7
Sotakiliən noliən rəha iətəmi kəti mɨn
(Luk 6:37-38,41-42)
Nəmə nəutakil rah nətəmimi, kəni Uhgɨn otələhu nəghatiən rəha nalpɨniən rəhatəmah. Rom 2:1; 1Kor 4:5; Jem 4:11-12 Tol lanəha mətəu-inu, nəghatiən əskasɨk iətəm nəutəni məmə iətəmi kəti in iətəmi tərah, kəni Uhgɨn otɨtəu=pən əmə o nəniən rəhatəmah noliən tərah mɨn. Nəmə nəkotakil iətəmimi e noliən iətəm təhruahru, kəni Uhgɨn otakil itəmah e noliən iətəm təhruahru. Mətəu nəmə nəkotakil rah nətəmimi e noliən əskasɨk, kəni Uhgɨn otakil itəmah e noliən əhmen mɨn əmə. Mak 4:24 ?Təhro nəutəni nɨpɨspɨsɨ nɨgi iətəm tətatɨg e nəhmtɨ piatəmah mɨn, mətəu itəmah nəsoteruhiən nɨgi asoli iətəm tətatɨg e nəhmtɨtəmah? ?Kəni təhro nəutəni məmə, ‘Ei piak, pəh iəkos rəkɨs nɨpɨspɨsɨ nɨgi e nəhmtəm,’ mətəu nəsoteruhiən nɨgi asoli e nəhmtɨtəmah? !Itəmah nəfaki eiuə mɨn! Otaupən, motos rəkɨs nɨgi asoli e nəhmtɨtəmah, kəni nəkotəhrun neruh viviən noh rəkɨsiən nɨpɨspɨsɨ nɨgi iətəm tətatɨg e nəhmtɨ piatəmah mɨn.
“Sotəfəniən natimnati rəha Uhgɨn kəm kuri mɨn, kəni sotəraki-pəniən natimnati təuvɨr mɨn kəm pɨkəh mɨn. * Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “sotəraki-pəniən rəhatəmah perəl kəm pɨkəh mɨn.” Perəl u, in kəpiel kəti iətəm nəhmtɨn tiəkɨs. Təmsɨpən e nɨki kəuvɨn kəti. Kəmə təhro, “kuri” mɨne “pɨkəh” kətuəpsen=pən nətəm kotərah. Okəmə nəkotol lanəha, kəni pɨkəh mɨn okotaliuək lan kəni motəlali motus itəmah.”
Noliən əhruahru
o nətapuəhiən e nati kəti
o Uhgɨn
(Luk 11:9-13; 6:31)
Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni məmə, “Iəkəni kəm təmah məmə, otətapuəh=pən kəm Uhgɨn o natimnati, kəni in otəfɨnə kəm təmah. Kəni otəsal lan kəni onəkoteruh. Kəni otəhti-əhti doə, kəni doə oterəh o təmah. Mak 11:24; Jon 14:13; 15:7; 16:23-24 Iəkəni lanu mətəu-inu nətəmimi rəfin nətəm kəutətapuəh, ilah okotos. Kəni nətəmimi mɨn u nətəm kəutəsal, ilah okoteruh. Kəni nətəmimi mɨn u kəutəhti-əhti doə, kəni doə oterəh o lah. Jon 15:7; Jem 4:3; 1Jon 3:22
“?Itəmah pəh, nian nətɨn tətapuəh o pɨret, mətəu in tətəfən kəpiel? !Kəpə! 10 ?Uə, nian in tətapuəh e nəmu, mətəu in tətəfən sɨneik? !Kəpə! 11 Nati əpnapɨn itəmah nətəmimi nəkotərah, mətəu nəutəfən natimnati təuvɨr mɨn kəm nenətɨtəmah mɨn. !Mətəu Tatə Uhgɨn e negəu e neai, noliən rəhan in təuvɨr pɨk mapirəkɨs agɨn noliən rəhatəmah, kəni nɨpəhriəniən, in otəfən natimnati təuvɨr mɨn kəm nətəmimi mɨn u ilah kəutətapuəh ohni! Jem 1:17
12 “Kəni tol lanəha, otol təuvɨr kəm nətəmimi rəfin e noliən mɨn rəfin iətəm nəkotolkeikei məmə nətəmimi okotol kəm təmah. Inu nɨpətɨ Lou iətəm Uhgɨn təməfən kəm Mosɨs, mɨne nəukətɨ nəghatiən iətəm təməfən kəm iəni mɨn aupən.” Mat 22:39-40; Luk 6:31; Rom 13:8-10
Suaru keiu
(Luk 13:24)
13 Iesu təməni mɨn məmə, “Itəmah onəkotəkeikei məhuvən=pən e ket iətəm təkəku, mətəu-inu ket iətəm iahgin mɨne suaru iətəm tɨmətɨg əmə tatuvən o nərəkɨniən, kəni nətəmimi tepət kautəhuvən=pən e ket əha. 14 Mətəu ket iətəm təkəku, mɨne suaru iətəm tiəkɨs tatuvən o nəmiəgəhiən, kəni nətəmimi nəuan nəuvein əmə okoteruh kəni motohtəu=pən.”
Nɨgi ilau nəuan
(Luk 6:43-44)
15 Kəni Iesu təməni məmə, “Autətəu vivi itəmah o iəni eiuə mɨn. Ilah kəutəhuva məutəghati mətɨg e noliən əpəou təhmen e sipsip, mətəu əpəha imə e nɨkilah, ilah kotəhmen e kuri arpɨn. Mat 24:24; Uək 20:29; 2Pitə 2:1 16 Kəni e nəmiəgəhiən rəhalah, nəkoteruh nəuan, kəni nəkotəhrun nak tətatɨg e nɨkilah. Nətəmimi ko kəsəhuvəniən motəhli nəua krep e nɨləuɨs arfu, uə nəua fik e təliluə. Kəl 5:19-22; Jem 3:12 17 Tol mɨn lanu, nɨgi iətəm təuvɨr tətəuə e nəuan iətəm təuvɨr, mətəu nɨgi iətəm tərah tətəuə e nəuan iətəm tərah. 18 Kəni nɨgi iətəm təuvɨr ko təsəuəiən e nəuan iətəm tərah, kəni nɨgi iətəm tərah, ko təsəuəiən e nəuan iətəm təuvɨr. 19 Nɨgi mɨn rəfin iətəm kəsotəuəiən e nəualah iətəm təuvɨr, okətei rəkɨs ilah, kəraki=pən e lah e nɨgəm. Mat 3:10; Luk 3:9; Jon 15:6 20 Tol lanəha, e nəmiəgəhiən rəha iəni eiuə mɨn əha, onəkoteruh nəua lah, kəni nəkotəhrun nak tətatɨg e nɨkilah. Mat 12:33
21 “Səniəmə nətəmimi rəfin nətəm kəutauɨn lak məutəni məmə, ‘Iərmənɨg, Iərmənɨg,’ nətəm ilah kotəhrun nuvəniən motatɨg ahgəl Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, mətəu ilah mɨn əmə u, nətəm kautol nəuia rəhak Tatə iətəm tətatɨg e negəu e neai. Luk 6:46; Jem 1:25 22 E nian Uhgɨn otakil nətəmimi rəfin, nətəmimi tepət okotəni=pən kəm in məmə, ‘!Iərmənɨg, Iərmənɨg! ?Təhro? ?Nəkəhrun uə kəpə məmə, itɨmah iəmautəni pətɨgəm nəghatiən rəham iətəm nəməfa kəm tɨmah, kəni motəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e nərgəm, kəni mautol natimnati apɨspɨs mɨn e nərgəm?’ 23 Kəni oiəkəni=pən əhruahru kəm lah məmə, ‘Aupən iəkəruru, kəni rəueiu mɨn iəkəruru itəmah. Itəmah səniəmə rəhak mɨn nətəmimi. !Əhuvən isəu ohniəu, itəmah nətəm nautol noliən tərah!’ ” Luk 13:25-27; Sam 6:8; 2Tim 2:19
Iətəmimi keiu kəmuol nimə
(Mak 1:22; Luk 6:47-49)
24 Kəni Iesu təmol naunun e rəhan nəghatiən məmə, “Nəmə itəmah u nətəm nəmotətəu nəghatiən mɨn u rəhak mautol, kəni onəkotəhmen e iətəmimi iətəm teinatɨg, təmuvləkɨn rəhan nimə təskasɨk, mel pos mɨn kəuteiuaiu məhuvən isəu məgərain tiəkɨs. Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə, “in təmuvləkɨn=pən nəukətɨ rəhan nimə e kəpiel.” E nian əha ilah kəmautol rəhalah nimə mɨn e kəpiel, mɨne nəukətɨ nimə okəkeikei kol təskasɨk e kəpiel. Nəmə kəsotoliən lanəha, nimə təsəskasɨkiən kəni təhrun nəmeiən. 25 Kəni nuhuən təməfuv, kəni naruəh taiu, kəni nɨmətagi asoli talɨfu moh nimə. Mətəu nimə təsəmeiən mətəu-inu təmuvləkɨn rəhan nimə təskasɨk. 26 Nəmə itəmah u nətəm nəmotətəu nəghatiən mɨn u rəhak kəni məsotoliən, kəni onəkotəhmen e iətəmimi iətəm təsətəlɨg viviən e noliən natimnati, kəni in ialməli, təməseliən rəhan pos mɨn kəhuvən əpəha isəu, maharu rəkɨs əmə əpə ilɨs, kəni rəhan nimə təsəskasɨkiən. Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə, “in təmuvləkɨn=pən nəukətɨ rəhan nimə e nɨpəkɨl əmə.” 27 Kəni nuhuən təməfuv, kəni naruəh taiu, kəni nɨmətagi asoli talɨfu moh nimə. Kəni nimə təməmei. E nian təməmei, kəni mərah agɨn.”
Nəghatiən rəha Iesu, nəsanəniən tətatɨg lan
28 Kəni nian Iesu təmol naunun e nəghatiən rəhan, kəni nətəmimi narmɨlah təmiuvɨg pɨk ohni, 29 mətəu-inu nian tətəgətun, səniəmə təhmen e rəhalah nəgətun mɨn rəha Lou, mətəu rəhan nəghatiən təfɨgəm, nepətiən əha ikɨn. Mak 1:22; Luk 4:32

7:1 Rom 2:1; 1Kor 4:5; Jem 4:11-12

7:2 Mak 4:24

*7:6 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “sotəraki-pəniən rəhatəmah perəl kəm pɨkəh mɨn.” Perəl u, in kəpiel kəti iətəm nəhmtɨn tiəkɨs. Təmsɨpən e nɨki kəuvɨn kəti. Kəmə təhro, “kuri” mɨne “pɨkəh” kətuəpsen=pən nətəm kotərah.

7:7 Mak 11:24; Jon 14:13; 15:7; 16:23-24

7:8 Jon 15:7; Jem 4:3; 1Jon 3:22

7:11 Jem 1:17

7:12 Mat 22:39-40; Luk 6:31; Rom 13:8-10

7:15 Mat 24:24; Uək 20:29; 2Pitə 2:1

7:16 Kəl 5:19-22; Jem 3:12

7:19 Mat 3:10; Luk 3:9; Jon 15:6

7:20 Mat 12:33

7:21 Luk 6:46; Jem 1:25

7:23 Luk 13:25-27; Sam 6:8; 2Tim 2:19

7:24 Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə, “in təmuvləkɨn=pən nəukətɨ rəhan nimə e kəpiel.” E nian əha ilah kəmautol rəhalah nimə mɨn e kəpiel, mɨne nəukətɨ nimə okəkeikei kol təskasɨk e kəpiel. Nəmə kəsotoliən lanəha, nimə təsəskasɨkiən kəni təhrun nəmeiən.

7:26 Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə, “in təmuvləkɨn=pən nəukətɨ rəhan nimə e nɨpəkɨl əmə.”

7:29 Mak 1:22; Luk 4:32