23
Kəni Pol təməsal=pən əhruahru əmə o nətəmimi rəha kaunsɨl, kəni məni məmə, “Piak mɨn. E rəhak nəmiəgəhiən aupən mətəuarus=pa u rəueiu, iəsɨtəu=pən agɨniən e nɨkik məmə iəmol nati tərah kəti e nəhmtɨ Uhgɨn.” Kəni pris asoli agɨn Anənaiəs təni=pən kəm iətəmi kəti tətəhtul iuəkɨr ohni məmə, “Em=pən nohlɨn.” Jon 18:22-23 Mətəu Pol təməni=pən kəm in məmə, “!Uhgɨn otol mɨn lanko lam! Ik nəkəhmen e nimə iətəm kəmoh pɨk e al ruən əmə ihluə, mətəu tamɨkmɨk əpəha imə. ?Təhro nətəharəg u ikɨnu mətakil iəu e Lou rəhatah, mətəu ik nəməni məmə kəti otem iəu? Ik nɨnatgəhli rəkɨs Lou əha.” Mat 23:27
Nətəm kəmautəharəg iuəkɨr o Pol kotəni məmə, “?Təhro nətəghati rah e pris asoli agɨn rəha Uhgɨn?”
Kəni Pol təni məmə, “Piak mɨn. Iəu iəsəhrun agɨniən məmə in pris asoli agɨn rəha Uhgɨn. Mətəu iəu iəkəhrun məmə Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni lanu məmə, ‘Səghati rahiən e nətəm kotepət lam.’ ”
Kəni təmafu məmə nɨkalɨ kaunsɨl nəuvetɨn ilah Satusi mɨn, kəni nɨkalɨn nəuvetɨn ilah Farəsi mɨn. Kəni in təmagət əfəməh məmə, “Piak mɨn. Iəu Farəsi kəti. Rəhak tatə mɨne tɨpɨk mɨn, ilah Farəsi mɨn. Mətəu nətəmi mɨn u kotolkeikei əmə məmə okotiuvi pətɨgəm iəu e kot mətəu-inu iəmələhu=pən rəhak nətəlɨgiən e nəhatətəiən u rəhatah məmə iətəmi təmɨmɨs otəpanəmiəgəh mɨn.” Uək 26:5
Nian təməni rəkɨs əmə nəghatiən əha, kəni Farəsi mɨne Satusi mɨn kəmotagət asoli e lah mɨn əpəha imə e kaunsɨl, kəni mɨnautəhapu ilah mɨn, mɨnautol nəniən keiu. Mətəu inko Satusi mɨn kəutəni məmə nian iətəmimi tɨmɨs, ko təsəmiəgəh mɨniən. Kəni məutəni məmə nagelo mɨn kohkə, kəni narmɨn tɨkə. Mətəu Farəsi mɨn kəutəni məmə, nati milahal əha, ilahal nɨpəhriəniən. Mat 22:23
Mətəu-inu o nati əha, ilah kəmotagət pɨk ohni. Kəni nəghatiən rəhalah təməri muvən ilɨs.
Kəni nəgətun mɨn nəuvein rəha Lou u Farəsi mɨn, kəmotəni əskasɨk məmə, “Itɨmah iəsoteruh-pəniən nəghatiən tərah kəti mɨne e suah u. Nəmə təhro nɨpəhriəniən məmə narmɨn kəti uə agelo kəti təməghati kəm in.”
10 Kəni nəghatiən təməskasɨk pɨk iuəkɨr kautoh ilah mɨn. Kəni iətəmi asoli rəha soldiə mɨn əha, təgɨn məmə nətəmimi rəha kaunsɨl okotearɨs-earɨs Pol nəmə okotaskəlɨm. Kəni tahli=pən rəhan soldiə mɨn məmə okəhuvən motələs rəkɨs Pol məhuvən mɨn əpəha imalah ikɨn.
11 Kəni lapɨn əmeiko, Iərmənɨg təmuva o Pol məni=pən kəm in məmə, “Nati əha, nati əpnapɨn əmə. Səgɨniən. Ik nəməni pətɨgəm rəkɨs iəu u ikɨnu Jerusɨləm. Kəni onəkol mɨn əpəha Rom.” Uək 27:24; 28:16,23
Nətəm Isrel nəuvein kəmotəni oneuən məmə okotohamu Pol
12 Kəni lauɨg lan, nətəm Isrel nəuvein kəmotəharəg e nəghatiən kəti, kəni motəni oneuən məmə okotohamu Pol. Kəni motol nəniəskasɨkiən kəti məmə okəsotauəniən mɨne motəmnɨm nəhu motətəuarus kotohamu Pol. Kəni nəmə okotatgəhli nəniəskasɨkiən əha, pəh Uhgɨn otoh ilah kohmɨs. 13 Ilah tapirəkɨs fote nətəm kəmotol oneuən nəghatiən əha. 14 Kəni kəməhuvən o pris asoli mɨn, mɨne nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel, motəni=pən kəm lah məmə, “Iəmotol nəniəskasɨkiən kəti məmə iəsotauəniən mətəuarus iəkotohamu Pol. 15 Kəni itəmah mɨne nətəmi rəha kaunsɨl onəkotəkeikei motahli=pən nəghatiən kəm iətəmi asoli rəha soldiə mɨn rəha Rom motətapuəh ohni məmə, otəkeikei mələs Pol muva u ikɨnu, kəni moteiuə lan məmə onəkoteruh o natimnati mɨn əha rəhan. Kəni itɨmah oiəkotəhluaig e suaru məutəhtahnin məmə okotələs motəhuva, kəni iəkotaskəlɨm motohamu.” Uək 25:3
16 Mətəu rəhn iəuaniən Pol kəti iərman, nətɨ nəuvɨnɨn, təmətəu nəghatiən əha, kəni muvən əpəha ima soldiə mɨn ikɨn məni pətɨgəm kəm Pol.
17 Kəni Pol taun e iətəmi asoli kəti rəha soldiə mɨn tuva, kəni təni=pən kəm in məmə, “Pale, onəkit iətəm aluə u muvən teh iətəmi asoli rəha soldiə mɨn. In tatos nəghatiən kəti məmə otəni kəm in.”
18 Kəni soldiə əha tit mian o iətəmi asoli e lah. Kəni məni=pən kəm in məmə, “Suah u Pol iətəm tətatɨg e kaləpus, təmauɨn lak məmə oiəkit iətəm aluə u muva kəm ik. In tatos nəghatiən kəti məmə otəni kəm ik.”
19 Kəni iətəmi asoli rəha soldiə mɨn əha, tos nəhlmɨ suah u mian əpəha ikɨn kəti ilau pɨsɨn əmə, kəni mətapuəh ohni məmə, “?Nati nak əha nəmə nəkeh iəu ohni?”
20 Kəni suah u təni məmə, “Nətəmi asoli mɨn əpəha Isrel kəmotegəhan rəkɨs məmə olauɨg kəhuva motətapuəh ohnik məmə onəkit Pol mian əpəha e kaunsɨl rəhalah. Okoteiuə lam məmə kaunsɨl tolkeikei əmə oteruh vivi mɨn-to nəghatiən mɨn rəha suah kəha. 21 Mətəu pale, segəhaniən e lah kotiuvi=pən ik. Mətəu rəhalah nətəmimi tapirəkɨs fote okəhuva motəhluaig e suaru məutəhtahnin. Ilah kəmotol nəniəskasɨkiən kəti məmə okəsotauəniən məsotəmnɨmiən nəhu mətəuarus okotohamu Pol. Kəni mɨnəutəhtul maru əmə əha rəueiu məmə okotol nati əha, məutəhtahnin əmə rəham nəghatiən.”
22 Kəni iətəmi asoli rəha soldiə mɨn əha təni məmə, “Səni mɨniən kəm suah kəti məmə nəməni=pa nəghatiən u kəm iəu.” Kəni mahli=pən tatuvən.
Kəmahlipən Pol kəm Filiks u kəpmən rəha Rom
23 Kəni iətəmi asoli rəha soldiə mɨn taun e rəhan iətəmi asoli keiu məni=pən kəm lau məmə, “Okian muəni kəm soldiə mɨn ilah rəfin fo-hanrɨt-səpɨnte məmə okotəhtul maru o nuvəniən Sisəriə. Kəni tu-hanrɨt okotaliuək əmə, kəni səpɨnte okotasuə e hos, kəni tu-hanrɨt nətəm okotəmki nɨrəu okotaliuək əmə. Okohiet e nain klok əha rəueiu lapɨn. 24 Kəni motəkeikei kələs hos nəuvein məmə Pol otasuə e lah, kəni motələs məhuvən kəm kəpmən əha Filiks, kəni mauteruh vivi məmə okəsoliən nati kəti lan e suaru.”
25 Kəni iətəmi asoli rəha soldiə mɨn təmətei nauəuə kəti məfən kəm lau məmə okuos mian muəfən kəm kəpmən asoli əha Filiks. Nauəuə u tətəni məmə,
26 “Filiks. Ik iətəm ilɨs pɨk pəhriən. Iəu Klotiəs Lisiəs iətətei nauəuə kəm ik iətəm nətarmənɨg e kəpmən, kəni iətəni təuvɨr kəm ik.
27 Suah u, nətəm Isrel kɨnotaskəlɨm rəkɨs, kəni iuəkɨr kotohamu. Mətəu iəmətəu məmə in iətəm Rom, kəni iəkuvən itɨmah rəhak soldiə mɨn motələs rəkɨs o lah. Uək 21:30-33; 22:25-27 28 Iəmolkeikei məmə iəkeruh-to məmə nati nak təmol təsəhruahruiən koteruh=pən lan, kəni iəməni məmə rəhak soldiə mɨn okotələs məhuvən e kaunsɨl rəhalah. Uək 22:30 29 Kəni iəmeruh məmə in təsoliən nati kəti tərah mɨne məmə otɨmɨs ohni, uə tuvən e kaləpus ohni. Nəghatiən mɨn əha kəutətu=pən lan, ilah natimnati mɨn əmə e rəhalah əmə Lou.
30 Mətəu uərisɨg, suah kəti təmuva məni=pa kəm iəu məmə nətəm Isrel kautol oneuən nəghatiən kəti məmə okotohamu, kəni nɨkik təhti məmə təuvɨr məmə iəkahli=pɨnə kəm ik. Inəni=pən rəkɨs kəm nətəmi mɨn əha kəutəməki lan məmə okəhuvnə motəni=pɨnə kəm ik nati tərah mɨn iətəm kəuteh=pən lan.
Inəha naunun rəhak nəghatiən.”
31 Kəni soldiə mɨn kəmotol əmə məmə inu mɨne iətəmi asoli rəhalah təməni. Kəmotələs Pol motəsəu-pah e taun əha Antipatris lapɨn. 32 Kəni lauɨg lan, soldiə mɨn iətəm kəmotaiu e hos mɨn, ilah əmə kotos Pol motəsəu-pah mɨn. Kəni soldiə nəuvein mɨn kəmohtəlɨg=pa imalah ikɨn. 33 Soldiə mɨn u kəmotasuə e hos kəmotələs məhuvən əpəha Sisəriə, kəni motəfən nauəuə kəm iətəmi asoli əha Filiks, kəni motələhu=pən Pol e nəhlmɨn. 34 Nian kəpmən u təmafin nauəuə, kəni mətapuəh o Pol məmə, “?Ik iətəm iə?”
Kəni Pol təməni məmə, “Iəu iətəm e profens rəha Silisiə.”
35 Kəni kəpmən təməni məmə, “Nian nətəmimi okəhuva motəni pətɨgəm natimnati kauteruh=pən əhanəh lam, iəu oiəkəni kot otəharəg o nətəlɨgiən u rəham, kəni iəu iəkakil.” Kəni məni=pən kəm rəhan mɨn soldiə mɨn məmə okotəfən Pol e nimə rəha kəpmən rəha Rom iətəm Kig Herot Asoli təmuvləkɨn aupən, məutaskəlɨm əha ikɨn.

23:2 Jon 18:22-23

23:3 Mat 23:27

23:6 Uək 26:5

23:8 Mat 22:23

23:11 Uək 27:24; 28:16,23

23:15 Uək 25:3

23:27 Uək 21:30-33; 22:25-27

23:28 Uək 22:30