15
Iesu in təhmen
e nəukətɨ nɨgi pəhriən
Kəni Iesu təni məmə, “Iəu u,* Jon 6:35 iəu iəkəhmen e nəukətɨ nɨgi pəhriən. Kəni rəhak Tatə in təhmen e iətəmimi iətəm tətətahlɨn nɨgi u. Aes 5:1-7 Nəhlmɨ nɨgi mɨn rəfin iətəm kəsotəuəiən, in tətətei rəkɨs ilah, kəni nəhlmɨ nɨgi rəfin u iətəm kautəuə, in tətafəl vivi ilah, Hip 12:5-11 məmə ilah okotəuə e nəualah tepət.§ Mat 7:20; Kəl 5:22-23; Efəs 5:8-9; Fɨl 1:11 Itəmah nəkotəhmen e nəhlmɨ nɨgi u. Kəni iəu inafəl vivi rəkɨs itəmah e nəghatiən mɨn iətəm iəməni=pɨnə kəm təmah.* Jon 1:29; 13:10; Efəs 5:26 Otəhtul=pa lak, Jon 6:56 kəni iəu oiəkəhtul=pɨnə e təmah. Nəhlmɨ nɨgi otəsəuəiən nəmə in təsəhtul-pəniən e nəukətɨn. Təhmen əmə, itəmah ko nəmiəgəhiən rəhatəmah təsəuəiən e nəuan nəmə nəsotəhtul=paiən lak. Afin-to e futnot əpəha Jon 6:56.
“Iəu u, iəu nəukətɨ nɨgi. Kəni itəmah nəhlmɨ nɨgi mɨn, nəhlmɨ nɨgi mɨn iətəm tatɨlpɨn=pa vivi lak, mautəhtul=pa. Nəmiəgəhiən rəha iətəmimi iətəm tətəhtul=pa lak kəni iətəhtul=pən lan, in otəuə e nəuan tepət. Mətəu itəmah u, nəmə nəsotəhtul=paiən lak, ko nəsotoliən nati kəti.§ Fɨl 4:13 Nəmə iətəmimi təsəhtul=paiən lak, in təhmen e nəhlmɨ nɨgi kəti, iətəm kɨnəraki lan kəni tɨnɨmətu rəkɨs. Nəhlmɨ nɨgi mɨn tol lanəha, kəhrun nəmki-pəniən e nɨgəm, kuvan əhtuv.* Mat 3:10 Nəmə itəmah nəkotəhtul=pa lak, kəni nəghatiən rəhak nəmotətəu rəkɨs tətatɨg e nɨkitəmah, nati nak itəmah nəkotolkeikei, nəkotəhrun neasiəiən lan. Kəni Uhgɨn otol kəm təmah. Mat 7:7 Nian nəmiəgəhiən rəhatəmah otəuə e nəuan tepət, Kəl 5:22-23 nati əha in tətəfəri nərgɨ rəhak Tatə, kəni e noliən u, tətəgətun məmə itəmah rəhak mɨn nətəmimi.§ Jon 8:31
“Tatə Uhgɨn in tolkeikei pɨk iəu. Təhmen əmə, iəu iəkolkeikei itəmah lanəha. Otəhtul e rəhak nolkeikeiən. 10 Nəmə itəmah nautol rəhak nəghatiən,* Jon 14:15 kəni onəkotəhtul=pa e rəhak nolkeikeiən, təhmen əhruahru əmə məmə inu iəu iəmol nəghatiən mɨn rəha Tatə Uhgɨn, kəni iətəhtul=pən e rəhan nolkeikeiən. 11 Iəu iəmətəni pətɨgəm nəghatiən mɨn u kəm təmah, məmə nɨkitəmah otətagiən, təhmen əmə məmə iəu nɨkik tətagiən. Konu nɨkitəmah otagiən magiən məriauəh. 1Jon 1:4
12 “Itəmah nəkotəkeikei mautol nəghatiən u rəhak. Tətəni məmə itəmah onəkotolkeikei itəmah mɨn, təhmen əmə məmə iəu iəkolkeikei itəmah lanəha. Jon 13:34 13 Iətəmi kəti tɨkə iətəm tolkeikei pɨk in kəti tapirəkɨs iətəmimi u iətəm tətegəhan e rəhan nəmiəgəhiən məmə otosmiəgəh in mɨn nəuvein.§ Jon 10:11; Rom 5:7,8; 1Jon 3:16 14 Kəni nəmə itəmah nəkotol natimnati mɨn u iətəni kəm təmah, tətəgətun məmə itəmah ko, iəu mɨn nəuvein.
15 “Iəu oiəsauɨn mɨniən e təmah məmə noluək mɨn rəhak, mətəu-inu iətəm tatol uək, in təruru natimnati mɨn iətəm rəhan iətəmi asoli tatol. Mətəu rəueiu əha, iəu iəkauɨn e təmah, məmə iəu mɨn nəuvein, mətəu-inu natimnati mɨn rəfin u iətəm iəmətəu o rəhak Tatə, inəni pətɨgəm rəkɨs kəm təmah.* Jon 8:26 16 Itəmah nəməsotɨtəpɨniən iəu, mətəu iəu iəmɨtəpɨn itəmah. Jon 13:18 Kəni iəu iəmələhu=pən itəmah məmə itəmah onəkəhuvən motol uək, kəni uək rəhatəmah otəuə e nəuan. Jon 15:5 Kəni nəuan u, in otətatɨg. Tol lanəha, kəni nəmə nəkoteasiə e natimnati mɨn kəm Tatə Uhgɨn e nərgək, kəni in otəfɨnə kəm təmah. 17 Iətəfɨnə nəghatiən kəti kəm təmah in tol lanu. Itəmah onəkotəkeikei motolkeikei itəmah mɨn.”§ Jon 15:12
Nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, ilah kautəməki e nətəmimi rəha Iesu
18 Kəni Iesu təni=pən məmə, “Okəmə nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u kautəməki e təmah, nɨkitəmah otəkeikei məhti məmə aupən, ilah kəmotəməki lak lanəha.* Aes 66:5; 1Jon 3:13 19 Okəmə itəmah nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u, kəni nətəmimi rəha nəhue nɨftəni okotolkeikei itəmah, mətəu-inu rəhalah u itəmah. Mətəu səniəmə itəmah nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u. Iəu iəmɨtəpɨn rəkɨs itəmah, kəni mos rəkɨs itəmah o nəhue nɨftəni. Kəni o nati u inu, nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, kautəməki e təmah. Jon 13:16; 17:14 20 Nɨkitəmah otəkeikei mətəhti nəghatiən u iəməni=pɨnə rəkɨs kəm təmah məmə, ‘Ioluək əmə kəti, təsapirəkɨsiən rəhan iətəmi asoli.’ Jon 13:16 Kəni mətəu-inu nətəmi rəha nəhue nɨftəni u, ilah kautol tərah agɨn ohniəu, kəni tol lanəha, ilah okotol noliən kətiəh əmə e təmah.§ 2Tim 3:12 Nəmə ilah kəmotol rəhak nəghatiən, kəni ilah okotol rəhatəmah nəghatiən. Mətəu ilah kəməsotol agɨniən rəhak nəghatiən mɨn. 21 Ilah okotol natimnati mɨn lanəha, mətəu-inu itəmah rəhak mɨn nətəmimi.* Aes 66:5; Mat 5:10-12; 10:22; Luk 6:22-23; Uək 5:41; 1Pitə 4:14; Nəh 2:3 Ilah okotol lanəha, mətəu-inu ilah kotəruru Uhgɨn iətəm təmahli=pa iəu. Jon 16:1-3
22 “Iəmuva kəni məghati kəm lah. Tol lanəha nəua nəghatiən u, ilah kəmoteruh əsas rəhalah noliən tərah mɨn. Mətəu kəmotəuhlin matəlgɨlah ohniəu motəpəh rəhak nəghatiən. Kəni rəueiu, ko kəsotəniən məmə rəhalah noliən tərah tɨkə. Iesu tɨnuva kəni mol əpu rəhalah noliən tərah, kəni mol suaru o nɨtɨsiən ilah e təfagə tərah. Mətəu nətəmimi rəha nəhue nɨftəni kəutəməki məmə inko Iesu tatol əpu noliən tərah mɨn rəhalah. Tol lanəha, ilah kotəpəh in kəni mautohtəu=pən napinəpuiən mapirəkɨs nəhagəhagiən, kəni nati u in təfagə tərah asoli. (Jon 3:19-21; 9:39-41)§ Jon 9:41; Rom 1:20; 2:1; Luk 11:31-32 23 Iətəmimi iətəm tətəməki lak, in tətəməki mɨn e rəhak Tatə. 24 Iəmuva mol uək mɨn u e nəhmtɨlah iətəm ko iətəpɨsɨn kəti təməsoliən. Tol lanəha, ilah kəmotəhrun məmə pəh u iəu. Kəni nati əpnapɨn kəmotəhrun iəu, mətəu kəutəməki lak, kəni tol lanəha məmə kəutəməki mɨn e rəhak Tatə. Kəni rəueiu, ko kəsotəniən məmə rəhalah noliən tərah tɨkə.* Jon 5:36; Mat 11:20-24 25 Mətəu natimnati mɨn əha otəkeikei mol lanəha, kəni mol məmə nəghatiən u otuva pəhriən iətəm nətəmimi aupən kəmotətei rəkɨs e nauəuə rəha Lou. Rəhalah u Lou iətəm kotolkeikei pɨk tətəghati e lah mətəni məmə, ‘Iəu iəsoliən nati kəti e lah, mətəu ilah kotəməki agɨn lak, mautol tɨməti kəm iəu.’ Sam 35:19; 69:4
26 “Mətəu nian Iasiru otuva, in otəni pətɨgəm iəu. Narmɨn rəha Nɨpəhriəniən u, tatsɨpən e Tatə Uhgɨn. Jon 14:26 Iəu iəkahli=pa in tuva o təmah. 27 Konu itəmah mɨn, onəkotəkeikei motəhtul pətɨgəm motəni iəu,§ Luk 24:48; Jon 21:24; 1Jon 1:2; 4:14 mətəu-inu itəmah nautatɨg kitah min iəu e nətuəuiniən e uək rəhak muva mətəuarus=pa u rəueiu.

*15:1 Jon 6:35

15:1 Aes 5:1-7

15:2 Hip 12:5-11

§15:2 Mat 7:20; Kəl 5:22-23; Efəs 5:8-9; Fɨl 1:11

*15:3 Jon 1:29; 13:10; Efəs 5:26

15:4 Jon 6:56

15:4 Afin-to e futnot əpəha Jon 6:56.

§15:5 Fɨl 4:13

*15:6 Mat 3:10

15:7 Mat 7:7

15:8 Kəl 5:22-23

§15:8 Jon 8:31

*15:10 Jon 14:15

15:11 1Jon 1:4

15:12 Jon 13:34

§15:13 Jon 10:11; Rom 5:7,8; 1Jon 3:16

*15:15 Jon 8:26

15:16 Jon 13:18

15:16 Jon 15:5

§15:17 Jon 15:12

*15:18 Aes 66:5; 1Jon 3:13

15:19 Jon 13:16; 17:14

15:20 Jon 13:16

§15:20 2Tim 3:12

*15:21 Aes 66:5; Mat 5:10-12; 10:22; Luk 6:22-23; Uək 5:41; 1Pitə 4:14; Nəh 2:3

15:21 Jon 16:1-3

15:22 Iesu tɨnuva kəni mol əpu rəhalah noliən tərah, kəni mol suaru o nɨtɨsiən ilah e təfagə tərah. Mətəu nətəmimi rəha nəhue nɨftəni kəutəməki məmə inko Iesu tatol əpu noliən tərah mɨn rəhalah. Tol lanəha, ilah kotəpəh in kəni mautohtəu=pən napinəpuiən mapirəkɨs nəhagəhagiən, kəni nati u in təfagə tərah asoli. (Jon 3:19-21; 9:39-41)

§15:22 Jon 9:41; Rom 1:20; 2:1; Luk 11:31-32

*15:24 Jon 5:36; Mat 11:20-24

15:25 Sam 35:19; 69:4

15:26 Jon 14:26

§15:27 Luk 24:48; Jon 21:24; 1Jon 1:2; 4:14