2
Soldiə təuvɨr rəha Krɨsto Iesu
Ik u nətɨk, pəh Uhgɨn otol nɨkim təsanən e nəuvɨriən iətəm tatsɨpən e Krɨsto Iesu. Nəmətəu rəkɨs natimnati mɨn u iətəm iəməgətun ik lan e nəhmtɨ nətəmimi tepət. Kəni os rəhak nəghatiən mələhu=pən e nəhlmɨ nətəmimi nəuvein nətəm nətəni nɨpəhriəniən e lah, kəni ilah okotəhrun nəgətuniən nətəmimi nəuvein mɨn lan. Nian nərahiən otuva, mətəu əhtul əskasɨk kitah min ik, təhmen e soldiə təuvɨr kəti rəha Krɨsto Iesu. 2Tim 1:8 E nian rəha nəluagɨniən, soldiə kəti təsoliən natimnati rəha nətəmimi əpnapɨn əmə, mətəu tatol əmə uək rəha soldiə mətəu-inu, in tolkeikei məmə rəhan iətəmi asoli rəha soldiə mɨn, nɨkin otagiən lan. Kəni e noliən əhmen əmə lanəha, iətəmi tətaiu məmə in otol win, in otəkeikei mɨtəu=pən lou mɨn rəha naiuiən, mətəu nəmə təsoliən, kəni in otəsosiən nətəouiən rəha nol winiən. 2Tim 4:8 Təhruahru əmə mɨn lanəha məmə iətəmi tatol pɨk uək e nasumiən, in otaupən məulək lan. 1Kor 9:7 Ətəlɨg vivi e nati nak iətəni kəm ik. Iərmənɨg otasiru lam o nəhruniən nɨpətɨ nəghatiən mɨn u.
Ətətəlɨg e Iesu Krɨsto u nəuanɨləuɨs rəha Tefɨt, kəni Uhgɨn təmosmiəgəh in e nɨmɨsiən. Kəni inu nanusiən təuvɨr iətəni pətɨgəm. Rom 1:3; 1Kor 15:4 Kəni iətətəu nahməiən o nanusiən təuvɨr əha, kəni nɨpəhriəniən, kəməlis iəu e sen təhmen=pən məmə iəu iakləh kəti uə iohamu itəmi. Mətəu kəsəlisiən nəghatiən rəha Uhgɨn. Efəs 3:1,13; Fɨl 1:12-14 10 Tol lanəha, iətəhtul əskasɨk e nahməiən mɨn rəfin rəhak o nasiruiən e nətəmimi nətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn ilah, məmə in otosmiəgəh ilah e Krɨsto Iesu, kəni ilah okotatɨg e nəuvɨriən əhagəhag rəha Uhgɨn, iətəm naunun tɨkə.
11 Inu nəghatiən tətəni pəhriən məmə,
Okəmə kəhuva kətiəh e Krɨsto e nɨmɨsiən rəhan,
kəni okotəmiəgəh mɨn kitah min. 2Kor 4:11
12 Okəmə kautəhtul əskasɨk e nian əskasɨk mɨn,
kəni kitah okotarmənɨg mɨn kitah min.
Okəmə kitah kotəniapɨn lan,
kəni in otəniapɨn e tah. Mat 10:33
13 Okəmə kitah kəsotoliən rəhatah nonauvɨl,
mətəu in tatol rəhan nonauvɨl,
mətəu-inu Uhgɨn otəkeikei matol rəhan noliən nian rəfin. Rom 3:3-4; Tait 1:2
Ioluək təuvɨr rəha Uhgɨn
14 Natimnati mɨn u, onəkəkeikei mətəni mətɨsɨmaru lan kəm rəham mɨn nətəmimi. Əni əskasɨk kəm lah lanəha məmə, “Iatəni e nərgɨ Uhgɨn məmə itəmah nəsotorgəhuiən o nɨpətɨ nəghatiən mɨn.” Norgəhuiən lanəha təsasiruiən e iətəmi kəti, mətəu tətərəkɨn əmə nətəmimi nətəm kəutətəu. 1Tim 6:4; Tait 3:9 15 Alkut əskasɨk məmə onəkuva ioluək təuvɨr iətəm nian Uhgɨn tateruh rəham uək, in təhrun nəniən məmə, “Əuəh, nəmol təuvɨr,” kəni nəsaulɨsiən o rəham uək, mətəu-inu nətəgətun əhruahru nəghatiən rəha nɨpəhriəniən. 1Tim 4:6
16 Mətəu əpəh nəghatiən mɨn u tol tanpən əmə iətəm kotərah məsotɨsiaiən Uhgɨn, mətəu-inu nətəmimi nətəm kəutəghati lanəha, nəmiəgəhiən rəhalah tatuvən matuvən əmə o noliən mɨn iətəm Uhgɨn təməki lan. 1Tim 4:7 17 Nəgətuniən rəhalah in təhmen=pən əmə e nɨməgɨm pien iətəm tətəmahali matepət matol iahgin. Suah mil u kuol lanu lan, ilau u Haemeneəs mɨne Filitəs, 1Tim 1:20 18 iətəm kɨnəmkarəpən rəkɨs e suaru rəha nɨpəhriəniən. Katuəni məmə Uhgɨn təmol itah kotəmiəgəh mɨn rəkɨs e nɨmɨsiən, kəni ko Uhgɨn təsəfa mɨniən nɨpətɨtah vi nian Iesu tuva mɨn. Kəni suah mil u kətuərəkɨn nəhatətəiən rəha nətəmimi nəuvein. 19 Mətəu tol pau lanəha, nimə iətəm Uhgɨn tatuvləkɨn tətəhtul tiəkɨs, kəni təmətei=pən lan məmə, “Iərmənɨg təhrun nətəmi mɨn u rəhan mɨn,” mɨne, “Nətəmi mɨn u kəutəni məmə ilah nətəmimi rəha Iərmənɨg okotəkeikei motəpəh noliən tərah mɨn.” Nam 16:5; Aes 52:11; Jon 10:14; 1Kor 8:3
20 Ətəlɨg-to lan. E nimə rəha iətəmi rəhan nautə tepət, kətɨm pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət. Kəməu nəuvein e nɨmanɨviuv təuvɨr agɨn. Kəməu nəuvein e nɨmasiə mətu.* Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə, “E nimə rəha iətəmi rəhan nautə tepət, pɨlet pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət. Kəmol nəuvein e aiən u kol tətoraip-oraip, nəuvein e sɨlfə, nəuvein e nɨgi, nəuvein e nɨftəni.” Uək rəha kətɨm vi, in uək asoli iətəm katɨsiai. Kəni uək rəha kətɨm əuas, in uək əpnapɨn əmə iətəm tol naulɨsiən təhmen əmə o nosiən nɨmənərɨk. 21 Okəmə iətəmi kəti tatol rəhan nəmiəgəhiən tətəhlan vivi mətəpəh noliən rəha naulɨsiən, in təhrun noliən uək asoli iətəm katɨsiai, kəni Uhgɨn otələhu kalɨn məmə rəhan pɨsɨn əmə, kəni mol əpenə-penə məmə otol uək təuvɨr mɨn.
22 Aiu muvən isəu o noliən tərah mɨn iətəm tateviə e nɨki nətəm aluə. Kəni ɨtəu=pən vivi suaru rəha natimnati mɨn u: noliən iətəm təhruahru, mɨne nəhatətəiən, mɨne nolkeikeiən, mɨne nəməlinuiən. Ɨtəu=pən suaru əha itəmah nətəmi mɨn u nətəm kautətapuəh o nasiruiən rəha Iərmənɨg e nɨkilah iətəm təuvɨr. 1Tim 6:11 23 Əpəh magɨm rəkɨs e nəghatiən alməli mɨn iətəm nɨpətɨlah tɨkə. Nəghatiən mɨn əha kautiuvi=pa əmə norgəhuiən. 1Tim 4:7 24 Ioluək rəha Iərmənɨg, ko in təsorgəhuiən, mətəu in otəkeikei matol təuvɨr kəm nətəmimi rəfin, kəni otəkeikei muva iətəmi rəha nəgətuniən, kəni rəhan nətəlɨgiən təfəməh. 25 Okəmə nətəmimi nəuvein kəutəni rah rəhan nəgətuniən, kəni in otəkeikei məgətun vivi ilah e noliən mətɨg əmə. Kəni nəmə təhro Uhgɨn otegəhan məmə ilah okotəuhlin rəhalah nəmiəgəhiən, məmə ilah okotəhrun nɨpəhriəniən. 26 Kəni ilah okəhuva mɨn e nətəlɨgiən təuvɨr, kəni motagɨm rəkɨs e lalɨg rəha Setən, iətəm təmaskəlɨm ilah kəni kautol nəuian.

2:3 2Tim 1:8

2:5 2Tim 4:8

2:6 1Kor 9:7

2:8 Rom 1:3; 1Kor 15:4

2:9 Efəs 3:1,13; Fɨl 1:12-14

2:11 2Kor 4:11

2:12 Mat 10:33

2:13 Rom 3:3-4; Tait 1:2

2:14 1Tim 6:4; Tait 3:9

2:15 1Tim 4:6

2:16 1Tim 4:7

2:17 1Tim 1:20

2:19 Nam 16:5; Aes 52:11; Jon 10:14; 1Kor 8:3

*2:20 Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə, “E nimə rəha iətəmi rəhan nautə tepət, pɨlet pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət. Kəmol nəuvein e aiən u kol tətoraip-oraip, nəuvein e sɨlfə, nəuvein e nɨgi, nəuvein e nɨftəni.”

2:22 1Tim 6:11

2:23 1Tim 4:7