərmənɨg, ik pəh u?’
“Kəni Iərmənɨg təni=pa kəm iəu məmə, ‘Iəu Iesu iətəm natol tərah lan. 16 Mətəu əhtul. Iəmɨtəpɨn rəkɨs ik məmə ik rəhak iətəmimi mɨne rəhak ioluək. Kəni onəkəni pətɨgəm kəm nətəmimi rəfin natimnati iətəm nəmeruh u rəueiu, mɨne natimnati iətəm iəmanol, ik nəkeruh. 17 Nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn okotol nərahiən kəm ik, mətəu iəu oiəkos rəkɨs ik e nəhlmɨlah mɨn. Iəkahli=pən ik məmə onəkuvən məni pətɨgəm iəu kəm lah məmə, 18 onəkerəh e nəhmtɨlah məmə okotəuhlin ilah mohiet e napinəpuiən məhuva e nəhagəhagiən. Kəni mohiet e nəsanəniən rəha Setən məhuva o Uhgɨn. Kəni Uhgɨn otafəl rəhalah noliən tərah mɨn, mətəu-inu kəmotəni nɨpəhriəniən e nəghatiən iətəm iatəni. Kəni ilah okəhuva imalah ikɨn ilah nətəmi u Uhgɨn tɨnɨtəpɨn rəkɨs ilah.’ ” Aes 42:16; Efəs 2:2; Kol 1:13
Pol təməni rəhan uək
19 Kəni Pol təməkeikei mətəni məmə, “Kig, iəu iatol natimnati iətəm Uhgɨn təməni kəm iəu nian in təməni kəm iəu lanəha. 20 Iəu iətəni pətɨgəm rəhan nəghatiən iəmətuəuin əpəha Təmaskɨs, kəni uərisɨg u iəkuvən mətəni pətɨgəm əpəha Jerusɨləm, mɨne ikɨn mɨn e nɨtəni Jutiə, mɨne ima nətəm ikɨn mɨn rəfin u Nanihluə mɨn. Kəni mətəni pətɨgəm kəm lah məmə okotəkeikei motəuhlin ilah e rəhalah noliən tərah mɨn motəhatətə e Uhgɨn, kəni motol natimnati iətəm tətəgətun məmə kəmotəuhlin pəhriən ilah. 21 Mətəu nati u inu əmə, kəni nətəm Isrel kotələs iəu əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn motolkeikei məmə okotohamu iəu.
22 “Mətəu Uhgɨn tətasiru lak nian rəfin mol iatəhtul ikɨnu rəueiu mətəni kəm nətəmi əpnapɨn mɨn, mɨne nətəmi kautos narmənɨgiən, mətəni əmə natimnati iətəm Mosɨs mɨne iəni mɨn rəha Uhgɨn kəmotəni məmə otəpanol lanəha. 23 Kəmotəni məmə Krɨsto əha iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, in otətəu nahməiən e nɨpətɨn kəni manɨmɨs. Kəni mətəu-inu in iətəmimi təmaupən məmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, kəni otəgətun nəhagəhagiən rəha Uhgɨn kəm nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn, məmə nəhagəhagiən u in suaru iətəm Uhgɨn otosmiəgəh ilah lan.” Luk 24:44-47; 1Kor 15:20
Pol təmalkut məmə Kig Akripə otəni nɨpəhriəniən e Iesu
24 Nian Pol təmətəghati əhanəh, Festəs təmagət əfəməh lan məmə, “!Pol ik nɨnətalməli! Rəham nəhruniən tɨnəfəməh pɨk agɨn, kəni rəueiu əha rəhm-kapə nətəlali!”
25 Mətəu Pol təni=pən kəm in məmə, “Iətəmi asoli rəhak Festəs, iəu iəsalməliən. Nəghatiən mɨn u iatəni, kotəhruahru əmə, kəni ilah nɨpəhriəniən. 26 Iəu iəkəhrun nəghati əhruahruiən kəm kig, kəni ko iəsaulɨsiən mətəu-inu iəkəhrun məmə in təhrun rəkɨs natimnati mɨn u. Iəkəhrun məmə in təmos rəfin nəghatiən mɨn əha, kəni səniəmə in nati kəti iətəm kəmol oneuən=pən əha nətəmimi kohkə ikɨn. 27 ?Kig Akripə, təhro? ?Nəkotəni nɨpəhriəniən e nəghatiən iətəm iəni mɨn rəha Uhgɨn kəmotətei? Iəkəhrun əmə ik nətəni nɨpəhriəniən e lah.”
28 Mətəu kig təni=pən kəm Pol məmə, “?Pol. Nɨkim təhti məmə e nian əkuəkɨr əmə uəha rəueiu, nəkəhrun niuvi=paiən iəu məmə iəu iəkuva Krɨstɨn kəti?”
29 Mətəu Pol təni məmə, “Nati əpnapɨn əmə məmə in nian əkuəkɨr uə nian əfəməh, iətəfaki=pən kəm Uhgɨn məmə səniəmə ik pɨsɨn əmə, mətəu nətəmimi rəfin nətəm kəmotətəu rəhak nəghatiən rəueiu, Uhgɨn otosmiəgəh ilah, kəni mol məmə okotəhmen lak — mətəu sen əmə u iətəm kəməlis iəu lan, iəsolkeikeiən məmə okəlis itəmah lan.”
30 Kəni Kig təməhtul ilah kəpmən u Festəs, mɨne Pernis, mɨne nətəmimi rəfin u kəutəharəg, 31 kəni mohiet, mautəni=pən kəm lah mɨn məmə, “Suah əha təsoliən nati kəti tərah məmə in otɨmɨs ohni uə tuvən e kaləpus ohni.”
32 Kəni Kig Akripə təni=pən kəm Festəs məmə, “Nəkəhrun nahli pətɨgəmiən suah kəha, mətəu in əmə u, in tɨnətapuəh rəkɨs məmə Sisə otakil nəghatiən rəhan.”

26:5 Fɨl 3:5-6

*26:6 Pol nɨkin təhti məmə nɨpətɨ nəniəskasɨkiən məmə Uhgɨn otol nətəmimi kotəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Afin e Uək Mɨn 26:8; 23:6; 24:15.

26:7 Uək 23:6; 28:20

26:9 Uək 8:3

26:18 Aes 42:16; Efəs 2:2; Kol 1:13

26:23 Luk 24:44-47; 1Kor 15:20